Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 486356
Resolució de 26 d’agost de 2022 de la presidència de l’IMAS de d’aprovació de la convocatòria d’ajudes econòmiques individuals a persones majors de l’institut mallorquí d’afers socials per a l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El 16 de juny de 2022 va entrar via SEGEX (dossier) als Serveis Jurídics de l'IMAS un informe proposta de la Cap de Servei d'Atenció Sociosanitària amb el vist-i-plau de la Directora insular d'Atenció Sociosanitària de l'IMAS, proposant que es tramiti per a la seva aprovació de la convocatòria pública d'ajudes econòmiques individuals a persones majors de l'institut mallorquí d'afers socials per a l'any 2022.

2. S'ha elaborat l'esborrany de la convocatòria, sobre la qual es demana al Servei Juridicoadministratiu iniciar la tramitació administrativa corresponent per tal d'aprovar-la.

3. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses que genera aquesta convocatòria amb càrrec a la partida pressupostària 10.23129.78901del vigent pressupost de despeses de l'IMAS, per un import de DOS-CENTS SETANTA-CINC MIL EUROS (275.000,00€) (Referència comptable: 22022009719), d'acord amb el Pla Estratègic de Subvencions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per l'any 2022, aprovat pel Consell Executiu en sessió ordinària de dia 29/12/2021).

4. Pel que fa al procediment proposat per a la concessió d'aquestes subvencions, assenyalar que és el de concurrència, per tant, un cop s'hagi aprovat la convocatòria, s'haurà de publicar el corresponent anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per tal que totes les entitats que estiguin interessades puguin presentar-s'hi.

5. Aquesta convocatòria pública subvencionarà les ajudes tècniques i per a mobilitat especificades al punt 5 de les bases, sempre que hagin estat realitzades entre el 16 de novembre de 2021i el darrer dia per a presentar les sol·licituds (o sigui 20 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB).

6. El 22 d'agost de 2022, la Intervenció Delegada de l'IMAS ha emès l'informe favorable a la tramitació i publicació d'aquesta convocatòria.

Fonaments de dret

1. Vists els Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, en endavant IMAS, aprovats pel Ple del Consell de Mallorca l'11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019), en especial l'establert al seu article 2, d'acord amb el qual aquest organisme té com a objecte fonamental l'exercici, en forma directa i descentralitzada, de les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i protecció de menors.

2. D'acord amb l'article 70.4 de l'Estatut d'Autonomia, són competències pròpies dels consells els serveis socials i l'assistència social i la política de protecció i atenció a persones dependents.

3. Vista la Llei 12/1993, de 20 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i assistència social, les atribuïdes per la Llei 14/2001, de 23 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials.

4. Atesa la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, que estableix com a principis rectors del sistema de serveis socials balear la descentralització i la desconcentració.

5. D'acord amb l'art. 19 del capítol II sobre « Procediment de concessió en règim de concurrència» de la Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca aprovada en sessió de 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), i modificada per Acord del Ple del Consell de Mallorca de data 14 de juny de 2018 (BOIB núm. 96, de 4 d'agost de 2018), estableix que «... La convocatòria ha de tenir el contingut mínim següent:

a) Indicació de la disposició que s'estableix, si escau, en les bases reguladores i en el diari oficial en el qual està publicada, llevat que, en consideració a la seva especificitat, aquestes s'incloguin en la mateixa convocatòria ...»

6. Vista l'Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca, aprovada pel Ple en sessió de dia 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21 de 18 de febrer de 2017), així com les seves modificacions aprovades per l'acord del Ple del Consell de Mallorca de 14 de juny de 2018 (BOIB núm 96 de 4 d'agost de 2018), en especial referència a l'establert al seu article 1 que determina que té per objecte regular el règim jurídic general de les subvencions atorgades pel Consell Insular de Mallorca, els organismes autònoms que en depenen i les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents que atorguin subvencions dins l'exercici de potestats administratives. Així com, vist que aquesta Ordenança dóna compliment al previst al Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, adequant, d'acord amb la Disposició addicional segona d'aquest Decret legislatiu, l'activitat de concessió de subvencions del Consell a l'establert a la mateixa Llei.

7. Cal assenyalar que al punt 12 de les bases d'aquesta convocatòria s'assenyala que la concessió de les ajudes d'aquesta convocatòria es regeix pels principis de publicitat, concurrència NO competitiva, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'òrgan que els atorga i eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics.

A l'article 17 de l'Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca, aprovada pel Ple en sessió de dia 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21 de 18 de febrer de 2017), així com les seves modificacions aprovades per l'acord del Ple del Consell de Mallorca de 14 de juny de 2018 (BOIB núm 96 de 4 d'agost de 2018), s'estableix que el procediment ordinari de concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva, és a dir, que concessió de subvencions es fa mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d'establir una prelació entre aquestes, d'acord amb els criteris de valoració prèviament fixats en la convocatòria, i adjudicar, amb el límit fixat en la convocatòria dins el crèdit disponible, les que obtinguin una valoració més alta d'acord amb els criteris esmentats.

Però no obstant això, l'Ordenança General de Subvencions assenyala també al mateix article 17 que no cal fixar un ordre de prelació entre les sol·licituds presentades que reuneixen els requisits establerts si el crèdit consignat en la convocatòria és suficient, atenent el nombre de sol·licituds una vegada finalitzat el termini de presentació. I així, «..quan no sigui necessària la comparació de sol·licituds i la prelació, la selecció dels beneficiaris es podrà dur a terme per procediment de concurrència no competitiva. En aquest cas, les sol·licituds de subvenció es poden resoldre individualment, encara que no hagi finalitzat el termini de presentació, a mesura que aquestes entrin en el registre de l'òrgan competent...»

8. D'acord amb l'article 3 dels Estatuts de l'IMAS, aquest organisme té personalitat jurídica pròpia i la capacitat d'obrar necessària per complir els seus fins.

9. Tal com es disposa a l'article 7.2 apartat 7) dels Estatuts de l'IMAS, correspon a la Presidència aprovar les bases específiques i resoldre els procediments d'ajudes, prestacions i/o subvencions relatives a les competències atribuïdes a l'IMAS. No obstant, les bases d'aquesta convocatòria preveuen que mitjançant la resolució de la presidència de l'IMAS que aprovi les bases, el president delegarà en la Gerència de l'IMAS la competència per resoldre aquesta convocatòria, el que es permès en tant aquesta competència no es troba entre les no delegables, tal com es disposa al punt 7.2.31 dels Estatuts de l'IMAS.

Per tot això, dict la següent:

RESOLUCIÓ

Primer. APROVAR la convocatòria pública d'ajudes econòmiques individuals de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per a persones majors per l'any 2022, així com els seus annexos que s'adjunten amb aquesta resolució, d'acord amb el text següent:

«BASES DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA D'AJUDES ECONÒMIQUES INDIVIDUALS PER A PERSONES MAJORS DE L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS PEL 2022

1.OBJECTE

Les ajudes econòmiques individuals d'aquesta convocatòria van adreçades a l'atenció dels problemes específics de persones que en el moment de publicació d'aquesta convocatòria tenguin 65 anys o més, per tal de millorar la qualitat de vida i, en general, per a la promoció del seu benestar social en l'àmbit territorial d'aquesta convocatòria.

2.FINALITAT

La finalitat d'aquesta convocatòria és el finançament d'aquells aparells que permeten aconseguir la recuperació física o sensorial de les persones de 65 anys o majors, així com suplir o complementar les seves limitacions i mancances funcionals, facilitant el desenvolupament de la vida diària augmentant-ne la qualitat de vida i el benestar social.

3. MODALITATS DE LES AJUDES

Es subvencionaran determinats bens descrits a la taula següent, que corresponen a les categories de:

3.1. Ajudes tècniques.

Són aquells instruments, utensilis, dispositius i/o equips de diferents graus de complexitat que faciliten la relació i l' autonomia, augmentant així la qualitat de vida i el benestar, i es divideixen en:

a)Pròtesis. S'entén per pròtesis aquells productes sanitaris que requereixen una adaptació personalitzada i adreçats a substituir un òrgan o part de la persona (audiòfons, dentals...).

b)Ortesis. Són aquells productes sanitaris d'ús extern i no implantables adreçats a modificar les condicions estructurals o funcionals del sistema neuromuscular, sensorial o de l'esquelet (ulleres, plantilles, faixes lumbars...).

3.2. Ajudes de mobilitat

Aquestes ajudes tenen com a finalitat suplir o complementar les limitacions i/o mancances funcionals (adquisició o adaptació de vehicle, llit hospitalari, matalàs antiescares, grua, arnès, cadira de dutxa...).

4. INCOMPATIBILITATS

L'interessat podrà presentar una única sol·licitud individual per un únic bé objecte de la convocatòria adquirit dins el període subvencionable.

Les persones sol·licitants d'ajudes no poden haver rebut subvencions pel mateix objecte en una convocatòria anterior, amb excepció de les pròtesis dentals, tractaments bucodentals, ulleres i audiòfons que es poden sol·licitar dues convocatòries seguides. Únicament són compatibles amb altres subvencions que pugui rebre el beneficiari pel mateix concepte subvencionat, sempre que el còmput total de les subvencions rebudes no superi el cost total de l'objecte subvencionat.

Les persones sol·licitants hauran de comunicar a l'IMAS l'obtenció de qualsevol subvenció pública o privada concurrent que no s'hagi declarat amb la sol·licitud abans de l'acceptació de la subvenció objecte d'aquesta convocatòria.

5. CONCEPTES SUBVENCIONABLES I QUANTIA MÀXIMA

Les ajudes es poden concedir total o parcialment fins a la quantitat màxima establerta en aquesta convocatòria per cada concepte, conforme la taula següent, que determina l'import màxim per be subvencionable.

No poden ser objecte de subvencions en aquesta convocatòria totes aquelles obres que es poden dur a terme en el domicili per eliminar barreres arquitectòniques i donar accessibilitat (adaptació del bany, rampa d'accés, col·locació de passamans i baranes, ampliació de portes per permetre el pas de cadires de rodes, etc.)

A) Ajudes tècniques

 

A.1.- Pròtesis i Ortesis

Audiòfon dret

1.750,00 €

Audiòfon esquerra

1.750,00 €

Reparació d'audiòfons o d'implants coclears (material i mà d'obra)

1.500,00 €

Ulleres

320,00 €

Lentilles

310,00 €

Pròtesi dental

875,00 €

Reparació de pròtesi dental

85,00 €

Fèrula de descàrrega dental/oclusal

172,00 €

Ortesi per controlar inestabilitat ligaments del genoll

460,00 €

A.2.- Mobilitat i Comunicació

Llit hospitalari / adaptat

1.795,00 €

Baranes de llit

135,00 €

Somier llit hospitalari

370,00 €

Matalàs antiescares

370,00 €

Matalàs d'aire amb compressor

60,00 €

Trapezi incorporador

210,00 €

Grua

1.476,00 €

Arnès per a grua

235,00 €

Carro elevador

845,00 €

Tauleta auxiliar per a llit hospitalari

110,00 €

Seient giratori de banyera

265,00 €

Post banyera

110,00 €

Barres de paret

160,00 €

Cadira de dutxa / wc

320,00 €

Elevador wc

160,00 €

Barra suport wc

99,95 €

Elevador salva escales amb cadira amb o sense cadira/oruga salvaescales

2.000,00 €

Scooter-cadira elèctric

2.000,00 €

Adquisició de vehicle adaptat o adaptació d'automòbil

2.000,00 €

Pedalera

44,95 €

Dispositius i/o programes de suport per a la vida diària i/o la comunicació alternativa.

500,00 €

Vaixella i coberts adaptats

100,00 €

Seient hamaca de banyera amb cinturons de seguretat

800,00 €

Únicament en els supòsits contemplats a la base 3.2

Cadira rodes

2.000,00 €

Adaptació de cadires de rodes

1.055,00 €

Pròtesi ocular

1.000,00 €

Caminadors

74,07 €

Sabates ortopèdiques

67,00 €

Plantilles

67,00 €

Faixes lumbars

67,00 €

Coixins antiescares

135,00 €

Cadira de rodes fitxa per a inodor i wc

220,00 €

Varilla auditiva

1.000,00 €

Faixa especial

540,00 €

6. PERÍODES I DESPESES SUBVENCIONABLES

Seran subvencionables aquelles despeses realitzades entre el dia 16/11/2021 i fins al darrer dia de presentació de les sol·licituds.

D'acord amb l'article 44 de l'Ordenança General de subvencions del Consell de Mallorca es consideren subvencionables les despeses que responen a l'objecte de l'activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries i efectuades dins el període establert a aquesta convocatòria.

7. PRESSUPOST DE LA CONVOCATÒRIA

L'import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de dos cents setanta-cinc mil euros (275.000,00€) del vigent pressupost de despeses de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) amb càrrec a la partida 10.23129.78901

La quantia total màxima que figura en les convocatòries té caràcter estimat i la concessió de les subvencions queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió tal com disposa l'article 23.3 de l'ordenança general de subvencions.

Expressament es preveu que es podrà augmentar la quantia fixada, sense necessitat de nova convocatòria sempre i quan es donin els supòsits previstos a l'article 58.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquest increment de l'import de crèdit pressupostari disponible està condicionat a la declaració de crèdit disponible pels supòsits establerts als articles 58.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a l'article 23.a) de l'Ordenança general de subvencions en un màxim del 65% de la quantia total pressupostada.

8. BENEFICIARIS

Podran ser beneficiàries de les ajudes regulades en aquesta convocatòria les persones residents a l'illa de Mallorca que reuneixin tots els requisits següents:

1. Persones que tenguin 65 o més en el moment de la publicació d'aquesta convocatòria.

2. Que estiguin empadronades a Mallorca amb una antiguitat mínima de 2 anys.

3. Que no es trobin sotmeses a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiària de subvencions establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

4. Que no tinguin accés a altres ajudes de naturalesa anàloga i per la mateixa finalitat a través dels serveis públics, privats o concertats, subvencionades en tot o en part per qualsevol de les Administracions Públiques.

5. Que la necessitat per la qual es sol·licita l'ajuda s'hagi produït durant el període establert per la convocatòria (16/11/2021 i fins al darrer dia de presentació de les sol·licituds)

6. Que hagin justificat les ajudes de les què hagin estat beneficiaris en els dos exercicis immediatament anteriors.

7. Que la renda individual de la persona beneficiària no sigui superior a 15.817,20€ (valor de 2 IPREMS 2021).

Per calcular la renda es sumarà la base imposable general (casella 435) i de l'estalvi (casella 460) del model 100 de la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de 2021 i al total se li restarà la casella 595 (quota resultant de l'autoliquidació).

Si la declaració presentada es conjunta es prendrà com a referència el 50% del valor anterior.

Als casos que el beneficiari no hagi presentat declaració per no estar obligat a declarar es calcularà pels rendiments del treball obtinguts del certificat d'imputacions del IRPF de 2021.

Si el beneficiari, estant obligat a presentar declaració, no l'ha presentada s'entendrà que no està al corrent de les obligacions tributaries amb l'Estat i per tant quedarà exclòs de la convocatòria d'acord amb l'article 13.e de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

8.1. Obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries han de complir les obligacions establertes en aquesta convocatòria i en les disposicions normatives que els són d'aplicació, i en concret les establertes a l'article 9 de l'Ordenança general de subvencions, entre aquestes:

- Complir els requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció.

- Sotmetre's en qualsevol moment del desenvolupament de l'activitat a les actuacions de comprovació que efectuï l'IMAS, a les de control financer que corresponen a la Intervenció Delegada de l'IMAS quant a les subvencions concedides, i a les previstes en la legislació de la Sindicatura de Comptes.

- Comunicar l'obtenció d'altres subvencions per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o entitat pública o privada, nacional o internacional.

- Justificar adequadament el pagament de les despeses efectuades d'acord amb aquestes bases.

- Conservar els documents justificatius mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i control.

- Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists segons l'article 56 de l'Ordenança General de subvencions.

- Per les ajudes tècniques serà precís que les persones beneficiàries acreditin la necessitat de l'ajuda mitjançant un informe mèdic o similar.

9. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les persones interessades que compleixin amb els requisits generals d'aquesta convocatòria podran presentar sol·licituds. El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir del dia següent a la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Les sol·licituds s'hauran de presentar d'acord amb els models normalitzats relacionats en els annexos d'aquesta convocatòria que seran facilitats a les oficines de l'IMAS com a la pàgina web www.imasmallorca.net.

Per facilitar la tramitació de les ajudes que figuren en aquesta convocatòria, es pot contactar amb la unitat d'Atenció al Ciutadà de l'IMAS a Palma o amb les seves delegacions d'Inca i de Manacor següents:

- Carrer del General Riera, 67. C.P. 07010 Palma. Tel: 971 763 325.

- Carrer General Luque, 223. 1r pavelló esquerra, 1r pis C.P. 07300 Inca. Tel: 971 880216 fax: 971 502407.

- Carrer del Bon Jesús, 2. C.P.07500 Manacor. Tel: 871 986 142 fax: 871 986150

Les sol·licituds i la documentació es poden presentar presencialment en l'horari de 9h a 14h a:

- Registre General de l'IMAS, C/ del General Riera, 67. 07010. Palma

- Centre comarcal d'Inca, C/ del General Luque, 223. 07300. Inca

- Centre comarcal de Manacor, C/ del Bon Jesús, 2. 07500. Manacor

També es poden presentar a qualsevol oficina de registre insular, als registre oficials de l'Administració general de l'Estat, del Govern de les Illes Balears, del consells Insulars i del municipis.

A més, es pot enviar documentació per correu postal, per a la qual cosa s'ha de lliurar el sobre obert, perquè es pugui indicar en el segell oficial el lloc de registre, la data i l'hora exacta de presentació, i perquè s'anoti així en el resguard justificatiu.

Mitjançant el registre electrònic de l'IMAS:

https://imas.sedipualba.es/segex/tramite.aspx?idtramite=12092.

El registre electrònic del Consell de Mallorca

https://cim.sedipualba.es/segex/tramite.aspx?idtramite=12082

I també mitjançant el Registre Electrònic estatal :

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

En aquest darrer cas, adreçant la documentació a Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (en castellà).

En qualsevol cas, les sol·licituds han de contenir totes les dades necessàries per identificar la persona sol·licitant i, si escau, el seu representant legal, i han d'anar acompanyades de la resta de la documentació que s'indica a aquestes bases.

D'acord amb allò que preveu l'article 10 de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 96 de 4 d'agost de 2018) la presentació d'aquesta sol·licitud comporta l'autorització del sol·licitant a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per obtenir de manera directa l'acreditació de les circumstàncies d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats telemàtics, excepte que ho manifesti expressament a l'Annex 3.

La comprovació de l'existència de dades no justificades a la realitat, tant en la sol·licitud com a les memòries o documentació aportada, que no siguin errades materials comportarà la inadmissió de la sol·licitud i la exclusió del procediments per l'adjudicació de la subvenció, sense perjudici de les restants responsabilitats administratives, civils o penals que puguin derivar.

10. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Documentació de caràcter general per a totes les sol·licituds:

1) Model sol·licitud conforme a l'annex 1 degudament emplenat.

2) Fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant i si és el cas, del seu representant. Si la sol·licitud la signa el representant d'una persona incapacitada, a més, fotocòpia del document que acrediti la representació legal.

3) Certificat d'empadronament històric de la persona sol·licitant.

4) Factura oficial original que justifiqui el cost de l'activitat realitzada amb els següents requisits:

  • Emesa a nom de la persona beneficiària de l'ajuda o, si és el cas, de la persona tutora legal si la persona beneficiària es troba incapacitada i sempre que l'esmentada persona que ostenta la tutela aparegui també com a sol·licitant de l'ajuda. En els casos de persones incapacitades si la factura s'emet a nom del representant legal també hi haurà de constar la identificació de la persona beneficiària.

  • Les factures han d'expressar clarament el nom complet i el CIF/NIF de qui emeti la factura; el número de factura, la data, el concepte, forma de pagament i, si escau la retenció de l'IRPF i l'IVA.

  • La data de la factura ha de estar inclosa al període subvencionable.

Si a una mateixa factura o a una mateixa sol·licitud s'inclouen conceptes no subvencionables només es comptabilitzaran les despeses descrites a aquesta convocatòria.

Si a una mateixa factura s'inclouen varis conceptes subvencionables sense especificar a la sol·licitud per quin es sol·licita la subvenció es prendrà com a referència el de major import.

5) Acreditació del pagament de la factura.

Atenent a l'article 44 de l'ordenança general de subvencions és necessari, com a requisit per cobrar la subvenció, justificar el pagament al creditor per raó de la despesa feta. La data en la que se hagi realitzat el pagament haurà de figurar dins del període subvencionable.

Si, a la finalització del termini de sol·licituds de la convocatòria, únicament s'ha abonat una part de les despeses realitzades serà subvencionable la part efectivament abonada.

Es perdrà el dret a cobrar la subvenció total o parcialment en cas de que falti justificació o la justificació no sigui adequada.

La documentació acreditativa del pagament segons la forma que hagi utilitzat la persona beneficiària ha de ser la següent:

a) Pagament mitjançant targeta de crèdit. Tiquet de compra en què figuri el pagament amb targeta o justificant bancari del càrrec.

b) Pagament en efectiu: haurà d'expressar-se aquesta modalitat de pagament a la factura.

Atenent a la llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita amb el frau fiscal que modifica la llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera només es poden justificar en efectiu les operacions, en la quals qualque intervinent actuï en qualitat d'empresari o professional amb un import igual o superior a 1000 euros o el seu contravalor amb moneda estrangera.

c) Pagament mitjançant domiciliació bancària amb els rebuts dels càrrecs a la conta corrent on s'ha domiciliat o extracte bancari. L'emissor del rebut haurà de coincidir amb l'emissor de la factura.

d) Transferència bancària amb justificant bancari de la transferència realitzada, el beneficiari haurà de coincidir amb l'emissor de la factura.

e) Finançament.

  • Es considera efectivament pagat amb l'entrega als creditors d'un efecte mercantil garantit per una entitat financera o companyia asseguradora. S'haurà de presentar el contracte de finançament on es detalli quin es l'objecte que s' està finançant i l'entintat proveïdora.
  • Si es el proveïdor qui fracciona el pagament de la factura es justificarà cadascun dels pagaments realitzats segons la seva modalitat atenent a l'establert a aquestes bases. Únicament seran subvencionables els pagaments realitzats entre el dia 16/11/2021 i fins al darrer dia de presentació de les sol·licituds.

​​​​​​​f) Cessió de cobrament. Es considera efectivament pagat amb la cessió del dret de cobrament de la subvenció al creditor per raó de la despesa realitzada. En cas que la persona beneficiària cedeixi el dret de cobrament de la subvenció concedida al proveïdor, s'ha de presentar l'annex 5 degudament emplenat, això és, el document ha de venir signat per la persona sol·licitant i el proveïdor, indicant el CIF, núm. de factura, data, import i concepte i presentar l'annex 2 (compte bancari) a nom del proveïdor, signat i segellat per l'entitat bancària.​​​​​​​

Podrà justificar-se el pagament mitjançant xec nominatiu i mitjançant pagarés, lletres de canvi o similars en la forma i els mitjans establerts a l'article 48.2 de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca.

Per a les compres per internet s'aplicaran els mateixos criteris de justificació.

6) Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments degudament complimentada (annex 2)

7) Acreditació del nivell de rendes.

De conformitat amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els interessats no estan obligats a aportar les dades o documents que puguin ser consultats mitjançant les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics.

L'article 95.1 k) de la Llei 58/2003, general tributària que permet, prèvia autorització de la persona interessada, la cessió de les dades tributàries que precisin les Administracions Públiques per al desenvolupament de les seves funcions.

Aquesta autorització està prevista amb la presentació de l'annex 3, consentiment informat per consultar informació d'altres administracions.

Al cas de no donar consentiment a la consulta de dades tributàries, per acreditar el nivell de renda l'interessat haurà d'aportar declaració de la renda de l'any 2021 o, al seu defecte, certificat d'imputacions fiscals de l'Agència Tributària del mateix any.

8) Declaració responsable d'estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat, amb el Consell Insular de Mallorca i els organismes autònoms dependents i de les obligacions amb la seguretat social, d'acord amb el model annex 4 a la present convocatòria.

9) En cas de sol·licitar l'ajut per a l'adquisició de vehicle adaptat o adaptació d'automòbil, ha de presentar còpia de la targeta d'inspecció tècnica del vehicle on consti l'adaptació.

10) L'informe mèdic o similar que acrediti la necessitat de l'ajuda tècnica (tractament bucodental, audífon o ulleres).

11) Qualsevol altre document que la persona sol·licitant consideri oportú presentar, d'acord amb l'article 28 de la Llei 39/2015.

11. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini per presentar sol·licituds és de vint dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

D'acord amb l'establert a article 30.2 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'exclouen del còmput els dissabtes, els diumenges i els declarats festius al municipi on resideix la seu de l'IMAS, això és, els festius de Palma.

12. NATURALESA DE LA SUBVENCIÓ I PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

Aquestes subvencions són de caràcter voluntari, eventuals, anul·lables, revocables i reintegrables en tot moment per les causes previstes en la llei o en aquestes bases. A més, no generen cap dret a obtenir altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

La concessió de les subvencions d'aquesta convocatòria es regeix pels principis de publicitat, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'òrgan que els atorga i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

12.1 Procediment de concessió

L'article 17 de l'Ordenança general de Subvencions del Consell de Mallorca, aprovada pel Ple en sessió de dia 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21 de 18 de febrer de 2017), així com les seves modificacions aprovades per l'acord del Ple del Consell de Mallorca de 14 de juny de 2018 (BOIB núm 96 de 4 d'agost de 2018) assenyala que no cal fixar un ordre de prelació entre les sol·licituds presentades que reuneixen els requisits establerts si el crèdit consignat en la convocatòria és suficient, atenent el nombre de sol·licituds una vegada finalitzat el termini de presentació.

D'acord amb l'exposat s'estableix un procediment de concessió de concurrència no competitiva. En cas d'advertir-se insuficiència de recursos pressupostaris per atendre totes les sol·licituds que compleixin els requisits, s'aplicarà un coeficient reductor i es reduiran proporcionalment les quanties dels ajuts fins adaptar-se a la disponibilitat pressupostària.

12.2 Òrgan instructor

L'òrgan competent per instruir el procediment és la Direcció Insular d'Atenció Sociosanitària de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, que ha de dur a terme, d'ofici, les actuacions necessàries per instruir i tramitar el procediment en els termes que estableix l'article 16 del la Llei de subvencions i els articles 18 i 45 de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca, així com també per comprovar la justificació i l'aplicació efectiva de l'ajut concedit.

12.3 Examen de la documentació presentada i esmena de deficiències.

L'òrgan instructor ha d'examinar les sol·licituds i la documentació adjunta per tal de determinar si l'ajuda s'adequa a l'establert a aquesta convocatòria. S'ha de comprovar específicament que la persona sol·licitant compleix els requisits i que s'aporta la documentació que preveu aquesta convocatòria.

Cas que la sol·licitud no reuneixi els requisits legals i els que es deriven d'aquestes bases reguladores específiques i convocatòria, des de l'IMAS es requerirà a la persona sol·licitant, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques perquè, en un termini no superior a deu dies hàbils, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es tindrà per desistida de la seva petició, prèvia resolució expressa en els termes que estableix l'article 21 d'aquesta Llei.

12.4 Resolució

La concessió de les subvencions es farà fins al límit del crèdit pressupostari establert en aquesta convocatòria o, si és el cas, fins al límit màxim ampliat segons preveu el punt 7 d'aquesta convocatòria.

Una vegada revisades totes les sol·licituds la quantia atorgada podrà ser del 100% de la despesa amb el límits de quantia màxima establerts al punt 5 d'aquesta convocatòria, sempre i quan existeixi disponibilitat pressupostària. En cas no existir crèdit suficient es podrà reduir segons l'indicat al punt 12.1.

L'òrgan competent per resoldre aquesta convocatòria és la Presidència de l'IMAS, d'acord amb els seus Estatuts, així com l'article 18.4 a) de l'Ordenança general de subvencions.

12.5 Termini

El termini màxim per dictar i notificar la resolució de la subvenció és de quatre mesos a partir de l'endemà que acabi el termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat una resolució expressa, la sol·licitud s'ha d'entendre desestimada, sense perjudici de l'obligació de resoldre per part de l'òrgan competent i de les possibilitats d'ampliació dels terminis que atorga la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

12.6 Notificació resolució

La notificació de la resolució de concessió de les ajudes es practicarà mitjançant publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 45 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu de les Administracions Públiques i a la Base Nacional de Dades de Subvencions.

També es pot consultar al tauler d'anuncis del IMAS:

https://ims.sedipualba.es//tablondeanuncios/

12.7 Acceptació de la subvenció

La subvenció s'entendrà tàcitament acceptada per les persones beneficiàries si en el termini d'un mes, comptador des del dia de la publicació de la resolució de concessió o denegació al BOIB, aquestes persones no manifesten expressament la seva renúncia.

12.8 Recursos

Contra les resolucions que adopta la Presidència o qualsevol òrgan per delegació d'aquest es pot interposar recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb els efectes de l'article 121 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, de procediment comú de les administracions públiques.

13. PAGAMENT DELS AJUTS

Per tal d'agilitzar el pagament de l'ajuda, una vegada s'hagi comprovat que el sol·licitant compleix els requisits per ser beneficiari de l'ajut i es dicti la corresponent resolució de concessió de la subvenció, s'abonarà l'import de la subvenció concedida.

14. SEGUIMENT I CONTROL DE LA CONCESSIÓ

Les persones beneficiàries així com les subvencion atorgades per l'IMAS, queden sotmeses a les mesures de comprovació i fiscalització que estableix el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i per l'Ordenança General de subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 96 de 4 d'agost de 2018) quant a la concessió i el control dels ajuts públics. A més, han de facilitar tota la informació que els requereixin l'òrgan instructor.

L'ocultació de qualsevol informació sobre els requisits dóna lloc a la denegació o a la revocació de l'ajut atorgat.

15. REINTEGRAMENT DELS AJUTS CONCEDITS I PÈRDUA DEL DRET DE COBRAMENT

Procedirà el reintegrament total o parcial de les quanties rebudes i la revocació de l'ajut en els casos establerts als articles 56 a 58 de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca.

16. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Sense perjudici de les obligacions en matèria de publicitat activa i dret d'accés a la informació pública previstes a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les parts es comprometen a respectar la confidencialitat de la informació que es subministra.

Així mateix, les parts estan obligades a complir les previsions del reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de dades de les persones físiques en quant al tractament de dades personals i lliure circulació de aquestes dades i per el qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i les específiques de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals, respecte a les dades personals que, com a conseqüència d'aquest procediment, es tracten i es comuniquen entre aquestes.

Les dades facilitades per les persones beneficiàries a l'IMAS seran incloses a un fitxer titularitat de l'IMAS amb la finalitat de la fiscalització i gestió de la subvenció. L'exercici dels drets d'accés, rectificació i cancel·lació es podrà realitzar davant el Registre general de l'IMAS, carrer General Riera, 67, 07010 de Palma de Mallorca.

17. RÈGIM D'INFRACCIONS I SANCIONS

L'incompliment dels requisits que preveu aquesta convocatòria dóna lloc a l'aplicació del règim d'infraccions i sancions establert en el títol V del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

Les infraccions i sancions que, si escau, es poden derivar de l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen pel que estableix el títol V de la Llei de subvencions i d'acord amb el procediment que recull l'article 62 del mateix text legal.

18. NORMATIVA APLICABLE

En tot allò no previst a la present convocatòria es tindran en compte els Estatuts de l'IMAS, l'Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 96, de 4 d'agost de 2018), el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la resta de normativa que li sigui d'aplicació.»

Segon. AUTORITZAR la despesa dimanant d'aquest expedient per l'import total de DOS-CENTS SETANTA CINC MIL EUROS MIL EUROS (275.000,00 €), amb càrrec a la partida pressupostària 10.23129.78901del vigent pressupost de despeses de l'IMAS, (Referència comptable: 22022009719).

Tercer. Delegar en la Gerència de l'IMAS la resolució d'aquesta convocatòria.

Quart. Ordenar la publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB i en la Base Nacional de Dades de Subvencions.

Cinquè. Notificar aquesta resolució a la Direcció Insular d'Atenció Sociosanitària, al Servei de Gestió Econòmica i a la Intervenció Delegada.

 

Palma ,30 d'agost de 2022

La presidenta de l'IMAS

Sofía Alonso Bigler

Documents adjunts