Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 22 de maig de 2023 pel qual s’autoritza l’ocupació urgent dels terrenys afectats per l’expropiació corresponent al «Projecte d’incorporació a la Ruta de Pedra en Sec de dos trams de l’etapa 1 entre el Pas Vermell i la Trapa», en el terme municipal d’Andratx

    Número d'edicte 4924 - Pàgines 29403-29407

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 22 de maig de 2023 mitjançant el qual s’aprova la modificació de la Relació de llocs de treball corresponent al personal laboral de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 4929 - Pàgines 29408-29409

  • CONSELL DE GOVERN

   • Correcció d’errata de l’Acord del Consell de Govern de 15 de maig de 2023 mitjançant el qual s’aprova la modificació de la Relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari i al personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, edicte 4665, publicat al BOIB núm. 66, de 18 de maig de 2023

    Número d'edicte 5036 - Pàgines 29410-29413

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 22 de maig de 2023pel qual es declaren d’interès autonòmic les instal·lacions infantils i juvenils de la Victòria (Alcúdia, Mallorca) i la casa de colònies de Formentera

    Número d'edicte 4925 - Pàgines 29414-29415

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 22 de maig de 2023 pel qual es modifica la previsió de les prestacions i els serveis que la Conselleria d’Afers Socials i Esports ha de concertar durant l’any 2023 i es declaren els serveis d’interès econòmic general aprovats per Acord del Consell de Govern de 6 de març de 2023

    Número d'edicte 4928 - Pàgines 29416-29418

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 22 de maig de 2023 pel qual es declaren com a inversió d’interès autonòmic les obres d’ampliació del CEIP Els Molins (T.M. d’Andratx) i es considera sistema general d’equipament públic educatiu en sòl rústic la parcel·la cadastral 07005A014006030000RO, ubicada al terme municipal d’Andratx, d’acord amb els articles 7 i 8 del Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l’ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 4926 - Pàgines 29419-29420

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 22 de maig de 2023 pel qual s’autoritza el projecte de la inversió declarada d’interès autonòmic per a la construcció d’un nou Centre d’Educació Infantil i Primària a Caimari (Selva)

    Número d'edicte 4927 - Pàgina 29421

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es deneguen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (programes 4 i 5)

    Número d'edicte 4919 - Pàgines 29422-29426

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es minora la quantitat de l’ajut i es reconeix i es proposa el pagament en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a l’execució del programa d’incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programa 6)

    Número d'edicte 4992 - Pàgines 29427-29429

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es deneguen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 4993 - Pàgines 29430-29432

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es deneguen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU

    Número d'edicte 4989 - Pàgines 29433-29434

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU

    Número d'edicte 4990 - Pàgines 29435-29442

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic, per la qual es minora la quantitat de l’ajut en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE)

    Número d'edicte 4994 - Pàgines 29443-29444

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2023)

    Número d'edicte 4995 - Pàgines 29445-29450

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la concessió parcial d’ajuts per a la realització d’activitats extraescolars per contribuir a la conciliació de la vida familiar, laboral i personal a les Illes Balears (expedient de tramitació anticipada de despesa corresponent a l’exercici de 2023 / Decret 75/2004, segons la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat d’11 de novembre de 2022) i es reconeix l’obligació a favor dels beneficiaris

    Número d'edicte 5003 - Pàgines 29451-29519

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 15 de maig de 2023 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

    Número d'edicte 5012 - Pàgines 29520-29521

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 22 de maig de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per al suport als recursos tècnics de les organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD) de les Illes Balears per a l’any 2023

    Número d'edicte 4966 - Pàgines 29522-29527

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 16 de maig de 2023 per la qual es convoquen ajuts econòmics per al curs 2022-2023 per finançar entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes de suport educatiu estimulador i rehabilitador per a alumnes amb necessitats educatives especials

    Número d'edicte 4914 - Pàgines 29528-29560

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i formació Professional de 17 de maig de 2023 per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 10 de febrer de 2023 per la qual es convoquen ajuts de mobilitat per a estudiants de formació professional del sistema educatiu que cursen els estudis en un centre públic d’una illa diferent a l’illa de residència a les Illes Balears per al curs 2023-2024

    Número d'edicte 4916 - Pàgines 29561-29562

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Correcció d’errades advertides en la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 19 d’octubre de 2022 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del Centre d’educació infantil de primer cicle privat (CEI) Pa amb Oli, de Sóller

    Número d'edicte 4935 - Pàgines 29563-29564

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Correcció d’errades advertides en la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 21 de març de 2023 per la qual s’autoritza la transformació d’unitats d’educació infantil en els centres, CC La Salle de Maó, CEI Gianni Rodari, EI Santanyí, CEI Escola Nova, CEI Nuestra Sra. de la Providencia, CEI Siete Enanitos, CEI Parròquia de Sant Josep i CEI Blancanieves, tots adscrits a la xarxa pública o complementaria d'educació infantil de primer cicle

    Número d'edicte 4936 - Pàgines 29565-29566

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 19 de maig de 2023 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat d'educació especial Princesa de Asturias, del municipi de Marratxí, amb la transformació d'una unitat ASCE del Programa de Formació per a la Transició a la vida adulta (TVA), per una unitat ASCE d’Educació especial bàsica (EEB) ubicada al centre Sagrat Cor

    Número d'edicte 4982 - Pàgines 29567-29569

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 18 de maig de 2023 per la qual es disposa el trasllat de la seu de l’Equip d’Orientació Educativa i Psicopedagògica d’Atenció Primerenca (EAP) Ponent, amb codi de centre 07700261, de l'actual ubicació, a l'edifici amb l'IES Calvià, a les instal·lacions del CEIP Cas Saboners, de Magaluf i s’ordena la inscripció d’aquest trasllat en el Registre estatal de centres docents no universitaris

    Número d'edicte 4983 - Pàgines 29570-29571

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 19 de maig de 2023 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat Santa Mónica, de Palma, amb la transformació d’una unitat del títol de tècnic superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (IFC31) en una unitat del títol de tècnic superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web (IFC33), ambdós, de la família professional d’Informàtica i comunicacions

    Número d'edicte 4984 - Pàgines 29572-29574

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 18 de maig de 2023 per la qual s’autoritza la modificació i actualització de la configuració de l’Institut d’Educació Secundària (IES) Llucmajor amb la supressió per trasllat dels ensenyaments de Formació Professional al Centre Integrat de Formació Professional (CIFP) Pere de Son Gall

    Número d'edicte 4987 - Pàgines 29575-29577

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 19 de maig de 2023 per la qual es dicten les instruccions per als ensenyaments artístics superiors per al curs acadèmic 2023-2024

    Número d'edicte 5008 - Pàgines 29578-29609

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 22 de maig de 2023 per la qual s’ordena la publicació del Reglament de funcionament de la Mesa de l’Alumnat de les Illes Balears

    Número d'edicte 5009 - Pàgines 29610-29613

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 23 de maig de 2023 per la qual es convoquen ajuts d’escolarització per als alumnes de primer i segon d’educació infantil escolaritzats als centres d’educació infantil de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoles públiques infantils de les Illes Balears i per alumnes escolaritzats a centres privats autoritzats de primer cicle d’educació infantil sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional durant el curs 2023-2024

    Número d'edicte 5013 - Pàgines 29614-29650

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de dia 24 de maig de 2023 per la qual s’estableixen les funcions i la composició de la Comissió de Convivència i Benestar i es crea la figura de la persona coordinadora per al benestar i la protecció de l’alumnat en els centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears

    Número d'edicte 5021 - Pàgines 29651-29656

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 18 de maig de 2023 per la qual s’autoritza la modificació i actualització de la configuració de l’Institut d’Educació Secundària (IES) Manacor amb la supressió per trasllat dels ensenyaments de Formació Professional al Centre Integrat de Formació Professional (CIFP) Politècnic de Llevant

    Número d'edicte 5033 - Pàgines 29657-29659

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 22 de maig de 2023 per la qual s’emplaça a les persones interessades en el Procediment Dret Fonamentals 0000316/2023 interposat contra les Instruccions que regulen les Proves d’Accés a la Universitat de les Illes Balears (PBAU) que regiran l’any 2023

    Número d'edicte 4956 - Pàgina 29660

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 22 de maig de 2023 per la qual s’estableixen les condicions d’atorgament de la menció de matrícula d’honor en els cicles formatius de formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears per al curs 2022-2023

    Número d'edicte 5007 - Pàgines 29661-29662

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoca el III Premi Aina Moll en el marc de l’Escola d’Estiu de Lingüística Catalana per a l’any 2023

    Número d'edicte 4939 - Pàgines 29663-29666

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la modificació puntual núm. 96 de les Normes subsidiàries per ordenació d’un sistema general d’infraestructures i equipaments per a la implantació d’una deixalleria municipal (Punt Verd) a Cala d’Or (TM Santanyí) (Exp. 175e/22)

    Número d'edicte 4940 - Pàgines 29667-29671

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la modificació núm. 95 de les Normes subsidiàries per ordenació d’un sistema general d’infraestructures i equipaments per a la implantació d’una deixalleria municipal (Punt Verd) (TM Santanyí) (174e/2022)

    Número d'edicte 4941 - Pàgines 29672-29678

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’Informe Ambiental Estratègic sobre la Modificació del Pla Parcial Sa Coma – Es Puig Verd, Bunyola, Mallorca (160e/2022)

    Número d'edicte 4942 - Pàgines 29679-29682

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de l’administrador tributari de l’Agència Tributària de les Illes Balears (per vacant de la Direcció de l’ATIB, art. 5.3, de l’Ordre de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 22/12/2016, BOIB núm. 163, de 29/12/2016) mitjançant la qual es publica l’Acord de la modificació MF17600 de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l’Agència Tributària de les Illes Balears

    Número d'edicte 4954 - Pàgines 29683-29685

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l'AETIB, de 22 de maig de 2023, per la qual s'aproven es bases de la convocatòria per a la realització de convenis de col·laboració de co-màrqueting estratègic amb l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) en accions que millorin la connectivitat turística de les Illes Balears amb els mercats emissors al 2023 i 2024

    Número d'edicte 4952 - Pàgines 29686-29718

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per a l’any 2023, les ajudes per compensar l’increment del preu del gasoil provocat per la guerra d’Ucraïna

    Número d'edicte 4979 - Pàgines 29719-29725

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació del llistat de persones aptes en la prova de 21 d’abril de 2023, de la convocatòria per a l’obtenció de l’acreditació professional del personal d’admissió i control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives, per a l’any 2023

    Número d'edicte 4999 - Pàgines 29726-29728

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva de la desafectació i la cessió gratuïta del Poliesportiu Sa Pedrera

    Número d'edicte 4912 - Pàgina 29729

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Instrucció per al funcionament del registre de declaracions patrimonials i d'activitats que han de formular els càrrecs públics del Consell Insular de Formentera, segons el que es deriva de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars i de la Llei 16/2016, de 9 de novembre, de creació de l'Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes Balears; el sistema electrònic implementat, així com el que es deriva de la legislació general de règim local. Acord de Ple de data 23 de maig de 2023

    Número d'edicte 5028 - Pàgines 29730-29734

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Convocatòria per a l’adjudicació de barres en les festes de Sant Jaume 2023

    Número d'edicte 4951 - Pàgines 29735-29742

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Concessió Convocatòria d’ajuts de minimis per al foment de l’ús de la llengua catalana a les empreses per a l’any 2023

    Número d'edicte 4986 - Pàgines 29743-29748

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Acord de modificació de l’acord del Consell executiu de data 8 de febrer de 2023 d’aprovació de la convocatòria d’ajudes econòmiques de 1.200 euros a les persones joves emancipades de Mallorca per a pal·liar els efectes de la situació econòmica actual (Bo Emancipació Jove)

    Número d'edicte 4972 - Pàgines 29749-29751

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’ Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 5 de maig de 2023, relativa a l’extinció de la prestació econòmica de suport a la inserció social per al mes d’ abril de 2023 , en el marc de l’Ordenança de l’ajuda econòmica de suport als processos d’inserció social de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

    Número d'edicte 4961 - Pàgines 29752-29754

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 5 de maig de 2023, relativa a la suspensió de la prestació econòmica de suport als processos d’inserció social per al mes d’abril de 2023 en el marc de l’Ordenança de l’ajuda econòmica de suport als processos d’inserció social de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

    Número d'edicte 4962 - Pàgines 29755-29757

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 9 de maig de 2023, relativa les concessions i a les baixes de la prestació econòmica de suport als processos d’inserció social per als mesos d’abril a juny de 2023 , en el marc de l’Ordenança de l’ajuda econòmica de suport als processos d’inserció social de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

    Número d'edicte 4963 - Pàgines 29758-29761

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 8 de maig de 2023, relativa a la modificació de quantitats de la prestació econòmica de suport als processos d’inserció social per al mes d’abril de 2023, en el marc de l’Ordenança de l’ajuda econòmica de suport als processos d’inserció social de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

    Número d'edicte 4964 - Pàgines 29762-29764

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme que aprova la llista definitiva del procediment extraordinari per a l’enquadrament del personal laboral inclòs a l’àmbit d’aplicació de l’Acord en matèria de carrera professional horitzontal aprovat pel Patronat de la Fundació Mallorca Turisme en sessió de dia 22 de març de 2023

    Número d'edicte 4998 - Pàgines 29765-29767

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 66/2023 de 22 de maig, relatiu a l’establiment dels serveis mínims del servei públic d'inspecció tècnica de vehicles de compliment obligat a l'àmbit de l'illa de Menorca durant la vaga indefinida convocada a partir del dia 23 de maig de 2023 (Exp. C4317-2018-000007)

    Número d'edicte 5001 - Pàgines 29768-29771

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 8 de maig de 2023, relatiu a l’aprovació de les bases que han de regir la selecció dels i les estudiants per residir a la Casa de Menorca a Barcelona i la convocatòria corresponent a l’any 2023 (exp. 1501-2023-000002)

    Número d'edicte 4913 - Pàgines 29772-29778

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Convocatòria de subvencions destinada als titulars de llicències d'auto-taxi que tinguin adscrit n vehicle adaptat, per a la renovació, reparació i l'adquisició dels vehicles adaptats

    Número d'edicte 5006 - Pàgines 29779-29790

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Bases reguladores i convocatòria de concessió de premis, per concurrència competitiva, destinats al III Premi Ciutat de Manacor de Cançó d'Autor Guillem d'Efak 2023

    Número d'edicte 5004 - Pàgines 29791-29794

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Bases reguladores i convocatòria de concessió de premis, per concurrència competitiva, destinats al "XXVI Premi Ciutat de Manacor d'Arts Plàstiques 2023"

    Número d'edicte 5005 - Pàgines 29795-29798

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Convocatòria de subvencions destinades a rehabilitació de façanes i/o millores en accessibilitat, habitabilitat i eficiència energètica, campanya "Millorant ca teva, milloram Maó-2023"

    Número d'edicte 5010 - Pàgines 29799-29800