Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 489024
Resolució d’inici de la declaració de pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció dels tercers i pels imports que es determinen en aquesta resolució

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

Atesa la base 14 de les bases d'execució del pressupost de 2022 i els articles 182 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 47 i 48 del RD 500/1990, de 20 d'abril, s'han incorporat diverses operacions comptables d'anualitats anteriors que presenten saldos retinguts corresponents a actuacions que ja han finalitzat.

Consten a la comptabilitat de l‘Institut Mallorquí d'afers Socials les següents operacions amb saldos pendents, d'exercicis anteriors, que han estat incorporades al pressupost vigent 2022:

OPERACIÓ

FASE

PROJECTE

APLICACIÓ

TERCER

IMPORT

220170095058

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

FUNDACIO INSTITUT DE REINSERCIO SOCIAL (IRES)

993,84 €

220170095059

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

FUNDACIÓN DE SOLIDARIDAD AMARANTA

845,63 €

220170095060

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

FUNDACIÓN DE SOLIDARIDAD AMARANTA

6.267,26 €

220170095062

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

INSTITUCIÓ NATZARET

869,09 €

220170095063

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

INSTITUCIÓ NATZARET

7.851,20 €

220170095064

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

INSTITUCIÓ NATZARET

422,89 €

220170095066

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

ASS.PADRE MONTALVO PARA NIÑOS SIN HOGAR

68,29 €

220170095070

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

ASSOCIACIÓ DE MARES DE DISCAPACITATS DE BALEARS

764,54 €

220170095071

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

CREU ROJA ESPANYOLA

1,65 €

220170095072

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

FUNDACION DEIXALLES

5.133,99 €

220180042169

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

ASSOCIACIÓ DE MARES DE DISCAPACITATS DE BALEARS

0,01 €

220180125288

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL

1.747,71 €

220180125292

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

FUNDACIÓ TROBADA

0,84 €

220180125293

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

INSTITUCIÓ NATZARET

83,89 €

220180125295

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

INSTITUCIÓ NATZARET

1.440,81 €

220180125299

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

ASS.PADRE MONTALVO PARA NIÑOS SIN HOGAR

9.816,22 €

220180125304

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

ASSOCIACIÓ DE MARES DE DISCAPACITATS DE BALEARS

60.000,00 €

220180125305

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

ASSOCIACIÓ DE MARES DE DISCAPACITATS DE BALEARS

2.250,13 €

220180125307

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

ASSOCIACIÓ DE MARES DE DISCAPACITATS DE BALEARS

2.250,13 €

220180125309

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

ASSOCIACIÓ DE MARES DE DISCAPACITATS DE BALEARS

2.250,13 €

A) El 24 de juliol de 2017, la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) va aprovar l'expedient de la convocatòria pública d'ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió, per a l'any 2017. A aquesta resolució es va autoritzar la despesa dimanant d'aquests expedients per l'import total de set-cents seixanta mil euros (760.000,00 €), amb càrrec a la partida 00.23102.78001 del vigent pressupost de despeses de l'IMAS.

La convocatòria es va publicar en el BOIB núm. 92, de 29 de juliol de 2017. Un pic revisades les sol·licituds admeses i esmenades, la Comissió Avaluadora va formular la corresponent proposta de resolució a favor de les entitat exposades al següent quadre.

 

OPERACIÓ

FASE

PROJECTE

APLICACIÓ

TERCER

IMPORT

220170095058

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

FUNDACIO INSTITUT DE REINSERCIO SOCIAL (IRES)

993,84 €

220170095059

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

FUNDACIÓN DE SOLIDARIDAD AMARANTA

845,63 €

220170095060

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

FUNDACIÓN DE SOLIDARIDAD AMARANTA

6.267,26 €

220170095062

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

INSTITUCIÓ NATZARET

869,09 €

220170095063

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

INSTITUCIÓ NATZARET

7.851,20 €

220170095064

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

INSTITUCIÓ NATZARET

422,89 €

220170095066

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

ASS.PADRE MONTALVO PARA NIÑOS SIN HOGAR

68,29 €

220170095070

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

ASSOCIACIÓ DE MARES DE DISCAPACITATS DE BALEARS

764,54 €

220170095071

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

CREU ROJA ESPANYOLA

1,65 €

220170095072

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

FUNDACION DEIXALLES

5.133,99 €

1. En data 28 d'octubre de 2017 es publica al BOIB la Resolució de l'expedient d'atorgament de les ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'IMAS, per a l'any 2017, segons la qual, de l'import total sol·licitat pel projecte «Millora accessibilitat a planta soterrani», es concedeixen 27.771,72 € a Fundació Institut de Reinserció Social (IRES) (CIF G-64147184).

En data 27 de novembre de 2017, el cap de la Secció d'Inserció Social, Sebastià Cerdà Campomar, va emetre informe proposta per a la tramitació del pagament de l'import justificat de la convocatòria pública d'ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. On, a la vista de la documentació aportada per l'entitat, formula proposta de resolució per reconèixer l'obligació i liquidar el pagament per l'import de quatre mil nou-cents seixanta euros amb quatre cèntims (4.960,04 €).

En data 06 de març de 2018, el cap de la Secció d'Inserció Social, Sebastià Cerdà Campomar, va emetre informe proposta per a la tramitació del pagament de l'import justificat de la convocatòria pública d'ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. On, a la vista de la documentació aportada per l'entitat, formula proposta de resolució per reconèixer l'obligació i liquidar el pagament per l'import de vint-i-un mil vuit-cents disset euros amb vuitanta-quatre cèntims (21.817,84 €).

Tenint en compte que la quantitat justificada suma un total de 26.777,88 € i que la quantitat concedida a l'entitat Fundació Institut de Reinserció Social (IRES) era un total de 27.771,72 €, ens trobem amb un sobrant de 993,84 € (operació 220170095058).

2. En data 28 d'octubre de 2017 es publica al BOIB la Resolució de l'expedient d'atorgament de les ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'IMAS, per a l'any 2017, segons la qual, de l'import total sol·licitat pel projecte «Obres de millora i adequació de bany, cuina, climatització, il·luminació i dotació maquinària», es concedeixen 68.378,54 € a Fundació Amaranta Residència Jorbalan (CIF G-84913946).

En data 16 de novembre de 2017, la cap de la Secció de Menors i Família, Amparo Solanes Calatayud, va emetre informe proposta per a la tramitació del pagament de l'import justificat de la convocatòria pública d'ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. On, a la vista de la documentació aportada per l'entitat, formula proposta de resolució per reconèixer l'obligació i liquidar el pagament per l'import de quatre mil cinc-cents trenta-u euros amb trenta-quatre cèntims (4.531,34 €).

En data 16 de febrer de 2018, el cap de la Secció de Menors i Família, Cristòfol Sastre Ramis, va emetre informe proposta per a la tramitació del pagament de l'import justificat de la convocatòria pública d'ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. On, a la vista de la documentació aportada per l'entitat, formula proposta de resolució per reconèixer l'obligació i liquidar el pagament per l'import de seixanta-tres mil un euro amb cinquanta-set cèntims (63.001,57 €).

Tenint en compte que la quantitat justificada suma un total de 67.532,91 € i que la quantitat concedida a l'entitat Fundació Amaranta Residència Jorbalan era un total de 68.378,54 €, ens trobem amb un sobrant de 845,63 € (operació 220170095059).

3. En data 28 d'octubre de 2017 es publica al BOIB la Resolució de l'expedient d'atorgament de les ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'IMAS, per a l'any 2017, segons la qual, de l'import total sol·licitat pel projecte Adequació de banys per accés discapacitats, es concedeixen 45.426,95 € a Fundació Amaranta - Centre Caliu (CIF G-84913946).

 

En data 17 de novembre de 2017, la cap de la Secció de Menors i Família, Amparo Solanes Calatayud, va emetre informe proposta per a la tramitació del pagament de l'import justificat de la convocatòria pública d'ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. On, a la vista de la documentació aportada per l'entitat, formula proposta de resolució per reconèixer l'obligació i liquidar el pagament per l'import de dos mil set-cents seixant-tres euros amb cinquanta-cinc cèntims (2.763,55 €).

En data 16 de febrer de 2018, la cap de la Secció Juridicotècnica, Isabel Comas Mas, va emetre informe proposta per a la tramitació del pagament de l'import justificat de la convocatòria pública d'ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. On, a la vista de la documentació aportada per l'entitat, formula proposta de resolució per reconèixer l'obligació i liquidar el pagament per l'import de trenta-sis mil tres-cents noranta-sis euros amb catroze cèntims (36.396,14 €).

Tenint en compte que la quantitat justificada suma un total de 39.159,69 € i que la quantitat concedida a l'entitat Fundació Amaranta - Centre Caliu era un total de 45.426,95 €, ens trobem amb un sobrant de 6.267,26 € (operació 220170095060).

4. En data 28 d'octubre de 2017 es publica al BOIB la Resolució de l'expedient d'atorgament de les ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'IMAS, per a l'any 2017, segons la qual, de l'import total sol·licitat pel projecte «Obres de millora i adequació de bany per a discapacitats», es concedeixen 14.082,52 € a Fundació Natzaret, pista d'aterratge (CIF G-07038714).

En data 30 d'octubre de 2018, el cap del Servei de Menors i Família, Cristòfol Sastre Ramis, va emetre informe proposta per a la tramitació del pagament de l'import justificat de la convocatòria pública d'ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. On, a la vista de la documentació aportada per l'entitat a la primera i segona justificació, formula proposta de resolució per reconèixer l'obligació i liquidar el pagament per l'import de tretze mil dos-cents tretze euros amb quaranta-tres cèntims (13.213,43 €).

Tenint en compte que la quantitat justificada suma un total de 13.213,43 € i que la quantitat concedida a l'entitat Fundació Natzaret pista d'aterratge era un total de 14.082,52 €, ens trobem amb un sobrant de 869,09 € (operació 220170095062).

5. En data 28 d'octubre de 2017 es publica al BOIB la Resolució de l'expedient d'atorgament de les ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'IMAS, per a l'any 2017, segons la qual, de l'import total sol·licitat pel projecte «Obres de millora i adequació de bany, cuina i millora d'habitacions», es concedeixen 21.160,30 € a Fundació Natzaret, per un futur (CIF G-07038714).

En data 08 de novembre de 2019, el cap del Servei de Menors i Família, Antonio Muñoz Rico, va emetre informe proposta per a la tramitació del pagament de l'import justificat de la convocatòria pública d'ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. On, a la vista de la documentació aportada per l'entitat, formula proposta de resolució per reconèixer l'obligació i liquidar el pagament per l'import de tretze mil tres-cents nou euros amb nou cèntims (13.309,10 €).

Tenint en compte que la quantitat justificada suma un total de 13.309,10 € i que la quantitat concedida a l'entitat Fundació Natzaret per un futur era un total de 21.160,30 €, ens trobem amb un sobrant de 7.851,20(operació 220170095063).

6. En data 28 d'octubre de 2017 es publica al BOIB la Resolució de l'expedient d'atorgament de les ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'IMAS, per a l'any 2017, segons la qual, de l'import total sol·licitat pel projecte «Obres de millora i adequació per manteniment sala quart», es concedeixen 15.857,72 € a Fundació Natzaret Quart creixent (CIF G-07038714).

En data 01 de desembre de 2017, la cap del Servei de Menors i Família, Amparo Solanes Calatayud, va emetre informe proposta per a la tramitació del pagament de l'import justificat de la convocatòria pública d'ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. On, a la vista de la documentació aportada per l'entitat, formula proposta de resolució per reconèixer l'obligació i liquidar el pagament per l'import de tretze mil quatre-cents cinquanta-set euros amb cinquanta-cinc cèntims (13.457,97 €).

En data 12 de febrer de 2018, la cap de la Secció Juridicotècnica, Isabel Comas Mas, va emetre informe proposta per a la tramitació del pagament de l'import justificat de la convocatòria pública d'ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. On, a la vista de la documentació aportada per l'entitat, formula proposta de resolució per reconèixer l'obligació i liquidar el pagament per l'import de mil nou-cents setanta-sis euros amb vuitanta-sis cèntims (1.976,86 €).

Tenint en compte que la quantitat justificada suma un total de 15.434,83 € i que la quantitat concedida a l'entitat Fundació Natzaret Quart Creixent era un total de 15.857,72 €, ens trobem amb un sobrant de 422,88(operació 220170095064).

7. En data 28 d'octubre de 2017 es publica al BOIB la Resolució de l'expedient d'atorgament de les ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'IMAS, per a l'any 2017, segons la qual, de l'import total sol·licitat pel projecte «Dotació de mobiliari», es concedeixen 9.172,89 € a Fundación Padre Montalvo para niños sin hogar (CIF G-0713802R).

En data 04 de desembre de 2017, la cap de la Secció de Menors i Família, Amparo Solanes Calatayud, va emetre informe proposta per a la tramitació del pagament de l'import justificat de la convocatòria pública d'ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. On, a la vista de la documentació aportada per l'entitat, formula proposta de resolució per reconèixer l'obligació i liquidar el pagament per l'import de tres mil nou-cents quaranta-tres euros amb vuitanta-quatre cèntims (3.943,84 €).

En data 15 de febrer de 2018, la cap de la Secció Juridicotècnica, Isabel Comas Mas, va emetre informe proposta per a la tramitació del pagament de l'import justificat de la convocatòria pública d'ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. On, a la vista de la documentació aportada per l'entitat, formula proposta de resolució per reconèixer l'obligació i liquidar el pagament per l'import de cinc mil cent seixanta euros amb setanta-sis cèntims (5.160,76 €).

Tenint en compte que la quantitat justificada suma un total de 9.104,60 € i que la quantitat concedida a l'entitat Fundación Padre Montalvo era un total de 9.172,89 €, ens trobem amb un sobrant de 68,29(operació 220170095066).

8. En data 28 d'octubre de 2017 es publica al BOIB la Resolució de l'expedient d'atorgament de les ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'IMAS, per a l'any 2017, segons la qual, de l'import total sol·licitat pel projecte «Adequació instal·lacions Inca i Palma», es concedeixen 25.236,76 € a Fundació Deixalles (CIF G-07255953).

En data 18 de novembre de 2017, el cap de la Secció d'Inserció Social, Sebastià Cerdà Campomar, va emetre informe proposta per a la tramitació del pagament de l'import justificat de la convocatòria pública d'ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. On, a la vista de la documentació aportada per l'entitat per justificar les obres, formula proposta de resolució per reconèixer l'obligació i liquidar el pagament per l'import de cinc mil vuit-cents setanta-tres euros amb seixanta-sis cèntims (5.873,66€). I, la vista de la documentació aportada per l'entitat per justificar el mobiliari, formula proposta de resolució per reconèixer l'obligació i liquidar el pagament per l'import de cinc mil sis-cents cinquanta-quatre euros amb seixanta-sis cèntims (5.654,66€).

En data 26 de juny de 2017, el cap de la Secció d'Inserció Social, Sebastià Cerdà Campomar, va emetre informe proposta per a la tramitació del pagament de l'import justificat de la convocatòria pública d'ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. On, a la vista de la documentació aportada per l'entitat, formula proposta de resolució per reconèixer l'obligació i liquidar el pagament per l'import de vuit mil cinc-cents setanta-quatre euros amb quaranta-cinc cèntims (8.574,45€).

Tenint en compte que la quantitat justificada suma un total de 20.102,77 € i que la quantitat concedida a l'entitat Fundació Deixalles era un total de 25.236,76 €, ens trobem amb un sobrant de 5.133,99(operació 220170095072).

9. En data 28 d'octubre de 2017 es publica al BOIB la Resolució de l'expedient d'atorgament de les ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'IMAS, per a l'any 2017, segons la qual, de l'import total sol·licitat pel projecte «Adequació i millora de l'oficina reforma bany minusvàlids», es concedeixen 42.848,99 € a Creu Roja (CIF Q2866001G).

En data 11 de desembre de 2017, el cap de la Secció d'Inserció Social, Sebastià Cerdà Campomar, va emetre informe proposta per a la tramitació del pagament de l'import justificat de la convocatòria pública d'ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. On, a la vista de la documentació aportada per l'entitat, formula proposta de resolució per reconèixer l'obligació i liquidar el pagament per l'import de trenta-quatre mil set-cents disset euros amb noranta-quatre cèntims (34.717,94 €).

En data 23 de febrer de 2018, el cap de la Secció d'Inserció Social, Sebastià Cerdà Campomar, va emetre informe proposta per a la tramitació del pagament de l'import justificat de la convocatòria pública d'ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. On, a la vista de la documentació aportada per l'entitat, formula proposta de resolució per reconèixer l'obligació i liquidar el pagament per l'import de vuit mil cent vint i nou euros amb quaranta cèntims (8.129,40 €).

Tenint en compte que la quantitat justificada suma un total de 42.847,34 € i que la quantitat concedida a l'entitat Fundació Natzaret Quart creixent era un total de 42.848,42 €, ens trobem amb un sobrant de 1,65(operació 220170095071).

10. En data 28 d'octubre de 2017 es publica al BOIB la Resolució de l'expedient d'atorgament de les ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'IMAS, per a l'any 2017, segons la qual, de l'import total sol·licitat pel projecte «Obres de reforma llar 1 mobiliari», es concedeixen 68.378,54 € a AMADIBA, Tavernera (CIF G-07758667).

En data 19 de febrer de 2019, el cap del Servei de Menors i Família, Cristòfol Sastre Ramis, va emetre informe proposta per a la tramitació del pagament de l'import justificat de la convocatòria pública d'ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. On, a la vista de la documentació aportada per l'entitat a la primera i segona justificació, formula proposta de resolució per reconèixer l'obligació i liquidar el pagament per l'import de seixanta-set mil sis-cents catorze euros (67.614,00 €).

Tenint en compte que la quantitat justificada suma un total de 67.614,00 € i que la quantitat concedida a l'entitat AMADIBA, Tavernera era un total de 68.378,54 €, ens trobem amb un sobrant de 764,54(operació 220170095070).

11. En data 28 d'octubre de 2017 es publica al BOIB la Resolució de l'expedient d'atorgament de les ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'IMAS, per a l'any 2017, segons la qual, de l'import total sol·licitat pel projecte «Obres de reforma Llar 3 i mobiliari», es concedeixen 67.934,27 € a AMADIBA llar 3 (CIF G-07758667).

En data 24 de novembre de 2017, la cap del Servei de Menors i Família, Amparo Solanes Calatayud, va emetre informe proposta per a la tramitació del pagament de l'import justificat de la convocatòria pública d'ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. On, a la vista de la documentació aportada per l'entitat, formula proposta de resolució per reconèixer l'obligació i liquidar el pagament per l'import de onze mil vuit-cents cinquanta-tres euros amb quaranta-set cèntims (11.853,47 €).

En data 08 de març de 2018, el cap del Servei de Menors i Família, Cristòfol Sastre Ramis, va emetre informe proposta per a la tramitació del pagament de l'import justificat de la convocatòria pública d'ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. On, a la vista de la documentació aportada per l'entitat, formula proposta de resolució per reconèixer l'obligació i liquidar el pagament per l'import de cinquanta-sis mil vuitanta euros amb setanta-nou cèntims (56.080,79 €).

Tenint en compte que la quantitat justificada suma un total de 67.934,26 € i que la quantitat concedida a l'entitat AMADIBA llar 3 era un total de 67.934,27 €, ens trobem amb un sobrant de 0,01(operació 220180042169).

B) El 2 de juliol de 2018, la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) va aprovar l'expedient de convocatòria pública d'ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió, a despesa dimanant d'aquest expedient per import total de 837.000,00€ (vuit cents trenta set mil euros) amb càrrec a la partida 00.23102.78081 del pressupost de despeses de l'IMAS per a l'any 2018.

El 28 de desembre de 2018, la presidenta de l'IMAS va resoldre otorgar les ajudes econòmiques relatives a la convocatòria esmentada a favor de les entitats següents:

220180042169

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

ASSOCIACIÓ DE MARES DE DISCAPACITATS DE BALEARS

0,01 €

220180125288

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL

1.747,71 €

220180125292

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

FUNDACIÓ TROBADA

0,84 €

220180125293

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

INSTITUCIÓ NATZARET

83,89 €

220180125295

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

INSTITUCIÓ NATZARET

1.440,81 €

220180125299

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

ASS.PADRE MONTALVO PARA NIÑOS SIN HOGAR

9.816,22 €

220180125304

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

ASSOCIACIÓ DE MARES DE DISCAPACITATS DE BALEARS

60.000,00 €

220180125305

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

ASSOCIACIÓ DE MARES DE DISCAPACITATS DE BALEARS

2.250,13 €

220180125307

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

ASSOCIACIÓ DE MARES DE DISCAPACITATS DE BALEARS

2.250,13 €

220180125309

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

ASSOCIACIÓ DE MARES DE DISCAPACITATS DE BALEARS

2.250,13 €

1. En data 31 de gener de 2019 es publica al BOIB la Resolució de l'expedient d'atorgament de les ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'IMAS, per a l'any 2018, segons la qual, de l'import total sol·licitat pel projecte «Dotació Equipament», es concedeixen 15.000,00 € a AMADIBA llar 3 (CIF G-07758667).

En data 24 d'octubre de 2019, el cap del Servei de Menors i Família, Antonio Muñoz Rico, va emetre informe proposta per a la tramitació del pagament de l'import justificat de la convocatòria pública d'ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. On, a la vista de la documentació aportada per l'entitat a la primera i segona justificació, formula proposta de resolució per reconèixer l'obligació i liquidar el pagament per l'import de dotze mil set-cents quaranta-nou euros amb vuitanta-set cèntims (12.749,87 €).

Tenint en compte que la quantitat justificada suma un total de 12.749,87 € i que la quantitat concedida a l'entitat AMADIBA llar 3 era un total de 15.000,00 €, ens trobem amb un sobrant de 2.250,13 € (operació 220180125305).

2. En data 31 de gener de 2019 es publica al BOIB la Resolució de l'expedient d'atorgament de les ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'IMAS, per a l'any 2018, segons la qual, de l'import total sol·licitat pel projecte «Dotació Equipament», es concedeixen 15.000,00 € a AMADIBA llar 2 (CIF G-07758667).

En data 24 d'octubre de 2019, el cap del Servei de Menors i Família, Antonio Muñoz Rico, va emetre informe proposta per a la tramitació del pagament de l'import justificat de la convocatòria pública d'ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. On, a la vista de la documentació aportada per l'entitat, formula proposta de resolució per reconèixer l'obligació i liquidar el pagament per l'import de dotze mil set-cents quaranta-nou euros amb vuitanta-set cèntims (12.749,87 €).

Tenint en compte que la quantitat justificada suma un total de 12.749,87 € i que la quantitat concedida a l'entitat AMADIBA llar 2 era un total de 15.000,00 €, ens trobem amb un sobrant de 2.250,13 € (operació 220180125307).

3. En data 31 de gener de 2019 es publica al BOIB la Resolució de l'expedient d'atorgament de les ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'IMAS, per a l'any 2018, segons la qual, de l'import total sol·licitat pel projecte «Dotació Equipament», es concedeixen 15.000,00 € a AMADIBA llar 1 (CIF G-07758667).

En data 24 d'octubre de 2019, el cap del Servei de Menors i Família, Antonio Muñoz Rico, va emetre informe proposta per a la tramitació del pagament de l'import justificat de la convocatòria pública d'ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. On, a la vista de la documentació aportada per l'entitat, formula proposta de resolució per reconèixer l'obligació i liquidar el pagament per l'import de dotze mil set-cents quaranta-nou euros amb vuitanta-set cèntims (12.749,87 €).

Tenint en compte que la quantitat justificada suma un total de 12.749,87 € i que la quantitat concedida a l'entitat AMADIBA llar 1 era un total de 15.000,00 €, ens trobem amb un sobrant de 2.250,13 € (operació 220180125309).

4. En data 31 de gener de 2019 es publica al BOIB la Resolució de l'expedient d'atorgament de les ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'IMAS, per a l'any 2018, segons la qual, de l'import total sol·licitat pel projecte «Dotació mobiliari i maquinaria», es concedeixen 3.201,24 € a Natzaret pista d'aterratge(CIF G-07038714).

En data 4 de juny de 2019, el cap del Servei de Menors i Família, Cristòfol Sastre Ramis, va emetre informe proposta per a la tramitació del pagament de l'import justificat de la convocatòria pública d'ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. On, a la vista de la documentació aportada per l'entitat, formula proposta de resolució per reconèixer l'obligació i liquidar el pagament per l'import de tres mil cent disset euros amb trenta-cinc cèntims (3.117,35 €).

Tenint en compte que la quantitat justificada suma un total de 3.117,35 € i que la quantitat concedida a l'entitat Natzaret pista d'aterratge era un total de 3.201,24 €, ens trobem amb un sobrant de 83,89 (operació 220180125293).

5. En data 31 de gener de 2019 es publica al BOIB la Resolució de l'expedient d'atorgament de les ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'IMAS, per a l'any 2018, segons la qual, de l'import total sol·licitat pel projecte «Dotació mobiliari i maquinaria», es concedeixen 3.943,88 € a Natzaret Quart Creixent (CIF G-07038714).

En data 23 d'octubre de 2019, el cap del Servei de Menors i Família, Antonio Muñoz Rico, va emetre informe proposta per a la tramitació del pagament de l'import justificat de la convocatòria pública d'ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. On, a la vista de la documentació aportada per l'entitat, formula proposta de resolució per reconèixer l'obligació i liquidar el pagament per l'import de dos mil cinc-cents tres euros amb set cèntims (2.503,07 €).

Tenint en compte que la quantitat justificada suma un total de 2.503,07 € i que la quantitat concedida a l'entitat Natzarte Quart Creixent era un total de 3.943,88 €, ens trobem amb un sobrant de 1.440,81 (operació 220180125295).

6. En data 31 de gener de 2019 es publica al BOIB la Resolució de l'expedient d'atorgament de les ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'IMAS, per a l'any 2018, segons la qual, de l'import total sol·licitat pel projecte «Dotació mobiliari», es concedeixen 15.000,00 € a Fundació Trobada (CIF G-07574080).

En data 22 de maig de 2019, el cap de Secció d'Inserció Social, Sebastià Cerdà Campomar, va emetre informe proposta per a la tramitació del pagament de l'import justificat de la convocatòria pública d'ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. On, a la vista de la documentació aportada per l'entitat, formula proposta de resolució per reconèixer l'obligació i liquidar el pagament per l'import de catorze mil nou-cents noranta-nou euros amb setze cèntims (14.999,16 €).

Tenint en compte que la quantitat justificada suma un total de 14.999,16 € i que la quantitat concedida a l'entitat Fundació Trobada era un total de 15.000,00 €, ens trobem amb un sobrant de 0,84 (operació 220180125292).

7. En data 31 de gener de 2019 es publica al BOIB la Resolució de l'expedient d'atorgament de les ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'IMAS, per a l'any 2018, segons la qual, de l'import total sol·licitat pel projecte «Obra de nova construcció» es concedeixen 31.137,68 € a Fundació Padre Montalvo (CIF G-07138027).

En data 10 de maig de 2019, el cap del Servei de Menors i Família, Cristòfol Sastre Ramis, va emetre informe proposta per a la tramitació del pagament de l'import justificat de la convocatòria pública d'ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. On, a la vista de la documentació aportada per l'entitat, formula proposta de resolució per reconèixer l'obligació i liquidar el pagament per l'import de vint-i-un mil tres-cents vint-i.u euros amb quaranta sis cèntims (21.321,46 €).

Tenint en compte que la quantitat justificada suma un total de 21.321,46 € i que la quantitat concedida a l'entitat Fundació Padre Montalvo era un total de 31.137,68 €, ens trobem amb un sobrant de 9.816,22 (operació 220180125299).

8. En data 31 de gener de 2019 es publica al BOIB la Resolució de l'expedient d'atorgament de les ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'IMAS, per a l'any 2018, segons la qual, de l'import total sol·licitat pel projecte «Adequació o rehabilitació» es concedeixen 30.948,55 € a Associació Aula Cultural (CIF G-07444086).

En data 05 de juliol de 2019, el cap de la Secció d'Inserció Social, Sebastià Cerdà Campomar, va emetre informe proposta per a la tramitació del pagament de l'import justificat de la convocatòria pública d'ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. On, a la vista de la documentació aportada per l'entitat, formula proposta de resolució per reconèixer l'obligació i liquidar el pagament per l'import de vint i nou mil dos-cents euros amb vuitanta-quatre cèntims (29.200,84 €).

Tenint en compte que la quantitat justificada suma un total de 29.200,84 € i que la quantitat concedida a l'entitat Associació Aula Cultural era un total de 30.948,55 €, ens trobem amb un sobrant de 1.747,71 (operació 220180125288).

9. En data 31 de gener de 2019 es publica al BOIB la Resolució de l'expedient d'atorgament de les ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'IMAS, per a l'any 2018, segons la qual, de l'import total sol·licitat pel projecte Adequació / rehabilitació es concedeixen 60.000,00 € a AMADIBA Tavernera (CIF G-07444086).

El 17 de maig de 2019 va entrar al Servei Jurídicoadministratiu de l'IMAS, un informe proposta del Serveis de Menors i Família, pel que proposen d'acord amb la sol·licitud presentada el 30 d'abril de 2019 per part de l'entitat AMADIBA d'ampliació de termini d'execució de les obres d'adequació i rehabilitació i dotació del mobiliari del centre «Tavernera», la desestimació d'aquesta sol·licitud per haver estat presentada fora del termini legal permès.

El 6 de juny de 2019, La presidenta de l'IMAS, Margalida Puigserver Servera, resol desestimar la sol·licitud d'ampliació de termini d'execució d'obres d'adequació o rehabilitació i dotació de mobiliari pel centres «Tavernera» de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, per a l'any 2018, per haver estat presentada fora de termini.

Tenint en compte que no va haver-hi quantitat justificada i que la quantitat concedida a l'entitat AMADIBA Tavernera era un total de 60.000,00 €, ens trobem amb un sobrant de 60.000,00 € (operació 220180125304).

La causa per la que es poden cancel·lar aquestes operacions es recull a l'article 58 de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca, en la seva redacció vigent, estableix que es produeix la pèrdua del dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció en cas de falta de justificació, de justificació incompleta o de concurrència d'alguna de les causes previstes de reintegrament de la subvenció.

Fonaments

1. D'acord amb l'article 1 de la redacció vigent del Decret de la Presidència que determina l'organització del Consell de Mallorca, en relació amb l'apartat 2 de la Base d'execució núm. 23 del pressupost del l'IMAS per l'any 2022, correspon a la Presidència de l'IMAS aprovar i resoldre subvencions.

2. L'article 58 de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca, en la seva redacció vigent, estableix que es produeix la pèrdua del dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció en cas de falta de justificació, de justificació incompleta o de concurrència d'alguna de les causes previstes de reintegrament de la subvenció. Així mateix preveu que quan la persona beneficiària presenti una justificació definitiva per un import inferior al concedit, el centre gestor pot cancel·lar d'ofici el romanent de la concessió, amb l'acceptació prèvia de la persona beneficiària.

3. L'article 45 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques preveu que els actes administratius poden ser objecte de publicació quan ho aconsellin raons d'interès públic apreciades per l'òrgan competent. Atesa la naturalesa de la proposta, el temps transcorregut des de l'aprovació dels actes la cancel·lació dels quals es proposa i el nombre de persones interessades i per raons d'eficiència administrativa, és convenient, als efectes de complir el tràmit d'acceptació prèvia del punt anterior, publicar la proposta i donar un termini perquè les persones beneficiàries compareguin i manifestin la seva conformitat amb la proposta. En cas que en el termini indicat no hagin fet cap manifestació, s'entendrà complimentat el tràmit.

RESOLC

1. Iniciar el procediment de declaració de la pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció de les persones i dels imports que es relacionen:

OPERACIÓ

FASE

PROJECTE

APLICACIÓ

TERCER

IMPORT

220170095058

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

FUNDACIÓ INSTITUT DE REINSERCIO SOCIAL (IRES)

993,84 €

220170095059

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

FUNDACIÓN DE SOLIDARIDAD AMARANTA

845,63 €

220170095060

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

FUNDACIÓN DE SOLIDARIDAD AMARANTA

6.267,26 €

220170095062

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

INSTITUCIÓ NATZARET

869,09 €

220170095063

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

INSTITUCIÓ NATZARET

7.851,20 €

220170095064

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

INSTITUCIÓ NATZARET

422,89 €

220170095066

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

ASS.PADRE MONTALVO PARA NIÑOS SIN HOGAR

68,29 €

220170095070

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

ASSOCIACIÓ DE MARES DE DISCAPACITATS DE BALEARS

764,54 €

220170095071

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

CREU ROJA ESPANYOLA

1,65 €

220170095072

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

FUNDACIÓ DEIXALLES

5.133,99 €

220180042169

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

ASSOCIACIÓ DE MARES DE DISCAPACITATS DE BALEARS

0,01 €

220180125288

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL

1.747,71 €

220180125292

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

FUNDACIÓ TROBADA

0,84 €

220180125293

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

INSTITUCIÓ NATZARET

83,89 €

220180125295

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

INSTITUCIÓ NATZARET

1.440,81 €

220180125299

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

ASS.PADRE MONTALVO PARA NIÑOS SIN HOGAR

9.816,22 €

220180125304

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

ASSOCIACIÓ DE MARES DE DISCAPACITATS DE BALEARS

60.000,00 €

220180125305

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

ASSOCIACIÓ DE MARES DE DISCAPACITATS DE BALEARS

2.250,13 €

220180125307

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

ASSOCIACIÓ DE MARES DE DISCAPACITATS DE BALEARS

2.250,13 €

220180125309

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

ASSOCIACIÓ DE MARES DE DISCAPACITATS DE BALEARS

2.250,13 €

2. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears a l'efecte de complir amb el tràmit d'audiència de les persones interessades. En el cas que en el termini de 15 dies hàbils des de la publicació no presenten al·legacions, es considerarà complimentat el tràmit i es procedirà a la declaració de la pèrdua del dret i a la cancel·lació de les operacions comptables de referència.

 

Palma, 30 d'agost de 2022

La presidenta de l'IMAS Sofía Alonso Bigler