Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 343741
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 22 de maig de 2023 per la qual s’ordena la publicació del Reglament de funcionament de la Mesa de l’Alumnat de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, determina en l'article 3.2.i) que un dels principis pedagògics i organitzatius del sistema educatiu de les Illes Balears el conforma, entre d'altres, el principi de participació efectiva de la comunitat educativa.

Aquesta mateixa Llei 1/2022, en l'article 64.2, determina que la participació de la comunitat educativa en el si de la conselleria competent en matèria d'educació, sense perjudici del que disposen altres normes reguladores de la participació, s'ha de realitzar a través de diverses meses específiques dels diferents sectors de la comunitat educativa; i en l'article 76.1 determina que la Mesa de l'Alumnat és l'òrgan de participació de l'alumnat de l'ensenyament no universitari en totes les qüestions que l'afectin.

El Decret 45/2022, de 28 de novembre, pel qual es regulen les meses de participació per sectors de la comunitat educativa de les Illes Balears en l'àmbit de l'educació no universitària, estableix en l'article 8 la constitució de la Mesa de l'Alumnat, en determina la composició i preveu, en el punt 3 d'aquest article, que la Mesa ha d'elaborar el seu reglament d'organització i funcionament.

El mateix Decret 45/2022, en l'article 9.2 determina que els reglaments de funcionament de les meses de participació s'han de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears per mitjà de les resolucions corresponents del conseller d'Educació i Formació Professional.

La Mesa de l'Alumnat, constituïda el 3 de febrer de 2023, va aprovar el seu reglament de funcionament en la sessió tinguda el 31 de març de 2023.

Per tot això, d'acord amb la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent:

Resolució

Ordenar la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears del Reglament de funcionament de la Mesa de l'Alumnat que figura a l'annex d'aquesta Resolució.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 22 de maig de 2023

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà

 

 

ANNEX Reglament de funcionament de la Mesa de l'Alumnat

Article 1 Àmbit d'actuació

Aquest Reglament regula el funcionament i l'organització de la Mesa de l'Alumnat com a òrgan col·legiat de participació, d'informació i de consulta de les associacions d'alumnat més representatives.

Article 2 Finalitat i naturalesa de la Mesa

1. La Mesa de l'Alumnat de les Illes Balears no s'integra en l'estructura orgànica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. No obstant això, s'adscriu a la Conselleria d'Educació i Formació Professional o, si s'escau, a la conselleria que tingui la competència de l'educació, la qual n'ha de garantir el funcionament i l'organització.

2. La Mesa de l'Alumnat té com a finalitat dinamitzar la participació de l'alumnat als centres educatius i la promoció de l'associacionisme estudiantil i, si és el cas, la proposta sobre assumptes que afecten l'àmbit educatiu de les Illes Balears, en especial sobre els projectes i les línies d'acció que incentiven les formes de participació i l'associacionisme estudiantil que elabori la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

3. La Mesa es constitueix com un organisme de consulta i de debat en el qual les persones elegides en representació de l'alumnat es consideren membres de ple dret. Tant els acords que s'hi adoptin com els informes que en puguin emanar no són perceptius ni vinculants per a la Conselleria d'Educació i Formació Professional, ni tenen caràcter executiu.

Article 3 Funcions específiques

Entre les funcions de la Mesa de l'Alumnat de les Illes Balears, destaquen:

a. Proposar l'adopció de mesures per al foment efectiu de la participació de l'alumnat als centres educatius.

b. Emetre propostes per millorar la participació de l'alumnat i la seva representació als consells escolars.

c. Elaborar plans per a la dinamització de les juntes de delegats dels centres.

d. Aportar propostes formatives per al foment de la participació, la promoció de l'associacionisme estudiantil, la convivència escolar i la perspectiva de gènere, entre d'altres.

Article 4 Composició de la Mesa

1. La Mesa de l'Alumnat de les Illes Balears, la constitueixen:

a. El conseller d'Educació i Formació Professional, que actua com a president.

b. La directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, competent en matèria de comunitat educativa, com a vicepresidenta.

c. Un membre de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, designat per la directora general, que actua com a secretari o secretària, amb veu però sense vot.

d. Set representants de l'Administració educativa designats pel conseller d'Educació i Formació Professional, d'acord amb el que s'estableix l'article 8.4 del Decret 45/2022, de 28 de novembre, pel qual es regulen les meses de participació per sectors de la comunitat educativa de les Illes Balears en l'àmbit de l'educació no universitària.

e. Deu representants de les associacions d'alumnes més representatives, legalment constituïdes i incloses al cens de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, de les quals un ha de ser de Formentera, dos d'Eivissa, dos de Menorca i cinc de Mallorca; d'entre aquests tres d'associacions de l'ensenyament públic i dos de l'ensenyament privat concertat.

2. En el cas que no hi hagi un nombre suficient d'associacions estudiantils que reuneixin els requisits mencionats, es pot constituir la Mesa de l'Alumnat de les Illes Balears per mitjà d'un procediment transitori, fins a completar el nombre total de membres, que ha de consistir en la selecció per sorteig de deu centres d'educació secundària, la junta de delegats dels quals ha d'elegir un alumne com a representant a la Mesa. La distribució geogràfica i la proporció entre l'alumnat de centres públics i privats concertats s'ha d'ajustar al que estableix l'article 6.1.e) d'aquest Reglament.

3. Cada un dels sectors que formen part de la Mesa té l'obligació de fomentar la presència equilibrada d'homes i dones entre les persones que els representen.

4. Segons els temes a tractar, la Mesa pot incorporar de manera puntual a les seves sessions representants d'associacions o de matèries específiques així com tècnics de l'Administració educativa. Aquestes persones tenen veu però no vot a les sessions de la Mesa.

Article 5 Nomenaments i cessaments

1. Les persones que representen les associacions d'alumnat son nomenades com a membres titulars i suplents; el nomenament que té una durada màxima de dos anys.

2. Els representants poden ser cessats de la condició de membres de la Mesa de l'Alumnat per alguna de les causes següents:

a. Expiració del termini del nomenament, sense que hi hagi una proposta de renovació.

b. Renúncia o incapacitat permanent, que s'han de posar en coneixement i ser acceptades pel conseller d'Educació i Formació Professional.

c. Incompliment greu o reiterat de la seva funció.

d. Revocació del mandat, en cas dels representants de l'Administració educativa.

3. Els representants que ho són en virtut de representació perden la condició de membres de la Mesa de l'Alumnat de les Illes Balears en el moment que cessen com representants dels col·lectius respectius. Si hi ha eleccions als organismes que representen han de ser ratificats o substituïts en el termini de dos mesos.

4. Si es produeix alguna vacant en la Mesa de l'Alumnat, s'ha de cobrir d'acord amb el procediment de nomenament de representants. El nou membre ho serà pel temps que resti per completar el mandat o fins al seu cessament.

5. En cas d'absència justificada o malaltia, els membres titulars de la Mesa han de ser substituïts pels seus suplents, la qual cosa s'ha de comunicar al president per escrit i s'han d'indicar els noms tant del titular com del suplent.

Article 6 Funcionament

1. El funcionament de la Mesa de l'Alumnat de les Illes Balears és el que estableixen els articles 15, 16, 17 i 18 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, per als òrgans col·legiats.

2. Les reunions de la Mesa de l'Alumnat poden ser tant presencials o per via telemàtica. En cas de reunions presencials, els membres que ho sol·licitin poden participar-hi telemàticament.

3. Els representants de l'alumnat a la Mesa regulada en aquest Reglament han de rebre, tant dels centres a què pertanyen com del professorat, el suport adequat per fer possible que hi participin. A aquest efecte, s'han d'adoptar mesures com l'adaptació de la càrrega lectiva i els calendaris de lliurament de treballs i/o de realització d'exàmens. La dedicació a tasques de representació ha de valorar-se a efectes acadèmics d'acord amb la normativa d'aplicació.

Article 7 Convocatòria i sessions

1. Correspon a la presidència determinar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i fixar-ne l'ordre del dia, tenint en compte, si escau, les peticions de la resta de membres de la Mesa, formulades amb 10 dies hàbils d'antelació. D'acord amb l'article 17.4 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, es pot declarar la urgència d'un afer amb el vot favorable de la majoria, si hi assisteixen tots els membres de l'òrgan col·legiat.

2. La Mesa de l'Alumnat de les Illes Balears s'ha de reunir en sessió ordinària una vegada per trimestre durant el curs escolar i, en sessió extraordinària, quan així ho considerin la presidència o un terç dels membres de la Mesa.

3. Les reunions s'han de convocar en horaris pactats prèviament entre els representants designats com a membres de la Mesa i l'Administració, amb la finalitat de garantir les reunions d'aquest òrgan dins l'horari lectiu dels centres educatius.

4. La convocatòria de les sessions en casos d'urgència apreciada per la presidència s'ha de fer, com a mínim, amb quaranta-vuit hores d'antelació i el primer punt de l'ordre del dia ha de ser la justificació i la votació prèvia de la urgència.

5. La Mesa queda constituïda vàlidament sempre que hi assisteixin les persones que ocupen la presidència i la secretaria i, com a mínim, la meitat dels vocals designats, o les persones que els substitueixen. Els acords s'han de prendre per la majoria de vots dels membres presents en el moment de la votació. En cas d'empat, la presidència té vot de qualitat.

6. En cas de no poder assistir a la sessió, els membres de la Mesa poden delegar el vot en un altre membre. Amb aquesta finalitat, abans de l'inici de la sessió, s'ha de lliurar a la presidència de la Mesa un document d'autorització en què figurin l'acte que ha de tenir lloc i la data; el nom, els llinatges i el DNI de la persona delegant i de la persona delegada; la signatura d'ambdós membres, i el lloc i la data de l'atorgament de la representació.

Article 8 Sessió constitutiva

1. Una vegada cada any, com a mínim, dins el primer trimestre del curs escolar, s'ha de fer una sessió ordinària presencial, la qual ha de coincidir amb l'acte de constitució de la nova Mesa de l'Alumnat.

2. En la sessió constitutiva de la Mesa s'han de preveure les qüestions següents:

a. Nomenament dels i les membres que s'integren en la Mesa i comiat dels representants que acaben el nomenament.

b. Elaboració del calendari de reunions ordinàries de la Mesa de l'Alumnat.

c. Definició de l'estructura operativa de la Mesa a efectes del seu funcionament: definició dels temes a treballar, de la forma com es farà, dels canals de comunicació, etc.

d. Proposta del pla d'actuació del procés a seguir per tractar i treballar els temes suggerits.

Article 9 Actes

El secretari de la Mesa ha de redactar l'acta de cada sessió, la qual s'ha de sotmetre a l'aprovació dels membres en la mateixa sessió o en la sessió immediata següent. El secretari l'ha de trametre per mitjans electrònics als membres de l'òrgan col·legiat, els quals poden manifestar pels mateixos mitjans la conformitat o formular objeccions al text, als efectes d'aprovar-la; en cas afirmatiu, es considera aprovada en la mateixa reunió.

Article 10 Relació amb les famílies

1. Les famílies han d'autoritzar la participació dels seus fills i filles com a representants en la Mesa de l'Alumnat.

2. Les famílies rebran informació detallada sobre el que implica la participació del seu fill o filla en aquest espai de participació, i també es mantindran informades durant el curs per mitjà de les convocatòries i l'ordre del dia de les reunions que s'enviarà a cada membre i als centres docents corresponents.

Disposició addicional primera Gènere

Les formes masculines usades com a genèric que apareixen en la norma s'han d'entendre referides també al femení corresponent.

Disposició addicional segona Acompanyants

Quan les sessions de la Mesa es fan de manera presencial i, per tant, impliquen el desplaçament dels membres, els representants de l'alumnat que en formen part han d'anar acompanyats per un professor o professora, que ha de designar el centre.

Disposició final Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor quan els membres de la Mesa de l'Alumnat l'aprovin definitivament i l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.