Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es corregeixen els errors advertits en la publicació de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 19 de maig de 2022 per la qual es concedeixen les subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022)

    Número d'edicte 7432 - Pàgines 36547-36548

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es corregeixen els errors advertits en la publicació de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 18 de juliol de 2022 per la qual es concedeixen les subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022)

    Número d'edicte 7469 - Pàgines 36549-36550

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica Sectors Productius i Memòria Democràtica d’1 de setembre de 2022 per la qual es concedeixen i es deneguen les subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics, amb especial atenció als establiments comercials i determinats serveis afectats per la crisi de la COVID-19

    Número d'edicte 7473 - Pàgines 36551-36577

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del president de l’Institut Balear de l’Energia sobre la relació de convenis subscrits en el segon quadrimestre de 2022

    Número d'edicte 7470 - Pàgina 36578

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en relació amb les sol·licituds presentades en la convocatòria de subvencions per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i dels projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears el 2022

    Número d'edicte 7484 - Pàgines 36579-36581

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i l’Ajuntament d’Inca per a l’ús de les instal·lacions esportives i la cessió d’un Instructor per a la 43 promoció, grups 6 i 7, del curs bàsic de capacitació per accedir a la categoria de policia del cos de policia local per a l’any 2022 que dugui a terme l’EBAP

    Número d'edicte 7490 - Pàgines 36582-36585

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, l’Escola Balear d’Administració Pública i l’Agència Tributària de les Illes Balears de delegació de la competència per a la convocatòria i la gestió del procés d’estabilització d’aquest ens públic

    Número d'edicte 7491 - Pàgines 36586-36590

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, en relació amb l’encàrrec de gestió a FECOEV, SAU per a la producció tècnica i execució del Concert Musical de l'artista Ana Mena que es celebrarà el pròxim dia 30 de setembre de 2022 al pati del Recinte Firal d'Eivissa

    Número d'edicte 7492 - Pàgines 36591-36598

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió ordinària celebrada el 30 de juny de 2022 d'aprovació definitiva de projecte d'estudi de detall de la unitat d'actuació anomenada U.A. EPJ 06, emplaçada en el nucli urbà des Pujols, amb la finalitat de reordenar volumètricament, definir les alineacions i rasants de les parcel·les, i situar les noves edificacions on l'afecció a l'arbrat existent sigui menor, promogut per l'entitat Arrecife sa Palmera SL i altres

    Número d'edicte 7450 - Pàgines 36599-36657

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Revisió d’ofici ajudes per a compensar la doble/triple insularitat per als estudiants que cursin estudis superiors, cicles superiors, cicles formatius o d'educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera per al curs 2020-2021

    Número d'edicte 7476 - Pàgina 36658

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la presidenta del Consell Insular de Mallorca pel qual es disposa la suplència de la Presidència del dia 31 d’agost al dia 1 de setembre de 2022, ambdós inclosos

    Número d'edicte 7456 - Pàgina 36659

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de 26 d’agost de 2022 de la presidència de l’IMAS de d’aprovació de la convocatòria d’ajudes econòmiques individuals a persones majors de l’institut mallorquí d’afers socials per a l’any 2022

    Número d'edicte 7425 - Pàgines 36660-36676

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de dia 28 de juliol de 2022 per la qual es convoca la concertació social pel procediment d'urgència, del servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d’edats migrants no acompanyades (NNAMNA) per a l’atenció i acompanyament

    Número d'edicte 7454 - Pàgines 36677-36691

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de 24 d’agost de 2022 de la presidència de l’IMAS d'aprovació de la convocatòria extraordinària d'ajudes econòmiques individuals per a persones amb discapacitats de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials del 2022

    Número d'edicte 7455 - Pàgines 36692-36715

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució d’inici de la declaració de pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció dels tercers i pels imports que es determinen en aquesta resolució

    Número d'edicte 7472 - Pàgines 36716-36724

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació de l’Oferta d’Ocupació Pública de l’Ajuntament d’Alcúdia per a l’any 2022

    Número d'edicte 7468 - Pàgines 36725-36726

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Capdepera de data 4 d'agost de 2022 d'aprovació de la modificació de les unitats de la policia local i la creació dels llocs de feina i les fitxes corresponents

    Número d'edicte 7480 - Pàgines 36727-36746

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Nomenament de batlle accidental

    Número d'edicte 7458 - Pàgina 36747

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Rectificació de l'OPE de 2022 per taxa d'estabilització de l'Ajuntament d'Inca

    Número d'edicte 7483 - Pàgina 36748

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de Règim Intern del Centre d’estades diürnes de Mancor de la Vall

    Número d'edicte 7427 - Pàgines 36749-36754

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Delegació a l'EBAP per dur a terme el procés unificat selectiu de Policia Local

    Número d'edicte 7461 - Pàgines 36755-36756