Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 490585
Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, en relació amb l’encàrrec de gestió a FECOEV, SAU per a la producció tècnica i execució del Concert Musical de l'artista Ana Mena que es celebrarà el pròxim dia 30 de setembre de 2022 al pati del Recinte Firal d'Eivissa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, en sessió ordinària de data 19 d'agost de 2022, va aprovar per unanimitat l'acord següent:

“(...)

7.7 Proposta del conseller executiu del Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut, en relació amb l'encàrrec de gestió a FECOEV, SAU per a la producció tècnica i execució del Concert Musical de l'artista Ana Mena que es celebrarà el pròxim dia 30 de setembre de 2022 al pati del Recinte Firal d'Eivissa. Exp. 2022/4683R

Havent-se presentat la següent proposta, amb la declaració prèvia d'urgència:

“És voluntat del Consell Insular d'Eivissa, a través del seu Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut, fomentar totes aquelles iniciatives que a l'illa suposin una promoció d'activitats d'oci i de lleure, dirigides a infants i joves, i que afavoreixin la promoció de l'oci i el lleure en els seus diversos àmbits.

En aquest sentit, en data 12 d'agost de 2022, es va dictar la providència d'inici de l'expedient per a l'encàrrec de gestió de la producció tècnica i execució del Concert musical de l'artista Ana Mena que es celebrarà al pati del Recinte Firal el pròxim dia 30 de setembre de 2022.

El Consell exerceix competències en matèria d'oci i lleure infantil i juvenil atribuïdes per la Llei 1/2007, de 28 de desembre, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i la Llei 21/2006, de 15 de desembre, d'atribució de competències als consells de Menorca, i d'Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure.

És voluntat del Consell Insular d'Eivissa, a través del seu Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut, fomentar totes aquelles iniciatives que a l'illa suposin una promoció d'activitats d'oci i de lleure, dirigides a infants i joves i que afavoreixin la promoció de l'oci i el lleure en els seus diversos àmbits.

El Decret de Presidència núm. 2019000471, de data 10 de juliol de 2019, d'estructura del Govern del Consell Insular d'Eivissa i creació de Departaments (BOIB núm. 95, de 11-07-2019; modificacions al BOIB núm. 175, de 31-12-2019, al BOIB núm. 153 de 05-09-2020 i al BOIB núm. 119, de 2-09-2021), dicta que és competència del Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut, entre d'altres

L'activitat competencial pròpia del Consell Insular en relació amb les matèries de foment i promoció de les activitats esportives, activitats recreatives, d'oci i lleure, joventut i equipaments juvenils i ordenació d'aquestes activitats. Aquest Departament també gestionarà els serveis propis del seu àmbit d'actuació prestats als diferents centres propietat del Consell Insular.

En aquest sentit, el concert musical de Ana Mena, adreçat als joves té l'objectiu d'oferir al públic juvenil eivissenc un espectacle musical de màxim nivell que suposa un benefici cultural i lúdic afavorint el gaudiment d'un espectacle de primer nivell.

Per això, el Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut, com a part de la seva programació de foment d'oci i lleure per a l'any 2022, té previst dur a terme l'esmentat concert al pati del Recinte Firal d'Eivissa.

El Consell Insular d'Eivissa no compta amb els mitjans propis suficients per dur a terme la programació i execució de l'esmentat concert. No obstant l'article 11.1. de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic estableix que

la realització d'activitats de caràcter material o tècnic de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic es pot encarregar a altres òrgans o entitats de dret públic de la mateixa Administració o d'una altra, sempre que entre les seves competències estiguin aquestes activitats, per raons d'eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans tècnics idonis per exercir-les (...)

Considerant que Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa SAU (FECOEV) és una societat mercantil de capital públic del Consell Insular d'Eivissa, i d'acord amb l'art. 1 bis dels seus estatuts té “la condició de mitjà propi del Consell insular d'Eivissa (...)”.

Així mateix, l'art. 1.2 estableix que “El Consell insular d'Eivissa podrà encarregar a la societat l'execució de qualsevol actuació material relacionada amb l'objecte social esmentat a l'article 2 dels Estatuts (...)”, el qual disposa que, “Constitueix l'objecte de la societat:

1. La realització de les activitats precises per planificar, projectar, coordinar i gestionar amb les administracions públiques, empreses i particulars les següents àrees de treball:

a. Coordinació, impuls i direcció tècnica i facultativa dels processos de reconversió i ordenació d'activitats per impulsar la inversió i fomentar l'activitat econòmica pública i privada.

b. Coordinació, orientació i avaluació de programes i serveis d'ordenació i de reconversió turística.

2. Les activitats inherents a un centre integrat de serveis relacionats amb la promoció econòmica, social i cultural de l'illa d'Eivissa mitjançant:

a. La gestió integral d'esdeveniments relacionats amb la promoció econòmica, turística, social, esportiva i cultural, tant de caire públic com privat (...)”.

Així mateix, l'encàrrec ha de complir l'establert a l'Acord de fiscalització limitada prèvia per a l'adaptació dels requisits addicionals prevists a l'acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, modificat el 7 de juliol de 2011, i el 20 de juliol de 2018, respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, adoptat pel Ple del Consell Insular d'Eivissa en sessió de data 29-11-2018, en relació als expedients d'encàrrecs de gestió.

El Consell Insular d'Eivissa destinarà a la producció tècnica del concert de l'artista Ana Mena la quantitat màxima de 278.453,60 € (dos-cents setanta-vuit mil quatre-cents cinquanta-tres euros amb seixanta cèntims) per l'encàrrec de gestió eventual i directa a FECOEV, en els mateixos termes que s'han detallat abans. Aquesta quantitat anirà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 3370-2279900 i tindrà el caràcter d'aportació màxima, a les despeses que realitzi, en execució de les accions objecte d'aquest encàrrec.

A tal efecte, amb data 16 d'agost de 2022, expedient núm. 2/2022000004626, es va fer el preceptiu RC que dota de crèdit l'encàrrec de gestió directa i eventual per dur a terme a la producció tècnica i execució del Concert musical de l'artista Ana Mena que es celebrarà al pati del Recinte Firal el pròxim dia 30 de setembre de 2022.

En data 17 d'agost de 2022 s'emet memòria tècnica on es concreten tant les característiques dels treballs que s'han d'encarregar, com la justificació, els terminis, el pressupost, les formes de pagament, la possibilitat de modificacions i pròrrogues, etc.

Vist l'informe tècnic favorable, de data 17 d'agost de 2022 sobre els criteris econòmics i d'eficàcia que justifiquen que s'encarregui a Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa, SAU (FECOEV) dur a terme la prestació del servei per a la producció tècnica i execució del concert esmentat, que preveu la possibilitat que el mitjà propi contracti prestacions parcials amb tercers, que l'import d'aquestes prestacions no excedeixi del 50% de la quantia de l'encàrrec, amb les excepcions previstes a l'article 32.7 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Així mateix, vist l'informe jurídic favorable de data 18 d'agost de 2022, amb el vist i plau del secretari general de la corporació, en relació a l'encàrrec de la gestió directa i eventual del Consell Insular d'Eivissa a un mitjà propi personificat, (Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa, S.A.U. (FECOEV) per dur a terme la producció tècnica del concert musical de l'artista Ana Mena.

De conformitat amb l'apartat tercer c del Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16 de juliol, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 98, de 17-07-2019; modificacions al BOIB núm. 175, de 31-12-2019 i al BOIB núm. 153 de 05-09-2020), per raó de l'import, correspon al Consell Executiu l'aprovació d'aquest encàrrec de la gestió a un mitjà propi personificat.

Vist, que aquest encàrrec de gestió a un mitja propi personificat (Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa SAU, (FECOEV) per a la prestació del servei per a la producció tècnica i execució del Concert musical de l'artista Ana Mena que es celebrarà al pati del Recinte Firal el pròxim dia 30 de setembre de 2022 es realitzarà de conformitat amb la legislació vigent que hi sigui d'aplicació, i en tot cas, observant les prescripcions contingudes als articles, 11 i 86 Llei 40/2015, de 1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic i als articles 6 i 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Atès l'informe proposta favorable emès pel gerent del Campament de sa Cala des Jondal en data 18 d'agost de 2022.

En virtut de tot l'anterior i del que estableix l'article 72.d) del reglament orgànic del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 136 de 18-09-2010, correcció en BOIB núm. 148, de 14-10- 2010, modificació en BOIB núm. 48, de 16-04-2016), el conseller que subscriu, en virtut de les atribucions que tenc conferides pels Decrets de Presidència núm. 2019000471,de 10 de juliol de 2019, d'estructura del Govern del Consell Insular d'Eivissa i creació de departaments (BOIB núm. 95, de 11-07-2019; modificacions al BOIB núm. 175, de 31-12-2019, al BOIB núm. 153 de 05-09-2020 i al BOIB núm. 119, de 2-09-2021), núm. 2019000472, de nomenament de les persones membres del Consell Executiu de 10 de juliol de 2019 (BOIB núm. 95 de 11-07-2019), núm. 2019000484, de 16 de juliol de 2019 de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 98, de 17-07-2019; modificacions al BOIB núm. 175, de 31-12-2019 i al BOIB núm. 153 de 05-09-2020) i amb caràcter previ a l'emissió del corresponent informe de fiscalització previ, preceptiu i necessari, de la Intervenció de la corporació, i per al cas que l'esmentat informe sigui favorable i de conformitat, elev al Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, si ho estima adient, la següent

PROPOSTA D'ACORD

Primer. APROVAR l'encàrrec de la gestió directa i eventual del Consell Insular d'Eivissa a un mitja propi personificat (Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa SAU, FECOEV) per a la prestació del servei per a la producció tècnica i execució del Concert musical de l'artista Ana Mena que es celebrarà al pati del Recinte Firal el pròxim dia 30 de setembre de 2022 en els termes establerts a la memòria tècnica que obra a l'expedient (CSV: 14157771376271554227, que es publicarà com ANNEX).

Segon.- APROVAR l'autorització i compromís de despesa de la quantitat d'aquest encàrrec de gestió, amb un import màxim de 278.453,60 € (dos-cents setanta-vuit mil quatre-cents cinquanta-tres euros amb seixanta cèntims) tal com es detalla al punt 5 de la memòria tècnica, amb càrrec a la partida pressupostària 3370·2279900 del pressupost del Consell Insular d'Eivissa per l'any 2022.

Tercer.- NOMENAR a Francesc Xavier Costa Garcia, gerent del Campament de sa Cala des Jondal, com encarregat de verificar l'execució de l'encàrrec.

Quart: NOTIFICAR l'acord que s'adopti a l'entitat interessada: FECOEV, S.A.U.

Cinquè.- PUBLICAR aquest decret a la Plataforma de Contractació i al Butlletí Oficial de les Illes Balears, de conformitat a l'article 32.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, afegint aquesta publicitat a l'establerta per al perfil del contractant de la Plataforma de contractació del sector públic, d'acord amb els articles 63.6 i 347 de l'esmentada Llei 9/2017 i a la prevista a l'article 11.3.a de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i a l'article 8.1.b de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.”

(...)”.

Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, en relació amb la modificació de l'encàrrec de gestió a FECOEV, SAU, per a la producció tècnica i execució del Concert Musical de l'artista Ana Mena, únicament pel que fa a la data de celebració del concert.

El Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, en sessió ordinària de data 26 d'agost de 2022, va aprovar per unanimitat l'acord següent.

“(...)

11.3 Proposta del conseller executiu del Departament de Presidència i Gestió Ambiental, en substitució del conseller executiu del Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut, en relació amb la modificació de l'encàrrec de gestió a FECOEV, SAU, per a la producció tècnica i execució del Concert Musical de l'artista Ana Mena, únicament pel que fa a la data de celebració del concert. Exp. 2022/4683

Havent-se presentat la següent proposta, amb la declaració prèvia d'urgència:

“En data 22 d'agost de 2022, el Consell Executiu va aprovar l'encàrrec de gestió a FECOEF, SAU per a la producció tècnica i execució del Concert Musical de l'artista Ana Mena, al pati del Recinte Firal d'Eivissa, i es fixava, tot d'acord amb allò proposat pel conseller (i amb la memòria tècnica subscrita pel gerent del Campament de Cala Jondal) com a data del concert el dia 30 de setembre de 2022.

Atès el nou informe del dit gerent.

Vist que el pròxim dia 30 de setembre (divendres) se celebraran a Eivissa altres esdeveniments musicals que podrien perjudicar notablement l'afluència de públic al concert musical de l'artista Ana Mena, es considera convenient canviar la data del concert per al dia 2 d'octubre (diumenge), ja que l'esmentada modificació suposarà un benefici per al conjunt de la ciutadania i permetrà que un major nombre de ciutadans pugui gaudir de l'espectacle.

Per tot l'anterior, en ús de les facultats que tenc conferides, s'eleva al Consell Executiu la següent

PROPOSTA D'ACORD:

Primer. Modificar l'acord el Consell executiu de data 22-8-2022, únicament en el sentit de canviar la data del concert de l'artista Ana Mena, que se celebrarà el dia 2 d'octubre de 2022.

 

Segon. Comunicar aquest acord a FECOEF, SAU.”

(...)”.

 

Eivissa, 2 de setembre de 2022

El cap de secció del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni. José Vicente Garibo Redolat

 

ANNEX MEMORIA TÉCNICA (Aprovada per acord del Consell Executiu en data 19 d'agost de 2022; modificada per acord del Consell Executiu en data 26 d'agost de 2022)

Assumpte: Encàrrec de gestió a FECOEV, SAU per a la producció tècnica i execució del concert de l'artista Ana Mena

1. Objecte

El Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut del Consell Insular d'Eivissa, com a part de la seua programació de foment d'oci i lleure per als joves durant l'any 2022, té previst dur a terme el concert de l'artista Ana Mena, que es celebrarà el pròxim dia 02 d'octubre de 2022.

El lloc de celebració d'aquest esdeveniment és el Recinte de Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa, ctra. Eivissa – Sant Antoni Km. 1, 07800 Eivissa.

Per a la realització i producció d'aquest esdeveniment, Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa S.A.U. (FECOEV) haurà de:

1. Portar a terme les actuacions que són objecte de l'encàrrec de gestió per a la producció tècnica de l'esdeveniment:

a. Aportar personal i equips d'il·luminació, personal i equips de so (excepte els aportats pel propi artista), personal de càrrega i descàrrega de material, transport de personal i de material, producció artística i tècnica del concert, adequar espais per a ser utilitzats com a camerinos i vestuaris, banys, les infraestructures necessàries per complir amb rigor el Pla d'autoprotecció d'espectacles musicals en el pati del recinte firal, redactat, en el seu dia, pels serveis tècnics del Consell Insular d'Eivissa, les infraestructures necessàries per complir amb les necessitats dels artistes, i en definitiva qualsevol equipament i/o requeriment sol·licitat pels artistes així com les que venen definides en el pressupost.

b. Disseny de tot el material publicitari basat en la imatge de l'artista i aplicació als diferents suports publicitaris. L'escut del Consell Insular d'Eivissa haurà d'estar present de forma destacada en tots els suports publicitaris que s'editin per promocionar el concert. Abans d'imprimir, editar o publicar qualsevol material publicitari s'ha de comptar amb el vistiplau del Departament de Presidència i Òrgans de Govern i ha d'haver estat revistat pel Servei de Normalització Lingüística d'aquest departament.

Queda prohibida qualsevol forma de promoció o publicitat tant a la cartelleria com al recinte que inciti a les persones menors d'edat, de manera directa o indirecta, al consum de begudes alcohòliques o de tabac.

c. Contractar els serveis d'infermeria adients, si escau.

d. Habilitar a la zona de públic un espai reservat, adaptat per a persones amb discapacitat, si escau.

e. Fer-se càrrec del control estricte de l'aforament de públic, respectant la capacitat d'aforament legal.

f. FECOEV, SAU realitzarà tots els tràmits administratius i tècnics per aconseguir la corresponent autorització administrativa prèvia i preceptiva, per a la celebració de l'esdeveniment.

2. Complir l'establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Igualment, per a la realització del concert, estarà obligada al compliment de la Llei 7/2014, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats de les Illes Balears.

3. Complir l'establert a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, a més del seu desenvolupament normatiu i disposicions relacionades.

4. Contractar les assegurances que corresponguin.

5. Posar a disposició de les persones usuàries, a la recepció del recinte, fulles de reclamacions i queixes.

6. Complir, en la realització de les activitats objecte d'aquest encàrrec de gestió, les mesures sanitàries i de distanciament social establertes per les autoritats sanitàries amb motiu de la COVID-19, si escau.

Per la seua part, el Consell Insular d'Eivissa es farà càrrec únicament de la venda d'entrades, prèvia tramitació del preceptiu expedient d'establiment de preu de venda públic de les entrades, i de la corresponent liquidació davant la Societat General d'Autors i Editors (SGAE).

El Consell Insular d'Eivissa quedarà exclòs de qualsevol risc empresarial derivat de les accions previstes a l'objecte d'aquest encàrrec. FECOEV, SAU inhibirà al Consell Insular d'Eivissa de tota responsabilitat.

2. Mitjà propi destinatari de l'encàrrec

L'empresa pública FECOEV, amb NIF A07837602, és una entitat mercantil de capital públic del Consell Insular d'Eivissa, que de conformitat amb els seus Estatuts té com objecte, entre altres, la realització de les activitats precises per planificar, projectar, coordinar i gestionar amb les administracions públiques les activitats inherents a un centre integrat de serveis relacionats amb la promoció econòmica, social i cultural mitjançant la gestió integral d'esdeveniments relacionats amb la promoció econòmica, turística, social, esportiva i cultural.

Aquesta entitat tendrà la condició de mitjà propi del Consell Insular d'Eivissa sempre que s'acompleixin les condicions previstes a l'apartat tercer de l'article 1 bis dels seus Estatuts, i en virtut d'aquest precepte és l'entitat que ha realitzat part de les feines de realització i producció d'aquest esdeveniment, juntament amb el Consell Insular, per la qual cosa, el seu personal és coneixedor de les accions necessàries per dur-lo a terme.

Vist que l'esmentada empresa pública disposa de mitjans per poder executar aquestes accions de realització i producció del concert esmentat i, tenint en compte que el Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut no compta amb els mitjans tècnics i humans idonis per portar-lo a terme, així com de l'espai per a la realització del concert objecte de l'encàrrec.

De conformitat amb la instrucció de Secretaria del Consell Insular, aprovada pel Consell Executiu en data 13/05/2013, el Consell Insular pot encarregar a FECOEV directament la realització d'activitats de la seva competència per raons d'eficàcia. Així mateix, el present encàrrec compleix l'establert a l'Acord de fiscalització limitada prèvia per a l'adaptació dels requisits addicionals prevists a l'Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, modificat el 7 de juliol de 2011, i el 20 de juliol de 2018, respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, adoptat pel Ple del Consell Insular d'Eivissa en sessió de data 29/11/2018, en relació als expedients d'encàrrecs de gestió.

És per tot l'anterior que el Consell Insular d'Eivissa, mitjançant el Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut ha proposat que el Consell Insular d'Eivissa encarregui a FECOEV la realització de les accions previstes i necessàries per dur a terme la producció tècnica i execució del concert de l'artista Ana Mena.

3. Justificació i necessitat

De conformitat amb l'article 70.9 i 16 de l'EAIB el Consell Insular d'Eivissa té competències pròpies en matèria de l'esport, el lleure i la joventut, disseny i aplicació de polítiques, plans i programes destinats a la joventut, que exerceix des de que va ser transferida la competència mitjançant Llei 21/2006, de 15 de desembre, d'atribució de competències als consells de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure estableix la transferència als consells de Menorca i d'Eivissa i Formentera de les funcions reglamentària, executiva i de gestió en matèria de joventut i lleure (BOIB núm. 184, de 23-12-2006).

L'article 4 de la Llei 21/2006, de 15 de desembre, d'atribució de competències als consells de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure, diu que els consells de Menorca i d'Eivissa i Formentera exerciran, dins el seu àmbit territorial i amb subjecció a l'ordenament sectorial vigent, les funcions relatives a les activitats de lleure amb infants i joves, entre d'altres, programació i execució d'activitats de temps lliure infantil i juvenil. Igualment a l'article 9 de l'esmentada Llei diu que els consells de Menorca i d'Eivissa i Formentera assumeixen, dins el seu àmbit territorial, la promoció d'activitats de desenvolupament cultural dirigides a joves.

De conformitat amb l'establert a l'apartat 8 de l'article tercer del Decret de Presidència núm. 2020000768, de modificació del Decret de Presidència núm. 2019000471, de data 10-7-2019, d'estructura del govern del Consell Insular d'Eivissa i creació de departaments, i del Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16-7-2019, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 153, de 5-09-2020, modificació al BOIB núm. 119, de 2-09-2021), el Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut del Consell Insular d'Eivissa comprèn: «g) L'activitat competencial pròpia del Consell Insular en relació amb les matèries de foment i promoció de les activitats esportives, activitats recreatives, d'oci i lleure, joventut i equipaments juvenils i ordenació d'aquestes activitats”.

El Consell Insular d'Eivissa no compta amb els mitjans propis suficients per dur a terme la producció tècnica i execució del Concert d'Ana Mena. No obstant això, l'article 11.1 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic, estableix que “La realització d'activitats de caràcter material o tècnic de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic es pot encarregar a altres òrgans o entitats de dret públic de la mateixa Administració o d'una altra, sempre que entre les seves competències estiguin aquestes activitats, per raons d'eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans tècnics idonis per exercir-les (...)”.

Altrament, d'acord amb l'establert a l'apartat 2 de l'article 1 bis dels Estatuts de FECOEV, SAU(BOIB núm. 76, de 21-05-2015; correcció BOIB núm. 174, de 26-11-2015; modificació BOIB núm. 30, de 08-03-2018) el Consell Insular d'Eivissa podrà encarregar a la societat l'execució de qualsevol actuació material relacionada amb l'objecte social esmentat a l'article 2 dels Estatuts, dins del qual es troba: «La gestió integral d'esdeveniments relacionats amb la promoció econòmica, turística, social, esportiva i cultural, tant de caire públic com privat.»

Per això, és voluntat del Consell Insular d'Eivissa, a través del seu Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut, fomentar totes aquelles iniciatives que a l'illa suposin una promoció d'activitats d'oci i de lleure, tant per residents com per a les persones visitants, concerts musical de màxim nivell que suposin un benefici cultural i lúdic i que afavoreixin la promoció de l'oci i el lleure en els seus diversos àmbits i a la vegada contribuir a la promoció i la projecció exterior d'Eivissa, afavorint el gaudiment d'espectacles amb artistes diversos, i amb aquesta finalitat vol realitzar el present Encàrrec de gestió a FECOEV, SAU per a la producció tècnica i execució del Concert de l'artista Ana Mena, adreçat als joves de l'illa, que es celebrarà al Recinte Firal d'Eivissa.

4. Termini de duració i extinció

Les actuacions a encarregar es desenvoluparan el dia del concert, segons el calendari establert a l'objecte d'aquesta memòria tècnica. No obstant aquest encàrrec desplegarà els seus efectes des del moment de la notificació a l'entitat encarregada, la qual cosa suposarà l'ordre d'inici de les actuacions.

La vigència serà fins al dia en que hagin quedat justificades totes les despeses davant l'òrgan gestor que farà el seguiment de l'encàrrec que, en qualsevol cas, no podrà superar la data del 1 de desembre de 2022.

5. Pressupost i aplicació pressupostària

DESPESES:

CONCEPTE

DETALL I CONCEPTE

SERVEIS FECOEV

SERVEIS EXTERNS

5% PROVEÏDORS EXTERNS

TOTAL

IMPORTS PER CONCEPTE

 

 

ACTIVITAT

ENGYINYER, llicència activitat i projecte elèctric

 

8.500,00

425,00

8.925,00

 

 

 

14.500,00

ADQUISICIÓ SENYALITZACIÓ EMERGÈNCIA XL

1.000,00

 

 

1.000,00

IL·LUMINACIÓ EMERGÈNCIA

3.000,00

 

 

3.000,00

BUTLLETÍ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA inclou taxes d'indústria

 

750,00

37,50

787,50

INSPECCIÓ REGLAMENTÀRIA DE LA INSTAL·LACIÓ ELECTRICA (OCA)

 

750,00

37,50

787,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAI, SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE ELEMENTS TÈCNICS I ALTRES NECESSARIS

INSTAL·LACIÓ RECINTE. NAU

48.400,00

 

 

 

75.900,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

167.957,75

INSTAL·LACIÓ RECINTE: PATI

24.200,00

 

 

INSTAL·LACIÓ RECINTE: PARQUING

3.300,00

 

 

CONSUM ELÈCTRIC, nau amb a/c i 2 nits de consum de llums de pati

3.300,00

 

 

3.300,00

DESMUNTATGE I MUNTATGE DE LA CARPA

13.200,00

 

 

13.200,00

GENERADORS

 

3.500,00

175,00

3.675,00

ESCOMESA ELÈCTRICA

2.700,00

 

 

2.700,00

GUÀRDIES PERSONAL MANTENIMENT DEL CMM (ELECNOR)

 

900,00

45,00

2.310,00

LLUMS I SO CONCERT ANA MENA

 

35.000,00

1.750,00

36.750,00

ESCENARI CONCERT ANA MENA

 

11.955,00

597,75

12.552,75

RECURS PREVENTIU + SERVEI SANITARI I I MUNTATGE I DESMUNTATGE ESTRUCTURES

 

5.000,00

250,00

5.250,00

CAMERINOS inclou mobiliari i moquetes

4.500,00

 

 

4.500,00

ELEMENTS DIVERSOS: tanques, carpes…

1.265,00

 

 

1.265,00

PERSONAL MANTENIMENT: muntatge, concerts, desmuntatge elements i guàrdies

7.920,00

 

 

7.875,00

 

 

 

IMPLANTACIÓ PLA D'EMERGÈNCIES

COORDINACIÓ PLA EMERGÈNCIES inclou organigrama personal responsable i comunicació Dir. Gen. Emergències, Protecció civil i policia local. Autoritzacions i control vehicles autoritzats

4.550,00

 

 

4.550,00

 

 

 

 

 

18.820,50

SEGURETAT: Direcció, vigilants, auxiliars i controladors d'accessos

 

7.100,00

355,00

7.455,00

CABINES SANITÀRIES ARTISTES I TÈCNICS I EXTRES PER PÚBLIC A ZONA BAR

 

1.210,00

60,50

1.270,50

SERVEIS SANITÀRIS, AMBULÀNCIES I CARPES ASSISTÈNCIA MÉDICA.

 

2.500,00

125,00

2.625,00

NETEJA PRÉVIA, CONCERTS I POST

2.920,00

 

 

2.920,00

 

 

 

 

 

 

GESTIÓ I PRODUCCIÓ

PRODUCCIÓ I GESTIÓ TÈCNICA CONCERT

 

17.908,00

895,40

18.803,40

 

 

 

 

 

68.275,35

PRODUCCIÓ ARTÍSTICA. Inclou càtering i camerinos

 

3.509,00

175,45

3.684,45

DESPLAÇAMENT ARTISTES I EQUIP

 

12.800,00

640,00

13.440,00

TRASLLATS INTERNS, ARTISTES I EQUIP

 

3.000,00

150,00

3.150,00

ESTÀNCIA ARTISTES I EQUIP

 

7.000,00

350,00

7.350,00

ASSISTÈNCIA TÈCNICA A TAQUILLA

 

450,00

22,50

472,50

ASSEGURANCES PER CONTINGÈNCIES: Cancel·lació

 

7.500,00

375,00

7.875,00

GESTIÓ ADMINISTRATIVA I COORDINACIÓ GEN.

13.500,00

 

 

13.500,00

 

PUBLICITAT

DISSENY MAQUETACIÓ, D.L. I PERMISOS PUBLICITAT: Cartells, lones, adaptació a anuncis, invitacions i altres

3.500,00

 

 

3.500,00

 

8.900,00

IMPRENTA

 

5.000,00

400,00

5.400,00

 

TOTAL

137.255,00

134.332,00

6.866,60

278.453,60

278.453,60

 

SERVEIS PRESTATS PER FECOEV

137.255,00

SERVEIS PRESTATS PER PROVEÏDORS EXTERNS

134.332,00 €

% PROVEÏDORS EXTERNS

6.866,60 €

TOTAL

278.453,60 €

El Consell Insular d'Eivissa destinarà a la producció tècnica del concert de l'artista Ana Mena la quantitat màxima de 278.453,60 (dos-cents setanta-vuit mil quatre-cents cinquanta-tres euros amb seixanta cèntims) per l'encàrrec de gestió eventual i directa a FECOEV, en els mateixos termes que s'han detallat abans. Aquesta quantitat anirà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 3370-2279900 i tindrà el caràcter d'aportació màxima, a les despeses que realitzi, en execució de les accions objecte d'aquest encàrrec.

Amb relació a l'article 32.7 b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i coneixent els recursos amb els que compta FECOEV i la possible necessitat de recórrer a la contractació de tercers per l'execució parcial de l'encàrrec, s'ha previst que en cas de tenir que contractar amb tercers qualsevol prestació parcial, aquestes no superaran en cap moment el 50% de la quantia de l'encàrrec.

6. Forma de pagament

L'abonament les quantitats relatives a les despeses objecte d'aquest encàrrec es realitzarà a mesura que es vagin presentant les corresponents factures justificatives de les despeses realitzades.

El Consell Insular podrà requerir en qualsevol moment la documentació que estimi oportuna justificativa de les despeses facturades en cas de que no quedi prou detallat a la factura presentada.

En el cas que per la situació epidemiològica generada per la COVID-19, o per l'aplicació de les mesures sanitàries o de prevenció per evitar els contagis, dictades per les autoritats competents, o per qualsevol altre causa de força major, no es pugui realitzar l'activitat objecte d'aquest encàrrec de gestió, s'abonaran les despeses degudament justificades de les actuacions realitzades fins a la suspensió de l'activitat objecte d'aquest encàrrec.

En qualsevol cas, s'haurà d'estar al termini màxim de justificació previst al punt 4 d'aquest encàrrec.

Les factures es presentaran a través del Punt General d'Entrada de Factures Electròniques del Consell Insular d'Eivissa (https://cie.face.gob.es/) amb els següents codis DIR3:

Denominació: Consell Insular d'Eivissa

Av. de España, 49

07800 Eivissa

NIF: S 0733001 B

 

Oficina comptable

Òrgan gestor

Unitat tramitadora

Consell Insular d'Eivissa

Departament d'Esports i Joventut

Joventut

L03070006

LA0007848

LA0005723

7. Possibilitat de pròrroga o modificacions

Si mentre s'està executant l'encàrrec de gestió es produeixen circumstàncies que així ho aconsellin, el Consell Insular d'Eivissa podrà modificar l'encàrrec inicial bé a iniciativa pròpia, bé a petició del mitjà propi, sempre i quan aquesta modificació quedi acreditada i justificada, i es produeixi durant el termini de durada de l'encàrrec i no afecti a actuacions ja realitzades. Aquesta modificació suposarà la tramitació del corresponent expedient administratiu que requerirà dels mateixos actes que l'expedient inicial.

En quant a la possibilitat de pròrroga de l'encàrrec haurà de quedar acreditat que és necessària i justificada i es podrà realitzar en els mateixos termes establerts per a la modificació del mateix, sempre i quan s'exerciti abans de finalitzar l'esmentat encàrrec.

8. Mesures de protecció i seguretat

Els concerts s'hauran de realitzar seguint les mesures de seguretats vigents segons la legislació i de prevenció de riscos que les autoritats sanitàries dictin en el moment de celebració del concert, si escau.

8.- Director de l'encàrrec

Com a director de verificar l'execució de l'encàrrec de gestió es proposa el nomenament del gerent del Campament de sa Cala des Jondal, Francesc Xavier Costa García.

9.- Règim jurídic aplicable

Aquest encàrrec de gestió a un mitja propi personificat (Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa S.A.U. (FECOEV) per dur a terme la prestació del servei per a la producció tècnica del Concert musical de l'artista Ana Mena que es celebrarà el pròxim dia 02 d'octubre de 2022 al Recinte Firal d'Eivissa, es realitzarà de conformitat amb la legislació vigent que hi sigui d'aplicació, I en tot cas, observant les prescripcions contingudes als articles, 11 i 86 Llei 40/2015, de 1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic i als articles 6 i 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.

De conformitat amb l'article 11.2 de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic, l'òrgan encomanat té la condició d'encarregat del tractament de les dades de caràcter personal a les quals pugui tenir accés en execució de l'encàrrec de gestió, de conformitat amb l'establert a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals, al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (DOUE 4.5.2016), i a la resta de legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, que hi sigui d'aplicació.