Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 81/2023, de 29 de setembre, de modificació de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en els grups I i III, com a representants de la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears, del sector de l’economia social i del Consell Insular de Formentera

    Número de registre 9136 - Pàgines 48046-48047

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 29 de setembre de 2023 de designació d’un vocal del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Balears

    Número de registre 9147 - Pàgina 48048

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 29 de setembre de 2023 pel qual es designa la Direcció general d’Empresa, Autònoms i Comerç punt de contacte a l’efecte de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat

    Número de registre 9149 - Pàgina 48049

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 29 de setembre de 2023 de separació i designació d’un vocal del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Balears

    Número de registre 9151 - Pàgina 48050

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de dia 29 de setembre de 2023 pel qual es dona per assabentat del nomenament del director adjunt de l’Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)

    Número de registre 9135 - Pàgina 48051

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 29 de setembre de 2023 pel qual es dona per assabentat del nomenament del director adjunt de l’Institut d’Estudis Baleàrics

    Número de registre 9137 - Pàgina 48052

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 29 de setembre de 2023 pel qual es dona per assabentant del cessament i nomenament del gerent del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears

    Número de registre 9144 - Pàgines 48053-48054

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 29 de setembre de 2023 pel qual es dona per assabentant del cessament i nomenament del gerent de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears

    Número de registre 9146 - Pàgines 48055-48056

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 29 de setembre de 2023 pel qual es dona per assabentat del cessament i nomenament de la persona titular de la gerència de l’entitat pública empresarial Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears

    Número de registre 9140 - Pàgina 48057

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 29 de setembre de 2023 pel qual es dona per assabentat del cessament i nomenament dels òrgans unipersonals de direcció de l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)

    Número de registre 9141 - Pàgina 48058

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 29 de setembre de 2023 pel qual es disposa el cessament i el nomenament de membres del Consell d'Administració de Ports de les Illes Balears

    Número de registre 9143 - Pàgines 48059-48060

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

   • Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 28 de setembre de 2023 per la qual es disposa el cessament de personal eventual de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació

    Número de registre 9091 - Pàgina 48061

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

   • Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 28 de setembre de 2023 per la qual es publica el nomenament de personal eventual de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació

    Número de registre 9073 - Pàgina 48062

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del director general de Personal Docent, de dia 27 de setembre de 2023, per la qual es nomena director del Centre Integrat de Formació Professional Centre de la Mar (Menorca)

    Número de registre 9090 - Pàgina 48063

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 26 de setembre de 2023 per la qual es nomena el president del consorci Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears

    Número de registre 9092 - Pàgina 48064

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Nomenament de personal eventual de l'Ajuntament d'Inca

    Número de registre 9050 - Pàgines 48065-48066

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Nomenament de personal eventual de l'Ajuntament d'Inca (Sra. FHP)

    Número de registre 9053 - Pàgines 48067-48068

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Nomenament funcionària de carrera, convocatòria advocat/ada amb vincle jurídic funcionarial procés estabilització

    Número de registre 9037 - Pàgina 48069

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Nomenament com a personal laboral fix, convocatòria tècnic mitjà coordinador de l'Escola de Música de l'Ajuntament de Maó, procés estabilització

    Número de registre 9119 - Pàgina 48070

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Nomenament del personal eventual

    Número de registre 9035 - Pàgina 48071

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Nomenament funcionaris de carrera ajudants d’espais escènics de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 9036 - Pàgina 48072

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Correcció errades materials nomenament de personal funcionari de carrera

    Número de registre 9124 - Pàgina 48073

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Nomenament funcionari de carrera

    Número de registre 9106 - Pàgina 48074

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) per la qual es convoca un procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de personal laboral de la categoria d'infermeria, del grup professional B, per al projecte «Early COPD» (SERSD/NML+ABEMAR) Codi d’expedient: 2023-39-ASHUSE

    Número de registre 9017 - Pàgines 48075-48081

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) per la qual es convoca un procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de personal laboral de la categoria de Biosanitari, del grup professional B, per al projecte «PREVICTUS» (PMP21/00165) Codi d’expedient: 2023-35-NAHUSE

    Número de registre 9074 - Pàgines 48082-48088

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques, a proposta de la direcció gerència de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual es modifica la llista de persones aspirants seleccionades al concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca

    Número de registre 8962 - Pàgines 48089-48092

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la directora gerenta de l’Escola Balear d’Administració Pública per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PA 393/2023 interposat contra la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 19 de desembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria, les bases, el exercicis i temari, el el barem de mèrits de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 9058 - Pàgina 48093

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector/subdirectora de Gestió i Serveis Generals d’Àrea Economicoadministrativa de la Gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

    Número de registre 9080 - Pàgines 48094-48099

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de dos llocs de feina de subdirector/subdirectora d’Infermeria d’Atenció Hospitalària de la Gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

    Número de registre 9081 - Pàgines 48100-48105

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector/subdirectora de Gestió i Serveis Generals de l’Àrea d’Infraestructures de la Gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

    Número de registre 9082 - Pàgines 48106-48111

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual s’adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de subdirector/subdirectora de Relacions Laborals, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

    Número de registre 9083 - Pàgines 48112-48113

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector/subdirectora de Farmàcia dels Serveis Corporatius del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

    Número de registre 9084 - Pàgines 48114-48120

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l'Hospital de Manacor per la qual s'adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça de la categoria grup de gestió de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital de Manacor

    Número de registre 9070 - Pàgina 48121

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l'Hospital de Manacor per la qual s'adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del grup administratiu de la funció administrativa (C1) de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital de Manacor

    Número de registre 9071 - Pàgina 48122

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Bases per a la provisió de lloc de treball d’Arquitecte superior, mitjançant el sistema de concurs de mèrits

    Número de registre 9012 - Pàgines 48123-48132

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Modificació del tribunal qualificador del concurs oposició per cobrir vuit places d'oficial de Policia Local (BOIB núm. 51, de 22 d'abril)

    Número de registre 9114 - Pàgina 48133

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Resolució núm. 131, 131, de data del 19 de setembre de 2023, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, referent al nomenament com a personal laboral fix la persona aspirant que ha superat el procés de selecció de la convocatòria de psicòleg del Patronat Municipal de l’Hospital, del grup A, subgrup A1, amb vincle jurídic laboral, pel procediment de concurs, del procés d'estabilització

    Número de registre 9087 - Pàgina 48134

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Resolució núm. 132, de data del 19 de setembre de 2023, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, referent al nomenament com a personal laboral fix la persona aspirant que ha superat el procés de selecció de la convocatòria de treballador/a social del Patronat Municipal de l’Hospital, del grup A, subgrup A2, amb vincle jurídic laboral, pel procediment de concurs, del procés d'estabilització

    Número de registre 9088 - Pàgina 48135

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Bases i convocatòria per a la provisió d'una plaça vacant de policia local de l’Ajuntament d’Esporles

    Número de registre 9007 - Pàgines 48136-48145

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa de tècnic/a de medi ambient, com a funcionaris/es interins/es de l’Ajuntament de Felanitx

    Número de registre 9026 - Pàgines 48146-48153

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Correcció d'errors de la Resolució de Batlia núm. 632 de dia 11 de setembre per la qual s'aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu, mitjançant el procediment de concurs, per a poder ser nomenades funcionaris/es interins/es de l’escala d’administració especial, subescala tècnica arquitectes tècnics (A2) mitjançant el sistema de concurs, de l'ajuntament de ferreries

    Número de registre 9062 - Pàgina 48154

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Convocatòria pública per a la provisió del càrrec de Jutge/ssa de Pau substitu de Llubí

    Número de registre 9095 - Pàgina 48155

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Aprovació de la provisió del lloc de treball d’Inspector en Cap de la Policia Local

    Número de registre 9060 - Pàgina 48156

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Elecció del Jutge de Pau substitut/a de Marratxí

    Número de registre 9025 - Pàgina 48157