Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Núm. 614523
Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques, a proposta del director general de Funció Pública, per la qual s'aproven les llistes provisionals de les persones que accedeixen a un nou nivell corresponent a la carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de les persones a les quals es denega l'accés a un nou nivell i de les persones a les quals es requereix l'esmena de la sol·licitud

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 28 de setembre de 2023, el director general de Funció Pública ha formulat la proposta de resolució següent:

Antecedents

1. Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2017 es van ratificar l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 18 d'octubre de 2017 i l'Acord del Comitè Intercentres de 2 d'octubre de 2017 pels quals s'aprova el sistema d'avaluació de competències professionals que s'ha d'aplicar al personal funcionari i laboral de serveis generals.

2. Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023 s'han ratificat els acords del Comitè Intercentres i de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 10 de març de 2023 pels quals es desenvolupa la carrera professional horitzontal en l'àmbit dels serveis generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'àrea de valoració «Bloc III. Aprenentatge, docència i gestió del coneixement», en què es determinen els criteris de valoració i el barem de puntuació aplicable a aquesta convocatòria (BOIB núm. 39, de 28 de març de 2023).

3. Mitjançant la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 28 de març de 2023 es va aprovar la convocatòria ordinària per accedir a nous nivells de carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 41, d'1 d'abril de 2023).

4. Les dues resolucions de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 4 d'abril de 2023 i de 27 d'abril de 2023 corregiren diverses errades en la resolució de convocatòria esmentada en el punt anterior i també ampliaren el termini de presentació de sol·licituds, inicialment establert en vint dies hàbils, el qual va finalizar el 18 de maig de 2023 (BOIB núm. 42 i 54, de 4 i 27 d'abril de 2023, respectivament).

Fonaments de dret

1. El punt 20 de l'annex 1 dels acords ratificats per l'Acord de 27 de març de 2023 preveu el procediment per a l'obtenció de nous nivells de carrera professional, el qual s'inicia d'ofici mitjançant l'aprovació d'una convocatòria i ha de tenir una durada màxima de sis mesos.

2. La disposició transitòria primera de l'annex 1 dels mateixos acords estableix els requisits per poder participar en aquesta primera convocatòria posterior als acords de desenvolupament del sistema de carrera professional.

3. La disposició addicional quarta preveu que en la convocatòria ordinària de carrera professional les persones sol·licitants poden assenyalar la data en la qual es compleixen els requisits per sol·licitar el canvi de nivell d'entre les determinades en la convocatòria i, una vegada comprovats els requisits, la resolució que reconegui el nou nivell ha de tenir efectes administratius des de la data assenyalada.

També preveu que, en tot cas, i com a màxim, els efectes econòmics han de ser de l'1 de gener de 2023 i que, en el supòsit que no s'assenyali la data de compliment de requisits, aquesta ha de ser l'1 de gener de 2023, tant econòmicament com administrativament.

4. La base 5.3 de l'annex 1 de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 28 de març de 2023 estableix la creació de tres comitès de valoració: un, encarregat de les sol·licituds de personal funcionari dels subgrups A1 i A2, així com de les del personal laboral dels nivells 1 i 2; el segon, encarregat de les sol·licituds de personal funcionari dels grups C1 i C2, així com de les del personal laboral dels nivells 3 a 6, i el tercer, encarregat de les sol·licituds de personal funcionari del grup AP, així com de les del personal laboral dels nivells 7 i 8.

5. La base 5.4 de l'annex 1 de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 28 de març de 2023 estableix, entre d'altres, com a funció dels comitès de valoració la d'elevar al director general de Funció Pública la llista provisional de les persones que assoleixen un nou nivell de carrera professional i de les persones a les quals es denega la sol·licitud d'accés al nou nivell. A més, estableix que també, si escau, s'ha de requerir l'esmena de les sol·licituds presentades.

Els comitès de valoració han elevat al director general de Funció Pública aquestes llistes provisionals en les dates següents: 26 de setembre de 2023 (Comitè de Valoració del grup A i dels nivells 1 i 2), 27 de setembre de 2023 (Comitè de Valoració del grup C i dels nivells 3 a 6) i 18 de setembre de 2023 (Comitè de Valoració del grup AP i dels nivells 7 i 8).

6. La base 5.6 de l'annex 1 de la Resolució esmentada anteriorment estableix que, una vegada comprovats els requisits amb les dades ja inscrites en el Registre de Personal, s'ha de publicar, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la Intranet corporativa, una resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques, a proposta del director general de Funció Pública, que ha de contenir:

— La llista provisional de les persones que accedeixen a un nou nivell de carrera amb indicació del nivell de carrera que s'assoleix i de la data d'efectes administratius.

— La llista provisional de les persones a les quals es denega l'accés al nivell de carrera amb indicació del motiu.

— La llista de les persones a les quals es requereix l'esmena de la sol·licitud en el cas que, tot i complir els requisits de les lletres a) a d) de la base 3, no obtenguin la puntuació mínima requerida en el bloc d'aprenentatge, docència i gestió del coneixement en data 31 de desembre de 2022.

Aquesta mateixa base també estableix que les persones interessades disposaran d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la resolució esmentada abans en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per formular les al·legacions que considerin a les llistes provisionals.

Proposta de resolució

Atesos els antecedents exposats, tot fent ús de les atribucions que en matèria de personal em confereixen les normes vigents, propòs a la consellera de Presidència i Administracions Públiques que dicti una resolució en els termes següents:

1. Aprovar les llistes provisionals següents:

— La llista provisional de les persones que accedeixen a un nou nivell de carrera amb indicació del nivell de carrera que s'assoleix i de la data d'efectes administratius (annex 1).

— La llista provisional de les persones a les quals es denega l'accés al nivell de carrera amb indicació del motiu (annex 2).

— La llista de les persones a les quals es requereix l'esmena de la sol·licitud en el cas que, tot i complir els requisits de les lletres a) a d) de la base 3, no obtenguin la puntuació mínima requerida en el bloc d'aprenentatge, docència i gestió del coneixement en data 31 de desembre de 2022 (annex 3).

— La llista de les persones que accedeixen a un nou nivell de carrera en el cas que, tot i complir els requisits de les lletres a) a d) de la base 3, en la data de finalització de presentació de sol·licituds no tenien o no havien acreditat la puntuació mínima requerida en el bloc d'aprenentatge, docència i gestió del coneixement, i que ja tenen o ja han acreditat que tenen la puntuació mínima esmentada (annex 4).

2. Informar les persones que figuren en l'annex 3 d'aquesta Resolució que el tràmit telemàtic per efectuar les esmenes a la sol·licitud està disponible a la Intranet corporativa. En el cas d'aquestes persones i d'aquelles altres que, tot i ja haver esmenat, ho han fet en data posterior a la d'elevació de llistes provisionals per part dels comitès de valoració al director general de Funció Pública (26 de setembre de 2023 —Comitè de Valoració del grup A i dels nivells 1 i 2—, 27 de setembre de 2023 —Comitè de Valoració del grup C i dels nivells 3 a 6— i 18 de setembre de 2023 —Comitè de Valoració del grup AP i dels nivells 7 i 8—), s'emetran noves resolucions sobre les seves sol·licituds d'accés a un nou nivell de carrera.

3. Establir un termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució per formular al·legacions. El tràmit telemàtic per formular-les està disponible a la Intranet corporativa.

4. Publicar aquesta Resolució i els annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la Intranet corporativa.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

 

Interposició de recursos

Aquesta Resolució no posa fi a la via administrativa, atès que es tracta d'un acte de tràmit, i no és procedent interposar-hi cap recurs, sens perjudici del que disposa sobre la possibilitat de formular al·legacions.

 

(Signat electrònicament: 28 de setembre de 2023)

La consellera de Presidència i Administracions Públiques Antònia Maria Estarellas Torrens

El director general proposant Antoni Mesquida Bauzà

Documents adjunts