Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 486617
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es corregeixen els errors advertits en la publicació de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 19 de maig de 2022 per la qual es concedeixen les subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El dia 28 de maig de 2022 es va publicar en el BOIB núm.69 la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 19 de maig de 2022 per la qual es concedeixen les subvencions per al foment d'instal•lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022).

2. S'ha advertit una errada en la publicació del BOIB de la Resolució esmentada en el punt 4, el qual es rectifica segons l'annex d'aquesta Resolució.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, disposa que les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

2. L'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Rectificar l'errada advertida en el punt 4 de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 19 de maig de 2022 per la qual es concedeixen les subvencions per al foment d'instal•lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022).

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 29 d'agost de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic

José Guillermo Malagrava Rigo

(Per delegació del Conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB 31 de 4-3-2021)

 

 

ANNEX Correcció d'errors advertits

 

Resolució

Allà on diu:

4. Disposar que les inversions objecte de la sol·licitud no es poden haver iniciat ni pagat abans del dia de la presentació de la sol·licitud, i s'han d'executar i pagar en el termini màxim de tres mesos des de la publicació en el BOIB de la resolució de concessió en el cas de persones físiques, i de sis mesos per a comunitats de propietaris. Això no obstant, aquesta data límit mai no podrà ser posterior al 31 d'octubre de 2021.

Ha de dir:

4. Disposar que les inversions objecte de la sol·licitud no es poden haver iniciat ni pagat abans del dia de la presentació de la sol·licitud, i s'han d'executar i pagar en el termini màxim de tres mesos des de la publicació en el BOIB de la resolució de concessió en el cas de persones físiques, i de sis mesos per a comunitats de propietaris. Això no obstant, aquesta data límit mai no podrà ser posterior al 31 d'octubre de 2022.