Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 29 de setembre de 2023 pel qual s’aprova la modificació de les relacions de llocs de treball corresponents al personal funcionari i laboral de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 9139 - Pàgines 48158-48657

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 29 de setembre de 2023 pel qual s’aprova la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l’Administració i de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 9145 - Pàgines 48658-48670

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 29 de setembre de 2023 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 pel qual s’estableixen els col·lectius de personal funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de gratificacions per raó de la prestació de serveis extraordinaris fora de l’horari o la jornada habituals de treball

    Número d'edicte 9150 - Pàgines 48671-48674

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 29 de setembre de 2023 pel qual es declaren determinades places de molt difícil cobertura a l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número d'edicte 9138 - Pàgines 48675-48676

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual s’aprova la convocatòria pública i les bases per a la concessió de la Medalla al Mèrit de Protecció Civil de les Illes Balears per a l’any 2024, i s’obre el termini per presentar-hi candidatures

    Número d'edicte 9011 - Pàgines 48677-48680

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques, a proposta del director general de Funció Pública, per la qual s'aproven les llistes provisionals de les persones que accedeixen a un nou nivell corresponent a la carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de les persones a les quals es denega l'accés a un nou nivell i de les persones a les quals es requereix l'esmena de la sol·licitud

    Número d'edicte 9097 - Pàgines 48681-48740

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del certificat de l’Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de l’empresa Avanza Multiservicios, S. L. i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100242012014)

    Número d'edicte 9078 - Pàgines 48741-48744

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del certificat de l’Acord del Patronat de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100562012018)

    Número d'edicte 9079 - Pàgines 48745-48748

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Proposta de resolució provisional del director general d’Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic per la qual es deneguen subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 4 i 5)

    Número d'edicte 9052 - Pàgines 48749-48762

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Proposta de resolució provisional del director general d’Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 4 i 5)

    Número d'edicte 9055 - Pàgines 48763-48777

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Instrucció del director general d’Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic sobre l’ampliació del termini per acreditar la integritat i la coherència del càlcul de la petjada de carboni previst en l’article 9.1.d) del Decret 48/2021, de 13 de desembre, regulador del Registre balear de petjada de carboni

    Número d'edicte 9020 - Pàgines 48778-48779

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Instrucció del director general d’Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic per la qual es deixa sense efecte la Instrucció del director general d’Energia i Canvi Climàtic sobre l’ampliació del termini per acreditar la integritat i la coherència del càlcul de la petjada de carboni previst en l’article 9.1 del Decret 48/2021, de 13 de desembre, regulador del Registre balear de petjada de carboni (BOIB núm. 122/2022, de 17 de setembre)

    Número d'edicte 9021 - Pàgina 48780

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT

   • Resolució del director general de Recerca en Salut, Formació i Acreditació per la qual s’aprova la modificació del Manual d’autoavaluació del Programa d’Acreditació d’Hospitals Generals

    Número d'edicte 9113 - Pàgina 48781

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 25 de setembre de 2023 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat Juan de la Cierva, de Palma, amb la transformació d’una unitat d'educació primària i una unitat d’educació secundària en dues unitats d'educació infantil de primer cicle

    Número d'edicte 9044 - Pàgines 48782-48784

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 25 de setembre de 2023 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre incomplet d'educació infantil de primer cicle CEI Escoleta la Purísima, de Palma

    Número d'edicte 9045 - Pàgines 48785-48786

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 25 de setembre de 2023 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre d’educació infantil de primer cicle CEI Confits, de Sa Pobla, amb la supressió de 2 unitats d’educació infantil de primer cicle i l’actualització de les ràtios de les unitats autoritzades

    Número d'edicte 9046 - Pàgines 48787-48788

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del director general de Personal Docent de dia 27 de setembre de 2023, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 5 de desembre de 2022, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos d’inspectors d’educació a les Illes Balears

    Número d'edicte 9051 - Pàgines 48789-48793

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del director general de Personal Docent de 27 de setembre de 2023 per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat els procediments selectius convocats per Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de desembre de 2022 i per Resolució de la directora general de Personal Docent d’1 de febrer de 2023

    Número d'edicte 9069 - Pàgines 48794-48822

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HABITATGE, TERRITORI I MOBILITAT

   • Resolució de rectificació d’errors de la Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre el sistema general d’infraestructures i equipaments per implantar una activitat de recollida municipal de residus a Portocolom, TM Felanitx (157e/2022)

    Número d'edicte 9029 - Pàgines 48823-48824

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TURISME, CULTURA I ESPORTS

   • Resolució del director general de Cultura de 26 de setembre de 2023 per la qual es publiquen les relacions d’aptes de cada certificat corresponents a la convocatòria de proves de maig de 2023 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana

    Número d'edicte 9067 - Pàgines 48825-48862

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FAMÍLIES I AFERS SOCIALS

   • Resolució de la consellera de Famílies i Afers Socials de 26 de setembre de 2023 per la qual s’amplia el crèdit assignat a la convocatòria de subvencions per executar projectes de Educació per la Transformació Social per als anys 2023 i 2024 (BOIB núm. 59, de 9 de maig de 2023)

    Número d'edicte 9034 - Pàgines 48863-48865

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació d’Artistes de Formentera per l’organització de la Fira Tardor d’Art 2023

    Número d'edicte 9068 - Pàgines 48866-48869

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Anunci concessió d’una subvenció nominativa al Grup d’Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d’Eivissa i Formentera

    Número d'edicte 9030 - Pàgines 48870-48872

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 4 de setembre de 2023, relativa a la suspensió de la prestació econòmica de suport als processos d’inserció social per al mes d’agost de 2023 en el marc de l’Ordenança de l’ajuda econòmica de suport als processos d’inserció social de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

    Número d'edicte 9015 - Pàgines 48873-48876

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 4 de setembre de 2023, relativa a l’extinció de la prestació econòmica de suport a la inserció social per al mes d’agost de 2023 , en el marc de l’Ordenança de l’ajuda econòmica de suport als processos d’inserció social de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

    Número d'edicte 9016 - Pàgines 48877-48879

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla orgànica de l’Ajuntament d’Alcúdia

    Número d'edicte 9008 - Pàgines 48880-48883

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Bases reguladores de les subvencions per la rehabilitació de façanes del conjunt històric i elements catalogats d’Alcúdia de l’any 2023

    Número d'edicte 9009 - Pàgines 48884-48892

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Acord de Ple, de dia 21 de setembre de 2023, de modificar la composició i el dia de celebració de les comissions informatives permanents (expedient 2023/007810)

    Número d'edicte 9086 - Pàgina 48893

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació de la dedicació exclusiva a una regidora

    Número d'edicte 9049 - Pàgina 48894

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Bases i convocatòria per a la concessió d'ajudes a associacions de gent gran del municipi de Llucmajor de l'any 2023

    Número d'edicte 9033 - Pàgines 48895-48907

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Delegació de funcions en el tinent de Batle

    Número d'edicte 9107 - Pàgina 48908

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació de l'esborrany del conveni de gratuïtat a les escoletes municipals d'educació infantil

    Número d'edicte 9024 - Pàgines 48909-48910

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Bases que han de regir la convocatòria pública de subvencions relatives a activitats esportives i de foment de l’esport per a l’exercici 2023

    Número d'edicte 9010 - Pàgines 48911-48917