Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 489200
Revisió d’ofici ajudes per a compensar la doble/triple insularitat per als estudiants que cursin estudis superiors, cicles superiors, cicles formatius o d'educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera per al curs 2020-2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern del Consell Insular de Formentera, en sessió celebrada el 25 d'agost de 2022, i en exercici de les seues competències, sobre la base d'allò proposat (conforme a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques), i els articles  130.2, 132 (en relació a l'article 28) i 134 de la Llei 4/2022, 28 de juny, de consells insulars, i en virtut del Decret de presidència de data 15 d'octubre de 2021, publicat al BOIB núm. 146 de 26 d'octubre de 2021, de delegació de competències de la presidenta a favor de la Comissió de Govern, i la resta d'atribucions que li atorga la legislació vigent va aprovar, el següent acord:

(...)

PRIMER.- APROVAR la despesa per un import de 1.500 € (mil cinc-cents euros), amb càrrec a la partida 334.48000 del pressupost anual del 2022, d'ajudes per a compensar la doble/triple insularitat per als estudiants que cursin estudis superiors, cicles superiors, cicles formatius o d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera per al curs 2020-2021.

SEGON.- ACCEPTAR la justificació i, en conseqüència, reconèixer l'obligació per import de 1.500 euros, ordenar el pagament i pagar l'import en concepte d'ajuts, atenent que han complert tots els requisits establerts a les bases reguladores de la convocatòria d'ajuts per a desplaçament a estudiants que cursin estudis superiors, cicles superiors, cicles formatius o d'educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera per al curs 2020-2021, de conformitat amb les corresponents bases i allò que estableix el capítol I del títol II del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears i la restant normativa aplicable, a les següents persones sol·licitants:

Expedient

DNI/NIE

DNI

Subvenció

2022/1704

Aaron Tur Mayans

***6063**

500€

2022/1705

Alejandro Mendez Navarro

***6029**

1.000€

TERCER.- PUBLICAR l'acord present, al BOIB, al tauler d'anuncis i pàgina web d'aquest consell, conforme a l'article 18.4 de la Constitució i la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals.

QUART.- TRASLLADAR aquest acord al departament d'intervenció i tresoreria als efectes adients.

CINQUÈ.- NOTIFICAR a les persones interessades el present acord.

SISÈ.- DONAR COMPTE d'aquest acord a la Base de Dades Nacional de Subvencions

(...)”

La qual cosa es fa pública per a general coneixement

 

Formentera, amb data de la signatura electrònica (31 d'agost de 2022)

La presidenta del Consell Insular de Formentera

Ana Juan Torres