Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL

Núm. 792123
Correcció d’errates de l’Acord del Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental de 21 de desembre de 2022, pel qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 168, de 27 de desembre de 2022, s'ha detectat una errata en la publicació de l'edicte 11468. L'errata consisteix en la manca d'un incís de text enviat per a la publicació,concretament a l'Annex 3 en el seu punt 2.5.

Per això, a proposta de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental, d'acord amb els articles 19.2 y 19.4 del Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears, dict la següent:

Resolució

Rectificar l'errata advertida en la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de l'edicte 11468 de 2022, en el sentit d'afegir l'incís següent a l'inici del punt 2.5 de l'Annex 3:

Annex 3, Punt 2.5

On diu:

2.5. Altres mèrits: fins a un màxim de 15 punts

Ha de dir:

2.5. Altres mèrits: fins a un màxim de 15 punts

Es valoraran com a altres mèrits:

  • Carnet de conduir superior al requerit per al lloc de feina: 5 punts. Acreditació del mèrit: còpia del carnet de conduir.
  • Per certificats de professionalitat de les famílies Electricitat i Electrònica i Seguretat i Medi Ambient emesos per l'òrgan oficial corresponent: 5 punts per certificat.
  • Per un títol oficial d'idiomes: 5 punts per títol. Només es valorarà el certificat de nivell més alt que s'acredita. Acreditació del mèrit: certificat acreditatiu del coneixement de qualsevol llengua oficial de les escoles oficials d'idiomes (EOI), de les universitats, de l'EBAP, d'altres escoles d'Administració Pública i de les altres entitats que emeten certificats del Marc comú europeu considerats equivalents, com els que s'indiquen a continuació:

 

Palma, 28 de desembre de 2022

El secretari general Benito Prósper Gutiérrez