Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

Núm. 613797
Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del certificat de l’Acord del Patronat de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100562012018)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 Antecedents

1. El 5 de juliol de 2019, la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de la Fundació Foment del Turisme de Menorca aprovà la modificació del Conveni col·lectiu de la qual cosa se n'aixecà la corresponent acta de sessió.

2. El 18 de desembre de 2020, el Patronat de la Fundació Foment de Turisme de Menorca aprovar la modificació del Conveni col·lectiu i n'aixecà la corresponent acta de sessió.

3. El 10 d'agost de 2023, Jaume Catala Sanso, en representació del Patronat sol·licità el registre, el dipòsit i la publicació del l'acta esmentada.

Fonaments de dret

1. L'article 90.3 del text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

2. El Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball.

3. L'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Inscriure i dipositar el certificat de l'acord del Patronat de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, en la qual s'acorda la modificació del Conveni col·lectiu, en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears.

2. Notificar aquesta Resolució a la persona interessada.

3. Fer constar que la versió catalana del text és l'original signada.

4. Publicar el Conveni en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (28 de setembre de 2023)

La directora general de Treball i Salut Laboral Catalina Teresa Cabrer González Per delegació del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia (BOIB 103/2023)

 

Patronat de la Fundació Foment del Turisme de Menorca

 • Acta núm. sessió: 24
 • Caràcter: ordinari
 • Data: 18 de desembre de 2020
 • Hora: 13:00 h - 13:45 h
 • Lloc: Sala de Plens del Consell Insular de Menorca, Maó

Assistents:

 • Susana I. Mora Humbert, presidenta de la Fundació Foment Turisme de Menorca
 • Miquel Company Pons, vicepresident de la Fundació Foment Turisme de Menorca
 • Jesús Ivan Gomila Pons, vocal representant del Departament de Promoció Turística, que actua com a secretari
 • Bàrbara Torrent Bagur, vocal del Departament de Benestar Social
 • Francesca Gomis Luis, vocal del Departament de Mobilitat
 • Miquel Àngel Maria Ballester, vocal del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports
 • Cristina Gómez Estévez, vocal del Departament d'Ocupació, Habitatge i Cooperació Local
 • Maria Garcia Melsión, vocal en representació de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Menorca (PIME)
 • Azucena Jiménez Ruiz, vocal en representació de l'Associació Hotelera de Menorca (ASHOME)
 • Enric Casas Bosomba, vocal en representació de la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB)
 • Lorenzo Pons, vocal en representació de l'Associació d'Agències de Viatges (AVIBA)
 • J. Ignasi Álvarez, vocal en representació de la Cambra de Comerç de Menorca

Absents:

 • Maite Salord, vocal del Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera. Ha excusat la seva absència i ha delegat el vot en el vocal del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports, el Sr. Miquel Àngel Maria Ballester.
 • Jordi Bosch Morlà, vocal en representació de l'Associació Menorquina de Cafeteries, Bars i Restaurants (PIME). Ha excusat la seva absència i ha delegat el vot en la representant de PIME, la Sra. Maria Garcia Melsión.
 • Javier Pons, vocal en representació de l'Associació d'Empresaris d'Habitatges Turístics de Vacances de Menorca (VITURME). Ha excusat la seva absència i ha delegat el vot en la representant de PIME, la Sra. Maria Garcia Melsión.

Convidats:

 • Misericòrdia Sugrañes, representant del Partit Popular
 • Eugenio Ayuso, representant del partit Ciudadanos

Ordre del dia:

 • Aprovació de l'acta del dia 07/10/2020 (núm. sessió 023).
 • Aprovació, si escau, de la modificació del domicili social de l'FFTM.
 • Aprovació, si escau, del Pla d'actuacions i pressupost de l'FFTM 2021.
 • Aprovació, si escau, de la Relació de llocs de treball (RLT), preu per punt del complement específic i actualització del conveni col·lectiu del personal de l'FFTM.
 • Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació de l'acta del dia 07/10/2020 (núm. sessió 023)

La presidenta demana a tots els membres del Patronat si hi ha esmenes o algun punt a revisar en l'acta núm. 23.

 • La Sra. Maria Garcia Melsión demana si l'acta que s'ha d'aprovar és la correcta, ja que la data no correspon al darrer patronat.
 • La presidenta, després de les comprovacions fetes i d'identificar que l'acta és la correcta (sessió 023), però amb la data equivocada, demana fer la modificació de la data corresponent amb l'aprovació in voce dels membres del patronat.

Una vegada fetes les correccions, l'acta queda aprovada per unanimitat.

2. Aprovació, si escau, de la modificació del domicili social de l'FFTM

La presidenta demana l'aprovació de la modificació del domicili social de l'FFTM pel canvi de seu central, situada al carrer d'Artrutx, 22, de Maó.

Una vegada votat, queda aprovada la modificació del domicili social de l'FFTM per unanimitat.

3. Aprovació, si escau, del Pla d'actuacions i pressupost de l'FFTM 2021

La presidenta presenta el Pla d'actuacions en matèria de promoció turística i el pressupost de l'FFTM en detall per al 2021.

Agraeix la feina feta en conjunt i les aportacions del sector privat a les dues propostes.

 • El representant de CAEB indica que és totalment necessari augmentar l'import del pressupost. Segurament en el futur es demanarà més incorporació de pressupost provinent del romanent que ha quedat del 2020 de les acciones no executades. Diu que les inversions han de ser les correctes per reactivar el turisme.
 • La presidenta reafirma que les accions de futur han de ser les encertades per poder fer una bona i adequada promoció. També queda a disposició d'aquest patronat, amb la seva aprovació prèvia, l'augment de pressupost. La presidenta vol deixar constància que ja s'ha utilitzat part del romanent no executat del 2020, uns 200.000 €, per aportar als patrocinis del 2021, que s'afegeixen als 400.000 € del nou pressupost del 2021, cosa que suma un total de 600.000 € com cada any.
 • La representant del Partit Popular demana en què consistirà la línia que marca com a campanya de reactivació del sector empresarial, perquè, com deia la representant de CAEB, es necessita que les accions siguin les correctes, cent per cent executables i eficients.
 • La presidenta indica que es tracta de la creació de bons per incentivar un moviment intern a Menorca per tot tipus d'establiment d'allotjament, lligat a una campanya que fa el Departament d'Economia en aquesta línia per al sector de la restauració i el comerç, per tal que els menorquins i menorquines puguin disposar d'un descompte.
 • La representant de la Cambra de Comerç de Menorca felicita l'increment fet del pressupost a l'FFTM. Considera que és totalment necessari per fer unes bones accions dins el 2021. Sobre el pla d'actuacions considera que és d'una gran continuïtat comparat amb el pla d'actuacions que es va presentar el 2020. Pensava que es presentaria alguna cosa més disruptiva, incorporant més la intel·ligència artificial i la digitalització. Per altra banda, han apreciat que dins les activitats de producte diferenciador desapareix el primer punt, de suport a la iniciativa privada, però creu que es farà encara que dins l'escrit no aparegui. Considera que haver incorporat la nova directora de l'FFTM ha de permetre que les accions que es facin des de l'FFTM siguin mes eficients dins el 2021.
 • La presidenta indica que dins l'apartat 5.1 continuen apareixent les accions de suport a la iniciativa privada.

Una vegada votat, queda aprovat el Pla d'actuacions i pressupost de l'FFTM 2021 per unanimitat.

4. Aprovació, si escau, de la Relació de llocs de treball (RLT), preu per punt del complement específic i actualització del conveni col·lectiu del personal de l'FFTM

La presidenta indica que l'any 2017 es va aprovar per Patronat un conveni col·lectiu negociat entre la part pública del patronat i els treballadors de l'FFTM en una mesa de diàleg. L'article 11 del conveni preveia que s'havia d'aprovar una relació de llocs de feina. Aquesta relació de llocs de feina va quedar negociada dins el mandat anterior, tancada a expenses de certs matisos, però faltava dur-la a Patronat per a la ratificació d'aquests articles, necessària perquè pugui entrar en vigor. Per aquest motiu, avui es presenta la part de cada article que es modifica i que necessita l'aprovació per a l'entrada en vigor de l'RLT.

Votació

 • Cap vot en contra.
 • 6 abstencions: PIME, VITURME (amb vot delegat) i Associació Menorquina de Cafeteries, Bars i Restaurants (amb vot delegat), ASHOME, CAEB, AVIBA,
 • 9 a favor: presidenta, Sr. Miquel Company, Sra. Bàrbara Torrent, Sra. Maite Salord (amb vot delegat), Sra. Cristina Gómez Estévez, Sra. Francesca Gomis Luis, Sr. Miquel Àngel Maria, Sr. Jesús Gomila i Cambra de Comerç Menorca

Una vegada votat, queda aprovat la Relació de llocs de treball (RLT), preu per punt del complement específic i actualització del conveni col·lectiu del personal de l'FFTM.

5. Torn obert de paraules

La representant d'ASHOME vol traslladar un escrit al Patronat:

Hace más de dos años, se abstuvo cuando se empezó a trabajar en este tema, creíamos que era un tema interno, y solo pedimos que no se aumentara la partida del presupuesto en cuanto a personal.

También comentamos que hicieran un equipo plenamente competente, para que su trabajo, ‘Promoción turística de Menorca', se realizara con entusiasmo, empatía y esfuerzo, y por supuesto con colaboración privada.

El sector privado a fecha de hoy está una situación delicada, en ERTE, con bajada de sueldos y las empresas trabajando en nuevas planificaciones a corto, medio y largo plazo, y en el corto plazo tenemos ERE, despidos y suspensión de pagos.

Por este motivo rogamos a la administración que pueda transmitir que, en estos momentos, no sea oportuno unas subidas de costes en personal, cuando el sector privado hace lo contrario.

Sabemos que los trabajadores aquí son los grandes perjudicados... Y somos conscientes de la importancia de los trabajadores en cualquier estamento ya sea privado o público y también esperamos la responsabilidad de ellos mismos en reconocer la situación actual.

Ayer CAEB premió a todos los empresarios de Balears, ‘héroes en su mayoría anónimos', por sus esfuerzos en su lucha frente a la COVID-19. La presidenta de CAEB solicitó una vez más, y hago nuestras sus palabras, a todas las administraciones que bajen impuestos y suspendan los cobros de tasas para ayudar a las empresas a encarar una crisis histórica y sin precedentes, necesitamos que nos ayudéis a reducir las cargas fiscales.

Esta petición, dirá, no tiene sentido aquí… pues si la tiene, ya que en este punto la Fundación mejora la gestión del trabajo de su personal.

Y aprovechando que es presidenta del CIM, le solicitamos que nos ayude a alargar los ERTE, y ayúdenos a que las empresas puedan mantener en ERTE a los trabajadores... y para ello necesitamos nos bajen las cargas fiscales… (Si no hay actividad económica no se puede cobrar el impuesto de actividad económica…).

La mayoría de las veces tenemos que ser pragmáticos y buscar las mejores soluciones para tener un presente y un futuro. El estudio profundo debe servir para tomar decisiones. La situación de este momento nos lleva a tomar pocas, pero las mejores decisiones.

En estos momentos el sector privado está intentando salvar empresas con congelación y disminución de trabajo y no nos gusta esta diferencia entre trabajadores privados / públicos.

Entendemos el gran esfuerzo que están haciendo para controlar la pandemia, pero necesitamos también un trabajo para el reinicio de la actividad económica y buscar financiación entre Gobierno autonómico y central porque guste o no guste el sector turístico (producto turístico) representa el 70% del PIB de la misma.

Estos tres retos: salud, turismo y financiación van a marcar, sin duda, un periodo trienal (2021-2023 como mínimo) incierto en el que la clave será la colaboración público-privada.

Una colaboración público-privada que hoy es de obligado cumplimiento para el bienestar de todas las tipologías empresariales de la isla y que dependerá el futuro de los ciudadanos de MENORCA.

Debido a la incertidumbre y con nuestras debilidades, sería necesario como una cuestión extraordinaria la suspensión del impuesto turístico para el 2021.

Un pequeño apunte de nuestro PRESIDENTE, después de leer prensa del diario MENORCA de hoy…

Entendemos que lo de alargar la temporada en noviembre y diciembre que sale hoy en medios de comunicación no solo sea un comunicado de un TTOO… Nos sorprende, ya que el sector al que representamos está trabajando cara el futuro para que la desestacionalizacion sea en los inicios de temporada y, ya que estamos muy sujetos a los contratos laborales y sus garantías (de 6 meses), habrá que saber cómo conjugar vacaciones… Porque ya se está planteando para esta temporada los cierres de establecimientos para el 30 de septiembre, motivado por una cuestión de viabilidad empresarial. ¿Sabemos que clase de mercado va a venir en noviembre?, porque los slots de compañías aéreas empiezan a disminuir el día 15 de septiembre y el octubre un 45% a un 50%”

Acords

 • S'aprova la modificació del domicili social de l'FFTM per unanimitat.
 • S'aprova el Pla d'actuacions i pressupost de l'FFTM 2021 per unanimitat.
 • S'aproven la Relació de llocs de treball (RLT), preu per punt del complement específic i actualització del conveni col·lectiu del personal de l'FFTM, amb 0 vots en contra, 6 abstencions i 9 vots a favor.

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

 

El secretari,                                                                                            Vist i plau,                                                                                                                  La presidenta