Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 611779
Aprovació de l'esborrany del conveni de gratuïtat a les escoletes municipals d'educació infantil

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Suspensió del cobrament de les quotes a les escoles d'educació infantil municipals i aprovació esborrany conveni gratuïtat.

Mitjançant el present es fa públic el Decret dictat en data 27 de setembre de 2023 amb el següent tenor literal:

Decret de batlia

Suspensió del cobrament de les quotes del preu públic de les escoletes d'educació infantil municipals durant 4 hores (gratuïtat) i aprovació de l'esborrany del conveni a subscriure.

En data 29 d'agost de 2023 (BOIB núm. 120) es va publicar el Decret llei 5/2023, de 28 d'agost, de mesures urgents en lmbit educatiu i en el sanitari que en el seu article 1 estableix com a objecte, d'una banda, establir els mòduls per al sosteniment de les aules de primer cicle d'educació infantil de les escoletes de la xarxa pública d'escoles infantils de les Illes Balears i de la xarxa complementària que permetin la gratuïtat de l'escolarització dels alumnes matriculats i, de l'altra, permetre la suspensió del cobrament de les taxes o dels preus públics de les escoletes de la xarxa pública a partir de l'1 de setembre de 2023, mentre es duu a terme la necessària tramitació de la modificació d'aquestes taxes o preus públics.

Així mateix, aquest Decret llei, en el seu article 2 aprova el mòdul per al sosteniment de les aules de primer cicle d'educació infantil dels centres de la xarxa pública d'escoles infantils de les Illes Balears i el seu finançament, indicant, entre d'altres que s'aprova un mòdul de 45.000 € per al sosteniment d'unitats de primer cicle d'educació infantil de la xarxa d'escoletes infantils públiques de primer cicle d'educació infantil de les illes balears, a partir del curs 2023-2024.

Per una altra part, l'article 4 del mateix cos legal contempla que:

1. Amb efectes des de l'1 de setembre de 2023, els ajuntaments i consells insulars de les Illes Balears, així com els ens que en depenen, que gestionin aules de primer cicle d'educació infantil de la xarxa pública d'escoletes infantils de les Illes Balears, afectades pel present Decret llei, hauran d'aplicar la gratuïtat un mínim de 4 hores de l'escolarització dels alumnes matriculats, per la qual cosa podran suspendre el cobrament de les quotes del servei d'escolarització bàsica a les famílies amb infants matriculats el curs 2023-2024 corresponents a aquest mínim de 4 hores.

2. Mentre no es modifiquin les ordenances fiscals o altres instruments reguladors dels serveis d'escoletes per adaptar-los als convenis als quals fa referència l'article 6, els ajuntaments i consells insulars de les Illes Balears, així com els ens que en depenen, poden suspendre, amb efectes des de l'1 de setembre de 2023, les taxes o preus públics del servei d'escolarització bàsica de primer cicle d'educació infantil, reglamentades en les seves ordenances fiscals o altres instruments reguladors dels serveis de les escoletes, per un mínim de 4 hores.

Atès que l'Ajuntament de Marratxí és titular de dos centres de primer cicle d'educació infantil de la xarxa d'escoletes infantils públiques de les Illes Balears, són l'EEI Es Pont d'Inca Nou i l'EEI Ses Cases Noves, i que segons l'ordenança fiscal de preu públic aprovat en Junta de Govern de data 07/09/2023 té establertes les següents tarifes en horari lectiu de 8:00 h a 12:00 h (sense servei de menjador):

  • Residents: 260 €
  • No residents: 347 €.

Atès que per poder gaudir de la gratuïtat establerta  en el Decret llei 5/2023, de 28 d'agost, és necessari procedir a la suspensió del cobrament de les quotes d'escolarització dels usuaris d'ambdós centres amb efectes de dia 1 de setembre de 2023 i fins dia 30 de juny de 2024, tot això fins que no es modifiquin els preus públics continguts a l'ordenança fiscal.

Atès que en data 7 de setembre de 2023 (BOIB núm 124) es va publicar la Resolució del conseller d'educació i universitats de 6 de setembre de 2023 per la qual s'aprova el model de conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i els ajuntaments, i , si escau, els seus òrgans dependents, com a titulars de centres de la xarxa pública d'escoles infantils de les Illes Balears per establir la gratuïtat del servei d'escolarització bàsica del primer cicle d'educació infantil.

Atès que a l'expedient consten els següents documents en sentit favorable a la tramitació de l'expedient:

  • De dia 13 de setembre de 2023 memòria justificativa de la necessitat i oportunitat de la subscripció del conveni de gratuïtat.
  • De dia 14 de setembre de 2023 informe jurídic.
  • De dia 15 de setembre de 2023 informe sobre l'impacte econòmic i cost del servei per a l'Ajuntament de Marratxí en relació al tema que es tracta de la gratuïtat de 0 a 3 anys.
  • De dia 19 de setembre de 2023 informe de tresoreria.

Atès que la present resolució es tramita amb fiscalització prèvia per part de l'Àrea d'Intervenció.

Aquesta regidoria, de conformitat amb el Decret de Batlia de data 21 de juny de 2023 de delegació de firma a diversos regidors de l'Ajuntament, així com de les competències que es reserva el batle, té a bé dictar el següent:

PRIMER.- Suspendre provisionalment per un període de 10 mesos per any (de setembre a juny), amb efectes d'1 de setembre de 2023, i fins que es modifiqui l'ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'escoleta municipal, el cobrament de les quotes d'escolarització de 8:00 h a 12:00 h i per als següents imports:

  • Residents: 260 €
  • No residents: 347 €.

SEGON.- Aprovar l'esborrany dels dos convenis de col·laboració (un per centre) conforme amb l'ANNEX de la Resolució del conseller d'Educació i Universitats de 6 de setembre de 2023 per la qual s'aprova el model de Conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i els ajuntaments, i, si escau, els seus òrgans dependents, com a titulars de centres de la xarxa pública d'escoles infantils de les Illes Balears per establir la gratuïtat del servei d'escolarització bàsica de primer cicle d'educació infantil.

TERCER.- Comunicar la present resolució a l'Àrea d'Educació per a la continuïtat de l'expedient, així com a la Intervenció i a la Tresoreria municipals als efectes oportuns”.

El que es publica per a general coneixement i als efectes oportuns.

 

Marratxí, 27 de setembre de 2023

El batle Jaume Llompart Caldés