Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

Núm. 488315
Decret de la presidenta del Consell Insular de Mallorca pel qual es disposa la suplència de la Presidència del dia 31 d’agost al dia 1 de setembre de 2022, ambdós inclosos

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aquesta Presidència, avui, ha decretat:

“Fets

 Està previst que la presidenta del Consell de Mallorca del dia 31 d'agost al dia 1 de setembre de 2022, ambdós inclosos, estarà absenta per viatge personal.

Fonaments

L'article 25 de la Llei de consells insulars disposa que els vicepresidents substitueixen el president, seguint l'ordre que els atribueixi el nomenament, en els casos d'absència.

L'art. 30 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca estableix que la substitució comprèn la totalitat de les atribucions de la Presidència, tret de la revocació de les delegacions que aquesta ha atorgat.

Per tant,

Decret:

1. Disposar que del dia 31 d'agost al dia 1 de setembre, ambdós inclosos, la vicepresidenta primera, la Sra. Isabel Maria Busquets Hidalgo assumirà la Presidència del Consell de Mallorca, en la totalitat de les atribucions, si bé no pot revocar les delegacions que ha atorgat aquesta Presidència.

2. Notificar aquest decret a la senyora Busquets i publicar-lo en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

 

Palma, 30 d'agost de 2022.

La presidenta del Consell Insular de Mallorca Catalina Cladera Crespí