Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2023)

    Número de registre 4988 - Pàgines 29801-29802

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions MOVES III

    Número de registre 4991 - Pàgines 29803-29807

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de les Illes Balears de 22 de maig de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per al suport als recursos tècnics de les organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD) de les Illes Balears per a l’any 2023

    Número de registre 4965 - Pàgina 29808

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es publica la relació de convenis subscrits per la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura en el primer quadrimestre de l’any 2023

    Número de registre 4967 - Pàgina 29809

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Anunci de la modificació de l’àmbit de la resolució d’inici del procediment d’elaboració del Pla d’ordenació dels recursos naturals de la Costa de Ponent de l’illa de Mallorca i de declaració del Parc Natural de la Costa de Ponent de l’Illa de Mallorca

    Número de registre 5034 - Pàgina 29810

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, R11 de data 22 de maig de 2023, a l’empara de la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 9 de juny de 2021, per la qual es convoquen subvencions per a inversions en la transformació i la comercialització de productes agrícoles, per a l’any 2021

    Número de registre 5015 - Pàgines 29811-29812

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R2 de data 24 d’abril de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 31 de gener de 2022, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de la producció integrada, per l’any 2022

    Número de registre 5016 - Pàgines 29813-29817

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R1 de data 27 d’ abril de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 3 de febrer de 2022, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes destinades al foment de la lluita biològica, per l’any 2022

    Número de registre 5017 - Pàgines 29818-29821

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 265/2023, que es segueix al Tribunal Superior de justícia, interposat contra la resolució del director general del Servei de Salud de les Illes Balears per la qual es corregeixen i modifiquen diferents errors amb el motiu de l’estimació de varis recursos de reposició de les resolucions de l’1 de desembre de 2022

    Número de registre 5020 - Pàgina 29822

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu de declaració d'interès general a sòl rústic núm. 056/11 (expedient electrònic 2018/00000205R)

    Número de registre 4783 - Pàgina 29823

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa per matrícula anual de vedats privats de caça i refugis de fauna del Consell Insular d’Eivissa corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 4955 - Pàgina 29824

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2020/127

    Número de registre 2099 - Pàgina 29825

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/396

    Número de registre 691 - Pàgina 29826

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Resolució de la Presidenta del Consell Insular de Formentera finalitzador dels expedients sancionadors de venda ambulant 2022

    Número de registre 4950 - Pàgines 29827-29833

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 22 de maig de 2023, relatiu a l’aprovació inicial de la proposta de modificació pressupostària (MC009) competència del Ple de la Corporació, al pressupost del Consell Insular de Menorca de l’exercici 2023 (ajut nominatiu) (exp. 0426- 2023-000009)

    Número de registre 5002 - Pàgina 29834

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació inicial modificació de crèdits 5.2023 sota la modalitat de transferència entre aplicació de diferents àrees de despesa

    Número de registre 4968 - Pàgina 29835

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 09/2023 del Pressupost municipal per a l’exercici 2023

    Número de registre 5011 - Pàgina 29836

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 08/2023 del Pressupost municipal per a l’exercici 2023

    Número de registre 5022 - Pàgina 29837

  • AJUNTAMENT D'ESTELLENCS

   • Canvi de titularitat de la concessió del nínxol del cementiri municipal d’Estellencs

    Número de registre 4978 - Pàgina 29838

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Citació al recurs contenciós administratiu núm. 175/2023, contra l’acord del Ple de l’ Ajuntament de Palma d’aprovació definitiva de la modificació del PGOU en Son Gual I

    Número de registre 4911 - Pàgina 29839

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Providència d’emplaçament judicial. Procediment Abreujat núm. 319/2023 Jutjat contenciós administratiu nº 2

    Número de registre 4934 - Pàgina 29840

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Exposició pública Compte General 2022

    Número de registre 4969 - Pàgina 29841

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 11/2023

    Número de registre 4970 - Pàgina 29842

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 14/2023

    Número de registre 4971 - Pàgina 29843

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Recurs Contenciós-Administratiu

    Número de registre 4915 - Pàgina 29844

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Valldemossa pel qual s'aprova inicialment el Pressupost Municipal per a l'exercici 2023

    Número de registre 4975 - Pàgina 29845