Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Informació pública de l’estructura de costos del contracte de serveis de recollida, transport de residus i neteja viària del terme municipal d’Alcúdia

    Número de registre 7459 - Pàgines 36757-36768

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Tràmit d’informació pública del Projecte de decret pel qual es regula la Inspecció Educativa a les Illes Balears

    Número de registre 7451 - Pàgina 36769

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de modificació d’ inversions i de revocació parcial de les ajudes, Exp. 472 de data 10 d’agost de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 7448 - Pàgines 36770-36772

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, Rd2 de data 21 de juliol de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 26 de febrer de 2016, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de la producció integrada, per l’any 2016 (Pròrroga 2021)

    Número de registre 7488 - Pàgines 36773-36775

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Relació de convenis de col·laboració subscrits en el 1er i 2on quadrimestre de 2022

    Número de registre 7441 - Pàgina 36776

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Informació pública del procediment per a la declaració d'abandonament de l'embarcació anomenada «CHAFF ECO SOUND», Port Punta Portals, Mallorca

    Número de registre 7442 - Pàgina 36777

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 27 de juliol de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 7462 - Pàgina 36778

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 27 de juliol de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 7463 - Pàgina 36779

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 1 d’agost de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 7464 - Pàgina 36780

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 4 d’agost de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 7465 - Pàgina 36781

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 27 de juliol de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 7466 - Pàgina 36782

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Expropiacions: Citació per a les actes prèvies. Modificat 1 del projecte constructiu de millora de l'enllaç Ma-1, Camp de Mar. TM: Andratx. Exp. CM-103

    Número de registre 7447 - Pàgina 36783

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Informació pública de la urgència de l’ocupació dels béns i drets afectats per l’expropiació forçosa derivada del projecte eix cívic d’accés a Font de sa Cala

    Número de registre 7479 - Pàgina 36784

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Acord del Ple ordinari de data 4 d'agost de 2022 de l’Ajuntament de Deià pel qual s'aprova provisionalment la modificació del traçat del camí des Grau

    Número de registre 7453 - Pàgina 36785

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Suspensió del cobrament de les quotes mensuals de les aules municipals d'Educació Infantil

    Número de registre 7457 - Pàgina 36786

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Modificació del Reglament de la prestació del servei social comunitari d’atenció domiciliària

    Número de registre 7452 - Pàgina 36787

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • 07/2022 Departament Tributari. Aprovació padrons fiscals IBI, IAE i Taxa Guals. Exercici 2022

    Número de registre 7475 - Pàgina 36788

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Extracte de la convocatòria i bases reguladores de la concessió de subvencions al lloguer d'habitatge dirigides a joves residents al municipi de Sant Antoni de Portmany per a 2022

    Número de registre 7443 - Pàgina 36789

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació inicial expdt. modificació crèdits núm. 12/22, de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb càrrec al Fons de Contingència

    Número de registre 7485 - Pàgina 36790

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació inicial de la modificació de crèdit expedient 07/2022, per suplement de crèdit

    Número de registre 7477 - Pàgina 36791

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 05/2022

    Número de registre 7478 - Pàgina 36792