Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 342004
Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 22 de maig de 2023 per la qual s’estableixen les condicions d’atorgament de la menció de matrícula d’honor en els cicles formatius de formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears per al curs 2022-2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), amb les modificacions posteriors, estableix en l'article 43 que l'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat s'ha de fer per mòduls professionals i que la superació d'un cicle formatiu requereix l'avaluació positiva en tots els mòduls o àmbits que el componen.

2. L'article 22 de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, estableix al punt 1 que la formació professional inicial és part del sistema educatiu i té per finalitats preparar els alumnes per a l'activitat en un camp professional, facilitar que s'adaptin a les modificacions laborals que es poden produir al llarg de la seva vida, contribuir al seu desenvolupament personal i permetre que progressin dins el sistema educatiu i dins el sistema de la formació professional per a l'ocupació.

3. El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, disposa en els articles 51 i 52 les condicions i els efectes de l'avaluació i acreditació dels ensenyaments de formació professional i estableix que la qualificació dels mòduls professionals, excepte el de formació en centres de treball, serà numèrica, entre un i deu, sense decimals. La superació dels ensenyaments requerirà l'avaluació positiva en tots els mòduls professionals que el componen. La nota final del cicle formatiu serà la mitjana aritmètica expressada amb dos decimals.

4. El Decret 91/2012, de 23 de novembre, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu en el sistema integrat de formació professional a les Illes Balears, en regula l'avaluació i la qualificació en la secció sisena del capítol IV.

5. La Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i les modificacions posteriors del text, estableix en el punt 11 de l'annex de preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears que «Els alumnes amb matrícula d'honor o amb premi extraordinari al batxillerat o a un cicle formatiu de grau superior de formació professional, concedit pel ministeri competent o per la conselleria competent del Govern de les Illes Balears, poden acollir-se a l'exempció total dels preus de la matrícula dels crèdits del primer curs dels ensenyaments universitaris oficials de grau de què es matriculin per primera vegada».

6. Per fer efectiva la Llei 2/1997 i permetre el tractament equitatiu entre els estudiants de formació professional de les Illes Balears i els estudiants de batxillerat, així com entre els alumnes de formació professional de les Illes Balears i els estudiants de formació professional d'altres territoris on se'ls hagi concedit la menció de matrícula d'honor, es fa necessari establir el procediment d'atorgament de la menció de matrícula d'honor als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu de les Illes Balears.

7. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 13 de juliol de 2009 per la qual es regula l'organització i el funcionament dels cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s'imparteixen d'acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, a les Illes Balears, en la modalitat d'ensenyament presencial (BOIB núm. 108, de 25 de juliol de 2009), autoritza el director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent a adoptar els actes que siguin necessaris per al desplegament i per a la concreció d'aquesta Ordre. Així mateix, en l'article 1.2 indica que els aspectes que no són específicament d'organització i funcionament que es regulen en aquesta Ordre s'han de desplegar mitjançant la normativa que dicti la direcció general competent en matèria de formació professional.

8. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i les seves modificacions posteriors, estableixen en l'article 2.6 que la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors exerceix les seves competències en els àmbits materials de la formació professional i en els ensenyaments superiors no universitaris.

Per tot això, dict la següent

 

RESOLUCIÓ

1. Establir les condicions d'atorgament de la menció de matrícula d'honor en els cicles formatius de formació professional que s'imparteixen en centres públics i de titularitat privada dins l'àmbit territorial de les Illes Balears per al curs 2022-2023, recollides en l'annex d'aquesta Resolució.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Establir que aquesta Resolució té efectes des del dia de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El recurs potestatiu de reposició s'entén desestimat si no s'ha resolt i no se n'ha notificat la resolució en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-lo interposat. En aquest cas, resta expedita la via jurisdiccional contenciosa administrativa en els termes que estableix l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Contra aquesta Resolució també es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998.

 

Palma, 22 de maig de 2023

El director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors Antonio Baos Relucio

 

ANNEX ​​​​​​​Condicions d'atorgament de la menció de matrícula d'honor

1. Es pot atorgar, com a màxim, una matrícula d'honor per cada vint alumnes d'un grup del darrer curs o fracció. A aquest efecte, s'entén per alumnes d'un grup del darrer curs tots els que han cursat els mòduls necessaris per completar el cicle, els hagin superat o no. Així mateix, el nombre de grups del darrer curs no pot ser superior al nombre de grups autoritzats al centre per al cicle formatiu corresponent.

2. Els centres educatius atorgaran la menció de matrícula d'honor als alumnes que hagin estat proposats per a l'obtenció del títol i tenguin una nota final del cicle formatiu igual o superior a nou (9), sempre que no se superi la limitació establerta al punt 1 d'aquest annex.

3. En el cas que el nombre d'alumnes amb els requisits per obtenir la matrícula d'honor superi la limitació establerta al punt 1, el centre educatiu ha de tenir en compte per a l'atorgament de la matrícula d'honor les notes finals del cicle formatiu corresponent, ordenades de major a menor.

4. Per aquest curs escolar, l'atorgament es farà el mes de juny. Els centres han d'introduir a l'aplicació informàtica de gestió acadèmica la informació de l'atorgament a l'alumne de matrícula d'honor marcant la casella corresponent de la pantalla d'avaluació.

5. L'atorgament de la matrícula d'honor s'ha de consignar en els documents d'avaluació de l'alumne mitjançant una diligència. Als alumnes que han titulat en mesos anteriors, aquesta diligència se'ls ha d'afegir en l'expedient una vegada resolt el procediment d'atorgament de les matrícules d'honor.

6. En cas d'empat s'han de tenir en compte els criteris successius següents: la nota mitjana més alta del darrer curs, la nota mitjana més alta al curs anterior, el major nombre de mòduls o àmbits amb una qualificació igual a deu (10) al darrer curs, el major nombre de mòduls o àmbits amb una qualificació igual a deu (10) al curs anterior. En el cas de persistir l'empat es decidirà per sorteig.

7. Prèvia petició de la persona interessada, el centre educatiu ha d'expedir un certificat en què consti l'atorgament de la matrícula d'honor.