Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 15 de maig de 2023 que modifica la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 23 de setembre de 2021 per la qual s’estableix el procediment per a l’accés a una destinació per als professors religió islàmica d’acord amb el que preveu l’article 6 del Reial decret 696/2007, d’1 de juny, pel qual es regula la relació laboral dels professors de religió

    Número de registre 4944 - Pàgines 29321-29330

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional, de 15 de maig de 2023, que modifica la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de maig de 2017 per la qual s’estableix el procediment per a l’accés a una destinació per als professors de religió catòlica d’acord amb el que preveu l’article 6 del Reial decret 696/2007, d’1 de juny, pel qual es regula la relació laboral dels professors de religió

    Número de registre 4945 - Pàgines 29331-29343

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 22 de maig de 2023, per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 15 de maig de 2023, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals dels cossos de professors d’ensenyament secundari que han d’actuar en els procediments selectius d’estabilització convocats per Resolució de 16 de desembre de 2022

    Número de registre 4921 - Pàgines 29344-29345

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 22 de maig de 2023, per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 15 de maig de 2023, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals del cos de mestres que han d’actuar en els procediments selectius d’estabilització convocats per Resolució de 16 de desembre de 2022

    Número de registre 4922 - Pàgines 29346-29347

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de modificació de la Resolució de data 28 d’abril de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria d’un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos ajudant facultatiu, de vigilant de reserva marina de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa d’Eivissa (BOIB núm. 57, de 4 de maig)

    Número de registre 4959 - Pàgines 29348-29351

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la Direcció Gerència de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual es convoca un procés selectiu per constituir, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, borses de personal funcionari de carrera per cobrir places de funcionari dels cossos generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel sistema de de nomenament provisional per a millora de l’ocupació

    Número de registre 4980 - Pàgines 29352-29364

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es convoca un concurs de trasllats voluntari per proveir una plaça bàsica vacant de personal estatutari fix de FEA d’oftalmologia, dependents del Servei de Salut

    Número de registre 5018 - Pàgines 29365-29373

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses, nomenament tribunal i data de les entrevistes de la borsa d’agents del servei d’inspeccció del Consell Insular de Formentera

    Número de registre 4949 - Pàgines 29374-29375

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major per la qual s’aprova la llista informativa de l’ordre dels aspirants, d’acord amb la puntuació resultant dels mèrits al·legats en la declaració responsable d’autobaremació, del procés excepcional d’estabilització de l’ocupació pública de llarga durada, per concurs extraordinari de mèrits, per cobrir una plaça de subaltern del personal funcionari de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

    Número de registre 4917 - Pàgines 29376-29377

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Constitució borsa de feina de director/a de temps lliure per a les escoles d’estiu municipals (segona convocatòria)

    Número de registre 4996 - Pàgina 29378

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Constitució borsa de feina de tècnic/a d’Administració general

    Número de registre 4997 - Pàgines 29379-29380

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Llista provisional persones admeses convocatòria oposició de reclassificació de delineant/a de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 4932 - Pàgines 29381-29382

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Decret esmena errada material bases específiques convocatòria concurs oposició 26 places d’auxiliar administratiu/va de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 4933 - Pàgina 29383

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Esmena errada material bases personal laboral concurs de mèrits estabilització de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 5000 - Pàgina 29384

 • Subsecció tercera. Cursos i formació

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la llista definitiva de quatre alumnes que restaven pendents d’avaluació que han superat la 43a promoció, grups 6 i 7, del Curs bàsic de capacitació per a l’accés a la categoria de policia del cos de policia local realitzat a Inca

    Número de registre 4981 - Pàgines 29385-29387

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Acord del Consell de Direcció de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 15 de maig de 2023 pel qual s’aprova l’oferta de cursos i les bases que regeixen el Pla de Formació de Llengua Catalana de l’EBAP per a l’any 2023

    Número de registre 4895 - Pàgines 29388-29402