Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

Núm. 486431
Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de Règim Intern del Centre d’estades diürnes de Mancor de la Vall

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent transcorregut el termini d'exposició pública per presentar reclamacions o suggeriments a l'acord de Ple de data 27 de juliol de 2022 pel que s'aprova inicialment la modificació del Reglament de Règim Internet del centre d'estades diürnes de Mancor de la Vall, sense que s'hagi presentat cap, l'acord inicialment adoptat s'ha d'entendre definitivament aprovat sense necessitat de nou acord exprés de conformitat amb allò que s'ha fixat en els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 102.1.d) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de Règim Local de les Illes Balears.

El text íntegre i modificat del Reglament es fa públic, per al seu general coneixement i en compliment del que es disposa en l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

 

«REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE CENTRES D'ESTADES DIÜRNES

L'establiment de serveis socials anomenat CENTRE DE DIA DE MANCOR DE LA VALL, ubicat al carrer Montaura s/n, el titular del qual és l'entitat AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL, es defineix com un Centre d'estades diürnes per persones majors, que ofereix serveis d'acolliment i suport, amb finalitat terapèutica i rehabilitadora durant un determinat nombre d'hores al dia, com també d'assistència per a les activitats de la vida diària a persones amb dependències.

  I. NORMES DE FUNCIONAMENT DE L'ESTABLIMENT

1. L'establiment tindrà un horari comprès entre les 8:30 hores i les 16:00 hores, de dilluns a divendres (no inclosos els festius).

2. L'horari de les visites, que reben els usuaris, serà des de les 15:00 hores fins les 16:00 hores (de dilluns a divendres), respectant els horaris dels menjars, així com el descans habitual dels usuaris. Les visites fora de l'horari indicat hauran de justificar aquesta necessitat. Les visites comunicaran al personal de l'establiment el nom de la persona que desitgen visitar i s'identificaran amb el Document Nacional d'Identitat o document assimilat.

3. L'establiment de serveis socials, és un centre obert, per la qual cosa els usuaris són lliures per entrar i sortir; no obstant això quan els usuaris hagin de sortir, sempre acompanyats del familiar responsable o amb l'autorització per escrit d'aquest, es realitzarà mitjançant prèvia comunicació al responsable del Centre. Quan l'usuari s'absenti de l'establiment haurà de comunicar tant la seva sortida com la tornada al personal del centre. En el supòsit d'absència en algun menjar s'haurà de comunicar expressament amb 24h d'antelació.

4. En cas d'absències voluntàries d'un dia o més s'hauran de comunicar a l'establiment amb una antelació de 48 hores.

5. En el supòsit d'absència forçosa per malaltia o altra causa es comunicarà al Centre d'estades diürnes el mateix dia a primera hora.

6.Tant els treballadors, usuaris com visites tindran cura de les instal·lacions del Centre procurant que estigui net en tot moment.

7. Queda totalment prohibit el lliurament de regals o almoines dels usuaris als treballadors del Centre, així com la donació de qualsevol tipus de bé.

8. Al Centre d'estades diürnes es seguiran unes normes mínimes de convivència, respecte mutu, seguretat e higiene, tractant en tot moment amb el màxim respecte tant als altres usuaris com el personal del Centre.

9. El personal del Centre estarà sempre a disposició dels usuaris, complint les seves funcions amb la màxima diligència possible, per la qual cosa els usuaris hauran de seguir les indicacions del personal que en tot moment vetllaran pel seu benestar.

10. Les diverses dependències de l'establiment, es destinaran als fins i usos concrets que tenen assignats, per la qual cosa s'evitarà realitzar fora dels llocs adequats activitats que no corresponguin.

11. No es permeten els animals domèstics al Centre d'estades diürnes, excepte en supòsits especials i amb prèvia autorització de la Direcció.

12. No es permet fumar dintre del Centre de dia.

13. Està prohibit introduir o treure aliments del menjador.

14. L'usuari aportarà els objectes personals d'higiene (sabó, colònia, tovallola...) vestuari, medicació...

15.L'usuari seguirà depenent del Centre de Salut corresponent per a la seva atenció i és responsabilitat dels familiars demanar hora i acompanyar als usuaris al metge.

16. Els usuaris atendran les indicacions del personal mèdic relatives a la medicació que han de prendre i seguiran les pautes del tractament que se'ls ha prescrit.

17. La permanència al Centre de dia vindrà determinada pels informes que emetrà periòdicament l'Equip Tècnic, considerant-se els vint dies primers com a un període de prova, valorant al final sobre la conveniència de seguir o no al Centre.

II. SUGGERIMENTS, QUEIXES I RECLAMACIONS

1. Les queixes sobre el personal del Centre s'hauran de dirigir a la Direcció, mitjançant les pertinents fulles de reclamació o mitjançant una instància al registre de l'Ajuntament de Mancor de la Vall

2. Els usuaris que desitgin presentar queixes o reclamacions sobre qualsevol aspecte del funcionament o dels serveis del Centre, les faran arribar a la Direcció mitjançant les fulles de reclamació que tindran a la seva disposició en la recepció.

3. Els usuaris podran realitzar qualsevol tipus de suggeriment, que comporti una millora de la qualitat de vida en el Centre, mitjançant la bústia col·locada en la zona de recepció.

III. ADMISSIONS I BAIXES

1.Requisits per accedir al Centre:

1.1. Tindran dret a accedir al servei les persones grans, de 65 anys o més. Amb un informe professional previ i a l'efecte d'ingressar en el servei d'estades diürnes, es poden considerar grans les persones de 55 anys o més.

1.2. Disposar d'un suport social suficient que garanteixi la permanència adequada al seu entorn habitual de convivència.

1.3. No necessitar una assistència sanitària intensiva o presentar una dependència extrema, que no pugui ser atesa adequadament al centre.

1.4. No patir cap malaltia infectocontagiosa ni aguda en estat terminal que requereixi l'atenció en un centre hospitalari.

2.Ingrés al Centre:

2.1. Les persones interessades en accedir al Centre de dia, hauran de realitzar la sol·licitud a l'oficina de l'Ajuntament mitjançant la corresponent instància i registre.

2.2. L' usuari haurà d'aportar la següent documentació:

 • DNI
 • Targeta de la seguretat social.
 • Certificat mèdic del seu estat físic i psíquic en el moment de l'alta al Centre.
 • Certificat bancari.

2.3. L'atorgament del servei es realitzarà en base a l'informe tècnic/ barem elaborat pels professionals dels servei d'acord amb la capacitat del Centre. En cas de llista d'espera s'accedirà segons la puntuació del barem i la data de sol·licitud d'ingrés al servei.

2.4. L'accés d'alta al Centre es formalitzarà mitjançant la firma del contracte assistencial.

2.5. També es pot accedir al centre de conformitat amb la normativa i el sistema previst per la Comunitat Autònoma, sempre i quan siguin casos d'entrada d'usuaris previstos pel Conveni amb la Conselleria u organisme autonòmic responsable de l'atenció a la Dependència del Govern de les Illes Balears.

2.6 En cas d'ingrés no voluntari el Centre ho ha de comunicar a l'autoritat judicial en un termini de 24 hores. En aquest cas, l'autoritat judicial haurà d'examinar si les condicions d'ingrés són o no ajustades a la legalitat,

3. La condició d'usuari i liquidació de l'estada en el centre es perdrà per una de les causes següents:

 • Per renúncia voluntària que s'expressarà de forma expressa, escrita i inequívoca.
 • Per defunció.
 • Per produir-se un impediment insalvable que alteri la normal convivència del Centre, sempre que la pèrdua de la condició d'usuari sigui resultat d'una sanció reconeguda en el reglament, i es produeixi com a conseqüència d'una resolució recaiguda en un expedient motivat i resolt amb les garanties procedimentals pertinents.
 • Per variació de les condicions personals, físiques i/o psíquiques que l'impossibilitin continuar amb la majoria d'activitats programades al Centre. Aquestes circumstàncies s'hauran d'acreditar mitjançant el corresponent informe mèdic, psiquiàtric o psicològic.
 • Retràs en el pagament de dues mensualitats, previ avís del mateix, que es realitzarà mitjançant notificació de l'atorgament d'un termini de 15 dies per presentar les al·legacions que estimin pertinents.

4. En cas de baixes temporals es tindrà en compte les consideracions següents:

 • Baixa voluntària no superiors a trenta dies s'haurà de reservar la plaça però es podrà cobrar el preu de l'estada i deduir-ne el cost de l'alimentació.
 • Baixa forçoses (no voluntària): el Centre li reservarà la plaça, però podrà cobrar-li el preu de l'estada i deduir el cost de l'alimentació.

5. L'entitat podrà iniciar el procés de baixa forçosa de l'usuari en cas d'incompliment reiterat de les normes de      convivència.

 L'inici d'aquest procés serà la notificació a l'interessat, el qual disposarà de 15 dies per prestar les oportunes   al·legacions. Transcorregut aquest termini, si es resol baixa es notificarà a l'usuari i serà efectiva l'endemà de  la data de recepció de la dita notificació.

IV. CAUSES DE SUSPENSIÓ O CESSAMENT DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

1. Seran causes de suspensió temporal del servei per part del Centre, i que comportaran l'expulsió temporal per un temps no superior a un mes les següents:

 1. L'alteració continuada de l'ordre i la manca de respecte cap a altres usuaris i treballadors.
 2. El robatori de bens o objectes de qualsevol classe propietat del Centre, del personal o de qualsevol usuari.
 3. No respectar les normes contingudes en aquest reglament.

2. La suspensió de la prestació del servei i per tant l'expulsió temporal de l'usuari del Centre residencial serà comunicada per escrit pel Director del Centre a l'usuari amb una antelació mínima d'una setmana. En el supòsit de cessament definitiu de la prestació del servei, aquesta es podrà dur a terme de forma immediata en casos extraordinaris, que hauran de quedar justificats.

3. Seran causes de suspensió o cessament de la prestació del servei, de conformitat amb la gravetat que s'estableixi, les següents:

 1. L'agressió física o maltractament greu a altres usuaris o personal del centre.
 2. L'incompliment en el pagament de dos o més mensualitats.
 3. L'alteració de la convivència.
 4. Els canvis en l'estat de salut que no permetin mantenir els objectius de treball del centre de dia.

En el supòsit de cessament definitiu de la prestació del servei, aquesta es podrà dur a terme de forma immediata i justificada en casos extraordinaris. Per a casos no extraordinaris s'haurà de comunicar amb una antelació d'un mes.

4. En cas de cessament definitiu en la prestació del servei l'entitat ho comunicarà a:

- L'administració competent sol·licitarà l'autorització pertinent segons el Decret 10/2013 del 28 de febrer, per qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears.

- A l'usuari o familiar responsable per escrit amb un previ avís de dos mesos. L'entitat ha de facilitar tots els recursos personals i assistencials existents per poder cobrir les necessitats de les persones usuàries.

5. La baixa forçosa es produirà en els següents casos:

 1. Per variació de les condicions personals, físiques i /o psíquiques que l'impossibilitin continuar amb la majoria d'activitats programades al centre. Aquestes circumstàncies s'hauran d'acreditar mitjançant el corresponent informe mèdic, psiquiàtric o psicològic.
 2. Per produir-se un impediment o circumstància insalvable que pugui alterar la normal convivència del centre o impediment de la realització de les tasques tècniques programades per tal de complir amb els objectius del servei. Amb aquestes situacions es requerirà informe acreditatiu.

6. Baixa voluntària: l'usuari l'ha de comunicar amb quinze dies d'antelació, en cas contrari, se li podrà cobrar fins a un màxim de 15 dies addicionals del preu de l'estada com a compensació.

Quan finalitzi de forma definitiva la seva estada al centre, si cal, se li farà la liquidació en funció del temps real que hi hagi estat, tenint en compte les particularitats de les clàusules contemplades al conveni per el qual s'ha accedit a la plaça o en funció del preu establert a l' ordenança municipal vigent.

V. SERVEIS I SISTEMES DE COBRAMENT DEL PREU DE SERVEIS DEL CENTRE

1.Sistemes de cobrament del preu per la prestació del Servei de Centre de dia:

1.1 Els usuaris participaran en el cost del Servei de centres de dia.

1.2 Per aquells casos que ocupin una plaça d'adjudicació municipal, el servei estarà sotmès al pagament de la mensualitat regulada per la darrera Ordenança Municipal. El pagament de la prestació del servei es realitzarà de la forma següent:

a) En el servei de caràcter regular es pagarà dins la primera setmana de cada mes a través de domiciliació bancària.

b) En el servei de caràcter eventual, si la durada és inferior a un mes, es pagarà la prestació del servei una vegada finalitzada a través de domiciliació bancària.

2. Per aquells casos de places concertades amb la Conselleria o amb altres administracions competents, el copagament a aplicar serà aquell fixat per la pròpia resolució de Dependència del Govern Balear.

3. El cobrament efectiu de les pertinents tarifes de copagament als usuaris del Servei se gestionarà per part de la Corporació Municipal, de conformitat amb les prescripcions establertes al Conveni de col·laboració.

4. Serveis de Centre de dia:

4.1 El Centre prestarà un servei de menjador que inclourà:

a) Dinar de les 13'30 a les 14'30 hores.

b) Berenar de les 10'30 a les 11'15 hores.

Els menús vindran fitxats pel Centre, i estaran aprovats pel metge, els residents que necessitin un menú especial ho sol·licitaran expressament i el personal sanitari els hi prescriurà.

4.2 El Centre prestarà un servei d'atenció d'higiene personal sempre que sigui necessari, hi haurà una programació individual de màxim dos banys setmanals, que es donaran els dilluns i divendres, exceptuant si un d'aquest dies coincideix en festiu. En aquest cas les dutxes s'organitzaran depenent del funcionament del centre de dia.

5. Els preus actualitzats dels serveis estaran exposats al tauló d'anuncis del Centre.

VI. CARTA DE DRETS I OBLIGACIONS

1.- Seran drets de l'usuari i persones responsables:

 1. Dret a accedir al sistema de serveis socials en condicions d'igualtat,sense discriminació per raó de lloc de naixement, idioma, ètnia, sexe, orientació sexual, estat civil, situació familiar, edat, discapacitat, religió, ideologia, opinió o qualsevol altra condició personal o social.
 2. Dret a rebre informació suficient i verídica, en termes comprensibles, sobre les prestacions i els recursos disponibles i sobre els requisits necessaris per accedir als serveis, i també sobre altres recursos de protecció social i sobre les competències de les administracions públiques en aquest àmbit. Per fer-ho efectiu s'ha de disposar dels ajuts i els suports necessaris per comprendre la informació que els sigui donada si tenen dificultats derivades del desconeixement de la llengua, si tenen alguna discapacitat o per altres raons que ho justifiquin.
 3. Dret a rebre la valoració de la seva situació i, si és procedent, la valoració de les necessitats socials dels familiars i de les persones que en tenen cura, en un llenguatge clar i entenedor.
 4. Dret a disposar d'un pla individual d'atenció personal o familiar, d'acord amb la valoració de la seva situació, que han d'aplicar tècnicament professionals mitjançant procediments reconeguts i acreditats.
 5. Dret a estar informades del procés d'intervenció social i a participar en l'elecció dels serveis i les prestacions entre les opcions que els presentin les administracions, sempre que aquests fets no vagin en contra del normal desenvolupament de l'atenció o perjudiquin a qualcuna de les parts que hi intervenen.
 6. Dret a rebre informació prèvia en relació a qualsevol intervenció que els afectiu, per tal que hi puguin donar el consentiment específic i lliure. El consentiment ha de ser en tot cas per escrit quan la intervenció impliqui un ingrés en un centre residencial. El consentiment de les persones incapacitades i de les persones menors d'edat s'atorga de conformitat amb el procediment legalment establert per a aquests casos.
 7. Dret a renunciar a les prestacions i als serveis concedits en els termes establerts per legislació vigent, llevat que afecti els interessos de les persones menors d'edat o presumptament incapaces.
 8. Dret a la confidencialitat respecte de la informació que coneguin en el servei, d'acord amb la legislació de protecció de dades de caràcter personal.
 9. Dret a la no divulgació de les dades personals que figurin en els seus expedients o historials.
 10. Dret a l'accés, en qualsevol moment, al seu expedient individual, d'acord amb el que estableix la legislació vigent, i en tot el que no vulneri el dret a la intimitat de terceres persones.
 11. Dret a l'assignació de persona del referència, en els termes establerts reglamentàriament.
 12. Dret a la participació en la presa de decisions del centre que els afectin individualment o col·lectivament per mitjà del que estableixen la normativa (Títol IV de la Llei 4/2009, d'11 de juny de Serveis Socials).
 13. Dret a rebre serveis de qualitat i a conèixer els estàndards establerts a aquest efecte.
 14. Dret a suggerir i a fer reclamacions.
 15. Dret a la continuïtat de la prestació dels serveis en les condicions establertes o sobrevingudes.
 16. Dret a ser orientades cap a altres recursos alternatius que siguin necessaris.
 17. La resta de drets que estableixi la normativa reguladora dels centres i serveis.
 18. Dret a l'exercici de la llibertat individual per romandre en el servei i sortir-ne, tenint en compte el interessos de les persones amb la capacitat modificada judicialment o presumptament incapaços.
 19. Dret a conèixer el Reglament de Règim Intern del Servei.
 20. Dret a rebre una atenció personalitzada, d'acord a les seves necessitats específiques, des d'una perspectiva interdisciplinar, per aconseguir un desenvolupament adequat.
 21. Dret a no ser sotmeses a cap tipus d'immobilització o de restricció física o tractament farmacològic sense que hi hagi prescripció facultativa.
 22. Dret a conèixer el preu dels serveis que es reben.

2.- Seran deures de l'usuari i les persones responsables:

1. Les persones usuàries dels serveis socials i, si n'és el cas els seus representats legals, estaran obligades a facilitar la prestació del servei, complint especialment amb les següents obligacions:

 1. Acudir a les entrevistes a les qual les citi el personal professional dels serveis socials.
 2. Facilitar tota la informació que sigui necessària per valorar les circumstàncies personals, familiars i socials que determinin la necessitat de les prestacions. Es responsabilitzaran de la veracitat de les dades aportades.
 3. Contribuir al finançament del cost del servei quan es tingui capacitat econòmica i així s'estableixi normativament // Assumir els costos de la prestació que li pertoquin de conformitat amb els sistemes de copagament establerts en cada moment.
 4. Informar sobre qualsevol canvi que es produeixi quant a la seva situació personal, familiar, social i econòmica, que pugui donar lloc a modificar, suspendre o extingir la prestació del servei.
 5. Complir el reglament de règim intern.
 6. Signar el contracte assistencial amb l'entitat municipal.

L'incompliment provat per part de les persones usuàries, i si n'és el cas pels seus representants legals, de les obligacions esmentades, podrà comportar la suspensió temporal de la prestació o extinció d'aquesta.

VII. MECANISMES D'INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ DEMOCRÀTICA DELS USUARIS

1. Es crearà una comissió formada per: el Regidor de Serveis Socials, 1 tècnic del Centre, 2 usuaris o familiars responsables on s'informarà de les decisions que afectin al Centre.

2. La comissió es reunirà periòdicament i sempre que el convoqui el responsable o ho sol·liciti un terç dels seus membres. De cada reunió que es dugui a terme, es redactarà una acta que s'exposarà al tauler d'anuncis i de la que es farà arribar una còpia de la mateixa als familiars responsables que ho demanin.

3. Els usuaris o familiars responsables podran fer arribar els suggeriments mitjançant una bústia col·locada en la zona de recepció.

4. El personal qualificat informarà setmanalment, de forma escrita i individual, als familiars responsables de les incidències de l'usuari.

VIII. PROTECCIÓ DE DADES.

Per a la prestació del servei de Centre de Dia és indispensable la recollida de dades de caràcter personal dels usuaris, els seus familiars i/o representants legals, professionals i voluntaris. Per tant, per a l'efectiva prestació del servei, els titulars de les dades personals autoritzaran expressament a l'Ajuntament el tractament d'aquelles dades personals que siguin necessàries per a les finalitats expressades, així com per la comunicació imprescindible de les mateixes a tercers, sempre de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, del Reglament UE núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i de la resta de normativa aplicable.

Els usuaris gaudiran dels drets inherents a la normativa aplicable a la protecció de dades de caràcter personal, incloent-se els d'accés, rectificació i supressió, limitació del tractament, portabilitat de dades, oposició i els relatius a possibles decisions individuals automatitzades.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.- El present Reglament deroga el RRI publicat al BOIB num 29 d'1 de març de 2014.

DISPOSICIÓ FINAL.- Aquest reglament entrarà en vigor una vegada publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, conforme disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local i en el termini previst a l'article 103.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears»

Contra el present Acord es podrà interposar recurs contenciós-administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, amb seu a Palma, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació del present anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

 

Mancor de la Vall, a data de signatura electrònica (30 d'agost de 2022)

El batle Guillem Villalonga Ramonell