Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 613470
Resolució del director general de Personal Docent de 27 de setembre de 2023 per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat els procediments selectius convocats per Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de desembre de 2022 i per Resolució de la directora general de Personal Docent d’1 de febrer de 2023

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 85 de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears estableix que l'administració educativa, en el marc de les seves competències, ha de promoure que la fase de pràctiques per a l'accés a la funció pública docent permeti als nous docents adaptar-se al context del seu treball i asseguri l'adquisició de les competències docents exigibles.

L'article 30.1 del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i es regula el règim transitori d'ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena d'aquesta Llei, estableix que les administracions educatives han de regular l'organització de la fase de pràctiques.

Així mateix, la Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de desembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema de concurs oposició per a l'ingrés als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears (BOIB núm. 167, de 24 de desembre), i la Resolució de la directora general de Personal Docent d'1 de febrer de 2023 per la qual es convoquen les proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques i de mestres a les Illes Balears (BOIB núm. 17, de 7 de febrer) estableixen que la fase de pràctiques inclou un període de docència de cinc mesos que forma part del procediment selectiu i que té per objecte comprovar l'aptitud per a la docència dels aspirants seleccionats. Aquest període d'exercici de la docència en centres públics s'ha de desenvolupar sota la tutoria de professors experimentats, preferentment del cos de catedràtics corresponent. La Conselleria d'Educació i Universitats n'ha d'establir el desenvolupament.

L'apartat 2 de la base onzena de la convocatòria especifica que la fase de pràctiques ha d'incloure activitats d'informació, d'inserció en el lloc de treball i de formació programades per l'Administració educativa.

D'altra banda, el Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l'ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 24 d'abril de 2017, modificada per l'Ordre del conseller d'Educació i Formació Professional de 14 d'abril de 2021, per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableixen que la formació permanent del professorat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s'organitza mitjançant el Servei de Normalització Lingüística i Formació i els centres de professorat, adscrits a la Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat, i que el Registre General de Formació Permanent del Professorat és l'instrument de publicitat i de gestió de les dades relatives a les activitats de formació permanent.

Per tot el que s'ha exposat, és necessari fixar unes normes per al desenvolupament d'aquesta fase del procés selectiu i per regular la constitució, la composició i funcions dels òrgans de valoració que han de dur a terme la planificació i l'avaluació de les activitats d'informació, inserció i formació corresponents de la fase de pràctiques.

L'article 2.5.b) del Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 94, de 10 de juliol), modificat pel Decret 16/2023, de 20 de juliol, atribueix a la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació i Universitats, entre altres competències, l'ordenació i la gestió del personal docent.

El punt 1.a) de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 19 de març de 2021 de delegació de determinades competències en matèria de gestió del personal docent en la directora general de Personal Docent (BOIB núm. 41, de 25 de març), delega en la directora general de Personal Docent, entre altres competències administratives en matèria de gestió de personal docent, la facultat de convocar i resoldre els processos de selecció derivats de l'oferta pública per a l'ingrés i l'accés a la funció pública docent, establir-ne les bases, nomenar els membres dels òrgans de selecció i de valoració i establir el procediment de la fase de pràctiques.

Per tot això, i amb la negociació prèvia amb les organitzacions sindicals presents en la Mesa Sectorial d'Educació, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar les bases que regulen la fase de pràctiques de les persones aspirants que han superat els procediments selectius convocats per Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de desembre de 2022 i per Resolució de la directora general de Personal Docent d'1 de febrer de 2023, les quals figuren en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Aprovar els annexos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, que contenen, els models de dictamen de valoració, el contingut del portafolis i la relació final de la Comissió de Coordinació dels Funcionaris en Pràctiques.

3. Publicar aquesta Resolució i els seus annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant el director general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de signatura electrònica (28 de setembre de 2023)

El director general de Personal Docent Salvador Ruiz Borrás Per delegació del conseller d'Educació i Formació Professional (BOIB núm. 41, de 25/03/2021)

 

ANNEX 1 Bases per les quals es regula la fase de pràctiques

Primera Objecte

L'objecte d'aquesta Resolució és regular la fase de pràctiques de les persones aspirants seleccionades en el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema de concurs oposició per a l'ingrés als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears, nomenades personal funcionari en pràctiques per Resolució del director general de Personal Docent d'1 de setembre de 2023, i de les persones aspirants seleccionades en el procediment selectiu d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques i de mestres a les Illes Balears nomenades personal funcionari en pràctiques per Resolució del director general de Personal Docent d'1 de setembre de 2023.

Segona Finalitat de la fase de pràctiques

1. La fase de pràctiques dels aspirants seleccionats és tutelada, forma part del procés selectiu i té per objecte la valoració de la seva aptitud per a la docència.

2. El Departament d'Inspecció Educativa ha de facilitar una guia per al docent com a suport i orientació de la fase de pràctiques.

3. Aquesta fase ha de consistir en la realització d'activitats d'informació i d'inserció en el lloc de treball, per mitjà de l'exercici de la funció docent tutelada, i de formació, mitjançant la realització d'activitats formatives.

Tercera Lloc i durada de la fase de pràctiques

1. D'acord amb el que estableix la base onzena de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de desembre de 2022 i de la Resolució de la directora general de Personal Docent d'1 de febrer de 2023, la fase de pràctiques s'ha de fer en les destinacions provisionals que s'hagin adjudicat als aspirants.

2. La durada de la fase de pràctiques és d'un mínim de cinc mesos d'activitat docent comptadors des de la data d'incorporació de l'aspirant al seu lloc de docència. En els casos en què la comissió de valoració consideri que al llarg dels primers cinc mesos d'activitat docent l'aspirant ja ha demostrat suficientment la seva aptitud per a la docència, pot emetre el dictamen corresponent. En els casos en què es consideri que l'aspirant mostra mancances, la comissió pot continuar-ne el seguiment fins al 21 de juny, a fi de donar-li oportunitats de millora que puguin conduir a una avaluació positiva.

3. Aquesta fase començarà amb l'inici del curs escolar 2023-2024, llevat dels casos en què les necessitats docents exigeixin el començament en una altra data, sempre que l'aspirant s'incorpori a la fase de pràctiques com a tard a l'inici del segon trimestre.

4. En casos excepcionals, degudament justificats i lliurement apreciats per la comissió de valoració, els cinc mesos d'activitat docent es poden fer en dates diferents, sempre que es facin durant el curs 2023-2024, abans del dictamen de valoració previst en la base cinquena d'aquesta Resolució i abans del dia 21 de juny de 2024.

5. El personal funcionari en pràctiques que no completi el període mínim de cinc mesos de docència en el curs 2023-2024 tindrà la qualificació de «no apte» i haurà de repetir tota la fase de pràctiques, una sola vegada, durant el curs 2024-2025.

6. De manera excepcional i en els supòsits relacionats amb els permisos i excedències per motius de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, per raó de violència de gènere i per a les víctimes de terrorisme i els seus familiars directes (art. 49 i art. 89 c), d) i e)) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, modificat per l'article 3 del Reial decret llei 6/2019, d'1 de març), en les situacions de risc durant l'embaràs o d'embaràs de risc i en casos de força major degudament acreditats, la durada d'aquesta fase serà almenys de tres mesos d'activitat docent efectiva en la destinació obtinguda com a funcionari en pràctiques i sempre abans del dia 21 de juny de 2024.

Per acollir-se a aquesta excepcionalitat les persones interessades han de fer una sol·licitud adreçada a la Direcció General de Personal Docent i adjuntar-hi tota la documentació acreditativa. Per resoldre aquesta sol·licitud, la Direcció General de Personal Docent pot sol·licitar un informe favorable de la comissió de valoració.

La sol·licitud de reducció de la durada de la fase de pràctiques s'ha de presentar, sempre que sigui possible, abans del 16 d'octubre de 2023, amb la finalitat que l'inspector del centre pugui assistir a les sessions de classe impartides per l'aspirant, tal com estableix la base quarta d'aquesta Resolució. En cas que la reducció de la durada de la fase de pràctiques es sol·liciti per causes sobrevingudes, s'haurà de presentar amb l'antelació suficient perquè la Direcció General pugui resoldre-la i es garanteixi que l'inspector del centre pugui assistir-hi com a mínim una vegada. 

7. Als efectes anteriors no es computen els períodes de juliol i agost.

Quarta Òrgans de valoració

1. Les comissions de valoració dels centres avaluen la fase de pràctiques. Aquestes comissions s'han de constituir als centres on presten serveis el personal funcionari en pràctiques i han d'estar formades per funcionaris de carrera en actiu del mateix cos o superior.

Cada comissió de valoració ha d'estar composta per tres membres:

 • L'inspector del centre, que actua com a president.
 • El director, que actua de secretari amb veu i vot.
 • El tutor de cada un dels funcionaris en pràctiques del centre.

En cas que no es pugui constituir la comissió de valoració per manca de funcionaris de carrera, l'inspector del centre ha d'assumir les funcions corresponents a la comissió de valoració, juntament amb la direcció del centre.

1.1. El president de la comissió ha de convocar una primera sessió per constituir-se com a tal abans del 31 d'octubre. En aquesta sessió s'ha d'estudiar aquesta Resolució, la normativa que la sustenta i establir el calendari i el pla d'actuació, i també s'ha d'estendre una acta de la sessió, que han de signar les persones assistents.

En el cas que no es pugui constituir la comissió per valorar algun dels funcionaris en pràctiques, l'inspector convocarà una reunió amb el director als mateixos efectes i n'estendrà acta.

1.2. Les funcions de la comissió de valoració són les següents:

a. Avaluar i qualificar la fase de pràctiques del personal funcionari en pràctiques, excepte pel que fa a la realització d'activitats formatives.

b. Assessorar metodològicament, tècnicament i administrativament el personal funcionari en pràctiques.

c. Valorar el portafolis que presenti l'aspirant, amb la possibilitat, si la comissió ho troba adequat, que l'aspirant comparegui davant ella per defensar-lo.

d. Elaborar el dictamen de valoració sobre l'aptitud per a l'exercici de la tasca docent duita a terme per l'aspirant en relació amb els criteris establerts en l'annex corresponent.

e. Lliurar als aspirants una còpia del seu dictamen de valoració i resoldre les al·legacions, si escau.

f. Trametre a la Comissió de Coordinació tota la documentació referida a la fase de pràctiques.

1.3. Si en qualsevol dels membres de la comissió concorren les circumstàncies que assenyala l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, s'abstindrà d'actuar, altrament, podrà ser recusat, en qualsevol moment, segons el que preveu l'article 24 de la Llei esmentada.

2. La Comissió de Coordinació de la Fase de Pràctiques ha de coordinar i supervisar la fase de pràctiques.

2.1. Té la composició següent:

 • El cap del Departament d'Inspecció Educativa, que actua com a president.
 • El cap del Servei de Provisió Educativa de la Direcció General de Personal Docent.
 • El cap del Servei de Normalització Lingüística i Formació de la Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat.
 • Un funcionari del Departament d'Inspecció Educativa, que actua com a secretari de la Comissió.

Els directors generals corresponents proposaran les substitucions dels membres d'aquesta Comissió que, per motius justificats, causin baixa.

Aquesta Comissió s'ha de constituir en un termini no superior a cinc dies hàbils des de la publicació d'aquesta Resolució en el BOIB i ha d'estendre una acta de les seves reunions.

2.2. Les funcions de la Comissió de Coordinació són:

a. Supervisar amb els responsables del Servei de Normalització Lingüística i Formació la participació i l'avaluació positiva del funcionari en pràctiques en activitats formatives.

b. Comprovar que l'aspirant ha obtingut una avaluació positiva en l'activitat de formació, d'acord amb l'apartat 3 de la base sisena d'aquest annex.

c. Assessorar les comissions de valoració constituïdes als centres.

d. Supervisar les actuacions de les comissions de valoració.

e. Resoldre les incidències i excepcionalitats que es puguin plantejar durant la fase de pràctiques relacionades amb l'organització i/o el desenvolupament d'aquest procés, tant pel que fa a les comissions de valoració com als aspirants.

f. Elaborar un informe final de tota la fase de pràctiques.

g. Trametre a la Direcció General de Personal Docent tota la documentació lliurada per les comissions de valoració i les actes d'avaluació, així com tota la documentació que emeti la Comissió de Coordinació.

h. Elevar a la Direcció General de Personal Docent la valoració final dels funcionaris en pràctiques (annex 10).

3. Una vegada que el funcionari en pràctiques prengui possessió de la plaça, el director ha de nomenar un professor tutor.

3.1. El director del centre ha de designar els tutors entre els funcionaris de carrera preferentment del mateix cos o d'un cos de grup superior que l'aspirant amb destinació al centre on aquest dugui a terme la fase de pràctiques. S'ha de tenir en compte el següent:

- En relació amb els aspirants al cos de mestres:

 • Si fan les pràctiques a centres d'educació infantil i primària, la tutoria correspon preferentment a un mestre de la mateixa especialitat o al coordinador del mateix cicle de l'aspirant.
 • Si fan les pràctiques en un institut d'educació secundària, la tutoria correspon al cap de departament al qual pertanyin els aspirants.

- En relació amb els aspirants als cossos de professors d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes, de professors especialistes en sectors singulars de formació professional, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, la tutoria correspon:

 • Al cap del departament al qual pertanyin els aspirants, sempre que sigui funcionari de carrera del mateix cos o d'un cos superior al de l'aspirant.
 • Quan el cap del departament no pugui actuar com a tutor, la tutoria correspon, sempre que sigui possible, a un altre professor del departament que sigui del mateix cos o d'un cos de grup superior. Quan no hi hagi cap professor del departament que pugui actuar com a tutor, la tutoria correspon a un altre professor del centre del mateix cos o d'un cos de grup superior.

- En el cas que el cap de departament o coordinador de cicle hagi de ser tutor de més d'un aspirant, el director ha de nomenar tutors altres membres del departament o cicle, sempre que siguin funcionaris de carrera preferentment del mateix cos o d'un cos de grup superior que l'aspirant, per tal que cada tutor es faci càrrec exclusivament d'un aspirant.

- En el cas dels orientadors i PTSC, ha d'actuar com a tutor preferentment un altre orientador o PTSC del centre que sigui funcionari de carrera.

- Els funcionaris en pràctiques que, per alguna raó d'excepció, duguin a terme la fase de pràctiques en una extensió o dependència externa al centre, se'ls considera, a tots els efectes, adscrits al centre docent del qual depenen orgànicament.

3.2. Les funcions dels tutors són:

a. Informar respecte de l'organització i funcionament del centre, dels òrgans de govern i coordinació docent, de l'autonomia pedagògica i de gestió del centre reflectida en els diferents projectes institucionals, així com dels plans i programes propis dels centres.

b. Informar, donar suport, assessorar i facilitar estratègies per al desenvolupament de la tasca professional referides a les funcions específiques del professorat en relació amb la programació d'aula i amb l'ensenyament dels diferents àmbits o matèries, assignatures o mòduls; a l'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat; a la gestió de l'aula; al treball en grup; a la resolució de conflictes, i a la tutorització de l'alumnat, individual i de grup, atenció a les famílies, etc.

c. Facilitar la seva inserció professional al centre.

d. Fer un seguiment de la fase de pràctiques del funcionari en pràctiques al qual tutoritza.

e. Registrar les incidències que es puguin detectar en el procés de tutorització del funcionari en pràctiques.

f. Informar el director de l'evolució de la fase de pràctiques i de les incidències detectades.

g. Informar el funcionari en pràctiques de l'evolució de la fase de pràctiques i de les incidències detectades que puguin afectar l'avaluació de la fase de pràctiques i registrar que s'ha informat la persona afectada sobre la incidència.

3.3. El tutor ha d'assistir, com a mínim, a tres sessions de classe de les impartides pel funcionari en pràctiques i, al mateix temps que observa la seva feina amb l'alumnat, l'ha d'orientar en tot allò que li representi dificultats o requereixi una atenció especial.

4. El director desenvolupa les funcions següents:

a. És el responsable de l'organització de les pràctiques al centre.

b. Ha de fer un seguiment de la fase de pràctiques dels funcionaris en pràctiques del seu centre, per la qual cosa pot mantenir reunions amb els aspirants seleccionats, els coordinadors de cicles o els caps de departament i el professorat tutor i fer observacions d'aula.

c. En el cas d'haver-hi incidències en el procés de tutorització, ha de valorar si aquestes incidències s'han de traslladar al Departament d'Inspecció Educativa.

d. Introduir en el GESTIB, a «Propostes de personal», els tutors dels funcionaris en pràctiques del centre.

5. L'inspector del centre ha de supervisar el seguiment de la fase de pràctiques, per la qual cosa pot mantenir reunions amb els aspirants seleccionats, amb el director i els tutors, i assistir a les sessions de classe impartides pels aspirants.

Cinquena Procediment d'avaluació

1. La comissió de valoració del centre ha d'avaluar i qualificar els funcionaris en pràctiques. El personal funcionari en pràctiques que no obtingui una avaluació positiva en les activitats formatives que estableix la base sisena d'aquest annex serà qualificat com a «no apte» i haurà de repetir tota la fase de pràctiques, per una sola vegada, durant el curs 2024-2025.

2. El conjunt d'informació per a l'avaluació de l'aspirant s'obtindrà a partir de l'anàlisi de la documentació (programacions d'aula, unitats didàctiques, situacions d'aprenentatge, plans d'actuació, etc.) elaborada per l'aspirant, del portafolis presentat, del registre de seguiment fet pel tutor, del seguiment i supervisió fets per l'inspector i el director i de l'observació de l'aula feta per qualsevol dels membres de la comissió.

3. Al llarg de tot el període de pràctiques, l'inspector del centre ha de supervisar la planificació, el desenvolupament de les actuacions previstes i la pràctica docent i n'ha de fer el seguiment per avaluar i qualificar l'aspirant. Una vegada acabat el període de pràctiques, la comissió de valoració ha d'analitzar cada aspirant, segons la seva especialitat.

4. En cas que es detecti una important manca d'aptitud de l'aspirant, tot i haver-li facilitat suport, estratègies i diferents mesures per desenvolupar la tasca professional, i no s'observi la millora necessària al llarg de la durada de la fase de pràctiques, la comissió ha d'emetre un informe específic sobre el desenvolupament de les accions que s'han fet, amb una valoració detallada i raonada sobre l'aptitud per a l'exercici de la tasca docent duita a terme per l'aspirant.

5. La comissió de valoració ha d'estendre una acta de cadascuna de les sessions i emplenar el dictamen de valoració dels aspirants corresponent. Aquest dictamen podrà tenir la consideració d'acta de la sessió.

6. El dictamen de la comissió de valoració s'ha d'expressar amb els termes «apte» o «no apte». Per aconseguir la valoració final d'«apte» s'ha d'assolir una valoració satisfactòria de, com a mínim, un 75% dels criteris de valoració de cada un dels blocs continguts en el dictamen de valoració dels aspirants. Per tal d'establir el nombre de criteris s'ha de considerar el major nombre enter inferior al 75%.

7. La comissió de valoració ha de lliurar als aspirants una còpia del seu dictamen de valoració i atorgar-los un termini de tres dies hàbils per al·legar. Una vegada resoltes les al·legacions, si escau, el dictamen serà ferm i tindrà la consideració d'acta final.

8. La comissió de valoració de cada centre trametrà a la Comissió de Coordinació les actes de constitució i els dictàmens individuals abans del 21 de juny de 2024.

9. La Comissió de Coordinació pot requerir a la comissió de valoració qualsevol document que sigui necessari per al compliment de les seves funcions.

Sisena Activitats durant la fase de pràctiques

1. Les activitats d'inserció en el lloc de treball a les quals fa referència la base onzena de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de desembre de 2022 i de la Resolució de la directora general de Personal Docent d'1 de febrer de 2023 esmentades consisteixen en el desenvolupament d'activitats didàctiques tutelades pel professorat tutor, relacionades amb la programació d'aula, amb el treball amb l'alumnat o amb els plans d'actuació de l'àrea o matèria i l'avaluació de l'alumnat, i en la informació i l'assessorament relatius a la coordinació didàctica, el funcionament dels òrgans de govern i coordinació docent, l'organització i el funcionament del centre, la participació en la comunitat educativa i, principalment, la tutorització i l'orientació de l'alumnat.

2. Els funcionaris en pràctiques han d'elaborar un portafolis, d'acord amb l'Annex 9 d'aquesta Resolució i amb les orientacions i prescripcions que figuren en la guia per al docent que proporciona el Departament d'Inspecció Educativa, que han de lliurar a la comissió de valoració dins el termini d'un mes des de la finalització del període de pràctiques i sempre abans de l'1 de juny de 2024.

3. S'han de tenir en compte els aspectes que s'indiquen a continuació sobre les activitats de formació.

3.1. Els funcionaris en pràctiques han de certificar amb avaluació positiva un mínim de 20 hores de formació abans de dia 31 de maig de 2024, d'entre les següents:

Per ordre de preferència:

 • Programes de formació en centres (FeC) o intercentres (FiC) en els quals participi el seu centre.
 • Qualsevol altre programa formatiu organitzat pels centres de professorat de les Illes Balears o l'administració educativa de les Illes Balears.
 • Programes formatius homologats d'acord amb la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 22 d'abril de 2021 per la qual s'aproven les instruccions relatives a les característiques, els requisits, les condicions d'avaluació i el procediment per a l'homologació dels programes de formació que poden presentar els centres educatius o xarxes de centres, en el marc de la seva autonomia pedagògica en la modalitat d'experiència formativa.

Als efectes de computar les 20 hores de formació es poden acumular les activitats de formació, anteriorment esmentades, no inferiors a 10 hores.

3.2. El Servei de Normalització Lingüística i Formació ha de comprovar que els aspirants tenen certificades aquestes hores en el Registre General de la Formació Permanent del Professorat en el moment que la Comissió de Coordinació ho sol·liciti i lliurar la relació dels aspirants que no compleixin amb aquest requisit.

Setena Certificació d'hores de formació als tutors dels funcionaris en pràctiques

1. El Servei de Provisió ha de lliurar al Servei de Normalització Lingüística i Formació, abans que acabi el curs 2023-2024, la relació de tots els docents que han tutoritzat als funcionaris en pràctiques per tal que es puguin certificar 30 hores de formació permanent en la modalitat de programes d'experiència formativa, si s'escau.

2. Només es poden certificar un màxim de 30 hores per curs escolar per tutories de pràctiques, tal i com estableix l'article 14 de l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 24 d'abril de 2017 per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificada per l'Ordre del conseller d'Educació i Formació Professional de dia 14 d'abril de 2021.

Vuitena Funcionaris en pràctiques. Publicació

1. La Direcció General de Personal Docent, d'acord amb la valoració final dels funcionaris en pràctiques (annex 10) elaborada per la comissió de coordinació, ha de dictar la resolució corresponent, que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2. Els funcionaris en pràctiques declarats no aptes podran repetir, per una sola vegada, la fase de pràctiques en els termes establerts en la convocatòria del procediment selectiu.

Novena Realització de la fase de pràctiques durant el curs 2024-2025

1. Els funcionaris en pràctiques seleccionats en el procediment convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent d'1 de febrer de 2023, a qui s'ha concedit l'ajornament de l'avaluació de la fase de pràctiques s'han d'incorporar per fer la totalitat de la fase de pràctiques, per una sola vegada, durant el curs 2024-2025. Si resulten «aptes» en aquest darrer curs escolar, el número d'ordre que han d'ocupar és el primer de la promoció de l'especialitat a la qual s'incorporen. Els funcionaris en pràctiques que no s'incorporin o siguin declarats «no aptes» perdran el dret a ser nomenats funcionaris de carrera.

2. Els funcionaris en pràctiques que no hagin superat la fase de pràctiques en el curs 2023-2024, no hagin completat el període mínim de cinc mesos de docència, no hagin obtingut una avaluació positiva de l'activitat de formació i hagin estat declarats «no aptes» han d'incorporar-se per fer la totalitat de la fase de pràctiques, per una sola vegada, durant el curs 2024-2025. Si resulten «aptes» en aquest darrer curs escolar, el número d'ordre que ocuparan serà el darrer de la promoció de l'especialitat a la qual s'incorporen. Els funcionaris en pràctiques que no s'incorporin o siguin declarats «no aptes» per segona vegada perdran el dret a ser nomenats funcionaris de carrera.

No obstant l'anterior, els funcionaris en pràctiques seleccionats en el procediment convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de desembre de 2022 que no hagin superat la fase de pràctiques en el curs 2023-2024, l'han de realitzar durant el curs 2024-2025 entre l'1 de setembre i el 31 de desembre de 2024, data en què la fase de pràctiques ha d'haver finalitzat, d'acord amb d'acord amb l'establert a l'article 2.2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública que determina que els processos d'estabilització han d'haver finalitzat, com a màxim, en aquesta data.

Desena Nomenament com a funcionaris de carrera

Un cop finalitzada la fase de pràctiques, i després d'haver comprovat que tots els aspirants declarats aptes en aquesta fase compleixen els requisits generals i específics de participació que estableix la Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de desembre de 2022 i la Resolució de la directora general de Personal Docent d'1 de febrer de 2023 esmentades, la Direcció General de Personal Docent ha d'aprovar l'expedient del procediment selectiu i trametre al ministeri competent en matèria d'educació la proposta de nomenament d'aquests aspirants com a funcionaris de carrera amb efectes de dia 1 de setembre de 2024.

Documents adjunts