Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa, utilitat pública i avaluació ambiental ordinària del parc fotovoltaic Binisetti Vell de 3.000 kWn, ubicat al polígon 7, parcel·la 688 d’Inca, promogut per UNIVERGY ES SPC 44, S.L. (RE023/22)

    Número de registre 3667 - Pàgina 48918

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria durant el segon quadrimestre de l’any 2023

    Número de registre 9022 - Pàgina 48919

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Requeriment d’expedients que han d’aportar la documentació per a la justificació de la subvenció en el tràmit de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR2023)

    Número de registre 8958 - Pàgines 48920-48921

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Requeriment d’expedients que han d’aportar la documentació per a la justificació de la subvenció en el tràmit de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR2023)

    Número de registre 9054 - Pàgina 48922

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Correcció de l’anunci de la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud de declaració de projecte industrial estratègic, autorització administrativa prèvia i avaluació d’impacte ambiental ordinària del parc fotovoltaic SANTA EULALIA III de 10.000 kW, ubicat al polígon 90, parcel·la 14 de Santa Margalida (RE009/22)

    Número de registre 9110 - Pàgina 48923

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació pública de l'expedient 2021/05355E relativa al «Projecte bàsic d'habitatge unifamiliar aïllat amb piscina», al polígon 29, parcel·la 161, al T.M. de Santa Eulària des Riu

    Número de registre 8378 - Pàgina 48924

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l'expedient 2021/03232E relativa al «Projecte bàsic vivenda unifamiliar aïllada», al polígon 10, parcel·la 618, al T.M. de Campos

    Número de registre 8397 - Pàgina 48925

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 2022/02504E relativa al projecte de legalització de les modificacions introduïdes en el transcurs de les obres amb mesures correctores d’una vivenda unifamiliar a Santa Gertrudis de Fruitera. Eivissa, polígon 25 parcel·la 339, en el terme municipal Santa Eulària des Riu

    Número de registre 8925 - Pàgina 48926

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació total als beneficiaris de l’ajuda, exps. 04003712, 04004870 i 04005094, de data 28 d’agost de 2023, a l'empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes destinades al foment de l’agricultura ecològica, per als anys 2021 i 2022

    Número de registre 9018 - Pàgines 48927-48929

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, R16 de data 27 de setembre de 2023, a l’empara de la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 9 de juny de 2021, per la qual es convoquen subvencions per a inversions en la transformació i la comercialització de productes agrícoles, per a l’ any 2021

    Número de registre 9019 - Pàgines 48930-48931

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS

   • Relació dels convenis de col·laboració signats en el segon quadrimestre de l’exercici 2023 per part de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (FBSTIB)

    Número de registre 8315 - Pàgina 48932

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE L'HABITATGE (IBAVI)

   • Informació pública de l’aprovació dels llistats definitius d’adjudicataris del procediment d’adjudicació dels habitatges de la promoció 54 H Inca en règim d’arrendament de aprovats pel Consell d’Administració de l’IBAVI de data 27 d’octubre de 2021

    Número de registre 8853 - Pàgines 48933-48950

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI, MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Aprovació inicial del projecte “Projecte de reforç de ferm, adequació i replantació de la Ma-15 al pas per l’Avinguda Costa i Llobera, T.M. d’Artà. V2”. Clau 21-01.0-ML

    Número de registre 8993 - Pàgines 48951-48952

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI, MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Informació pública relativa a expedients que tot seguit s’indiquen d’autoritzacions d’activitats relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat (r/n.: Informació pública núm. 12-2023-HLSR-XIG-CAT)

    Número de registre 9065 - Pàgines 48953-48954

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI, MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Notificació i emplaçament en el recurs contenciós-administratiu, substanciat en el Procediment Ordinari 533/2023, interposat davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia d'Illes Balears

    Número de registre 9094 - Pàgina 48955

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 25 de setembre de 2023, relatiu a l’aprovació inicial de la proposta de modificació pressupostària (MC017) competència del Ple de la Corporació, al pressupost del Consell Insular de Menorca de l’exercici 2023 (ajuts nominatius) (exp. 0426- 2023-000017)

    Número de registre 9072 - Pàgina 48956

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Canvi dels drets de la concessió funerària de la sepultura 178, sèrie A, del cementiri municipal

    Número de registre 8939 - Pàgina 48957

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial modificació plantilla de personal 2023

    Número de registre 9027 - Pàgina 48958

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Anunci d'aprovació inicial de modificació de l'ordenança fiscal, reguladora de l'impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

    Número de registre 9104 - Pàgina 48959

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Anunci d'aprovació inicial de l'ordenança fiscal, reguladora de la taxa per prestació de Serveis i Realització d'Activitats al Cementiri Municipal de Lloseta

    Número de registre 9105 - Pàgina 48960

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Anunci modificació de crèdit núm 15/2023

    Número de registre 9023 - Pàgina 48961

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Anunci devolució aval Ruta Cicloturística a Llubí

    Número de registre 9096 - Pàgina 48962

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació pressupostària 25/2023

    Número de registre 9056 - Pàgina 48963

  • AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

   • Anunci exposició pública aprovació inicial PG i POD del municipi de Maria de la Salut

    Número de registre 9006 - Pàgina 48964

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació inicial expedient 40-2023 de crèdits extraordinaris i suplement de crèdit

    Número de registre 9120 - Pàgina 48965

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Exposició pública aprovació inicial per la modificació de la taxa per la retirada de vehicles de les vies publiques

    Número de registre 9122 - Pàgina 48966

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Exposició pública aprovació inicial per la modificació de la ordenança fiscal reguladora de l’ Impost sobre Activitats Econòmiques

    Número de registre 9123 - Pàgina 48967

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics. Oficina del Pla General i Model de Ciutat. Personació tercers interessats. Procediment Ordinari número 579/2023. Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

    Número de registre 9000 - Pàgina 48968

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics. Oficina del Pla General i Model de Ciutat. Personació tercers interessats. Procediment Ordinari número 527/2023. Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

    Número de registre 9001 - Pàgina 48969

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics. Oficina del Pla General i Model de Ciutat. Personació tercers interessats. Procediment Ordinari número 517/2023. Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

    Número de registre 9002 - Pàgina 48970

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics. Oficina del Pla General i Model de Ciutat. Personació tercers interessats. Procediment Ordinari número 512/2023. Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

    Número de registre 9003 - Pàgina 48971

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics. Oficina del Pla General i Model de Ciutat. Personació tercers interessats. Procediment Ordinari número 499/2023. Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

    Número de registre 9004 - Pàgina 48972

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Aprovació inicial del Projecte d’expropiació forçosa mitjançant el sistema de taxació conjunta per motius urbanístics amb ocasió de l’aprovació definitiva de la Modificació puntual número 4 de les Normes Subsidiàries de Porreres per a l'ampliació d'equipaments docents

    Número de registre 9093 - Pàgina 48973

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Aprovació inicial de les modificacions de crèdits núm. 12 i 13/2023

    Número de registre 9063 - Pàgina 48974

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja pel qual s’aprova inicialment l’expedient de modificació de crèdits n.º 04/2023 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdits finançats amb càrrec a majors ingressos i romanent líquid de tresoreria (Expedient N.º 1732/2023)

    Número de registre 9099 - Pàgina 48975

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per la recollida de residus sòlids

    Número de registre 9041 - Pàgina 48976

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles

    Número de registre 9038 - Pàgina 48977

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Modificació ordenança fiscal taxa per les prestacions de servei de l'escoleta infantil pública i altres serveis educatius de 0 a 3 anys

    Número de registre 9040 - Pàgina 48978

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis relatius al tractament de residus sòlids

    Número de registre 9042 - Pàgina 48979

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització d'espais municipals

    Número de registre 9043 - Pàgina 48980

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació inicial modificació de crèdit núm. 9/2023

    Número de registre 9057 - Pàgina 48981

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació inicial modificació de crèdit 12 2023

    Número de registre 9061 - Pàgina 48982

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Acord del ple de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu pel qual s'aprova inicialment el Expedient de modificació de crèdits n.º 2023/017173 del pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria

    Número de registre 9118 - Pàgina 48983

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Aprovació provisional modificació ordenança fiscal IBI

    Número de registre 9109 - Pàgina 48985

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Aprovació provisional modificació ordenança fiscal taxa residència

    Número de registre 9115 - Pàgina 48986

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Aprovació provisional modificació ordenança fiscal taxa asistència domiciliària

    Número de registre 9116 - Pàgina 48987

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Aprovació provisional modificació ordenança fiscal taxa guarderia infantil

    Número de registre 9117 - Pàgina 48988

  • AJUNTAMENT DE SINEU

   • Modificació puntual preu escoleta

    Número de registre 9005 - Pàgina 48989

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Acord del Ple, de data 25/09/2023, de l'Ajuntament de Valldemossa pel qual s'aprova inicialment les modificacions de crèdits nº 5/2023 i 6/2023 del pressupost Municipal per a l'exercici 2023.

    Número de registre 9098 - Pàgina 48990