Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 612859
Resolució del director general de Personal Docent de dia 27 de setembre de 2023, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 5 de desembre de 2022, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos d’inspectors d’educació a les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets i fonaments de dret

El Reial decret 276/2007, de 23 de febrer (BOE núm. 53, de 2 de març de 2007) pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i es regula el règim transitori d'ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la llei esmentada, estableix en l'article 42.2 que el sistema d'accés al cos d'inspectors d'educació és el de concurs oposició, i que hi haurà una fase de pràctiques que formarà part del procés selectiu. Aquesta fase tindrà una durada superior a un trimestre i no superior a un curs i podrà incloure cursos de formació.

L'apartat 2 de l'article 48 del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, disposa que les administracions educatives regularan l'organització d'aquesta fase de pràctiques que forma part del procediment selectiu.

D'altra banda, la Resolució de la directora general de Personal Docent de 5 de desembre de 2022, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos d'inspectors d'educació a les Illes Balears, en la base onzena estableix que els aspirants seleccionats als quals no se'ls hagi concedit l'ajornament o l'exempció de la realització de la fase de pràctiques han de realitzar-la a les destinacions adjudicades; s'entén que renuncien al procediment selectiu aquells que no s'hi incorporin.

Així mateix, en aquesta base s'especifica que la fase de pràctiques, que forma part del procediment selectiu i que té per objecte comprovar que els aspirants posseeixen la preparació adequada per dur a terme les funcions atribuïdes al cos d'inspectors d'educació, es realitza sota la tutela d'un inspector tutor i, amb caràcter general, ha de començar amb l'inici del curs escolar 2023-2024 i tenir una duració de cinc mesos.

D'altra banda, el Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l'ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 24 d'abril de 2017, modificada per l'Ordre del conseller d'Educació i Formació Professional de 14 d'abril de 2021, per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears estableixen que la formació permanent del professorat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s'organitza mitjançant el Servei de Normalització Lingüística i Formació i els centres de professorat, adscrits a la Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat, i que el Registre General de Formació Permanent del Professorat és l'instrument de publicitat i de gestió de les dades relatives a les activitats de formació permanent.

Per tot això, és necessari fixar unes normes pel desenvolupament d'aquesta fase del procés selectiu i, per a la constitució, la composició i les funcions dels òrgans de valoració que han de dur a terme la planificació i l'avaluació de les activitats d'informació, d'inserció i formació corresponents de la fase de pràctiques.

L'article 2.5.b) del Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 94, de 10 de juliol), que atribueix a la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació i Universitats, entre altres competències, l'ordenació i la gestió del personal docent.

El punt 1.a) de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 19 de març de 2021 de delegació de determinades competències en matèria de gestió del personal docent en la directora general de Personal Docent (BOIB núm. 41, de 25 de març), delega en la directora general de Personal Docent, entre altres competències administratives en matèria de gestió de personal docent, la facultat de convocar i resoldre els processos de selecció derivats de l'oferta pública per a l'ingrés i l'accés a la funció pública docent, establir-ne les bases, nomenar els membres dels òrgans de selecció i valoració i establir el procediment de la fase de pràctiques.

Per tot això i prèvia negociació amb les organitzacions sindicals presents a la Mesa Sectorial d'Educació, dict la següent.

 

Resolució

1. Aprovar les bases que estableixen les instruccions que regulen la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 5 de desembre de 2022, que figuren a l'annex d'aquesta Resolució.

2. Publicar aquesta Resolució i el seu annex al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos 

Contra aquesta resolució que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant el director general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en data de la signatura electrònica: 27 de setembre de 2023

El director general de Personal Docent Salvador Ruiz Borrás Per delegació del conseller d'Educació i Formació Professional (BOIB núm. 41, de 25/03/2021)

 

ANNEX 1 Bases Instruccions

Primera Objecte

Aquesta Resolució regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 5 de desembre de 2022 per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos d'inspectors d'educació a les Illes Balears, nomenats personal funcionari en pràctiques per Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 3 de juliol de 2023

Segona Finalitat de la fase de pràctiques

La fase de pràctiques dels aspirants seleccionats és tutelada, forma part del procés selectiu i té per objecte comprovar la preparació dels aspirants seleccionats per dur a terme les funcions atribuïdes al cos d'inspectors d'educació.

Aquesta fase ha de consistir en la realització d'activitats d'informació, d'inserció en el lloc de feina, i de formació mitjançant la realització d'activitats formatives.

Tercera Lloc i durada de la fase de pràctiques

D'acord amb el que estableix la base onzena de la Resolució de 5 de desembre de 2022, la fase de pràctiques s'ha de realitzar a les destinacions provisionals que s'hagin adjudicat als aspirants.

La durada de la fase de pràctiques és de cinc mesos comptadors des de la data d'incorporació de l'aspirant al seu lloc de feina.

Aquesta fase començarà amb l'inici del curs escolar 2023-2024.

En casos excepcionals, degudament justificats i lliurament apreciats per la comissió de valoració, els cinc mesos d'activitat podran realitzar-se en dates diferents, sempre durant el curs 2023-2024 i abans del dictamen de valoració previst a la base setena d'aquesta Resolució i sempre abans de dia 21 de juny de 2024.

El personal funcionari en pràctiques que no completi el període mínim de cinc mesos en el curs 2023-2024 serà qualificat com a «no apte» i haurà de repetir tota la fase de pràctiques, per una sola vegada, durant el curs 2024-2025.

De manera excepcional i en els supòsits relacionats amb els permisos i excedències per motius de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, per raó de violència de gènere i per a les víctimes de terrorisme i els seus familiars directes (art. 49 i art. 89 c), d) i e)) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, modificat per l'article 3 del Reial decret llei 6/2019, d'1 de març), en les situacions de risc durant l'embaràs o d'embaràs de risc i en casos de força major degudament acreditats, la durada d'aquesta fase serà almenys de tres mesos d'activitat docent efectiva en la destinació obtinguda com a funcionari en pràctiques i sempre abans del dia 21 de juny de 2024.

Per acollir-se a aquesta excepcionalitat les persones interessades han de fer una sol·licitud adreçada a la Direcció General de Personal Docent i adjuntar-hi tota la documentació acreditativa. Per resoldre aquesta sol·licitud, la Direcció General de Personal Docent pot sol·licitar un informe favorable de la comissió de valoració.

La sol·licitud de reducció de la durada de la fase de pràctiques s'ha de presentar, sempre que sigui possible, abans del 16 d'octubre de 2023.

Quarta Règim jurídic administratiu

Una vegada finalitzada la fase de pràctiques els aspirants continuaran a les seves destinacions amb el règim jurídic administratiu de funcionaris en pràctiques fins a la finalització del curs escolar.

Cinquena Planificació de la fase de pràctiques

La planificació de la fase de pràctiques serà responsabilitat del cap del Departament d'Inspecció Educativa, el qual haurà:

  • D'adscriure els funcionaris en pràctiques a una demarcació territorial de l'illa o unitat territorial adjudicada.
  • D'assignar un inspector tutor, pertanyent al cos d'inspectors, a cada funcionari en pràctiques, que l'informarà i assessorarà sobre l'exercici adequat de les funcions d'inspecció i el desenvolupament idoni de les actuacions previstes.
  • D'adscriure totes les tasques encaminades per el desenvolupament de la funció inspectora.
  • De coordinar el programa de formació.

Sisena Comissió Qualificadora

L'avaluació de la fase de pràctiques la realitza la Comissió Qualificadora.

La Comissió Qualificadora de la fase de pràctiques està constituïda pels mateixos membres del tribunal que va actuar a la fase de concurs oposició.

Aquesta comissió s'ha de constituir en el termini màxim de quinze dies des de l'inici de la fase de pràctiques, prèvia convocatòria del president.

Les funcions de la Comissió Qualificadora són les següents:

a) Avaluar i qualificar la fase de pràctiques del personal funcionari en pràctiques.

b) Comprovar que l'aspirant ha obtingut una avaluació positiva en l'activitat de formació, d'acord amb l'apartat 1 de la base vuitena d'aquesta Resolució.

c) Elaborar el dictamen de valoració sobre l'aptitud per a l'exercici de la funció inspectora duta a terme per l'aspirant.

d) Lliurar als aspirants una còpia del seu dictamen de valoració i resoldre les al·legacions, si escau.

e) Trametre a la Direcció General de Personal Docent els dictàmens de valoració, així com tota la documentació emesa per la Comissió Qualificadora.

f) Elevar a la Direcció General de Personal Docent la relació final dels funcionaris en pràctiques.

Setena Procediment d'avaluació

1. La Comissió Qualificadora avaluarà i qualificarà els funcionaris en pràctiques, a partir dels elements següents:

a) Una memòria presentada pel funcionari en pràctiques, quan acabi la fase de pràctiques en la qual hi constin les actuacions realitzades, l'autoavaluació d'aquestes i els informes/estudis realitzats en l'exercici de la funció inspectora.

b) Els informes emesos pels inspectors tutors sobre la capacitat d'integració en la demarcació, l'exercici de les seves funcions i les tasques previstes en el pla i el programa del Departament d'Inspecció Educativa, així com la qualitat de l'exercici professional desenvolupat pel funcionari en pràctiques.

c) Un Informe emès pel cap del Departament d'Inspecció Educativa i pels coordinadors de demarcació si aquests no han estat tutors.

d) La superació d'un programa de formació d'una durada mínima de vint hores, coordinat pel Departament d'Inspecció Educativa, sobre la seva organització i funcionament, atribucions, actuacions, intervencions en els centres, col·laboració amb altres unitats i òrgans administratius així com el coneixement de la normativa bàsica sobre procediment administratiu i drets fonamentals.

2. En cas que es detecti una manca important d'aptitud de l'aspirant, tot i haver-li facilitat suport, estratègies i mesures diverses per a desenvolupar la tasca professional, i no s'hagi observat una millora al llarg de la fase de pràctiques, la Comissió emetrà un informe específic sobre el desenvolupament de les accions realitzades, amb una valoració detallada i raonada sobre l'aptitud per l'exercici de la funció inspectora duita a terme per l'aspirant.

3. El dictamen de la Comissió Qualificadora s'expressarà amb els termes «apte» o «no apte».

4. La Comissió Qualificadora ha de lliurar als aspirants una còpia del seu dictamen de valoració i obrirà un termini de tres dies hàbils per a al·legar.

Una vegada resoltes les al·legacions, si escau, el dictamen serà ferm i tindrà la consideració d'acta final.

Vuitena Activitats de formació

1. Els funcionaris en pràctiques han de participar en una activitat de formació d'una durada mínima de vint hores, coordinada pel Departament d'Inspecció Educativa, sobre la seva organització i funcionament, atribucions, actuacions, intervencions en els centre, col·laboració amb altres unitats i òrgans administratius així com el coneixement de la normativa bàsica sobre el procediment administratiu i drets fonamentals.

2. L'activitat de formació ha d'haver finalitzat el dia 31 de maig de 2024.

3. Els funcionaris en pràctiques que no hagin obtingut una avaluació positiva de l'activitat de formació seran declarats «no aptes».

4. El Servei de Normalització Lingüística i Formació certificarà d'ofici l'activitat de formació al personal funcionari en pràctiques que l'hagi superada i l'inclourà en el Registre General de Formació Permanent del Professorat. Així mateix, lliurarà una relació dels aspirants certificats a la Comissió Qualificadora.

5. Els funcionaris en pràctiques declarats exempts de la realització de la fase de pràctiques també han de realitzar l'activitat de formació indicada a l'apartat 1 d'aquesta base.

Novena Funcionaris en pràctiques. Publicació

La Direcció General de Personal Docent, d'acord amb les actes de la Comissió Qualificadora, dictarà la resolució corresponent que serà publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Els funcionaris en pràctiques declarats no aptes podran repetir, per una sola vegada, la fase de pràctiques, en els termes establerts a la convocatòria del procediment selectiu.

Desena Realització de la fase de pràctiques durant el curs 2024-2025

1. El personal funcionari en pràctiques a qui s'ha concedit l'ajornament de l'avaluació de la fase de pràctiques.

Els qui tenguin concedit l'ajornament de l'avaluació de la fase de pràctiques han d'incorporar-se per realitzar la totalitat de la fase de pràctiques, per una sola vegada, durant el curs 2024-2025. Si en resulten aptes en aquest últim curs escolar, el número d'ordre que ocuparan serà el primer de la promoció a la qual s'incorporen.

El personal que no s'incorpori o sigui declarat «no apte» perdrà el dret a ser nomenat com a funcionària o funcionari de carrera.

2. El personal funcionari en pràctiques que ha estat declarat «no apte».

Els qui no hagin superat la fase de pràctiques en el curs 2023-2024, no hagin completat el període de cinc mesos, no hagin obtingut una avaluació positiva de l'activitat de formació i hagin estat declarats «no aptes», hauran d'incorporar-se per realitzar la totalitat de la fase de pràctiques, per una sola vegada, durant el curs 2024-2025. Si resulten aptes en aquest últim curs escolar, el número d'ordre que ocuparan serà el darrer de la promoció a la qual s'incorporen.

El personal que no s'incorpori o sigui declarat «no apte» per segona vegada perdrà el dret a ser nomenat com a funcionària o funcionari de carrera.

Onzena Nomenament com a funcionaris de carrera

Un cop finalitzada la fase de pràctiques, i després d'haver comprovat que tots els aspirants declarats aptes en aquesta fase compleixen els requisits generals i específics de participació que estableix la Resolució de la directora general de Personal Docent de 5 de desembre de 2022, la Direcció General de Personal Docent aprovarà l'expedient del procediment selectiu i trametrà al ministeri competent en matèria d'educació la proposta de nomenament com a funcionaris de carrera amb efectes de dia 1 de setembre de 2024.​​​​​​​