Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DES CASTELL

Núm. 488377
Nomenament de batlle accidental

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Sra. Batllessa, en data 31 d'agost de 2022, ha adoptat la següent Resolució:

NOMENAMENT DE BATLLE ACCIDENTAL

PRIMER.- Delegar les funcions de la Batlia de l'Ajuntament des Castell en el Primer Tinent de Batlle, el Sr. Joan Antoni Serra Puig, durant els següents períodes:

- del 02.09.2022 a les 15:00 hores al 04.09.2022 a les 23:00 hores

- del 23.09.2022 a les 12:00 hores al 27.09.2022 a les 09:00 hores,

d'acord amb l'article 43 del ROF, i amb els efectes disposats a l'art. 47 del text reglamentari de referència, sense perjudici de la reassumpció de funcions en cas de reincorporació anticipada de la Sra. Batllessa.

SEGON.- Traslladar la present Resolució als interessats, als grups municipals i a les àrees i serveis de l'Ajuntament.

TERCER.- Publicar la present Resolució al BOIB i donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que es celebri.

 

Signat a Es Castell, en la data de la signatura electrònica (1 de setembre de 2022)

La batllessa Juana Escandell Salom