Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Núm. 614263
Acord de Ple, de dia 21 de setembre de 2023, de modificar la composició i el dia de celebració de les comissions informatives permanents (expedient 2023/007810)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de dia 21 de setembre de 2023, en el punt sisè de l'ordre del dia, va aprovar la modificació de la composició i el dia de celebració de les comissions informatives permanents, d'aquesta manera:

«PRIMER. Aprovar la composició de cadascuna d'aquestes, d'acord amb el següent:

LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA; LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ENTORN I SERVEIS URBANS; I LA COMISSIÓ INFORMATIVA SOCIOEDUCATIVA I DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA estaran formades per 9 regidors cadascuna, amb la proporció següent: PP (3 regidors); PSOE (2 regidors); PSM MxM (2 regidors); Ciutadella Endavant (1 regidor); i VOX (1 regidor).

SEGON. Establir la periodicitat de la celebració de les comissions informatives municipals:

Com a dia de celebració de les sessions ordinàries de la Comissió Informativa d'ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA, el dijous de la setmana anterior a la celebració del Ple, a les 13.30 hores. I en cas que sigui un dia festiu, s'entendrà que es durà a terme el dia hàbil posterior.

Com a dia de celebració de les sessions ordinàries de la Comissió Informativa de TERRITORI I ENTORN I SERVEIS URBANS, el dijous de la setmana anterior a la celebració del Ple, a les 12.45 hores. I en cas que sigui un dia festiu, s'entendrà que es durà a terme el dia hàbil posterior.

Com a dia de celebració de les sessions ordinàries de la Comissió Informativa SOCIOEDUCATIVA I DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, el dijous de la setmana anterior a la celebració del Ple, a les 12 hores. I en cas que sigui un dia festiu, s'entendrà que es durà a terme el dia hàbil posterior.»

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

 

Ciutadella de Menorca, 28 de setembre de 2023

L'alcaldessa Juana María Pons Torres