Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

Núm. 490289
Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en relació amb les sol·licituds presentades en la convocatòria de subvencions per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i dels projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears el 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L'11 d'agost de 2022, es va publicar en la pàgina web de la Direcció General de Cultura la Proposta de resolució de la directora general de Cultura a l'empara de la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, de 3 de març de 2022, per la qual es convoquen subvencions per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i dels projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears el 2022.

2. No s'ha presentat cap al·legació a la Proposta de resolució esmenta en l'apartat 1 anterior.

3. Les persones i entitats sol·licitants han fet constar en la Declaració responsable que coneixen i no estan incursos en cap dels supòsits de prohibició i incompatibilitat per ser beneficiaris dels que preveu l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, per qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

4. L'objecte d'aquesta convocatòria és contribuir a la projecció exterior i donar suport econòmic a la mobilitat de les persones, associacions, entitats i professionals de les Illes Balears que duguin a terme activitats i projectes que donin a conèixer, fomentin, difonguin i promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears, que es manifesten, en particular, en els àmbits que exposa l'article 3 de la Llei 18/2019, de 8 d'abril, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears, durant el període comprès entre els dies 16 de novembre de 2021 i 15 de novembre de 2022 per fomentar l'intercanvi i la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera; i entre les Illes Balears i la resta del territori de l'Estat espanyol i l'exterior.

5. Les persones i les entitats que figuren en l'annex 1 d'aquesta proposta han presentat a la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura una sol·licitud de subvenció per a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i dels projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears el 2022.

6. El personal tècnic de la Direcció General de Cultura ha examinat les sol·licituds presentades i està conforme en els punts següents:

- Les persones i entitats sol·licitants, per la seva naturalesa, poden ser beneficiàries de la subvenció objecte de la convocatòria.

- Les persones i entitats sol·licitants han presentat les sol·licituds dins el termini i en la forma escaient i han adjuntat la documentació exigida per a la convocatòria.

- Les persones i entitats sol·licitants han declarat, i el personal tècnic de la Direcció General de Cultura ha comprovat, que estan al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb les obligacions tributàries amb l'Administració de l'Estat i l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7. Els criteris d'ordre de prelació per concedir la subvenció estan establerts en l'article 11 de la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen subvencions per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i dels projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears el 2022.

8. La subvenció s'ha de justificar mitjançant la presentació d'un compte justificatiu a través del model normalitzat (annex 8) subscrit per la persona o l'entitat beneficiària o per qui la representi al qual s'ha d'adjuntar:

a) La documentació que s'esmenta en l'article 15 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura:

- Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, mitjançant el model normalitzat annex 7, en què s'indiquin les activitats que s'han duit a terme, el nombre de persones participants, la ruta concreta que s'ha fet amb l'origen i destinació de cada trajecte amb el nombre de quilòmetres recorreguts (si s'ha fet el desplaçament en vehicle particular o llogat), els resultats obtinguts i ingressos, si escau.

- Compte justificatiu que consta de l'annex 8-Formulari i l'annex 8-full de càlcul de la relació de justificants amb l'import de les despeses de les activitats que s'han duit a terme.

- Factures.

- Justificant de pagament: per a les factures que superin els 500 euros, IVA exclòs, cal que es presenti el justificant de pagament.

b) L'acreditació fotogràfica de l'activitat, si escau.

c) Un exemplar dels materials gràfics elaborats o editats amb motiu de l'activitat subvencionada, si escau.

9. La persona o l'entitat beneficiària ha de presentar el compte justificatiu en el termini màxim de 15 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució de concessió en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o, si l'acabament de l'activitat fos posterior a aquesta publicació, en un màxim de 15 dies hàbils després d'haver duit a terme l'activitat.

Així mateix, es pot lliurar el compte justificatiu i la documentació justificativa de les despeses subvencionables en el moment de presentar la sol·licitud, en el cas que s'hagi duit a terme l'activitat abans de publicar-se la resolució de la convocatòria.

Transcorregut el termini, sense que s'hagi presentat el compte justificatiu, es requerirà la persona beneficiària per tal que, en el termini improrrogable de 15 dies, el presenti.

10. Una vegada publicada la resolució de concessió de la subvenció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears es tramitarà el pagament que es durà a terme mitjançant una transferència bancària, un cop que s'hagi duit a terme l'activitat per a la qual s'ha sol·licitat la subvenció i que s'hagi justificat prèviament, en els termes establerts en la convocatòria.

El pagament de les ajudes s'ha de fer, amb caràcter general, en un únic pagament, que s'ha de fer efectiu una vegada justificada la subvenció concedida en els termes d'aquesta convocatòria.

El pagament de la subvenció s'ha de fer, en el termini màxim de sis mesos, comptadors des de la data d'entrada del compte justificatiu.

11. La subvenció, per un import de 17.183,31 euros, es distribueix en les quanties especificades en l'annex 1, per beneficiari, i hi ha crèdit adequat i suficient en la partida 21401.455A01.48000 00 dels pressuposts generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

12. Els imports màxims que es poden concedir per persona o entitat beneficiària es regulen en l'apartat 8 de l'annex 1 de la convocatòria d'aquestes subvencions.

13. Les ajudes percebudes en virtut d'aquesta convocatòria estan subjectes a tributació d'IRPF quan el beneficiari final sigui una persona física i no pugui acollir-se a cap exempció de les previstes en l'article 7 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost de la renda de les persones físiques.

Fonaments de dret

1. Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre).

2. Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol).

3. Acord del Consell de Govern de 7 de setembre de 2020 pel qual s'aplica la previsió de l'article 117.2 de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de fiscalització prèvia limitada (BOIB núm. 155, de 8 de setembre de 2020).

4. Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen subvencions per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i dels projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears el 2022 (BOIB núm. 36, de 12 de març de 2022).

5. Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura de correcció d'errades de l'edicte 1623, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears número 36, de 12 de març de 2022, relativa a la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen subvencions per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i dels projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears el 2022 (BOIB núm. 40, de 22 de març de 2022).

 

6. Decret 4/2021, de 15 de febrer, pel qual es disposa el cessament i el nomenament d'alts càrrecs de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es disposa la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears del cessament del personal eventual. (BOIB núm. 22, de 15 de febrer).

7. Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer).

8. Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura de delegació de competències en determinats òrgans d'aquesta Conselleria, i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria esmentada (BOIB núm. 57, d'1 de maig de 2021).

9. Decret 11/2022, d'11 d'abril, pel qual es regula el règim de control intern que ha d'exercir la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Por tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la concessió de les subvencions per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i dels projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears el 2022, per un import de 17.183,31 euros, als beneficiaris que figuren en l'annex 1 per l'import individual que s'hi assenyala.

2. Notificar aquesta Resolució a les persones i entitats interessades mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en el termini d'un mes, comptador des del dia de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 10.1a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (30 d'agost de 2022)

La directora general Per delegació de competència del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura (BOIB 57/2021) Catalina Solivellas Rotger

 

ANNEX 1 BENEFICIARIS PER ATORGAR LA SUBVENCIÓ - PCI 2022

Núm. expedient

Beneficiaris

Objecte de la sol·licitud

Import concedit

PCI-5/2022

Associació per al Foment de la Conservació i Producció de Vegetals Autòctons i Tradicionals de les Illes Balears

Assistència a l'Institut d'Investigació i Desenvolupament Agrari Neiker (País Basc)

583,05 €

PCI-6/2022

S'Eixam Mallorquí

Participació en el Festival Folklòric les Fêtes de la Vigne de Dijon (França)

7.000,00 €

PCI-7/2022

Associació Soca de Mots

Actuació a la «Celebració dels 20 anys. Associació Varietats Locals»

(Mallorca)

600,26 €

PCI-8/2022

Escola de Música i Danses de Mallorca «Bartomeu Ensenyat Estrany»

Participació en el XVIII Festival Internacional de Folklore de Nova Prata (Brasil)

9.000,00 €

    TOTAL 17.183,31 €