Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

Núm. 612936
Proposta de resolució provisional del director general d’Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 4 i 5)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L' 11 de setembre de 2021, en el BOIB  núm.125, es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable , amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu, mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021, modificada per la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 19 d'octubre de 2022 (BOIB núm.137, de 22 d'octubre de 2022)

2. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Proposta varen presentar una sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria.

3. Actualment, el pressupost de la categoria d'emmagatzematge (component 8) del programa 4 que s'ha assignat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (d'acord amb el que estableix l'annex V del Reial decret 477/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajuts per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge amb fonts d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu) s'ha exhaurit i per tant no és possible atendre, d'acord amb l'ordre de prelació corresponent, la part de la component 8 de les sol·licituds de les quals no es disposa de crèdit.

4. Atès que no s'ha exhaurit el termini per a presentar sol·licituds i que no es pot descartar una ampliació del pressupost per part de l'IDAE, es considera adient deixar pendent d'avaluació la part de la categoria d'emmagatzematge (component 8)  i avaluar únicament la part d'autoconsum renovable (component 7).

5. En cas de disposició o ampliació de pressupost de la categoria d'emmagatzematge (component 8) del programa d'incentius 4, la Direcció general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic crearà d'ofici un nou expedient sobre la categoria d'emmagatzematge amb data de la sol·licitud inicial i que es resoldrà d'acord amb que estableix l'apartat onzè de la convocatòria. El nou número d'expedient  s'ha de notificar a les persones interessades mitjançant la seva publicació, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de la Direcció general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic (http://energia.caib.cat).

6. Els tècnics de la Direcció general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic han examinat les sol·licituds i han emès un informe favorable dels aspectes següents:

-Les persones o entitats sol·licitants, per la seva naturalesa, poden ser beneficiàries de subvencions.

-Les persones o entitats han adjuntat la documentació prevista en la convocatòria.

-Les persones o entitats sol·licitants estan al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l'Administració tributària, tant l'estatal com l'autonòmica.

7. Els tècnics de la Direcció general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic, en aplicació del procediment de concessió que estableix l'apartat onzè de la Resolució esmentada, han informat favorablement sobre la concessió de les subvencions descrites en l'annex, les quals s'han calculat d'acord amb la Resolució de convocatòria d'aquests ajuts.

8. A aquelles persones o entitats que varen presentar una sol·licitud de subvenció que superava la ràtio de capacitat d'emmagatzematge enfront de la potència pic de generació que dicta la convocatòria, se'ls proposa només la part corresponent a l'ajut relativa a la generació i no es considera elegible la instal·lació d'emmagatzematge.

Fonaments de dret

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

4. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

5. El Reial decret 477/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajuts per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge amb fonts d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu.

6. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (BOIB núm. 125, d'11 de setembre de 2021).

7. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es modifica i amplia el crèdit de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia ja existents, en el sector residencial, les administracions publiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu NextGenerationEU (BOIB núm.137, de 22 d'octubre de 2022).

8. L'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com per l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Proposta de resolució provisional

Propòs al conseller d'Empresa, Ocupació i Energia que dicti una resolució en els termes següents:

1. Aprovar la concessió d'una subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex, d'acord amb el concepte i l'import que també hi figura, pels component següents:

a) Programa 4: sol·licituds pel component de generació (component 7), sense emmagatzematge.

b) Programa 4: sol·licituds pels components de generació i emmagatzematge (component 7 i 8): únicament es concedeix la part de la categoria d'autoconsum renovable (component 7)  i es deixa pendent d'avaluació la part de la categoria d'emmagatzematge (component 8) per manca de crèdit d'aquest component.

c) Programa 5: sol·licituds pel component d'emmagatzematge (component 8).

2. Establir que en cas que s'ampliï el pressupost de la categoria d'emmagatzematge (component 8) del programa d'incentius 4, es crearà d'ofici un nou expedient sobre la categoria d'emmagatzematge amb data de la sol·licitud inicial i que s'ha de resoldre d'acord amb que estableix l'apartat onzè de la convocatòria. El nou número d'expedient s'ha de notificar a les persones interessades mitjançant la seva publicació, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de la Direcció general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic (http://energia.caib.cat).

3. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària indicada en l'annex dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Els fons per a la concessió de l'ajut procedeixen del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i del Mecanisme de Recuperació i Resiliència Fons NextGenerationEU.

4. Disposar que les inversions objecte de la sol·licitud s'han de fer i justificar des del 30 de juny de 2021 fins a un màxim de devuit mesos des de la publicació en el BOIB de la resolució definitiva de concessió.

5. Establir que el pagament i la justificació s'han de fer d'acord amb el que disposa l'apartat tretzè de la convocatòria de subvencions.

6. Per a les instal·lacions aïllades no connectades a la xarxa elèctrica, amb la documentació justificativa s'ha d'incorporar un document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament.

7. Els beneficiaris estan obligats a complir amb el que disposa l'apartat dissetè de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021.

8. Disposar que tota alteració de les condicions establertes per a la concessió de la subvenció, com també l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions públiques o ens públics, nacionals o internacionals, dona lloc a la revisió parcial o total de la subvenció i, per tant, al reintegrament de la quantitat corresponent més els interessos de demora.

9. D'acord amb l'article 10.t de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 19 d'octubre de 2022 per la qual es modifica i amplia el crèdit de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021, les persones o entitats beneficiàries han de garantir el ple compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient (DNSH per les seves sigles en anglès — Do no significant harm—) i l'etiquetatge climàtic i digital, i d'acord amb el que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat pel Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de recuperació i resiliència; com també d'allò requerit en la Decisió d'execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de Recuperació i Resiliència d'Espanya.

10. Atès que la convocatòria de subvenciones es veu afectada per l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com per l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, és necessari que el beneficiari, a més a més dels documents establerts per a la justificació en l'apartat tretzè de la convocatòria, presenti els documents que s'adjunten com a annex II d'aquesta Proposta i que són els següents:

a) Declaració responsable del compliment dels principis transversals establerts en PRTR i d'acord amb l'establert en l'article 8.1.i) de l'Ordre HFP/1030/2021. Adopció de mesures eficaces i proporcionades per evitar el frau, corrupció, conflicte d'interessos i doble finançament en l'àmbit de gestió d'aquests ajuts, segons el que es disposa en els acords i reglaments de la UE i en l'Ordre HFP/1030/2021.

b) Declaració d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques en relació amb l'execució i actuacions del PRTR, de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i amb l'Ordre HFP/1030/2021.

11. D'acord amb l'article 12 de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 19 d'octubre de 2022 per la qual es modifica i amplia el crèdit de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021, el beneficiari té l'obligació de reconèixer l'origen i garantir la visibilitat del finançament de la Unió atès l'article 9.3.d de l'Ordre HFP/1030/2021.

Contra aquesta Proposta de resolució podeu al·legar el que considereu convenient en el termini màxim de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En cas contrari, s'entendrà que estau conforme amb el contingut de la Proposta.

 

Palma, 25 de setembre de 2023

El director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic Diego Viu Domínguez

 

ANNEX I Llista de beneficiaris proposats per atorgar-los la subvenció

Expedient

Data registre d'entrada

Sol·licitant

NIF

Partida pressupostària

Tipus d'inversió

Import inversió (€)

Import subvenció (€)

NEXTG45-78/2021

20/09/2021

BELMONTE BARCIA, ISAAC OROSIO

***7081**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 5.4Wp i inversor de 5kW connectada a la xarxa

8.237,86

3.240,00

NEXTG45-590/2021

28/09/2021

ARAQUE ESPINOLA, SALVADOR

***5444**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 3.6kWp i inversor de 5kW connectada a la xarxa

2.765,80

2.160,00

NEXTG45-4057/2021

30/05/2022

HANDSCHUH, MATTHIAS

****4112*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 5,85 kWp (Pendent de component 8)

18.289,81

3.510,00

NEXTG45-4256/2021

15/06/2022

JOANA AINA ESCALES BAUCA

***9929**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum col·lectiu de 4.56kWp i inversor de 4kW connectada a la xarxa

 9.150,33

3.237,60

NEXTG45-4387/2021

27/06/2022

EWLES, PAUL ANTHONY

****3703*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 2.92kWp i inversor de 3kW connectada a la xarxa

5.227,20

1.752,00

NEXTG45-4443/2021

30/06/2022

RUIZ GAMEZ, ANTONIO EUSEBIO

***2534**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'autoconsum fotovoltaica de 4,5kWp i inversor monofàsic de 4kW instal·lat en coberta i connectat a la xarxa

8.047,00

2.700,00

NEXTG45-4553/2021

06/07/2022

MIGUEL ANGEL LOPEZ COBO

***4530**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'autoconsum fotovoltaica de 3.64kWp i inversor monofàsic de 5kW instal·lat en coberta i connectat a la xarxa

7.784,99

2.184,00

NEXTG45-4587/2021

07/07/2022

LLUCH PRATS, PEDRO JOSE

***4112**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 4.5kWp i inversor de 4kW connectada a la xarxa (Pendent component 8)

10.144,42

2.700,00

NEXTG45-4594/2021

08/07/2022

FEDERICO PANZA

****8571*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 5.94kWp i inversor de 6kW connectada a la xarxa

8.068,75

3.564,00

NEXTG45-4665/2021

14/07/2022

ANTONIO MANUEL LLABRES SALVA

***9787**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 4.5kWp i inversor de 5kW connectada a la xarxa (Pendent de component 8).

11.132,00

2.700,00

NEXTG45-4671/2021

14/07/2022

YOLANDA DE LOS ÁNGELES VICO FONTAN

***6510**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 7.77kWp i inversor de 6kW connectada a la xarxa (Pendent de component 8).

16.561,60

4.662,00

NEXTG45-4745/2021

21/07/2022

ELENA CHERNETSKAYA

****0445*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 59.85kWp i inversor de 61kW connectada a la xarxa i amb repte demogràfic (Pendent component 8)

94.402,95

29.326,50

NEXTG45-4767/2021

22/07/2022

INSTITUT BALEAR DE L'ENERGIA

***0074**

2023/G/731A01/74736/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum compartit de 20,90 kWp

40.023,19

17.451,50

NEXTG45-4769/2021

22/07/2022

INSTITUT BALEAR DE L'ENERGIA

***0074**

2023/G/731A01/74736/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum compartit de 21,15 kWp

41.116,04

17.660,25

NEXTG45-4872/2021

01/08/2022

ANGLADA LLUFRIU, MIGUEL

***2874**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 4.55kWp i inversor de 4kW connectada a la xarxa

8.621,41

2.730,00

NEXTG45-4873/2021

01/08/2022

MAIER, HERBERT

****4993*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Incorporació de sistema d'emmagatzematge amb bateries de Liti de capacitat 22.08kWh a una instal·lació d'autoconsum amb fonts d'energia ja existent.

22.017,45

7.728,00

NEXTG45-4876/2021

01/08/2022

CRESPI BERTOS, COLOMA

***1003**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 4.95kWp i inversor de 5kW connectada a la xarxa

8.184,62

2.970,00

NEXTG45-4877/2021

01/08/2022

HOFMANN, PATRICK

****8843*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 8.1kWp i inversor de 8kW connectada a la xarxa

17.152,72

4.860,00

NEXTG45-4878/2021

01/08/2022

MASMIQUEL COMAS, LUIS

***1795**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 4.4kWp i inversor de 4kW connectada a la xarxa

9.801,76

2.640,00

NEXTG45-4879/2021

01/08/2022

FALCON GOMEZ, MARIA DEL MAR

***2564**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 2.8kWp i inversor de 3kW connectada a la xarxa

5.224,00

1.680,00

NEXTG45-4883/2021

01/08/2022

CERDA SOCIAS, MARGALIDA

***3807**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 3.24kWp i inversor de 3kW connectada a la xarxa

7.440,53

1.800,00

NEXTG45-4884/2021

01/08/2022

TAPIA LÓPEZ, AMADEO

***2954**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Incorporació de sistema d'emmagatzematge amb bateries de Liti de capacitat 5kWh a una instal·lació d'autoconsum amb fonts d'energia ja existent.

3.136,93

2.450,00

NEXTG45-4885/2021

01/08/2022

TRILLES TUR, JUAN CARLOS

***4258**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 3.64kWp i inversor de 4kW connectada a la xarxa

6.276,27

2.184,00

NEXTG45-4886/2021

02/08/2022

JUAN TORRES, JOSE

***3718**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 3.6kWp i inversor de 3kW connectada a la xarxa

8.402,88

2.160,00

NEXTG45-4888/2021

02/08/2022

GIL VALLE, CAYETANO

***6280**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 2.25kWp i inversor de 2kW connectada a la xarxa

5.257,60

1.350,00

NEXTG45-4890/2021

02/08/2022

PONS VILLAGRASA, MARIA DEL CARMEN

***5183**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 4.1kWp i inversor de 4kW connectada a la xarxa i amb repte demogràfic

7.695,00

2.460,00

NEXTG45-4891/2021

02/08/2022

DOMENGE SUREDA, PERE

***0798**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 3kWp i inversor de 3kW connectada a la xarxa

4.131,40

1.800,00

NEXTG45-4896/2021

02/08/2022

CERDÁ FIOL, MATEO

***9325**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 9.9kWp i inversor de 8.2kW connectada a la xarxa i amb repte demogràfic.

17.124,46

6.484,50

NEXTG45-4897/2021

02/08/2022

PORTAS MARI, CATALINA

***4682**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 12.6kWp i inversor de 10kW connectada a la xarxa

13.281,49

5.670,00

NEXTG45-4899/2021

02/08/2022

PAYA CUENCA, CARLOS VICENTE

***0581**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 17.44kWp i inversor de 15kW connectada a la xarxa

28.318,84

7.848,00

NEXTG45-4900/2021

02/08/2022

NOGUEIRA NOGUEIRA, JOSÉ LUIS

***7340**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 5.55kWp i inversor de 6kW connectada a la xarxa

11.850,00

3.330,00

NEXTG45-4902/2021

02/08/2022

PASTOR VICENS, ANTONIA

***7816**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 5.55kWp i inversores de 4.425kW connectada a la xarxa

11.900,00

3.300,00

NEXTG45-4903/2021

02/08/2022

TORRENS RIGO, JUANA MARÍA

***2116**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 5.5kWp i inversor de 5kW connectada a la xarxa

9.014,14

3.300,00

NEXTG45-4904/2021

02/08/2022

VICENS ESCANDELL, MIGUEL

***0516**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 3.6kWp i inversor de 3.6kW connectada a la xarxa

7.172,60

2.160,00

NEXTG45-4907/2021

02/08/2022

TERRON RODRIGUEZ, MARIA DEL ROSARIO

***1797**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 3.6kWp i inversor de 3kW connectada a la xarxa

6.599,34

1.800,00

NEXTG45-4908/2021

02/08/2022

FERNANDEZ CORTES, FRANCISCO

***2884**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 7.2kWp i inversor de 6kW connectada a la xarxa

12.843,37

4.320,00

NEXTG45-4911/2021

02/08/2022

CAMPINS CLOQUELL, JOSEP

***6218**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 6.44kWp i inversor de 6kW connectada a la xarxa (Pendent de component 8)

10.375,32

3.864,00

NEXTG45-4916/2021

03/08/2022

CAPRILES LOPEZ, MARIA PIA

***0057**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 6.53kWp i inversor de 6kW connectada a la xarxa

8.442,17

3.915,00

NEXTG45-4919/2021

03/08/2022

VICTORY GOMILA, PEDRO ANTONIO

***9733**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 3.15kWp i inversor de 3kW connectada a la xarxa

5.629,00

1.890,00

NEXTG45-4922/2021

03/08/2022

BAEZA DE OLEZA, LUIS DE JESUS

***5213**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 5.46kWp i inversor de 5kW connectada a la xarxa (Pendent de component 8)

11.476,34

3.276,00

NEXTG45-4925/2021

03/08/2022

REUS PUJOL, SEBASTIAN

***9894**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 9.13kWp i inversor de 8.2kW connectada a la xarxa

12.706,70

5.478,00

NEXTG45-4926/2021

03/08/2022

MARTIN GARCIA, JUAN RAMON

***5899**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 4.5kWp i inversor de 4kW connectada a la xarxa

7.672,92

2.700,00

NEXTG45-4929/2021

03/08/2022

POZO HERNANDEZ, ROSANA

***7863**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 9kWp i inversor de 6kW connectada a la xarxa (Pendent de component 8)

12.625,56

5.400,00

NEXTG45-4930/2021

04/08/2022

CARDONA TORRES, JOSE MIGUEL

***4726**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 3.6kWp i inversor de 3.6kW connectada a la xarxa

6.554,66

2.160,00

NEXTG45-4931/2021

04/08/2022

GARCIA CARTAS, JULIAN

***3911**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 5.52kWp i inversor de 6kW connectada a la xarxa

8.049,22

3.312,00

NEXTG45-4935/2021

04/08/2022

CLAPES RODRIGUEZ, SUSANA

***5603**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 6.3kWp i inversor de 6kW connectada a la xarxa

9.536,08

3.780,00

NEXTG45-4937/2021

04/08/2022

RIBAS RIBAS, FRANCISCO

***3297**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 5.4kWp i inversor de 6kW connectada a la xarxa

8.996,52

3.240,00

NEXTG45-4939/2021

04/08/2022

HERNANDEZ NIETO, JESUS

***4175**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 1.8kWp i inversor de 2kW connectada a la xarxa

4.785,60

1.080,00

NEXTG45-4941/2021

04/08/2022

CASTAÑO IÑIGO, SERGIO

***4200**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 4.05kWp i inversor de 4kW connectada a la xarxa (Pendent de component 8)

11.390,32

2.430,00

NEXTG45-4943/2021

04/08/2022

CALDENTEY COLOM, PEDRO

***1521**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 3.3kWp i inversor de 3.6kW connectada a la xarxa

7.367,33

1.980,00

NEXTG45-4946/2021

04/08/2022

COCA DELGADILLO, ESTEBAN

***8445**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 6.6kWp i inversor de 6kW connectada a la xarxa

10.272,04

3.960,00

NEXTG45-4947/2021

04/08/2022

GARCIA GAMEZ, MARIA JOSE

***1055**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 2.76kWp i inversor de 3kW connectada a la xarxa

6.715,31

1.656,00

NEXTG45-4949/2021

04/08/2022

BARRES VICENT, JUAN BAUTISTA

***8515**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 1.8kWp i inversor de 2kW connectada a la xarxa

4.405,80

1.080,00

NEXTG45-4951/2021

04/08/2022

RAMON PRATS, CATALINA

***4087**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 4.5kWp i inversor de 5kW connectada a la xarxa

7.562,12

2.700,00

NEXTG45-4953/2021

04/08/2022

LLOMPART ROCA, MIQUEL

***9638**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 3.6kWp i inversor de 3kW connectada a la xarxa

6.599,34

2.160,00

NEXTG45-4954/2021

04/08/2022

PRATS BORRAS, JUAN

***3325**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 3.6kWp i inversor de 3.6kW connectada a la xarxa

7.173,00

2.160,00

NEXTG45-4955/2021

04/08/2022

CHORDA TUR, VICENTE

***3442**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 6.3kWp i inversor de 6kW connectada a la xarxa (Pendent component 8)

9.802,34

3.780,00

NEXTG45-4957/2021

04/08/2022

VEIRA PICORNELL, MARIA TERESA

***5057**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 6.3kWp i inversor de 6kW connectada a la xarxa

9.666,10

3.780,00

NEXTG45-4962/2021

04/08/2022

SANCHO CODINA, GONZALO

***2712**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 3.6kWp i inversor de 3kW connectada a la xarxa

6.720,34

2.160,00

NEXTG45-4963/2021

04/08/2022

MENDEZ GUILLAMENT, ANGEL

***7535**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 3.6kWp i inversor de 3kW connectada a la xarxa

7.009,78

2.160,00

NEXTG45-4965/2021

04/08/2022

HOFF, PETER

****6509*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 8.2kWp i inversor de 8.2kW connectada a la xarxa (Pendent component 8)

11.358,27

4.800,00

NEXTG45-4968/2021

05/08/2022

CASTILLA CASTRO, SEBASTIAN ANTONIO

***5107**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 3.6kWp i inversor de 3kW connectada a la xarxa

7.172,60

2.160,00

NEXTG45-4972/2021

05/08/2022

JURADO MARTIN, TOMAS

***8190**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 4.5kWp i inversor de 5kW connectada a la xarxa

7.658,09

2.700,00

NEXTG45-4977/2021

05/08/2022

KAISER, SABINE

****6628*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 10.01kWp i inversor de 10kW connectada a la xarxa (Pendent component 8)

12.463,00

4.504,50

NEXTG45-4979/2021

05/08/2022

VICENS SCHLUHE, JAIME

***0991**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 6.54kWp i inversor de 5kW connectada a la xarxa i amb repte demogràfic.

7.676,14

3.359,70

NEXTG45-4981/2021

05/08/2022

SANCHO ARTIGUES, ANDRES

***5675**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 3.15kWp i inversor de 3kW connectada a la xarxa

6.650,60

1.890,00

NEXTG45-4982/2021

05/08/2022

CAPARROS MUÑOZ, JOSE

***9201**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 6.75kWp i inversor de 5kW connectada a la xarxa

8.589,34

4.050,00

NEXTG45-4983/2021

05/08/2022

SUSANNE ALMER, GUNILLA

****3942*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 8.1kWp i inversor de 7.5kW connectada a la xarxa (Pendent component 8)

13.987,81

4.860,00

NEXTG45-4984/2021

05/08/2022

RAGNAR FROEGELIUS, CARL

****7974*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 7.2kWp i inversor de 6.5kW connectada a la xarxa (Pendent component 8)

14.459,31

4.320,00

NEXTG45-4985/2021

05/08/2022

ROSSIÑOL PUJOL, MARIA CATALINA

***3245**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 4.8kWp i inversor de 5kW connectada a la xarxa (Pendent component 8)

8.095,07

2.880,00

NEXTG45-4986/2021

06/08/2022

PEREZ LOZANO, ANTONIO

***8854**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 3.6kWp i inversor de 3kW connectada a la xarxa

6.581,04

2.160,00

NEXTG45-4988/2021

08/08/2022

BAUZA RIBOT, MARGARITA

***5893**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 10.8kWp i inversor de 10kW connectada a la xarxa i amb repte demogràfic.

13.376,38

5.292,00

NEXTG45-4989/2021

08/08/2022

HEINRICH, SVEN ARND

****8172*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 6.75kWp i inversor de 6kW connectada a la xarxa

10.375,60

4.050,00

NEXTG45-4990/2021

08/08/2022

ROSSELLÓ LLODRÁ, ELISABET

***6696**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 10kWp i inversor de 10kW connectada a la xarxa

16.305,96

6.550,00

NEXTG45-4991/2021

08/08/2022

SANSO GOMILA, MARGARITA

***6807**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 10kWp i inversor de 10kW connectada a la xarxa

15.598,11

6.000,00

NEXTG45-4992/2021

08/08/2022

TRUYOLS VIVO, FERNANDO CARLOS

***8316**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 4.1kWp i inversor de 4kW connectada a la xarxa (Pendent component 8)

8.065,86

1.620,00

NEXTG45-4993/2021

08/08/2022

RIERA FONT, JUAN JOSE

***9089**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 3.6kWp i inversor de 3.6kW connectada a la xarxa

7.172,61

2.160,00

NEXTG45-4994/2021

08/08/2022

HOFELICH, PABLO

****0351*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 12.32kWp i inversor de 10kW connectada a la xarxa (Pendent component 8)

17.544,38

5.544,00

NEXTG45-4995/2021

08/08/2022

CARDONA PONS, ANTONIO JUAN

***0386**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 5.4kWp i inversor de 5kW connectada a la xarxa

9.913,95

3.240,00

NEXTG45-4997/2021

09/08/2022

MERCADAL ANGLADA, MANUEL

***3334**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 1.8kWp i inversor de 2kW connectada a la xarxa

4.386,23

1.080,00

NEXTG45-4998/2021

09/08/2022

ROBERT HOUGHTON, TIMOTHY

****6330*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 2.7kWp i inversor de 3kW connectada a la xarxa

5.949,60

1.620,00

NEXTG45-4999/2021

09/08/2022

PIERAS VILLALONGA, MIQUEL

***0915**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 2.73kWp i inversor de 2.64kW connectada a la xarxa

6.815,46

1.638,00

NEXTG45-5000/2021

09/08/2022

RAMIS LLADO, FRANCISCA

***0692**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 5.4kWp i inversor de 5kW connectada a la xarxa i amb repte demogràfic

8.759,60

3.537,00

NEXTG45-5002/2021

09/08/2022

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ISAAC

***4961**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 9.72kWp i inversors de 10kW connectada a la xarxa

24.120,14

5.832,00

NEXTG45-5004/2021

09/08/2022

BLANCO MARTOS, SILVIA

***3943**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 4.5kWp i inversor de 4kW connectada a la xarxa i amb repte demogràfic (Pendent de component 8)

8.046,60

2.947,50

NEXTG45-5005/2021

09/08/2022

PIÑUELA MUÑOZ, JUAN JESÚS

***0514**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 2.25kWp i inversor de 3kW connectada a la xarxa (Pendent de component 8)

5.497,12

1.350,00

NEXTG45-5009/2021

09/08/2022

PAYERAS CLADERA, MARGARITA

***6946**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 1.84kWp i inversor de 2kW connectada a la xarxa

4.785,60

1.080,00

NEXTG45-5011/2021

09/08/2022

SALORD RIERA, MARGARITA

***7195**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 3.6kWp i inversor de 3.6kW connectada a la xarxa

7.172,60

2.160,00

NEXTG45-5017/2021

10/08/2022

JUDSON, KARL ASTON

****1639*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 5.4kWp i inversor de 4.62kW connectada a la xarxa (Pendent de component 8)

8.759,60

3.240,00

NEXTG45-5018/2021

10/08/2022

ALORDA BRUNET, MARGARITA

***0390**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 4.5kWp i inversor de 4kW connectada a la xarxa (L'ajut addicional per repte demogràfic no li correspon ja que el municipi indicat té més de 5.000 habitants).

6.628,00

2.700,00

NEXTG45-5021/2021

10/08/2022

CAMIN TORRENTS, JUAN

***1004**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 6.44kWp i inversor de 6kW connectada a la xarxa (Pendent de component 8).

11.446,60

3.864,00

NEXTG45-5027/2021

10/08/2022

FERRAGUT CANALS, JOSE

***7505**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 11kWp i inversor de 10kW connectada a la xarxa

15.443,10

4.950,00

NEXTG45-5030/2021

11/08/2022

IAN MOORE

****5599*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 5.4kWp i inversor de 5kW connectada a la xarxa

8.759,60

3.240,00

NEXTG45-5032/2021

11/08/2022

SERRA GAMUNDÍ, RAFAEL

***2677**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 4.36kWp i inversor de 4kW connectada a la xarxa

7.310,00

2.616,00

NEXTG45-5036/2021

11/08/2022

BREISPRECHER, GOTZ

****1173*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 3kWp i inversor de 3kW connectada a la xarxa

5.499,00

1.800,00

NEXTG45-5038/2021

11/08/2022

GARCÍA VANRELL, PABLO

***4085**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 6.75kWp i inversor de 6kW connectada a la xarxa i amb repte demogràfic (Pendent de component 8).

10.375,60

4.421,25

NEXTG45-5046/2021

12/08/2022

DE JAUREGUI CORTINA, FRANCISCO

***7994**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 3.64kWp i inversor de 3kW connectada a la xarxa

6.957,50

2.184,00

NEXTG45-5047/2021

12/08/2022

FLUXA RIERA, SEBASTIANA

***8563**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 2.7kWp i inversor de 3kW connectada a la xarxa

5.950,00

1.620,00

NEXTG45-5048/2021

12/08/2022

WHYTE, MARTIN RICHARD

****7157*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 5.4kWp i inversor de 4.6kW connectada a la xarxa (Pendent de component 8).

8.759,60

3.240,00

NEXTG45-5053/2021

12/08/2022

MARTÍN MARTÍN, MARIA SUSANA

***2898**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 6.83kWp i inversor de 6kW connectada a la xarxa

9.492,45

4.080,00

NEXTG45-5054/2021

12/08/2022

SANCHEZ-RODRIGO RIVERO, MANUEL CARLOS

***9577**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 8.1kWp i inversor de 8kW connectada a la xarxa

12.090,60

4.860,00

NEXTG45-5055/2021

12/08/2022

MAYANS LORENZO, JAIME

***3136**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 5.45kWp i inversor de 6kW connectada a la xarxa (Pendent component 8)

7.290,07

3.000,00

NEXTG45-5058/2021

12/08/2022

PONS BOSCH, CATALINA NEUS

***3495**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 5.4kWp i inversor de 5kW connectada a la xarxa

8.759,60

3.240,00

NEXTG45-5060/2021

12/08/2022

CARDONA BENEJAM, JUAN FRANCISCO

***9812**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 5.85kWp i inversor de 5kW connectada a la xarxa (Pendent component 8)

9.282,00

3.510,00

NEXTG45-5066/2021

15/08/2022

BUFI RIBAS, MARIA NIEVES

***3950**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 3.6kWp i inversor de 4kW connectada a la xarxa

6.185,12

2.160,00

NEXTG45-5067/2021

15/08/2022

QUINTANA ABRAHAM, CARLOS ALBERTO

***8989**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 2.125kWp i inversor de 1.75kW connectada a la xarxa

6.939,96

1.275,00

NEXTG45-5068/2021

15/08/2022

MATEU LOPEZ, EDUARD

***2780**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 6.37kWp i inversor de 5kW connectada a la xarxa

8.320,36

3.822,00

Documents adjunts