Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Núm. 610365
Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla orgànica de l’Ajuntament d’Alcúdia

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent finalitzat el termini d'exposició al públic de la modificació de la plantilla orgànica de l'Ajuntament d'Alcúdia per millor atendre la nova estructura municipal i per regularitzar distintes situacions de fet, aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en la sessió de dia 3 d'agost de 2023, i no havent estat formulada cap reclamació contra l'acord d'aprovació inicial, aquest esdevé definitiu i, en compliment del que disposen els articles 126.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publica a continuació la modificació realitzada a la plantilla orgànica:

“ACORDS

PRIMER.- Modificar la Relació de Llocs de Treball aprovada el 6 de febrer de 2020, per adequar-la a la nova estructura municipal establerta per resolució de Batlia 2023-1032, de data 26 de juny de 2023 (BOIB de 29 de juny). Els canvis en la RLLT, estrictament pel que fa a l'estructura organitzativa, es recullen en l' annex I del present acord, quedant vigent la resta de determinacions.

SEGON.- Per millor atendre la nova estructura municipal i per regularitzar distintes situacions de fet, es reordenen els següents llocs de treball amb els respectius canvis d'unitat administrativa, modificant la Relació de Llocs de Treball:

 • El lloc de treball de Ajudant de la unitat “Secretaria” ha de passar a la unitat “Batlia”. En no estar dotats, no cal adequar crèdits.
 • El lloc de treball d'administratiu de la unitat “Estadística”, dotat, ha de passar a la unitat “Contractació”, i el lloc de treball d'administratiu de la unitat “Contractació”, no dotat, ha de passar a la unitat “Estadística”. Els dos llocs s' inclouen en els crèdits AG.
 • El lloc de treball d'auxiliar administratiu de la unitat “Fires i mercats” s' adscriu a la unitat “Mercats” de l'àrea “Mercats” en la regidoria de Serveis socials, sanitat i normalització lingüística.

Així mateix, es reubiquen els següents llocs:

 • El lloc de treball d'administratiu comptable de la unitat “Esports” ha de passar a la unitat “Intervenció”
 • El lloc de treball d'auxiliar administrativa de la unitat “Obres municipals” ha de passar a la unitat “Batlia”.

Això no obstant, aquestes dues darreres modificacions, atès que comporten modificació en la imputació de la despesa, només seran efectives a nivell pressupostari quan es pugui garantir la suficiència de crèdit i, en tot cas, quan s' aprovin uns nous pressupostos.

Dites modificacions s'han inclòs en l'annex I del present acord.

TERCER.- Adequar la Relació de Llocs de Treball a decisions adoptades en la plantilla i annex de personal pressupostari que no hi havien estat recollits:

a) El lloc de treball d'administratiu de la unitat “Llicències d'activitats” ha de passar a la unitat “Intervenció”. En conseqüència, desapareix la unitat llicències d'activitats.

b) El lloc de treball de tècnic d'administració general de la unitat “Contractació” ha de passar a la unitat “Intervenció”.

c) Els percentatges de jornada del lloc de treball d'Enginyer Industrial, amb codi 3210, ha de passar al 100% (en comptes del 67%)

d) El lloc de treball d'Arquitecte, amb codi 3100, a la RLT figura amb una jornada al 75%, però a l'annex de personal figura al 100% per això, ha de passar al 100% a la RLT.

Els canvis d'adscripció orgànica que suposen dites modificacions de RLT s'han inclòs en l'annex I del present acord.

QUART.- Incorporar a la Relació de Llocs de treball i a la plantilla els llocs de treball del personal laboral inclosos a l'Oferta d'Ocupació Pública per a l' estabilització, aprovada mitjançant Resolució de batlia núm. 2022/1478 de 8 de setembre de 2022, i publicada al BOIB núm. 120 (13/09/22), que encara no hi figuren:

1. Auxiliar de turisme

2. Treballadora familiar

3. Treballadora familiar

4. Treballadora social

El detall i contingut dels llocs que es creen és el següent:

1. Es crea un lloc d'Auxiliar de Turisme (adscrit a l'àrea de turisme), a la Relació de Llocs de Treball (RLT), assignant-li les següents característiques:

 • Auxiliar de Turisme (codi 2171)
 • Laboral grup 4
 • Complement lloc de feina: 6.570 ,34 €
 • Plus conveni: 1.381,52 €
 • Català: B2

2. Es creen dos llocs de Treballadora familiar (adscrites a l'àrea de Sanitat i Benestar Social), a la Relació de Llocs de Treball (RLT), assignant-li les següents característiques:

 • Treballador/a familiar (codi 7110)
 • Laboral grup 4
 • Complement lloc de feina: 6.570 ,34 €
 • Plus conveni: 1.381,52 €
 • Català: A2

3. Es crea un lloc de Treballadora social (adscrita a l'àrea de Sanitat i Benestar Social), a la Relació de Llocs de Treball (RLT), assignant-li les següents característiques:

 • Treballadora social (codi 7100)
 • Laboral grup 2
 • Complement de lloc de feina: 14.745,22 €
 • Plus conveni: 0 €
 • Català: C1

L'ordre de funcions serà el propi d'aquests llocs amb caràcter no singularitzat.

En conseqüència, la plantilla de personal laboral, de duració indefinida, de l' ajuntament es modificarà en el següent sentit:

 • On diu:

B.1.11 Treballador familiar, número 4 B.1.30 Treballador social, número 1 B.1.34 Auxiliar turisme, número 5

 • Ha de dir:

B.1.11 Treballador familiar, número 6 B.1.30 Treballador social, número 2 B.1.34 Auxiliar de turisme, número 6

CINQUÈ.- Adequar la relació de llocs de treball a la plantilla de personal aprovada per a l'any 2022 i a l'annex de personal dels pressupostos d'aquest ajuntament en el sentit:

1.- Quadrar les 11 places de Tècnic d'Administració General de la plantilla amb els 10 que figuren en la RLLT, creant en la RLT el lloc de Cap de l'Àrea de Recursos Humans i Serveix Generals, d'acord amb la justificació que consta a l' expedient. ´

El detall i contingut del lloc que es crea és el següent:

Responsable de l'àrea de Recursos Humans i Serveis Generals

 • Núm. Llocs: 1 Complement de destinació: 28 (13.537,44 euros)
 • Complement específic: 14 (24.587,78 euros)
 • TP (tipus de lloc): S (singularitzat)
 • FP (forma de provisió): Qualsevol forma de provisió de l'article 78 TREBEP. I obert a totes les administracions públiques. ADM: AEL (Administració Local, inclòs el Cos d'Habilitats Nacionals); AGE (Administració General de l'Estat), CCAA(Comunitats Autònomes).
 • TC (tipus de col·lectiu): F (funcionari)
 • GC (Grup i Subgrup de classificació): A1
 • ESCALA/SUBESCALA: Administració General/ subescala tècnica

Requisits:

 • Títol de Llicenciat o Graduat en Dret.
 • Nivell de català mínim requerit: C1

Funcions:

a) Responsabilitzar-se de la coordinació i supervisió de les unitats orgàniques de “Recursos Humans” i “Patrimoni Municipal”.

b) Controlar la totalitat de les tramitacions administratives de l'àrea

c) Controlar, coordinar i distribuir dins l'àrea els expedients administratius de tot l'àrea, sota la direcció de la regidoria de personal.

d) Ser enllaç administratiu amb la regidoria de personal, a què pertany, i amb la Secretaria, i Batlia.

e) Responsabilitzar-se del personal adscrit a l'àrea.

f) Planificar, coordinar, controlar i gestionar els recursos humans de l' Ajuntament. ( documents de pressupost, relació de lloc de feina, ordre de funcions, provisió de llocs de feina, normativa local de funció pública…)

g) Coordinar i gestionar els processos selectius que es duguin a terme, concursos, concurs-oposició, promocions internes…

h) Controlar i coordinar el aspectes referents a horaris, permisos, situacions administratives, llicències, drets i deures del personal.

i) Assistir a la secretaria municipal en la supervisió, coordinació i assessorament jurídic a l'àrea de personal en matèries pròpies de funció pública.

j) Qualsevol altre relacionada amb les funcions assignades al servei, que per la seva naturalesa corresponguin a les funcions del lloc de responsable de l' àrea.

k) Coordinar i gestionar totes les tasques necessàries per dur a terme l' actualització puntual i contínua de l'inventari municipal de bens i drets.

l) Direcció i coordinació dels expedients de gestió i ús del patrimoni municipal que no estigui atribuït a altres àrees i assessorament en la matèria a totes les unitats orgàniques municipals que en siguin responsables.

m) Direcció i coordinació dels expedients de responsabilitat civil.

2.- Quadrar el nombre de places de professors de català de la plantilla de personal laboral, de duració indefinida, 5, creant un lloc de treball més a la RLLT, en la qual només n'hi figuren 4. El lloc se crea amb una jornada del 100%.

Les característiques del lloc creat són les següents:

 • Professor de català (codi 2112)
 • Laboral 2
 • Complement de lloc de feina: 14.745,22 euros
 • Plus conveni: 0 euros
 • Català: C2

Les altres tres places, es mantindran en la RLLT al 40% de jornada, tal i com figuren en la Resolució de batlia núm 2022/864 de l'Ajuntament d'Alcúdia per la qual es va aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal. En conseqüència, la suma de dedicacions de l'annex de personal passaran del 460% (una al 100% i 4 al 90%) al 320% (dues al 100% i tres al 40%).

Figuren en l'annex I del present acord, el lloc de treball de cap de recursos humans i serveis generals i la nova plaça de professor de català al 100%. Les places de professors de català al 100% rebran la denominació en la rllt de professors de català-tècnics de normalització lingüística, el canvi de denominació no afectarà la plantilla.

SISÈ.- Modificar la Relació de llocs de treball per ampliar a dedicació al 100% (ara és al 80%) del lloc de treball assessoria jurídica, personal laboral, a extingir, de la unitat orgànica “urbanisme” dins l'àrea d'urbanisme, d'acord amb la justificació que consta a l'expedient, i així equiparar-la a la dedicació prevista en la plaça equivalent, que l'ha de substituir en el futur, de funcionari assessoria jurídica, no dotada, en la mateixa unitat i àrea.

Atès que el lloc modificat està afectat per la Resolució de batlia núm 2022/864 de l'Ajuntament d'Alcúdia per la qual es va aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal, l'eficàcia del present acord queda condicionada a l'anuència de qui obtengui la plaça en el procés de selecció o, en el seu cas, a la declaració de la convocatòria com a deserta.

SETÈ.- Publicar l'acord d'aprovació amb l'Annex I, resultant de les presents modificacions pel que fa a l'adscripció orgànica, al BOIB, i remetre còpia a l' Administració Estatal i autonòmica en el termini de trenta dies.

Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, es poden interposar, alternativament, els recursos següents:

a. Directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la notificació o publicació del present acord.

b. El recurs de reposició potestatiu davant el ple, en el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent de la notificació o publicació de la present resolució. Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d'un mes des de la seva presentació sense que s'hagi resolt expressament ni s'hagi notificat, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent a la desestimació presumpta.

VUITÈ- En tot cas, l'efectiva provisió dels dits llocs de treball, que s'incorporen la RLT i figuren en l'annex I del present acord, queda supeditada a l'aprovació definitiva de la plantilla i a què existeixi crèdit adequat i suficient.

NOVÈ.- S'ordena al departament de Recursos Humans que elabori un text refós complert que inclogui totes les modificacions de la RLT, inclosa aquesta, abans de finals d'any.

Aquest text refós inclourà tots els aspectes propis de una RLT que siguin estrictament competència del Ple; així, les ordres de funcions, que correspondran a l'Alcaldia, no formaran part de la RLT excepte quan la seva modificació comporti efectes sobre els aspectes obligatoris de l'article 74 TREBEP, en particular, sobre les retribucions complementàries.

 

Alcúdia, a la data de la signatura electrònica (25 de setembre de 2023)

La batlessa Josefina Linares Capó”