Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 489053
Resolució del conseller de Transició Energètica Sectors Productius i Memòria Democràtica d’1 de setembre de 2022 per la qual es concedeixen i es deneguen les subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics, amb especial atenció als establiments comercials i determinats serveis afectats per la crisi de la COVID-19

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El dia 1 de març de 2022, es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 31 la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 25 de febrer de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria per concedir subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics, amb especial atenció als establiments comercials i determinats serveis afectats per la crisi de la COVID‑19.

2. El dia 13 de juliol de 2022, el director general de Comerç va dictar la Proposta de resolució de concessió dels ajuts a les entitats que figuraven en l'annex 1, la proposta de denegació a les entitats que figuraven en l'annex 2, amb especificació dels motius d'exclusió, i la proposta de denegació a les entitats que figuraven en l'annex 3, per falta de crèdit pressupostari. En aquesta Proposta es concedia un termini de deu dies perquè les entitats poguessin presentar les al·legacions que considerassin oportunes.

3. El dia 16 de juliol de 2022, es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 92, en la pàgina web de la Direcció General de Comerç i en el tauler d'anuncis de la Direcció General de Comerç la Proposta de resolució a la qual es fa referència en l'apartat anterior.

4. En data 19 de juliol de 2022, dins el termini establert de deu dies hàbils, la senyora LOURDES JUANA PONS SEGUÍ (expedient C-DETALL 159/2022) ha presentat un escrit mitjançant el qual al·lega que consideren que hi ha hagut una errada en l'apartat de la puntuació per antiguitat, ja que s'ha considerat que l'establiment havia estat beneficiari de la subvenció en les dues últimes convocatòries consecutives de comerç 2021 i 2022, quan en realitat l'entitat només va ser beneficiària de l'ajuda en la convocatòria de 2021 (expedient C-Detall 65/2021).

Atès això, s'han revisat l'expedient C-Detall 159/2022 i la base de dades del Servei de Comerç i s'ha detectat que efectivament hi ha una errada formal i que la senyora LOURDES JUANA PONS SEGUÍ només va ser beneficiària de la subvenció en la convocatòria de  2021 (expedient C-Detall 65/2021) i en conseqüència li corresponen els punts per antiguitat de l'activitat de l'establiment.

D'acord amb l'anterior, s'ha comprovat i ha quedat acreditat que la senyora LOURDES JUANA PONS SEGUÍ està donada d'alta en l'epígraf corresponent a l'IAE 972.2 des del 12/07/1999 i, en conseqüència, d'acord amb el que estableix l'apartat 1.b) del punt setè de la convocatòria de la subvenció, a la Sra. Lourdes Juana Pons Seguí li correspon una puntuació de 23 punts per aquesta circumstància.

Atès l'exposat anteriorment s'admet l'al·legació sobre l'errada formal en l'apartat de l'antiguitat i, per tant, cal afegir ara, a la puntuació prèvia de l'expedient C-DETALL 159/2022 corresponent a la senyora LOURDES JUANA PONS SEGUÍ, 23 punts. Així, la puntuació final d'aquest expedient és de 53 punts i mitjançant aquesta Resolució de concessió de la subvenció es fa l'esmena corresponent.

5. En data 20 de juliol de 2022, dins el termini establert de deu dies hàbils, l'entitat DECOHOGALIA, SL (expedient C-DETALL 53/2022), ha presentat un escrit mitjançant el qual al·lega que per una errada en la sol·licitud es va indicar que la inversió total a realitzar ascendia a 11.526,65 € quan l'import total és de 14.561,65 € i en conseqüència se li hauria de donar la puntuació corresponent pel concepte de pressupost elegible superior a 12.000 €.

Atès això, s'ha revisat l'expedient C-DETALL 53/2022 i s'ha comprovat que el projecte d'inversió elegible ascendeix a 13.581,65 €, ja que hi ha una despesa no subvencionable d'acord amb els criteris que estableix la convocatòria (despesa per projecte d'interiorisme).

D'acord amb l'anterior a l'expedient C-DETALL 53/2022 li correspon 1 punt per pressupost superior a 12.000 € (si el pressupost és superior a 12.000 € es valora 1 punt per cada 1.000€ addicionals fins a un màxim de 5 punts).

Així doncs, s'admet l'al·legació i cal afegir 1 punt a la puntuació prèvia de DECOHOGALIA, SL. Així, la puntuació final d'aquest expedient és de 29 punts i mitjançant aquesta Resolució de concessió de la subvenció es fa l'esmena corresponent.

No obstant això, una vegada feta la valoració de la sol·licitud d'acord amb els criteris de valoració fixats en el punt setè de la convocatòria, tal com s'ha indicat, tan sols li corresponen 29 punts, i cal assenyalar que, com a conseqüència de la falta de crèdit pressupostari, s'han denegat les sol·licituds amb menor puntuació d'acord amb l'ordre de prelació establert segons els criteris de valoració fixats en el punt setè de la convocatòria.

6. En data 20 de juliol de 2022, dins el termini establert de deu dies hàbils, el senyor JUAN FEBRER SANSÓ (expedient C-DETALL 296/2022) ha presentat un escrit mitjançant el qual al·lega que en la valoració que recull la proposta de resolució de concessió no figura la valoració per ser comerç emblemàtic i aporta un certificat de l'IDI.

D'acord amb això, i una vegada revisat l'expedient, cal dir que s'ha comprovat que l'interessat, en la memòria explicativa, va indicar que es tractava d'un comerç emblemàtic.

Una vegada revisades la documentació de l'expedient i la documentació aportada per l'interessat en l'escrit d'al·legacions, consta acreditat, mitjançant un certificat de l'IDI, el valor històric i arrelat del comerç, que no es va tenir en compte en el moment de la valoració de l'expedient.

Per tant, cal afegir ara a la puntuació prèvia de l'expedient C-DETALL 296/2022, corresponent al Sr.  JUAN FEBRER SANSÓ, SL, 10 punts. Així, la puntuació final d'aquest expedient és de 35 punts i mitjançant aquesta Resolució de concessió de la subvenció es fa l'esmena corresponent.

Cal assenyalar que no es pot considerar com a comerç emblemàtic d'acord amb el que estableix la convocatòria de la subvenció ja que no s'acredita el valor patrimonial de l'establiment i en el certificat de l'IDI tan sols s'acredita el seu valor històric i arrelat.

7. En data 22 de juliol de 2022, dins el termini establert de deu dies hàbils, l'entitat FEBRER SERRA, SL (expedient C-DETALL 42/2022) ha presentat un escrit mitjançant el qual al·lega que consideren que hi ha hagut una errada en l'apartat de la puntuació per antiguitat, ja que s'ha considerat que l'establiment havia estat beneficiari de la subvenció en les dues últimes convocatòries consecutives de comerç 2021 i 2022, quan en realitat l'entitat només va ser beneficiària de l'ajuda en la convocatòria de 2021 (expedient C-Detall 109/2021).

Atès això, s'han revisat l'expedient C-Detall 42/2022 i la base de dades del Servei de Comerç, i s'ha detectat que efectivament hi ha una errada formal i que l'entitat FEBRER SERRA, SL només va ser beneficiària de la subvenció en la convocatòria de  2021 (expedient C-Detall 109/2021) i, en conseqüència, li corresponen els punts per antiguitat de l'activitat de l'establiment.

D'acord amb l'anterior s'ha comprovat i ha quedat acreditat que  l'entitat FEBRER SERRA, SL està donada d'alta en l'epígraf corresponent a l'IAE 642.2 des del  12/01/1999 i en conseqüència, d'acord amb el que estableix l'apartat 1.b) del punt setè de la convocatòria de la subvenció, a l'entitat FEBRER SERRA, SL li correspon una puntuació de 24 punts per aquesta circumstància.

Atès l'exposat anteriorment s'admet l'al·legació sobre l'errada formal en l'apartat de l'antiguitat i, per tant, cal afegir ara a la puntuació prèvia de l'expedient C-DETALL 42/20222, corresponent a  l'entitat FEBRER SERRA SL, 24 punts. Així, la puntuació final d'aquest expedient és de 44 punts i mitjançant aquesta Resolució de concessió de la subvenció es fa l'esmena corresponent.

8. En data 22 de juliol de 2022, dins el termini establert de deu dies, l'entitat RAYOLAMPAGO, SL (expedient C-DETALL 336/2022) ha presentat un escrit mitjançant el qual al·lega que la valoració dels punts atorgats per l'Administració és errònia. En concret, argumenta que li corresponen 38 punts per la puntuació següent:

 • 6 punts per incloure la implantació del comerç electrònic.
 • 2 punts per pressupost superior a 12.000 €, ja que el pressupost elegible és de 14.006,26 €.
 • 10 punts per microempresa.
 • 5 punts per disposar d'un pla de millora.
 • 5 punts per mesures d'igualtat de l'empresa.
 • 5 punts per afectació greu per la crisi sanitària de la COVID-19.
 • 5 punts per foment de l'ús de la llengua catalana ja que utilitza la llengua catalana en l'etiquetatge.

Revisat l'expedient C-DETALL 336/2022 pel que fa a les al·legacions presentades es conclou el següent:

 • Quant a la puntuació per microempresa, mesures d'igualtat i foment de la llengua catalana, aquesta és correcta i ja es va atorgar a l'expedient C-DETALL 336/2022 i així consta en la Proposta de resolució de data 13 de juliol de 2022.
 • Quant a la puntuació per incloure la implantació del comerç electrònic, cal assenyalar que, una vegada revisat l'expedient, aquesta circumstancia no ha quedat acreditada, ja que tan sols se presenta una factura de contractació de wifi, kit TPV amb programa de gestió de botigues i instal·lació d'impressora, i per tant no es pot admetre aquesta al·legació.
 • Quant a la puntuació per pressupost superior a 12.000 €, una vegada revisat l'expedient s'ha comprovat que hi ha una factura de 2.124,61 € no elegible (de data 6 de setembre de 2021, fora del període elegible), per la qual cosa el pressupost elegible tan sols ascendeix a 11.881,65 € i en conseqüència a l'expedient C-DETALL 336/2020 no li correspon aquesta puntuació per pressupost superior a 12.000 €  i per tant no es pot admetre aquesta al·legació.
 • Quant al pla de millora presentat, s'ha detectat que aquest és per a un altre establiment. El pla de millora presentat és per a l'establiment CHESS III, ubicat al c. Major, 4, Alcúdia, i la sol·licitud de subvenció presentada és per a l'establiment ELI (CHES), ubicat al c. Serra, 2 / c. Major, 1, Alcúdia, i per tant a aquest establiment no li correspon aquesta puntuació i no es pot admetre aquesta al·legació.

Per últim, quant a la puntuació per haver estat afectat de forma greu per la crisi sanitària de la COVID-19, s'ha comprovat que l'entitat RAYOLAMPAGO, SL en la presentació de la sol·licitud de la subvenció va adjuntar una còpia de la Resolució de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, publicada en el BOIB número 63 de 27 d'abril de 2021, que acredita que ha estat afectada per un ERTO i en conseqüència li corresponen 5 punts que no es varen tenir en compte en el moment de la valoració de l'expedient. Per tant, cal afegir ara a la puntuació prèvia de RAYOLAMPAGO, SL, 5 punts.

Pel que fa a la resta d'apartats la puntuació indicada per l'interessat coincideix amb la puntuació atorgada per la direcció General de Comerç en la Proposta de Resolució.

No obstant això, una vegada feta la valoració de la sol·licitud d'acord amb els criteris de valoració fixats en el punt setè de la convocatòria, tan sols li corresponen 26 punts, i cal assenyalar que, com a conseqüència de la falta de crèdit pressupostari, s'han denegat les sol·licituds amb menor puntuació d'acord amb l'ordre de prelació establert segons els criteris de valoració fixats en el punt setè de la convocatòria.

Atès el que s'ha exposat, per motius de puntuació i de falta de crèdit pressupostari, no es pot concedir la subvenció a l'expedient C-DETALL 336/2022 i, per tant, es denega la concessió de la subvenció per falta de crèdit pressupostari.

9. En data 27 de juliol de 2022, dins el termini establert de deu dies hàbils, l'entitat PASTISSERIA CAN PONS S.L.(expedient C-DETALL 13/2022) ha presentat un escrit mitjançant el qual al·lega que la valoració dels punts atorgats per l'Administració és errònia i presenta uns certificats que demostren que l'entitat pertany a l'Associació de Comerciants des Mercadal i a l'Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears.

Una vegada revisats l'expedient i els documents aportats en el moment de presentar la sol·licitud, moment en què, d'acord amb el que estableix el punt cinquè de la convocatòria de la subvenció, s'ha de presentar la documentació per obtenir la puntuació establerta en el punt setè de la convocatòria de la subvenció,  cal dir que s'ha comprovat que en el moment de presentar la sol·licitud l'entitat PASTISSERIA CAN PONS, SL no va presentat els certificats que ara aporta.

Al que ha estat exposat cal afegir que l'apartat 1.f) del punt setè de la convocatòria de la subvenció estableix una puntuació de 5 punts per s les entitats que acreditin pertànyer a una organització empresarial amb suficient representativitat per negociar el conveni laboral del sector del comerç, tal com preveu la Llei 17/2016, de 16 de desembre, de modificació de la Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears, o bé pertànyer a una patronal del sector del comerç federada en alguna de les organitzacions empresarials més representatives de les Illes Balears, i els certificats presentats ara, fora del termini establert, per l'entitat PASTISSERIA CAN PONS, SL, no acrediten aquesta circumstància, ja que l'Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears tan sols té representació per la negociació del conveni d'indústries de forners i pastisseria de les Balears, i no pel conveni de comerç, i l'altre certificat tampoc compleix les condicions establertes en l'apartat 1.f) del punt setè de la convocatòria de la subvenció, per la qual cosa no es pot admetre l'al·legació presentada per l'entitat PASTISSERIA CAN PONS, SL.

10. En data 28 de juliol de 2022, dins el termini establert de deu dies hàbils, l'entitat ESPAIS DE FORMACIÓ INNOVACIÓ I CONSULTORIA, SL (expedient C-DETALL 219/2022) ha presentat un escrit mitjançant el qual al·lega que la valoració dels punts atorgats per l'Administració és errònia  ja que no s'han atorgat els 5 punts per foment de l'ús de la llengua catalana ni els 5 punts pel foment de la formació i la innovació.

Una vegada revisat l'expedient, i revisats els documents aportats en el moment de presentar la sol·licitud, es conclou el següent:

Respecte a la puntuació pel foment de l'ús de la llengua catalana, el punt 1.m) de l'apartat setè de la convocatòria estableix que si l'empresa utilitza la llengua catalana en la retolació externa, l'etiquetatge o disposa en la pàgina web d'una versió en llengua catalana, li corresponen  5 punts, i aquesta circumstància s'ha d'acreditar mitjançant la presentació de la declaració responsable que figura en l'annex 2.  D'acord amb l'anterior, s'ha revistat la sol·licitud presentada per l'entitat interessada i s'ha constatat que aquesta circumstancia no es va indicar en la declaració responsable, moment en què s'havia d'acreditar i en conseqüència no es pot admetre aquesta al·legació.

Respecte a la puntuació pel foment de la formació i la innovació, d'acord amb el que estableix la convocatòria en l'apartat 1.n) del punt setè, per obtenir aquesta puntuació l'empresa ha de participar o haver participat en els darrers sis mesos immediatament anteriors a la publicació de la convocatòria de la subvenció en qualque programa de consultoria, sostenibilitat, formació i/o innovació o gestió de residus impulsat per un ens públic, organització sindical o patronal, o cambres de comerç a l'àmbit de les Illes Balears i, per acreditar-ho s'ha de presentar un certificat de participació o assistència al programa de consultoria, formació i/o innovació. D'acord amb el que ha estat exposat, s'ha revisat la documentació presentada en el moment de presentar la sol·licitud i no consta cap certificat de participació o assistència tal com s'exigeix en la convocatòria i en conseqüència no es pot admetre aquesta al·legació.

11. En data 29 de juliol de 2022, l'entitat BELLESA DURAN & DURAN, SL (expedient C-DETALL 65/2022), dins el termini establert de deu dies hàbils, ha presentat un escrit mitjançant el qual al·lega que l'entitat desenvolupa la seva activitat des del 01/04/2009 i que pel maig de 2015 es va fer un canvi de local i que aquesta data d'alta de 2015 és la que s'ha tingut en compte per valorar l'antiguitat i no la del 2009, que és la que li correspon.

Atès això, s'ha revisat la documentació presentada i la que consta en l'expedient i s'ha comprovat que l'entitat BELLESA DURAN & DURAN, SL ha sol·licitat la subvenció per a l'establiment ubicat a l'av. Baix des Cos, 25, Manacor, i és l'establiment que s'ha valorat a l'efecte de la puntuació d'antiguitat. D'acord amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, la data d'alta d'aquest establiment en l'epígraf 972.1 és de 15/05/2015 i és la que s'ha tingut en compte en la valoració de la puntuació.

L'antiguitat al·legada per l'entitat interessada del 01/04/2009 correspon a un altre local ubicat a la Via de Portugal. Cal assenyalar que, d'acord amb l'apartat 1.b) del punt setè de la convocatòria, es valora l'activitat dels establiments implantats de forma ininterrompuda; per tant, no es pot valorar l'antiguitat de l'altre establiment ubicat a la Via de Portugal ja que es tracta d'un altre establiment i no es realitza l'activitat de forma ininterrompuda com exigeix la convocatòria.

En conseqüència, no es pot admetre l'al·legació presentada per l'entitat BELLESA DURAN & DURAN, SL (expedient C-DETALL 65/2022).

12. En data 29 de juliol de 2022, dins el termini establert de deu dies hàbils, l'entitat CARPINTERIA PVC MARI, SL (expedient C-DETALL 365/2022) ha presentat un escrit mitjançant el qual al·lega que la valoració dels punts atorgats per l'Administració és errònia. En concret, argumenta que se li han atorgat 30 punts i li corresponen 35 punts per la puntuació següent:

 • 5 punts per pressupost superior a 12.000 €
 • 10 punts per microempresa
 • 5 punts per adhesió al sistema arbitral de consum
 • 5 punts per pertànyer a una organització empresarial amb suficient representativitat per negociar el conveni laboral del sector del comerç 
 • 5 punts per afectació greu per la crisi sanitària de la COVID-19
 • 5 punts per foment de la formació i la innovació.

Un cop revisat l'expedient C-DETALL 365/2022, pel que fa a les al·legacions presentades cal assenyalar que la puntuació atorgada en la Proposta de resolució  és correcta i que, per pressupost superior a 12.000 € a l'expedient C/DETALL 365/2022 no li correspon cap puntuació ja que, si bé l'interessat inicialment va presentar un projecte elegible de 34.990 €, en data 6 de juny de 2022, en contestació a un requeriment efectuat per la Direcció General de Comerç, va contestar que s'havia detectat una errada en els pressupostos presentats en la sol·licitud, ja que corresponien a un altre establiment, i que l'únic pressupost vàlid era el d'INGIN IBIZA, SL (11.800 €, IVA exclòs) i al mateix temps va adjuntar un nou pressupost de NEO ROTUL EIVISSA de 14.885 €, IVA exclòs) que no s'havia presentat inicialment amb la sol·licitud de concessió de la subvenció.

Cal assenyalar que, d'acord amb el que estableix el punt cinquè de la convocatòria de la subvenció, en el moment de presentar la sol·licitud s'ha de presentar la documentació per obtenir la puntuació establerta en el punt setè de la convocatòria de la subvenció, i tal com s'ha exposat anteriorment la factura de NEO ROTUL EIVISSA es va presentar amb posterioritat a aquest moment, i quan ja havia finalitzat el termini per presentar les sol·licituds, i en conseqüència no es va admetre l'esmentada factura  per la qual cosa el pressupost elegible de l'expedient C-DETALL 365/2022 és d'11.800€, IVA exclòs, i per aquest motiu no li correspon cap puntuació per pressupost.

Pel que fa a la resta d'apartats, la puntuació indicada per l'interessat coincideix amb la puntuació atorgada per la Direcció General de Comerç en la Proposta de Resolució.

13. En data 29 de juliol de 2022, dins el termini establert de deu dies hàbils, l'entitat COQUETES DOLCES, SL (expedient C-DETALL 542/2021) ha presentat un escrit mitjançant el qual al·lega que en la valoració que recull la proposta de resolució de concessió no apareixen els 10 punts per tractar-se d'un establiment amb valor històric, fet que ja havia estat recollit en la memòria explicativa del projecte en el qual consisteix la inversió. I hi afegeix que aquest fet queda suficientment acreditat amb la documentació aportada, ja que es tracta d'un establiment amb una llicència inicial, com a forn i pastisseria, atorgada l'any 1959, i que, per aquest motiu, compleix el criteri d'activitat comercial ininterrompuda durant més de 50 anys.

 

D'acord amb això, i una vegada revisat l'expedient, cal dir que, efectivament, amb la documentació aportada per l'interessat consta acreditat el valor històric de l'establiment comercial, que no es va tenir en compte en el moment de la valoració de l'expedient.

Atès el que ha estat exposat s'admet la al·legació sobre l'errada en la valoració del valor històric de l'establiment i per tant, cal afegir ara a la puntuació prèvia de l'expedient C-DETALL 542/2022, corresponent a l'entitat COQUETES DOLÇES, SL, 10 punt. Així, la puntuació final d'aquest expedient és de 41 punts i mitjançant aquesta Resolució de concessió de la subvenció es fa l'esmena corresponent.

14. En data 29 de juliol de 2022, dins el termini establert de deu dies hàbils, l'entitat IBIZA BOTANICO BIOTEGNOLOCICO,SL (expedient C-DETALL 583/2022) ha presentat un escrit mitjançant el qual al·lega que en la contestació al requeriment efectuat per la Direcció General de Comerç en data 13 de juny de 2022 es va demanar que es mantingués la data de presentació de la sol·licitud i vol conèixer si es va mantenir aquesta data de presentació.

En contestació a l'al·legació de l'entitat IBIZA BOTANICO BIOTEGNOLOGICO, SL cal assenyalar que a l'efecte d'establir l'ordre de prelació de les sol·licituds, d'acord amb l'apartat 2 del punt setè s'han tingut en compte la data i l'hora de la presentació de la sol·licitud efectuada per l'entitat IBIZA BOTANICO BIOTEGNOLOGICO,SL (30/03/2022 a les 02:35 hores) i no la data de contestació al requeriment. En el cas de projectes que obtinguin la mateixa puntuació, s'ha de tenir en compte la data de presentació de les sol·licituds i s'ha de donar preferència a les més antigues.

15. En data 29 de juliol, dins el termini establert de deu dies hàbils, l'entitat LOLIFER 21, S-L,  (expedient C-DETALL 568/2022) ha presentat un escrit mitjançant el qual al·lega que la valoració dels punts atorgats per l'Administració és errònia. En concret, argumenta que li corresponen 32 punts per  la següent puntuació:

 • 5 punts per pressupost superior a 12.000
 • 2  punts per antiguitat de l'establiment.
 • 10 punts per microempresa
 • 5 punts per mesures d'igualtat de l'empresa
 • 5 punts per adhesió al sistema arbitral de consum
 • 5 punts per pertànyer organització empresarial amb suficient representativitat per negociar el conveni laboral del sector del comerç 

Revisat l'expedient C-DETALL 568/2022 pel que fa a les al·legacions presentades cal assenyalar que la puntuació atorgada en la Proposta de resolució  es correcta ja que  l'apartat 1b) del punt setè de la convocatòria estableix que s'assignarà un punt per cada any d'antiguitat o fracció i en conseqüència a l l'entitat LOLIFER 21, S.L. li correspon 1 punt per l'apartat de antiguitat de l'establiment ja que d'acord amb el certificat de l'Agència Tributaria aquesta entitat es va donar d'alta a l'IAE 647.3 l'1 d'abril de 2021 i la convocatòria es va publicar l'1 de març de 2022 (data que es té en compte a efectes del còmput de l'antiguitat) i per tant no es pot admetre la al·legació presentada i es conclou  que és correcta la puntuació atorgada en la Proposta de resolució i es manté la puntuació atorgada a l'expedient C-DETALL 568/2021 de 31 punts.

16. En data 29 de juliol de 2022, dins el termini establert de deu dies hàbils, l'entitat INGIN IBIZA, SL (expedient C-DETALL 457/2022) ha presentat un escrit mitjançant el qual al·lega que la valoració dels punts atorgats per l'Administració és errònia. En concret, argumenta que se li han atorgat 31 punts i li corresponen 32 punts per  la puntuació següent:

 • 5 punts per pressupost superior a 12.000 €
 • 10 punts per microempresa
 • 2 punts per antiguitat de l'establiment
 • 5 punts per adhesió al sistema arbitral de consum
 • 5 punts per pertànyer organització empresarial amb suficient representativitat per negociar el conveni laboral del sector del comerç 
 • 5 punts per afectació greu per la crisi sanitària de la COVID-19

Revisat l'expedient C-DETALL 457/2022 pel que fa a les al·legacions presentades s'ha detectat una errada en la puntuació atorgada per l'antiguitat de l'activitat de l'establiment, ja que consta en l'expedient que l'establiment està donat d'alta en l'IAE 659.2 des del 08/02/2021 i la convocatòria es va publicar l'1 de març de 2022 i, d'acord amb el que estableix l'apartat 1.b) del punt setè de la convocatòria, s'assignarà un punt per cada any d'antiguitat o fracció, i una vegada revisat aquest apartat, s'ha constatat que no es va tenir en compte la fracció i en conseqüència a l'expedient C-DETALL 457/2022 li corresponen 2 punts per aquest apartat.

Atès l'exposat anteriorment  s'admet l'al·legació sobre l'errada formal en l'apartat de l'antiguitat i, per tant, cal afegir ara a la puntuació prèvia de l'expedient C-DETALL 457/2022, corresponent a l'entitat INGIN IBIZA, SL, 1 punt.  Així, la puntuació final d'aquest expedient és de 32 punts i mitjançant aquesta Resolució de concessió de la subvenció es fa l'esmena corresponent.

Pel que fa a la resta d'apartats, la puntuació indicada per l'interessat coincideix amb la puntuació atorgada per la Direcció General de Comerç en la Proposta de resolució.

17. En data 29 de juliol de 2022, dins el termini establert de deu dies hàbils, l'entitat NAUTICA COSMAR, SL (expedient C-DETALL 743/2022) ha presentat un escrit mitjançant el qual al·lega que la valoració dels punts atorgats per l'Administració és errònia. En concret, argumenta que se li han atorgat 31 punts i li corresponen 32 punts per la puntuació següent:

 • 6 punts per la implantació de comerç electrònic
 • 5 punts per pressupost superior a 12.000 €
 • 1 punt per antiguitat de l'establiment
 • 10 punts per microempresa
 • 5 punts per adhesió al sistema arbitral de consum
 • 5 punts per afectació greu per la crisi sanitària de la COVID-19

Revisat l'expedient C-DETALL 743/2022 pel que fa a les al·legacions presentades cal assenyalar que la puntuació atorgada és correcta i que per pressupost superior a 12.000 € a l'expedient C/DETALL 743/2022 tan sols li corresponen 4 punts, ja que va presentar un pressupost elegible de 16.650,61 € i, d'acord amb el que estableix l'apartat 1.a) del punt setè de la convocatòria de la subvenció, si el pressupost elegible (IVA exclòs) és superior a 12.000 euros, es valorarà amb 1 punt per cada 1.000 euros addicionals fins a un màxim de 5 punts. Així doncs, la puntuació atorgada de 4 punts és correcta i, en conseqüència, no es pot admetre l'al·legació presentada.

Pel que fa a la resta d'apartats, la puntuació indicada per l'interessat coincideix amb la puntuació atorgada per la Direcció General de Comerç en la Proposta de Resolució.

18. En data 29 de juliol de 2022, dins el termini establert de deu dies hàbils, la senyora NEUS OLIVER SAMPOL (expedient C-DETALL 118/2022) ha presentat un escrit mitjançant el qual al·lega que considera que hi ha hagut un error en l'apartat de la puntuació, ja que tan sols se li han atorgat 30 punts.

Atès això, s'han revisat l'expedient C-Detall 118/2022 i els criteris de valoració, i s'ha detectat que hi ha una errada formal en la base de dades del Servei de Comerç, ja que s'ha considerat que la senyora NEUS OLIVIER SAMPOL havia estat beneficiària de la subvenció en les dues últimes convocatòries consecutives de comerç 2021 i 2022, i en conseqüència no s'ha valorat la puntuació per antiguitat de l'activitat de l'establiment.

D'acord amb l'anterior, s'ha comprovat i ha quedat acreditat que la senyora NEUS OLIVER SAMPOL no ha estat beneficiària de la subvenció en les dues últimes convocatòries consecutives de comerç 2021 i 2022, i que està donada d'alta en l'epígraf corresponent a l'IAE 972.2 des del 01/08/2009 i en conseqüència, d'acord amb el que estableix l'apartat 1.b) del punt setè de la convocatòria de la subvenció, a la senyora NEUS OLIVIER SAMPOL li correspon una puntuació de 13 punts per aquesta circumstància.

Atès el que ha estat exposat, s'admet l'al·legació sobre l'errada formal en l'apartat de l'antiguitat i, per tant, cal afegir ara a la puntuació prèvia de l'expedient C-DETALL 118/2022, corresponent a la senyora NEUS OLIVER SAMPOL, 13 punts.

Així, la puntuació final d'aquest expedient és de 43 punts i mitjançant aquesta Resolució de concessió de la subvenció es fa l'esmena corresponent.

19. En data 29 de juliol de 2022, dins el termini establert de deu dies hàbils, l'entitat VUALA COMUNICACION VISUAL, SL (expedient C-DETALL 511/2022) ha presentat un escrit mitjançant el qual al·lega que consideren que hi ha hagut un error a l'apartat de la puntuació per antiguitat, ja que no s'ha considerat que l'establiment havia estat beneficiari de la subvenció en l'última convocatòria i no li corresponen els punts per antiguitat.

Atès això, s'han revisat l'expedient C-Detall 511/2022 i la base de dades del Servei de Comerç i s'ha detectat que efectivament l'entitat VUALA COMUNICACION VISUAL, SL va ser beneficiaria de la subvenció en la convocatòria de 2021 (expedient C-Detall 493/2021) però no va ser beneficiaria de cap subvenció en la convocatòria de 2020.

D'acord amb el que estableix l'apartat 1.b) del punt setè de la convocatòria, no computarà l'antiguitat als sol·licitants que hagin estat beneficiaris en les

dues últimes convocatòries consecutives de comerç 2021 i 2022, i després de revisar l'expedient ha quedat acreditat que l'entitat VUALA COMUNICACION VISUAL, SL tan sols va ser beneficiària de la subvenció en la convocatòria de 2021 i, per tant, es conclou que és correcta la puntuació atorgada per l'antiguitat de l'establiment i es manté la puntuació atorgada a l'expedient C-DETALL 511/2022 de 50 punts.

20. En data 4 d'agost de 2022, el senyor OSCAR BREA RECIO (expedient C-DETALL 606/2022) ha presentat un escrit mitjançant el qual al·lega que l'activitat objecte de la sol·licitud de subvenció es troba dins l'epígraf 651.2, el qual es troba dins la convocatòria.

 

Atès això, s'ha comprovat que el senyor OSCAR BREA RECIO va donar-se d'alta en l'epígraf d'IAE 651.2 en data 1 de febrer de 2022, el qual es troba inclòs en el grup d'epígrafs que s'enumeren en el punt segon de la convocatòria de subvenció, per la qual cosa s'acorda admetre l'al·legació efectuada pel senyor OSCAR BREA RECIO i es valora favorablement la seva sol·licitud d'acord amb el que estableix la Resolució de convocatòria, ja que l'epígraf en el qual es troba inscrita l'entitat està dins la relació d'epígrafs que recull la convocatòria esmentada.

No obstant això, una vegada feta la valoració de la sol·licitud d'acord amb els criteris de valoració fixats en el punt setè de la convocatòria, tan sols li corresponen 27 punts, i cal assenyalar que, com a conseqüència de la falta de crèdit pressupostari, s'han denegat les sol·licituds amb menor puntuació d'acord amb l'ordre de prelació establert segons els criteris de valoració fixats en el punt setè de la convocatòria.

Atès el que s'ha exposat, per motius de puntuació i de falta de crèdit pressupostari, no es pot concedir la subvenció a l'expedient C-DETALL 606/2020 i, per tant, es denega la concessió de la subvenció per falta de crèdit pressupostari.

21. En data 26 de juliol de 2022, la senyora PILAR VILLALONGA COLL (expedient C-DETALL 381/2022) ha presentat un escrit mitjançant el qual al·lega que no podrà realitzar la inversió presentada en la seva sol·licitud abans del 15 de setembre del 2022 i en conseqüència renuncia al total de la subvenció proposada en la Proposta de resolució del director general de Comerç de data13 de juliol de 2022 (9.000 €) i per aquest motiu mitjançant aquesta Resolució es dur a terme l'arxiu de l'expedient C-Detall 381/2022.

22. En data 26 de juliol de 2022, l'entitat DOMINGUEZ Y BELLOT, SL (expedient C-DETALL 210/2022) ha presentat un escrit mitjançant el qual renuncia a part de la subvenció perquè part de la inversió prevista no es realitzarà i, en conseqüència, l'import total concedit a l'entitat DOMINGUEZ Y BELLOT, SL es redueix de 7.867,19 € a 1.844.64 €.

23. En data 9 d'agost de 2022, l'entitat PEUADES, SC (expedient C-DETALL 498/2022) ha presentat un escrit mitjançant el qual al·lega que no podrà realitzar la inversió presentada en la seva sol·licitud abans del 15 de setembre del 2022 i en conseqüència renuncia al total de la subvenció proposada en la Proposta de resolució del director general de Comerç de data 13 de juliol de 2022 (2.051,76 €) i per aquest motiu mitjançant aquesta Resolució es du a terme l'arxiu de l'expedient C-Detall 498/2022.

24. En data 16 d'agost de 2022, l'entitat l'ESPAI CB (expedient C-DETALL 723/2022) ha presentat un escrit mitjançant el qual al·lega que ha presentat un escrit mitjançant el qual renuncia a part de la subvenció perquè part de la inversió prevista no es realitzarà i, en conseqüència, l'import total concedit a l'entitat l'ESPAI CB es redueix de 9.000 € a 8.656,60 €.

25. En data 23 d'agost de 2022, l'entitat EXPODIVMOBLES, SL (expedient C-DETALL 87/2022) ha presentat un escrit mitjançant el qual al·lega que per motius tècnics no podrà realitzar la inversió presentada en la seva sol·licitud abans del 15 de setembre del 2022 i en conseqüència renuncia al total de la subvenció proposada en la Proposta de resolució del director general de Comerç de data13 de juliol de 2022 (9.000 €) i per aquest motiu mitjançant aquesta Resolució es du a terme l'arxiu de l'expedient C-Detall 87/2022 .

26. En data 23 d'agost de 2022, l'entitat COMERCIAL SOMARRIBA, SL (expedient C-DETALL 678/2022) ha presentat un escrit mitjançant el qual al·lega que no podrà realitzar la inversió presentada en la seva sol·licitud abans del 15 de setembre del 2022 i en conseqüència renuncia al total de la subvenció proposada en la Proposta de resolució del director general de Comerç de data13 de juliol de 2022 (9.000 €) i per aquest motiu mitjançant aquesta Resolució es du a terme l'arxiu de l'expedient C-Detall 678/2022.

27. En data 24 d'agost de 2022, l'entitat PLANET IBIZA S.L. (expedient C-DETALL 395/2022) ha presentat un escrit mitjançant el qual al·lega que no podrà realitzar la inversió presentada en la seva sol·licitud abans del 15 de setembre del 2022 i en conseqüència renuncia al total de la subvenció proposada en la Proposta de resolució del director general de Comerç  de data13 de juliol de 2022 (9.000€) i per aquest motiu en la present Resolució es  procedeix a l'arxiu de l'expedient C-Detall 395/2022

28. En data 8 d'agost de 2022, fora del termini establert en el punt cinquè de la Proposta de resolució del director general de Comerç de 13 de juliol de 2022

de deu dies, el senyor Marcos Palan Muñiz (expedient C-DETALL 690/2022), ha presentat un escrit d'al·legacions a la Proposta de resolució del director general de Comerç de 13 de juliol de 2022.

 

En relació amb les al·legacions presentades pel senyor Marcos Palan Muñiz cal assenyalar que aquestes s'han presentat fora de termini establert i en conseqüència no es poden admetre les al·legacions presentades.

29. En data 23 d'agost de 2022, fora del termini establert en el punt cinquè de la Proposta de resolució del director general de Comerç de 13 de juliol de 2022 de deu dies, l'entitat LLUIS ABADIA, SL (expedient C-DETALL 582/2022), ha presentat un escrit d'al·legacions a la Proposta de resolució del director general de Comerç de 13 de juliol de 2022.

En relació amb les al·legacions presentades per l'entitat LLUIS ABADIA, SL, cal assenyalar que aquestes s'han presentat fora de termini establert i en conseqüència no es podent admetre les al·legacions presentades.

30. S'han presentat en la Direcció general de Comerç 5 renuncies totals (expedients C-DETALL 381/2022, C-DETALL 498/2022, C-DETALL 87/2022, C-DETALL 678/2022,i  C-DETALL 395/2022) i 2 renuncies parcials a la Proposta de resolució (expedients C-DETALL 210/2022 i C-DETALL723/2022). En total l'import per renuncies ascendeix a 44.417,71€. Com a conseqüència de les renuncies presentades  s'han introduït quatre noves sol·licituds en l'Annex 1 en el qual figuren les entitats a les quals es concedeixen els ajuts en la convocatòria, i que en la Proposta de resolució es trobaven a l'Annex 3, on es relacionen les entitats a les quals es deneguen els ajusts per falta de crèdit pressupostari  d'acord amb l'ordre de puntuació establert a la convocatòria

31. En aquest sentit, i d'acord amb el que estableix l'article 16.4 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, la proposta de resolució no crea cap dret a favor del beneficiari proposat, davant l'Administració, fins que no es dicti la resolució de concessió i aquesta es notifiqui o es publiqui.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre).

2. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre).

3. El Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental en els procediments administratius (BOIB núm. 21, de 12 de febrer).

4. Llei 2/2012, de 4 d'abril, de suport als emprenedors i les emprenedores i a la micro, petita i mitjana empresa, pel que fa a la simplificació administrativa als emprenedors i a les empreses.

5. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 31 de setembre).

6. L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 8 d'abril de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç i serveis (BOIB núm. 52, de 17 d'abril).

7. La Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears, per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

8. El Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021.

9. L'article 2.1 del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), que atribueix a la Direcció General de Comerç el foment en matèria de comerç.

10. El Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2.

11. El Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació de infeccions causades pel SARS-CoV-2.

12. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de data 25 de febrer de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i determinats serveis considerats emblemàtics, amb especial atenció als establiments comercials i determinats serveis afectats per la crisi de la COVID-19 (BOIB núm. 31, d'1 de març de 2022).

13. La Proposta de resolució del director general de Comerç sobre la concessió de subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics, amb especial atenció als establiments comercials i determinats serveis afectats per la crisi de la COVID-19.

Per tot això, atesa la Proposta de resolució del director general de Comerç, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la concessió d'una subvenció a les entitats que figuren en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Denegar la concessió de la subvenció a les entitats que figuren en l'annex 2, pels motius que s'hi indiquen.

3. Denegar la concessió de la subvenció a les entitats que figuren en l'annex 3, per falta de crèdit pressupostari.

4. Autoritzar i disposar una despesa per un import total de 2.200.000 € a favor de les entitats que figuren en l'annex 1 d'aquesta Resolució, amb càrrec a la partida pressupostària 19301 761A01 77000 00 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici de 2022.

5. Disposar que el pagament de la subvenció únicament es pot fer efectiu una vegada dictada la resolució corresponent i justificada de manera suficient la realització de l'activitat subvencionada, mitjançant la presentació de la documentació a la qual es fa referència en l'apartat desè de la Resolució de la convocatòria.

6. Establir que les inversions objecte de les sol·licituds han d'estar executades i pagades en el període comprès entre el 16 de setembre de 2021 i el 15 de setembre de 2022.

7. Establir que el termini per justificar la realització de les activitats subvencionades i per sol·licitar el pagament de la subvenció finalitza el 15 de setembre de 2022.

8. Disposar que la falta de justificació en els termes i dins els terminis que estableix aquesta Resolució, la modificació significativa del projecte presentat sense que aquesta Conselleria l'hagi aprovada prèviament, i també la desviació de les subvencions o l'aplicació diferent de la que estableix la norma, determinen la revocació de la subvenció.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 1 de setembre de 2022

El conseller de Transició Energètica,  Sectors Productius i Memòria Democràtica Juan Pedro Yllanes Suárez

 

 

​​​​​​​ANNEX 1 Beneficiaris als quals es concedeix la subvenció

NÚM. EXP.

NOM COMPLET

PUNTS

INVERSIÓ ADMESA

SUBVENCIÓ CONCEDIDA

OBSERVACIONS

CDETALL 129/2022

AMER CAN GARANYA, CB

90

9.443,90 €

7.555,12 €

 

CDETALL 617/2022

CAFES SAMBA, SL

90

6.542,90 €

5.234,32 €

 

CDETALL 604/2022

MARIA JOSE BENITO BONNIN

85

4.110,59 €

3.288,47 €

 

CDETALL 386/2022

ARCONYMER,SL

81

8.998,00 €

7.198,40 €

 

CDETALL 311/2022

FERNANDO SANTA-CRUZ FERRER

74

12.431,75 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 367/2022

MARIA SEGUI TORRANDELL

70

6.181,82 €

4.945,46 €

Afectat per COVID

CDETALL 343/2022

ROBERTO AGUILO BONNIN

69

11.436,00 €

9.000,00 €

 

CDETALL 641/2022

TEIXITS M. MARI SERRA, SL

69

12.375,59 €

9.000,00 €

 

CDETALL 738/2022

CABRER ESPJ

68

19.727,35 €

9.000,00 €

 

CDETALL 256/2022

MARIA ÀNGELA CARRIÓ PASTOR

66

12.829,07 €

9.000,00 €

 

CDETALL 147/2022

BONLLOC JESUS, SL

65

8.606,09 €

6.884,87 €

 

CDETALL 312/2022

CUEVAS DEL HAMS, CB

65

12.100,00 €

9.000,00 €

 

CDETALL 489/2022

VICH BORDOY ESTILISTAS, CB

65

5.000,00 €

4.000,00 €

 

CDETALL 589/2022

SDAD COOPERATIVA AGRICOLA PORRERES, SCL

65

9.827,64 €

7.862,11 €

 

CDETALL 626/2022

CATALINA Y MARIA NIEVES PALOU RAMON, CB

65

2.244,58 €

1.795,66 €

 

CDETALL 231/2022

TISA INTERNACIONAL EQUIPOS Y APLICACIONES, SL

62

17.333,86 €

9.000,00 €

 

CDETALL 710/2022

MOLIVER, SL

61

44.287,11 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 085/2022

JAM MENORCA, SL

60

12.249,62 €

9.000,00 €

 

CDETALL 357/2022

PETRA GARI VENY

60

11.090,14 €

8.872,11 €

 

CDETALL 384/2022

COMERCIAL ALMACENES NICOLAU, SA

60

4.867,06 €

3.893,65 €

 

CDETALL 406/2022

ANTONIA PLANELLS RIBAS

60

12.911,00 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 663/2022

PASTISSERIA CAN ROCA, CB

60

2.541,95 €

2.033,56 €

 

CDETALL 632/2022

VIDRIERIAS GORDIOLA, SL

60

8.947,00 €

7.157,60 €

 

CDETALL 657/2022

PINTURAS BIZAFOR, SL

60

18.475,00 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 486/2022

GILET OFICINA, SA

59

16.159,88 €

9.000,00 €

 

CDETALL 432/2022

BABUCHA, SL

58

8.835,54 €

7.068,43 €

Afectat per COVID

CDETALL 079/2022

EMBUTIDOS TORRES BARCELO, SL

57

6.109,96 €

4.887,97 €

 

CDETALL 347/2022

SUPERMERCADO PUNTA PRIMA, SL

57

15.462,00 €

9.000,00 €

 

CDETALL 483/2022

FRANCISCA RICO MORENO

57

31.544,00 €

9.000,00 €

 

CDETALL 405/2022

MIGUEL RIERA GARAU

56

2.041,26 €

1.633,01 €

 

CDETALL 109/2022

GALERIES VICENS,SAU

55

8.637,76 €

6.910,21 €

 

CDETALL 223/2022

JOYERIAS CALA MILLOR KATIA, SL

55

24.499,28 €

9.000,00 €

 

CDETALL 208/2022

MARIA MARÍ SERRA

55

8.698,37 €

6.958,70 €

 

CDETALL 342/2022

AGUSTIN PINEDA MONTIEL

55

17.340,45 €

9.000,00 €

 

CDETALL 471/2022

FORPREU, SL

55

42.875,62 €

9.000,00 €

 

CDETALL 524/2022

SAN CRISPIN, S.COOP

55

10.931,85 €

8.745,48 €

 

CDETALL 701/2022

ANA MARIA COSTA GUASCH

55

12.258,00 €

9.000,00 €

 

CDETALL 742/2022

BINIMELIS ALIMENTACIÓN, SL

55

41.800,87 €

9.000,00 €

 

CDETALL 039/2022

RIGO VICENS, SL

54

70.081,20 €

9.000,00 €

 

CDETALL 111/2022

SOCIAS-RAMIS, SL

54

42.855,67 €

9.000,00 €

 

CDETALL 179/2022

TECNO MOTOR MALLORCA,SL

54

20.542,80 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 289/2022

FERRETERIA MOLL MENORCA, SL

54

7.377,59 €

5.902,07 €

Afectat per COVID

CDETALL 159/2022

JUANA LOURDES PONS SEGUI

53

4.885,79 €

3.908,63 €

Afectat per COVID

CDETALL 423/2022

LUEMLO, SL

53

27.058,59 €

9.000,00 €

 

CDETALL 526/2022

FERRETERIA NURA, SL

53

21.245,06 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 660/2022

PASTELERIA ALEMANA, CB

53

14.344,42 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 047/2022

FRANCISCA CIFRE SALAS

52

3.345,00 €

2.700,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 493/2022

GUASMA, SA

52

5.257,67 €

4.206,14 €

Afectat per COVID

CDETALL 001/2022

HERBERA BAKERY, SL

51

28.462,28 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 155/2022

OPTICA 59, SL

51

46.370,00 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 239/2022

CALVIN AROMAS, SL

51

24.057,00 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 355/2022

LAVANDERIA MARIN, SL

51

191.941,00 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 737/2022

RAFAEL DE SANTIAGO NICOLAU

51

10.143,74 €

8.114,99 €

Afectat per COVID

CDETALL 080/2022

ALMACEN PERFUMERIA AURAI, SL

50

18.454,00 €

9.000,00 €

 

CDETALL 124/2022

RELLOTGERIA BRUJULA CB

50

4.265,00 €

3.412,00 €

 

CDETALL 154/2022

BARTOMEU RIBAS MESQUIDA

50

5.283,00 €

4.226,40 €

 

CDETALL 177/2022

ÒPTICA CIUTADELLA, SL

50

22.413,41 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 224/2022

PALMA DISTRIBUCIONS, SL

50

9.761,61 €

7.809,29 €

 

CDETALL 258/2022

CREJOIA, SL

50

5.513,44 €

4.410,75 €

 

CDETALL 576/2022

MARIA CATALINA JUAN MARI

50

2.031,87 €

1.625,50 €

 

CDETALL 501/2022

CONFECCIONES MARILINA, CB GUASCH MARI

50

4.345,57 €

3.476,46 €

 

CDETALL 511/2022

VUALA COMUNICACION VISUAL, SL

50

29.645,00 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 037/2022

PILAR JUAN DE SENTMENAT

49

12.137,08 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 407/2022

PANADERIA PASTELERIA BALLESTER,SL

49

16.985,36 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 625/2022

LAVANDERIA CAN SIRE, SL

49

38.021,16 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 630/2022

JOSEFA PLANELLS CARDONA

49

2.422,86 €

1.938,29 €

Afectat per COVID

CDETALL 064/2022

CARNICERIA BONNIN, CB

48

6.747,00 €

5.397,60 €

 

CDETALL 164/2022

PRODUCTES DE PASTISSERIA RAMIS, SL

48

8.416,70 €

6.733,36 €

 

CDETALL 350/2022

FORN CAN NADAL, SL

48

2.924,00 €

2.339,20 €

 

CDETALL 505/2022

CASTELLITX AGRICOLA, SAT

48

11.475,00 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 681/2022

MARIA NIEVES GUASCH TORRES

48

2.371,00 €

1.896,80 €

 

CDETALL 091/2022

SUPERMERCAT SON MACIA, CB

47

18.738,51 €

9.000,00 €

 

CDETALL 209/2022

SES COVES, SL

47

9.750,00 €

7.800,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 585/2022

AURORA ALTES MOLINA

47

6.478,22 €

5.182,58 €

 

CDETALL 485/2022

CATERINA PASCUAL COSTA

47

2.465,00 €

1.972,00 €

 

CDETALL 724/2022

TENDA XALOC, SL

47

12.129,50 €

8.423,60 €

Afectat per COVID

CDETALL 613/2022

MARIA MAGDALENA FAR SEGUI

47

8.716,42 €

6.973,14 €

 

CDETALL 652/2022

S'ALTRA SENALLA

47

7.620,27 €

6.098,62 €

Afectat per COVID

CDETALL 011/2022

REGINA MORA LLOPIS

46

5.361,45 €

4.289,16 €

Afectat per COVID

CDETALL 099/2022

BASSA RIERA, SL

46

22.779,55 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 157/2022

MONTATGES JOAN COLL, SL

46

14.058,55 €

9.000,00 €

 

CDETALL 227/2022

CATALINA BARCELO VIDAL

46

2.084,00 €

1.667,20 €

 

CDETALL 446/2022

FORN I PASTISSERIA SA FARINERA, CB

46

14.341,27 €

9.000,00 €

 

CDETALL 309/2022

BETAME IMINVEST, SL

46

19.364,24 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 580/2022

GABRIEL TUGORES MOREY

46

79.026,37 €

9.000,00 €

 

CDETALL 520/2022

JUAN GINARD, CB

46

4.877,02 €

3.901,62 €

Afectat per COVID

CDETALL 509/2022

KATJA HELENA BANDOLOWSKI CUTILLAS

46

14.941,46 €

9.000,00 €

 

CDETALL 060/2022

TOP XORIGUER, SL

45

10.737,55 €

8.590,04 €

 

CDETALL 088/2022

PASTELERIA LA CANELA, SL

45

16.978,20 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 220/2022

CONS-ALMA, SL

45

5.170,37 €

4.136,30 €

Afectat per COVID

CDETALL 216/2022

INFOMUEBLE, SL

45

6.259,90 €

5.007,92 €

Afectat per COVID

CDETALL 721/2022

FRANCISCA PEREZ PINTO

45

16.610,00 €

9.000,00 €

 

CDETALL 331/2022

LEO INNOVACIÓ, SL

45

9.882,70 €

7.906,16 €

Afectat per COVID

CDETALL 461/2022

JUAN PORTELLA COLL

45

6.794,41 €

5.435,53 €

Afectat per COVID

CDETALL 475/2022

NOELIA REVUELTA BOZADA

45

4.215,76 €

3.372,61 €

Afectat per COVID

CDETALL 481/2022

ESTABLECIMIENTOS NORTE,SLU

45

2.605,29 €

2.084,23 €

 

CDETALL 623/2022

SERVIFONIA MENORCA, SL

45

17.051,05 €

9.000,00 €

 

CDETALL 593/2022

VALLORI CERDA, SL

45

14.282,77 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 654/2022

BEATRIZ CASADO MILLAN

45

8.699,06 €

6.959,25 €

Afectat per COVID

CDETALL 016/2022

ARITMETRICA BALEAR DE COMERCIO, SL

44

11.752,30 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 042/2022

FEBRER SERRA, SL

44

10.158,77 €

8.127,02 €

 

CDETALL 116/2022

MARIA REGINA KAPON GARCIA

44

3.968,43 €

3.174,74 €

Afectat per COVID

CDETALL 127/2022

DIET ESTÉTICA, CB

44

4.375,00 €

3.500,00 €

 

CDETALL 439/2022

SERVICIOS DE ASISTENCIA MAQUINARIA DE AU

44

7.479,00 €

5.983,20 €

 

CDETALL 412/2022

GALERIA ARTARA, SL

44

12.690,85 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 753/2022

ESTELS DE LES PITIÜSES

44

17.805,63 €

9.000,00 €

 

CDETALL 695/2022

ALMUDENA EBOLET RODRIGUEZ

44

17.212,00 €

9.000,00 €

 

CDETALL 004/2022

ANTONIA BOYERAS FONT

43

2.800,00 €

2.240,00 €

 

CDETALL 017/2022

EXPO MOBLES INCA, SL

43

3.351,68 €

2.681,34 €

 

CDETALL 118/2022

NEUS OLIVER SAMPOL

43

8.738,76 €

6.991,01 €

Afectat per COVID

CDETALL 185/2022

MAJUPETE, SL

43

26.319,03 €

9.000,00 €

 

CDETALL 232/2022

JOHN COLL SELVA, SL

43

6.650,66 €

5.320,53 €

 

CDETALL 241/2022

MARIA AUXILIADORA GORDI BOSCH

43

8.633,48 €

6.906,78 €

Afectat per COVID

CDETALL 351/2022

IHALOR SIGLO XXI, SL

43

21.018,95 €

9.000,00 €

 

CDETALL 438/2022

ANTONIA SALORD TORRES

43

5.263,38 €

4.210,70 €

Afectat per COVID

CDETALL 377/2022

DRAC LLEGENDARI,SL

43

7.391,90 €

5.913,52 €

Afectat per COVID

CDETALL 396/2022

MARIA DE LAS NIEVES MARÍ MARÍ

43

11.719,70 €

9.000,00 €

 

CDETALL 476/2022

HURTVALLES15, SL

43

23.226,20 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 460/2022

CATALINA SALOM ALORDA

43

31.862,00 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 729/2022

PISCINAS JESUS, SL

43

32.863,00 €

9.000,00 €

 

CDETALL 555/2022

ANTONIO MARI GUASCH

43

6.040,00 €

4.832,00 €

 

CDETALL 021/2022

MONTSERRAT CARETA LLOBET

42

5.990,00 €

4.792,00 €

 

CDETALL 181/2022

ALFABIA, CB

42

11.683,77 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 202/2022

LAURA JAUME RODRIGUEZ

42

15.103,56 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 214/2022

COOPERATIVA DE ARTA 1979, S. COOP.

42

11.003,98 €

8.803,18 €

 

CDETALL 286/2022

ESPORTS KENIA 2010,SL

42

9.138,02 €

7.310,42 €

 

CDETALL 329/2022

CENTRO ORTOPEDICO PALMA, SAL

42

2.456,16 €

1.964,93 €

 

CDETALL 459/2022

MARIA DEL CARMEN PEREZ PINTO

42

3.641,38 €

2.913,10 €

Afectat per COVID

CDETALL 563/2022

MARIA MERCADAL MARQUES

42

4.852,75 €

3.882,20 €

Afectat per COVID

CDETALL 552/2022

CENTROS TURISTICOS CULTURASLES, SL

42

37.420,00 €

9.000,00 €

 

CDETALL 638/2022

MARIA DOLORES JUAN GOMEZ

42

16.900,00 €

9.000,00 €

 

CDETALL 605/2022

RESIDENCIAL PALLADIUM SL

42

11.693,96 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 689/2022

COMERCIAL RIERA MIR, SA

42

2.787,44 €

2.229,95 €

Afectat per COVID

CDETALL 716/2022

LAURA FERNANDEZ MARTIN

42

24.500,00 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 339/2022

LAVANDERIA ARCO IRIS, SL

41

7.967,99 €

6.374,39 €

 

CDETALL 117/2022

SPORT SAN MIGUEL 7, SL

41

36.738,19 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 240/2022

MARIA ANTONIA FUSTER CABRER

41

6.296,61 €

5.015,69 €

 

CDETALL 242/2022

LIDIA PORTELLA CAMACHO

41

5.274,45 €

4.219,56 €

Afectat per COVID

CDETALL 238/2022

ANTONIA GELABERT PERELLO

41

17.007,00 €

9.000,00 €

 

CDETALL 259/2022

MARIA AUXILIADORA CAPELLA MAESTRE

41

2.164,93 €

1.731,94 €

Afectat per COVID

CDETALL 325/2022

DISCOVERY, CB

41

15.797,55 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 305/2022

COMERCIAL FUGUSER2001, SL

41

20.148,24 €

9.000,00 €

 

CDETALL 456/2022

MARIA GONZALEZ DEL REY

41

7.830,00 €

6.264,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 542/2022

COQUETES DOLCES, SL

41

13.453,79 €

9.000,00 €

 

CDETALL 722/2022

RIBAS COSTA, CB

41

17.016,91 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 549/2022

LLIBRES COLOM

41

7.892,40 €

6.313,92 €

Afectat per COVID

CDETALL 514/2022

SUPERMERCATS CAMARATA, SA

41

42.420,20 €

9.000,00 €

 

CDETALL 581/2022

RAFALET, CB

41

9.885,21 €

7.908,17 €

 

CDETALL 587/2022

JAIME GUAL CARBONELL

41

8.588,98 €

6.871,18 €

Afectat per COVID

CDETALL 590/2022

PUTXET DE PONENT, SL

41

9.232,09 €

7.385,67 €

Afectat per COVID

CDETALL 046/2022

ANA MARIA RIPOLL BALLESTER

40

2.689,00 €

2.151,20 €

 

CDETALL 095/2022

IBOLIP DISEÑO, SL

40

7.920,15 €

6.336,12 €

 

CDETALL 123/2022

FORN DE LOS DAMUNT,ESPJ

40

16.084,72 €

9.000,00 €

 

CDETALL 168/2022

INSTALACIONES SANITARIAS FORMENTERA, SL

40

2.800,24 €

2.240,19 €

 

CDETALL 148/2022

NEUMATICS IGNASI, SLU

40

8.000,00 €

6.400,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 200/2022

PENSAM PER TU, SLU

40

3.220,00 €

2.576,00 €

 

CDETALL 190/2022

TONI PALLISSER MOREI

40

13.163,26 €

9.000,00 €

 

CDETALL 211/2022

CAN ROM CARNS I EMBOTITS, SL

40

18.610,88 €

9.000,00 €

 

CDETALL 252/2022

G&M TATTOO, CB

40

2.810,00 €

2.248,00 €

 

CDETALL 281/2022

FRANCISCO DOBLAS MARTIN

40

4.750,00 €

3.800,00 €

 

CDETALL 352/2022

MARIA DURAN HENARES

40

3.125,18 €

2.500,14 €

 

CDETALL 333/2022

JOANA M. SASTRE REUS

40

4.180,00 €

3.344,00 €

 

CDETALL 373/2022

MARGARITA ALZANILLAS GARCIAS

40

4.869,04 €

3.895,23 €

 

CDETALL 390/2022

CARNES MARCO, SL

40

10.772,80 €

8.618,24 €

 

CDETALL 723/2022

L'SPAI, CB

40

15.710,59 €

8.656,60 €

Afectat per COVID

CDETALL 478/2022

VESTIT I GUST, SL

40

8.398,46 €

6.718,77 €

Afectat per COVID

CDETALL 484/2022

CYR SOLDADURA, SL

40

2.893,80 €

2.315,04 €

 

CDETALL 531/2022

SENEN PEREDA VIVANCO

40

2.066,13 €

1.652,90 €

 

CDETALL 727/2022

COMERCIAL DEPORTIVA MONTETORO, SL

40

11.893,07 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 488/2022

OPTICA LA MAR ESPAÑOLA, SL

40

10.107,62 €

8.086,10 €

 

CDETALL 553/2022

ALICIA CANEDA MINGUILLAN

40

17.978,33 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 503/2022

MARGARITA RAMIS BANUS

40

21.782,00 €

9.000,00 €

 

CDETALL 508/2022

CRISTALERIA AMANECER, SL

40

15.940,00 €

9.000,00 €

 

CDETALL 676/2022

SUPERMERCAT ES CAP, CB

40

11.643,94 €

9.000,00 €

 

CDETALL 734/2022

VIP MANAGEMENT SERVICES, CB

40

36.196,40 €

9.000,00 €

 

CDETALL 667/2022

YOLI Y TOÑI, SC

40

2.505,22 €

2.004,18 €

Afectat per COVID

CDETALL 170/2022

GENOVA SPORTS 2014,SL

39

17.768,12 €

9.000,00 €

 

CDETALL 145/2022

SANTIAGO BARBERAN GUASCH

39

2.942,72 €

2.354,18 €

Afectat per COVID

CDETALL 233/2022

RAMON CUSTOMS GRUPO, SL

39

17.500,00 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 269/2022

CAN MATARINO, SL

39

15.309,50 €

9.000,00 €

 

CDETALL 299/2022

SPORT EFECTOS 2000,SL

39

2.902,69 €

2.322,15 €

 

CDETALL 444/2022

SERVERA ROSSELLÓ

39

2.835,49 €

2.268,39 €

Afectat per COVID

CDETALL 584/2022

LAVANDERIA DE JESUS SERVICIOS, SL

39

32.220,50 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 464/2022

ANTONIO MARI MORRO

39

15.016,06 €

9.000,00 €

 

CDETALL 567/2022

SEGMENTO DE OCIO, SL

39

21.911,00 €

9.000,00 €

 

CDETALL 262/2022

LA CONSIGNA PORT SL

39

14.980,00 €

9.000,00 €

 

CDETALL 685/2022

JAUME COLL AMENGUAL

39

20.107,50 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 057/2022

TINTORERIA PREST 4 CAPS, SL

38

11.942,07 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 150/2022

JUAN LUIS PONS GORNES

38

7.453,00 €

5.962,40 €

 

CDETALL 429/2022

MOBLES ALLES FERRERIES, SLU

38

2.303,56 €

1.842,85 €

 

CDETALL 422/2022

MIANJOAG, SL

38

19.578,93 €

9.000,00 €

 

CDETALL 346/2022

MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ DES RAIGUER, SL

38

9.926,45 €

7.941,16 €

 

CDETALL 371/2022

GERMANS VERDERA OLIVER, SL

38

7.770,00 €

6.216,00 €

 

CDETALL 491/2022

PETIT BUMBU

38

16.518,60 €

9.000,00 €

 

CDETALL 472/2022

URBANITA CASUAL, SL

38

14.886,70 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 421/2022

MESCALERO,SL

38

9.710,47 €

7.768,38 €

Afectat per COVID

CDETALL 578/2022

DAMIANA ANTONIA NICOLAU JUAN

38

4.530,98 €

3.624,78 €

 

CDETALL 749/2022

MARIA ASUNCION ROMERO HERRAIZ

38

10.900,00 €

8.720,00 €

 

CDETALL 408/2022

DEPEKES TODO PARA EL BEBE, SL

38

16.504,80 €

9.000,00 €

 

CDETALL 404/2022

ERICA YANET MESA MOLINA

38

6.547,52 €

5.238,02 €

Afectat per COVID

CDETALL 607/2022

OFI-GRUP A LES ILLES, SL

38

44.779,00 €

9.000,00 €

 

CDETALL 640/2022

AGROMALLORCA SAT

38

11.390,99 €

9.000,00 €

 

CDETALL 597/2022

PERPIEL 2010,SL

38

4.194,30 €

3.355,44 €

Afectat per COVID

CDETALL 019/2022

JOAN ANDREU RAMIS BANÚS

37

6.710,97 €

5.368,78 €

 

CDETALL 165/2022

PANADERIA COLL, SL

37

5.996,00 €

4.796,80 €

 

CDETALL 204/2022

ALAN FREED,SL

37

22.815,00 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 245/2022

BASIC CIUTADELLA, SL

37

6.079,27 €

4.863,42 €

Afectat per COVID

CDETALL 248/2022

JESCAVI,SL

37

11.018,50 €

8.814,80 €

Afectat per COVID

CDETALL 362/2022

DIEGO CORONA, SL

37

70.105,00 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 332/2022

BOSCH BARCER VENDING, SL

37

23.284,71 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 323/2022

IBIZA JEWELS, SL

37

2.235,00 €

1.788,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 391/2022

BARTOLOME TUR PRATS

37

4.046,97 €

3.237,25 €

 

CDETALL 458/2022

CAS TORRAT, SLU

37

6.469,01 €

5.175,21 €

 

CDETALL 719/2022

ERNESTO MIGUEL ALTES MOLINA

37

2.909,95 €

2.327,96 €

 

CDETALL 735/2022

VICTORIA TUR BONET

37

5.508,75 €

4.407,00 €

 

CDETALL 661/2022

DI-VER SHOP 2005, SL

37

4.637,18 €

3.709,74 €

 

CDETALL 614/2022

JOSEFA ROMERO RODRIGUEZ

37

8.086,29 €

6.469,03 €

 

CDETALL 746/2022

NEUMÀTICS BINISSALEM, SL

37

13.122,63 €

9.000,00 €

 

CDETALL 686/2022

MARIA ANGELES LOZANO MATIAS

37

4.874,00 €

3.899,20 €

 

CDETALL 022/2022

AGUSTIN LINARES JUAN DE SENTMENAT

36

11.250,00 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 229/2022

MUEBLES DUCAL, SL

36

13.529,10 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 210/2022

DOMINGUEZ Y BELLOT, SL

36

9.833,99 €

1.844,64 €

Afectat per COVID

CDETALL 326/2022

IDYNE, SL

36

13.991,80 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 358/2022

FARM4FUN, SL

36

23.421,42 €

9.000,00 €

 

CDETALL 675/2022

CARAMUIXES, SL

36

24.416,31 €

9.000,00 €

 

CDETALL 327/2022

SARA JUAN COLL

36

3.923,33 €

3.138,66 €

 

CDETALL 304/2022

TANT ALIMENTACIÓ, SL

36

13.800,00 €

9.000,00 €

 

CDETALL 395/2022

PANET IBIZA, SL

36

17.100,00 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 465/2022

HERMANOS COLOMAR RIBAS

36

31.081,08 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 482/2022

MAGDALENA MARCH MUNTANER

36

3.781,39 €

3.025,11 €

 

CDETALL 014/2022

FRANCISCA SASTRE ALOMAR

35

2.500,00 €

2.000,00 €

 

CDETALL 015/2022

JORGE SASTRE ALOMAR

35

2.600,00 €

2.080,00 €

 

CDETALL 038/2022

ANTONIO SASTRE ALOMAR

35

2.100,00 €

1.680,00 €

 

CDETALL 024/2022

ZONA EQUUS, SL

35

4.294,04 €

3.435,23 €

 

CDETALL 119/2022

GRUPO ROISOR, SL

35

16.589,19 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 156/2022

SIBAVIST, SL

35

2.619,39 €

2.095,51 €

 

CDETALL 196/2022

PRISMA MENORCA, SL

35

12.502,81 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 212/2022

ALICE VON BAUM

35

8.329,42 €

6.663,54 €

Afectat per COVID

CDETALL 203/2022

MARIA VICTORIA HERRAS SAENZ DE MANJARRÉS

35

2.072,50 €

1.658,00 €

 

CDETALL 277/2022

CATALINA MARQUES TRUYOLS, SL

35

9.169,05 €

7.335,24 €

 

CDETALL 272/2022

BAGUR CATALA, SL

35

10.778,10 €

8.622,48 €

 

CDETALL 296/2022

JUAN FEBRER SANSÓ

35

8.204,87 €

6.563,90 €

 

CDETALL 363/2022

JOSE RAMON FAYOS ROMERO

35

23.695,80 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 728/2022

ESTEFANIA RIGO SERRA

35

7.296,26 €

5.837,01 €

 

CDETALL 639/2022

CRISTINA BARBER NAVARRO

35

2.914,96 €

2.331,97 €

 

CDETALL 635/2022

ANDRADE BONED, SL

35

3.869,12 €

3.095,30 €

 

CDETALL 010/2022

BAGUR BENEJAM MENORCA, SL

34

10.978,31 €

8.782,65 €

 

CDETALL 041/2022

RIA MENORCA RETAIL, SL

34

14.414,28 €

9.000,00 €

 

CDETALL 089/2022

REPORT SOFT, SL

34

8.944,75 €

7.155,80 €

 

CDETALL 139/2022

NURKA KIDS, SL

34

13.859,91 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 182/2022

CRISTINA CASTILLO PERELLO

34

6.400,00 €

5.120,00 €

 

CDETALL 187/2022

SILVIA MESTRES JUSTO

34

5.125.48

4.100,38 €

Afectat per COVID

CDETALL 263/2022

MARIA ASUNCION JAUME SERVERA

34

19.581,64 €

9.000,00 €

 

CDETALL 260/2022

CAN FELIP SINEU, SLU

34

15.235,00 €

9.000,00 €

 

CDETALL 292/2022

PERFUMERIES AURES

34

4.792,00 €

3.833,60 €

Afectat per COVID

CDETALL 297/2022

CRISTINA RIBAS PLANELLS

34

2.757,04 €

2.205,63 €

 

CDETALL 308/2022

MARIA ISABEL GINARD GINARD

34

4.794,18 €

3.835,34 €

Afectat per COVID

CDETALL 385/2022

ANTONIA SAMPOL MARTIN

34

2.142,07 €

1.713,66 €

 

CDETALL 394/2022

TOMAS GARCIA RAMOS

34

23.736,40 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 435/2022

JUAN BOSCO PONS TRUYOL

34

3.749,30 €

2.999,44 €

 

CDETALL 436/2022

ANTONIA LLORENS SALORD, SL

34

23.936,22 €

9.000,00 €

 

CDETALL 528/2022

COMESTIBLES COLOMA, SL

34

4.859,56 €

3.887,65 €

 

CDETALL 487/2022

HOSTEL PALMA 2014, SL

34

13.118,64 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 560/2022

CATALINA MESTRE QUETGLAS

34

4.939,92 €

3.951,94 €

 

CDETALL 561/2022

CAFETERIA CENTRE BADIA, SL

34

13.771,00 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 591/2022

ISABEL MAS BUADES

34

5.500,00 €

4.400,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 005/2022

JOSE RAPHAEL BRUTINEL SAMPOL

33

2.722,59 €

2.178,07 €

 

CDETALL 036/2022

COOP. PAGESA DE POLLENÇA

33

13.728,59 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 201/2022

SOLIYOGURT, SL

33

11.317,80 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 225/2022

MILAGROS BEGOÑA LAZARO-CARRASCO SANCHEZ

33

5.228,00 €

4.182,40 €

 

CDETALL 221/2022

MAITE ARBONA LOPEZ

33

13.288,90 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 206/2022

CREACIONES ELEMAR, CB

33

2.086,01 €

1.668,81 €

 

CDETALL 293/2022

CATALINA COLL PONS

33

11.196,47 €

8.957,18 €

Afectat per COVID

CDETALL 344/2022

NELLY M. SANCHEZ PALACIOS

33

12.366,64 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 440/2022

CARLA MARIE MACEDO

33

10.970,20 €

8.776,16 €

Afectat per COVID

CDETALL 310/2022

FERRETERIA FERRAGUT BONET, SL

33

14.531,29 €

9.000,00 €

 

CDETALL 369/2022

PINTURAS FIONA, SL

33

7.555,30 €

6.044,24 €

 

CDETALL 449/2022

CAS SAGRISTA, SL

33

7.448,30 €

5.958,64 €

 

CDETALL 428/2022

SEBASTIAN GARAU PUIGSERVER

33

2.280,60 €

1.824,48 €

 

CDETALL 557/2022

EVA MARIA JAUME OLIVER

33

2.837,48 €

2.269,98 €

 

CDETALL 523/2022

FRANCISCA SEGUI MARTORELL

33

9.415,49 €

7.532,39 €

Afectat per COVID

CDETALL 653/2022

GRANJA AVICOLA CONSELL, SL

33

7.438,70 €

5.950,96 €

 

CDETALL 020/2022

JUANA ROSA CAMPS FIOL

32

13.900,00 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 065/2022

BELLEZA DURAN & DURAN, SL

32

9.335,77 €

7.468,62 €

Afectat per COVID

CDETALL 066/2022

TORRENS EQUIPAMIENTOS DE COCINA, SA

32

12.521,67 €

9.000,00 €

 

CDETALL 075/2022

CONCEPCION TABOADA FERRER

32

2.667,89 €

2.134,31 €

Afectat per COVID

CDETALL 144/2022

MAREAS DE CRISTAL, SL

32

20.949,89 €

9.000,00 €

 

CDETALL 184/2022

CANACATI 1980, SL

32

9.647,00 €

7.717,60 €

Afectat per COVID

CDETALL 193/2022

MONTSERRAT HERNANDEZ YESTE

32

11.908,50 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 215/2022

SUPER ESQUITX, SL

32

30.813,32 €

9.000,00 €

 

CDETALL 244/2022

EMBULLS SERVICIOS DE BELLEZA Y SALUD, SL

32

4.221,92 €

3.377,54 €

 

CDETALL 266/2022

CARRASCO BENEJAM, SL

32

12.100,00 €

9.000,00 €

 

CDETALL 457/2022

INGIN IBIZA, SL

32

24.155,04 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 582/2022

LLUIS ABADIA, SL

32

13.539,58 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 307/2022

ES BALCÓ DE CABRERA 2016, SL

32

15.755,79 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 546/2022

REBECA DOCAMPO OGALLAR

32

14.720,00 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 551/2022

MARIA AUXILIADORA PASCUAL MOLL

32

6.580,66 €

5.264,53 €

 

CDETALL 512/2022

MIO JOIERS, CB

32

7.237,10 €

5.789,68 €

 

CDETALL 515/2022

MODA PICATEX, SL

32

10.440,00 €

8.352,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 570/2022

TIKKA EIVISSA, SL

32

6.052,05 €

4.841,64 €

 

CDETALL 731/2022

FRANCISCA CALDENTEY RIERA

32

6.686,12 €

5.348,90 €

 

CDETALL 588/2022

VALVERDETEXTIL, SL

32

8.762,90 €

7.010,32 €

 

CDETALL 134/2022

ROISSO, CB

31

42.770,26 €

9.000,00 €

 

CDETALL 189/2022

TOT BO TENDES, SL

31

7.547,45 €

6.037,96 €

 

CDETALL 236/2022

S'ALGAR FORMACIÓ, SL

31

3.561,11 €

2.848,89 €

 

CDETALL 274/2022

TALLER CHAPA PINTURA REPARAUTO, SL

31

17.365,20 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 290/2022

VINE AQUÍ I VORAS PORTOPÍ, SL

31

4.898,00 €

3.918,40 €

 

CDETALL 583/2022

IBIZA BOTANICO BIOTECNOLOGICO, SL

31

18.407,90 €

9.000,00 €

 

CDETALL 302/2022

HENRIVITAMAR, SL

31

14.697,00 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 298/2022

ROGUMAR TRADING, SL TRADING, SL

31

10.210,00 €

8.168,00 €

 

CDETALL 370/2022

RASUNA CALA MILLOR, SL

31

86.480,85 €

9.000,00 €

 

CDETALL 541/2022

CECILIA SAGLIO ROSSINI

31

10.297,45 €

8.237,96 €

Afectat per COVID

CDETALL 443/2022

LAURA BONET PERAL

31

8.500,00 €

6.800,00 €

 

CDETALL 442/2022

PANADERIA CAN PISTOLA

31

14.225,30 €

9.000,00 €

 

CDETALL 468/2022

ANNE KATHRIN ESPEN

31

7.419,00 €

5.935,20 €

 

CDETALL 467/2022

JOYERIA ABOLENGO,SL

31

11.600,00 €

9.000,00 €

Afectat per COVID

CDETALL 497/2022

ASESORIA SERRA & FEMENIAS, SL

31

5.014,84 €

4.011,95 €

 

CDETALL 573/2022

ANA BELEN GARCIA SANCHEZ

31

20.520,00 €

9.000,00 €

 

CDETALL 577/2022

LORENA CASTRO SEQUEIRO

31

10.698,68 €

8.548,36 €

 

CDETALL 415/2022

MARTA ISERN CLAR

31

10.241,00 €

8.192,80 €

 

CDETALL 477/2022

MARIA CAÑELLAS FRONTERA

31

2.644,00 €

2.115,20 €

 

CDETALL 562/2022

ELISA GATTI

31

3.978,00 €

3.182,40 €

 

CDETALL 726/2022

EVA LOPEZ SANS

31

10.135,85 €

8.108,68 €

 

CDETALL 558/2022

CORA MERCEDES SANCHEZ DE LA CONCHA

31

7.298,86 €

5.839,09 €

 

CDETALL 568/2022

LOLIFER 21, SL

31

35.666,79 €

9.000,00 €

 

CDETALL 621/2022

TOLDOS PITIUSAS, CB

31

8.025,30 €

6.420,24 €

 

CDETALL 736/2022

CATALINA SERVERA SERVERA

31

6.130,00 €

4.904,00 €

 

CDETALL 700/2022

PAPELERIA E IMPRESIONES IBIZA, SL

31

9.726,40 €

7.781,12 €

 

CDETALL 743/2022

NAUTICA COSMAR, SL

31

16.650,61 €

9.000,00 €

 

CDETALL 651/2022

FRUITES I VERDURES SON MARCH, SL

31

81.094,07 €

211,26 €

 Import concedit inferior al 80 % del cost elegible per insuficiència de crèdit

 

 

 

 

2.200.000,00 €

 

 

ANNEX 2 Expedients als quals es denega la subvenció

NÚM. EXP.

NOM COMPLET

OBSERVACIONS

CDETALL 026/2022

LLOBERA SANCHEZ, CB

Desistiment (no contesta al requeriment)

CDETALL 063/2022

MANUEL RIVAS JIMENEZ

Inversió no elegible

CDETALL 076/2022

SCL AGRICOLA SAN ANTONIO

No compleix els requisits exigits en la convocatòria (alta a l'IAE fora de termini)

CDETALL 084/2022

ROMINA DANIELA TOMMASIELLO

Desistiment (no contesta al requeriment)

CDETALL 086/2022

ANTONIO MORENO ROSADO

No compleix els requisits exigits en la convocatòria (alta a l'IAE fora de termini)

CDETALL 103/2022

DAMIÀ MULET VANRELL

Activitat econòmica no inclosa en la convocatòria

CDETALL 114/2022

PERECAU SPORTS, SL

Desistiment (no contesta al requeriment)

CDETALL 167/2022

STYLISHGIRLS M&S SALON, ESPEJ

Desistiment (no contesta al requeriment)

CDETALL 173/2022

MARTA SBERT MUNTANER

Inversió elegible inferior a 2.000,00 €

CDETALL 180/2022

RAFAEL MARTIN GUERRA

Desistiment (no contesta al requeriment)

CDETALL 186/2022

BAUZÁ & ASOCIADOS, CB

No compleix els requisits exigits en la convocatòria (alta a l'IAE fora de termini. IAE no inclòs en la convocatòria)

CDETALL 205/2022

FATIMA BLAZQUEZ LOZANO

Inversió elegible inferior a 2.000,00 € (presenta despeses no elegibles)

CDETALL 218/2022

FAISAL DONERKEBAB, SL

Inversió elegible inferior a 2.000,00 €

CDETALL 230/2022

PONS IBERICA, SL

No compleix els requisits exigits en la convocatòria (alta a l'IAE fora de termini)

CDETALL 250/2022

MARIA ANTONIA ADROVER BENNASAR

Inversió elegible inferior a 2.000,00 €

CDETALL 254/2022

SUPERMERCADO LLAFER, SLU

Inversió elegible inferior a 2.000,00 

CDETALL 265/2022

GRUPO MADRUGA MARTINEZ, SL

Desistiment (no contesta al requeriment)

CDETALL 273/2022

MARIA DEL CARMEN DOBLAS EXPOSITO

Inversió elegible inferior a 2.000,00 €

CDETALL 278/2022

FRANCISCA CABOT FONT

No compleix els requisits exigits en la convocatòria (no està d'alta a l'IAE)

CDETALL 280/2022

MARIA MAGDALENA MATALLANA ESPINOSA

Desistiment (no contesta al requeriment)

CDETALL 288/2022

AGUEDA QUINTANA MASCARO

Activitat econòmica no inclosa en la convocatòria

CDETALL 301/2022

CASTELL MASSANET, SL

No compleix els requisits exigits en la convocatòria (alta a l'IAE fora de termini)

CDETALL 303/2022

DINOS INVEST, SL

No compleix els requisits exigits en la convocatòria (alta a l'IAE fora de termini)

CDETALL 306/2022

HOTELES MONTUR, SA

Inversió elegible inferior a 2.000,00 €

CDETALL 313/2022

MAJORICA INTERNACIONAL, SL

No compleix els requisits exigits en la convocatòria

CDETALL 330/2022

PALMA JUMP, SL

Desistiment (no contesta al requeriment)

CDETALL 337/2022

MARGARITA LLITERAS ESPINOSA

No compleix els requisits exigits en la convocatòria (despeses no elegibles)

CDETALL 340/2022

EUGENIO RODRIGUEZ SANTOS

Inversió elegible inferior a 2.000,00 €

CDETALL 341/2022

ABRAHAM ROZALEN FERNANDEZ

Inversió elegible inferior a 2.000,00 €

CDETALL 345/2022

FORN CAN BURÍ, SL

No compleix els requisits exigits en la convocatòria (no està d'alta a l'IAE)

CDETALL 349/2022

ULISSES BAR, SL

No compleix els requisits exigits en la convocatòria (despesa no elegible i IAE no inclòs en la convocatòria)

CDETALL 359/2022

MATEO PERELLO ROSSELLO

Inversió elegible inferior a 2.000,00 €

CDETALL 368/2022

JOSE M. JIMENEZ VASCO

Desistiment (no contesta al requeriment)

CDETALL 374/2022

PASTELERIA ANGEL, SL

Desistiment (no contesta al requeriment)

CDETALL 375/2022

TAVEMA, SL

Activitat econòmica no inclosa en la convocatòria

CDETALL 379/2022

PIENSOS MASCARO, CB

Desistiment (no contesta al requeriment)

CDETALL 380/2022

MELODY THE NATUROPATH,SL

No compleix els requisits exigits en la convocatòria (alta a l'IAE fora de termini)

CDETALL 382/2022

AUGUSTINE STELLA OSAYEWENRE

No compleix els requisits exigits en la convocatòria (alta a l'IAE fora de termini)

CDETALL 392/2022

RAMÓN MARÍ, CB

Activitat econòmica no inclosa en la convocatòria

CDETALL 397/2022

FERRETERIA ORFILA, SL

Inversió elegible inferior a 2.000,00 €

CDETALL 399/2022

MARIA SUREDA GUILLEN

Inversió elegible inferior a 2.000,00 €

CDETALL 401/2022

DE ARTE KERMES, SL

Inversió elegible inferior a 2.000,00 €

CDETALL 402/2022

ANTONIA RAMON TORRENS

Inversió elegible inferior a 2.000,00 €

CDETALL 409/2022

DEPORTES ELITE, SL

No compleix els requisits exigits en la convocatòria

CDETALL 411/2022

TERRAORIGENS MALORCA,SL

Desistiment (no contesta al requeriment)

CDETALL 416/2022

SETMANARIS I REVISTES, SL

Inversió elegible inferior a 2.000,00€

CDETALL 425/2022

MINORICA TOT BIO, SLU

Inversió elegible inferior a 2.000,00 €

CDETALL 426/2022

SOFIA MIGUEL CASTAÑER

No compleix els requisits exigits en la convocatòria (alta a l'IAE fora de termini)

CDETALL 430/2022

SUBLIME OILS PHYTOCOSMETICS, SL

No compleix els requisits exigits en la convocatòria (alta a l'IAE fora de termini)

CDETALL 447/2022

JUAN ALBERTO FUSTER GERSTER

No compleix els requisits exigits en la convocatòria (alta a l'IAE fora de termini)

CDETALL 454/2022

MICHAEL SAVIOLI

Desistiment (no contesta al requeriment)

CDETALL 502/2022

INCACOLOR,SL

Activitat econòmica no inclosa en la convocatòria

CDETALL 504/2022

BISCUIT STORE, SL

No compleix els requisits exigits en la convocatòria (no acredita IAE)

CDETALL 507/2022

FRANCISCA VICENS AGUILÓ

Inversió elegible inferior a 2.000,00 €

CDETALL 518/2022

JUAN ARNAU COLL BIBILONI

Desistiment (no contesta al requeriment)

CDETALL 525/2022

M. ANTONIA CAPO SERRA

No compleix els requisits exigits en la convocatòria (alta a l'IAE fora de termini)

CDETALL 532/2022

LE CAVEAU DU VIN,SL

Inversió elegible inferior a 2.000,00 €

CDETALL 533/2022

MANGIAMO ITALINAO ILLES BALEARS, SL

Desistiment (no contesta al requeriment)

CDETALL 535/2022

SALVATORE TRANNE

Desistiment (no contesta al requeriment)

CDETALL 539/2022

TERRA ITALIAN FOOD, SL

No compleix els requisits exigits en la convocatòria (alta a l'IAE fora de termini)

CDETALL 540/2022

C.T. BIKES ESPJ

Activitat econòmica no inclosa en la convocatòria

CDETALL 554/2022

FEDERICO GALIANO

No compleix els requisits exigits en la convocatòria (alta a l'IAE fora de termini)

CDETALL 556/2022

B&B 2022,SL

No compleix els requisits exigits en la convocatòria (alta a l'IAE fora de termini)

CDETALL 559/2022

THIRA JOYAS, CB

Inversió elegible inferior a 2.000,00 €

CDETALL 574/2022

MARIA DOLORES ALJAMA BLANCO

Activitat econòmica no inclosa en la convocatòria

CDETALL 592/2022

CAPIL, CB

Desistiment (no contesta al requeriment)

CDETALL 594/2022

GRUPO YE IMPORT EXPORT, SL

Desistiment (no contesta al requeriment)

CDETALL 600/2022

MARIA MAGDALENA FREIRE CAVA

Desistiment (no contesta al requeriment)

CDETALL 611/2022

ANTONIO VITTOZZI PASQUALE

No compleix els requisits exigits en la convocatòria (alta a l'IAE fora de termini)

CDETALL 615/2022

CAPDEVENT MENORCA, SL

No compleix els requisits exigits en la convocatòria (no està d'alta a l'IAE)

CDETALL 618/2022

GIANPAOLO GIARDINA, CB

Desistiment (no contesta al requeriment)

CDETALL 624/2022

DARIO JAVIER GIULIANO

Inversió elegible inferior a 2.000,00 €

CDETALL 642/2022

ISABEL MARIA ADROVER NICOLAU

Inversió elegible inferior a 2.000,00 €

CDETALL 646/2022

MARIA DE LOS ANGELES MARQUEZ DUQUE

Desistiment (no contesta al requeriment)

CDETALL 648/2022

ROQUETA IDEES MEDITERRÀNIES, SL

No compleix els requisits exigits en la convocatòria (no està d'alta a l'IAE)

CDETALL 666/2022

MUSTAPHA EL YAAKOUBI LARBI

Inversió elegible inferior a 2.000,00 €

CDETALL 668/2022

SHAMS MALLORCA, SLU

No compleix els requisits exigits en la convocatòria (alta a l'IAE fora de termini)

CDETALL 670/2022

DISNACKS PITIUS, SL

No compleix els requisits exigits en la convocatòria (alta a l'IAE fora de termini)

CDETALL 683/2022

AUBA ALIMENTACIÓ, SL

Desistiment (no contesta al requeriment)

CDETALL 684/2022

SILVIA SANTOS MORENO

Desistiment (no contesta al requeriment)

CDETALL 691/2022

COOPERATIVA AGRICOLA I RAMADERA DE MENORCA, S.COOP.

No compleix els requisits exigits en la convocatòria (no és PIME ni MICROEMPRESA)

CDETALL 692/2022

YOLANDA GUASCH TORRES

Inversió elegible inferior a 2.000,00 €

CDETALL 698/2022

PURIFICACION LOPEZ SANCHEZ

No compleix els requisits exigits en la convocatòria (alta a l'IAE fora de termini)

CDETALL 709/2022

SEAQUEST ILLES BALEARS, SL

No compleix els requisits exigits en la convocatòria (alta a l'IAE fora de termini)

CDETALL 712/2022

ALVARO CUITIÑO COCCOLI

No compleix els requisits exigits en la convocatòria (alta a l'IAE fora de termini)

CDETALL 717/2022

ANTONIO ROBERTO SOTO RIUTORT

Inversió elegible inferior a 2.000,00 €

CDETALL 739/2022

PLASOCEX, SA

Desistiment (no contesta al requeriment)

CDETALL 741/2022

SON CAULELLES NOU, SA

Desistiment (no contesta al requeriment)

CDETALL 745/2022

AL·LOTS, CB

Desistiment (no contesta al requeriment)

CDETALL 747/2022

CARNICERIA JR, CB

Desistiment (no contesta al requeriment)

CDETALL 748/2022

CAN ACHI, SL

Desistiment (no contesta al requeriment)

CDETALL 752/2022

FRANCISCO JOSE CARABANTE OCA

Activitat econòmica no inclosa en la convocatòria

CDETALL 755/2022

SERGIO PAOLUCCI

Activitat econòmica no inclosa en la convocatòria

CDETALL 756/2022

RAJA SADOUKI

Inversió elegible inferior a 2.000,00 €

 

ANNEX 3 Expedients denegats per insuficiència de crèdit

NUM. EXP.

NOM COMPLET

PUNTS

OBSERVACIONS

CDETALL 687/2022

PALAU & GIMENEZ SUPERMERCAT CALA LLENYA, ESPK

31

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 658/2022

ANEM A XAUXA, SC

31

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 013/2022

PASTISSERIA CAN PONS, SL

30

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 040/2022

MAGAREGALS, SL

30

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 027/2022

FARINELLI MODA, SL

30

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 043/2022

GASOLINA Y GASOILS LOW COST MENORCA, SL

30

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 052/2022

CASA CAPELLANA, CB

30

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 081/2022

AGROJARDINERIA ILLES, SL

30

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 070/2022

PEDRO MONGE ALVAREZ

30

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 113/2022

AJOMAR, SA

30

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 143/2022

FASHIONRELIGION, SL

30

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 161/2022

FRANCISCO MIRO CORDON

30

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 219/2022

ESPAI DE FORMACIÓ INNOVAIÓ I CONSULTORIA, SL

30

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 261/2022

CARNS I EMBOTITS MADRUGA, SL

30

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 247/2022

MARGARITA PRIM CURSACH

30

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 282/2022

LA CASA DE LOS SMITH, CB

30

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 334/2022

JAUME CABRER SILVA

30

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 400/2022

FRANCISCA MARQUES MARQUES

30

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 424/2022

MENJARS ARTESANS CAS SERENO, SL

30

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 376/2022

JEAN CLAUDE CHAPEL

30

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 365/2022

CARPINTERIA PVC MARI, SL

30

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 490/2022

NADAL LLOMPART FONT

30

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 519/2022

PERELLO GARCIA BALEAR, SL

30

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 569/2022

AUTO-RECAMBIOS ISLA, SA

30

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 609/2022

LAURA BRUNOT GARAU

30

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 012/2022

ECI W-mega, SL

29

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 033/2022

VALERIA PATRICI MARQUES

29

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 053/2022

DECOHOGALIA, SL

29

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 128/2022

HIJOS DE JOANA CARLES, SL

29

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 141/2022

MARIA ISABEL VARON MONTORO

29

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 194/2022

MMM 2017, SL

29

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 322/2022

ANTÒNIA MIQUEL HUMBERT

29

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 388/2022

ALEJANDRO ALVAREZ JIMENEZ

29

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 372/2022

JOSEFINA BENITEZ PRIEGO

29

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 538/2022

EMANUEL MAURICIO DEFAGOT MILACHER

29

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 500/2022

INMACULADA ORFILA PONS

29

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 599/2022

FOTO MARGE, SL

29

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 602/2022

SEGUNDA CARMEN PEZANTES YANGUA

29

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 647/2022

CALZADOS GAMBO, CB

29

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 650/2022

ANA ALONSO GARCIA

29

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 571/2022

DE VINS MENORCA, SL

29

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 636/2022

JOSE JUAN SANCHEZ PASTOR

29

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 006/2022

MIRKO RASTIG

28

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 025/2022

FORN I PASTISSERIA BENET BARON, SL

28

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 034/2022

MAKA INVEST, SL

28

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 107/2022

MARIA ALZAMORA RIERA

28

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 126/2022

PARAFARMACIA INTERFARMA, SL

28

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 171/2022

CRISTINA BURGOS SANCHEZ

28

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 142/2022

COMELLA

28

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 192/2022

GUILLERMO ALCALDE ADROVER

28

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 251/2022

ADELJOA, SL

28

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 324/2022

BIGUDI, CB

28

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 300/2022

MARIA RIBAS PRATS

28

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 398/2022

FRANCISCO CARDONA AMETLLER

28

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 473/2022

MAGATZEM SES FORQUES, SL

28

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 579/2022

SILVIA LEFEROVIC

28

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 516/2022

LA BIBLIOTECA DE BABEL, SLU

28

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 413/2022

BLM MALLE FOOD, SL

28

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 414/2022

DIEGO CARNICERIAS PITIUSAS. SL

28

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 720/2022

LARA MUÑOZ MEDINA

28

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 620/2022

SUSANA VIEJO FERRER

28

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 733/2022

F. RUZAFA CONSTRUCCIONS, SL

28

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 645/2022

MARGARITA A. VIDAL CAMPINS

28

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 655/2022

LUCIA SALADA 2004, SL

28

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 705/2022

EMBOTITS REIMA, SL

28

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 032/2022

MOBAK

27

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 008/2022

ESTEFANIA EMPERATRIZ MENDOZA ORTEGA

27

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 050/2022

PUNT NAUTIC 2010,CB

27

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 061/2022

ILLES SOL, SL

27

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 067/2022

MEDIFRESCO, SL

27

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 120/2022

INDIRA NIMAI, SL

27

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 197/2022

CATALINA PONS HUMBERT

27

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 295/2022

CONSUMIBLES RECICLADOS MENORCA, SLU

27

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 285/2022

RUBIK 2020,SL

27

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 284/2022

Q SUPERMERCADOS, SL

27

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 319/2022

VIRGINIA MARI ESCANDELL

27

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 317/2022

GUILLEM JOSEP REXACH PEDRAJAS

27

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 492/2022

HOMINE GESTION,SL

27

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 517/2022

GEKO, CB

27

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 606/2022

OSCAR BREA RECIO

27

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 662/2022

INVERSIONES Y PROMOCIONES PATAGONIA, SL

27

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 665/2022

EL PALADAR JAMONERIA & DELICATESSEN, SL

27

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 711/2022

MARIA MAGDALENA JULVE NIELL

27

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 707/2022

MIGUEL MATAMALAS MOREY

27

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 044/2022

SIROCO MALLORCA, SL

26

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 029/2022

RAPIDC HANGE, SL

26

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 097/2022

MILCA STIEPOVICH ZENARI

26

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 071/2022

BOLLERIA Y PASTELERIA, SA

26

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 101/2022

ANTONIA ANTUNEZ CARBALLO

26

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 133/2022

JOSÉ MIGUEL OLIVES GOMILA

26

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 153/2022

KIDS HOME MALLORCA, SL

26

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 152/2022

MARIA DEL CARMEN MARIN NIETO

26

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 188/2022

BARBARA AMENGUAL SERRA

26

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 226/2022

COSMOGELAT, SL

26

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 249/2022

SANDRA DIAZ LOPEZ

26

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 279/2022

MARIA ISABEL ALLES CAPO

26

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 294/2022

ROSA ROSELL SERRA

26

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 348/2022

JUAN VICH ADROVER

26

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 264/2022

ANA MARIA HIDALGO GOMEZ

26

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 267/2022

NURIA AMETLLER AGUILAR

26

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 336/2022

RAYOLAMPAGO, SL

26

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 427/2022

KATYLUIS E HIJAS, SL

26

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 378/2022

MARIA ANTONIA TORRENS FORNARI

26

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 437/2022

FORN I PASTISSERIA TRIAS, SL

26

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 455/2022

KINTSUGI SANTA EUGENIA, SL

26

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 480/2022

SYLVIA ARIAS CANTON

26

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 410/2022

NICOLETA STANCU

26

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 417/2022

SALVADOR ANTICH CAÑELLAS

26

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 547/2022

CARNICAS & SUPERMERCADO LUIS, SL

26

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 419/2022

LA SALINA CULTURA, SL

26

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 627/2022

OPTICAS BARRAU & FONT

26

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 633/2022

VERÓNICA HERNÁNDEZ SEGUÍ

26

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 572/2022

SARAIN MOVIL SLU

26

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 619/2022

ISAAC MARQUES TRIAY

26

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 610/2022

FLORENCIO FUENTES GONZALEZ

26

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 659/2022

ROIG JUAN SUPERMERCATS, SL

26

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 699/2022

AKKRON FIRE SOLUTIONS, SL

26

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 677/2022

ECO SA TEULERA, SL

26

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 690/2022

MARCOS PALAU MUÑIZ

26

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 715/2022

EVA GONZALEZ PALOMINO

26

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 002/2022

INMACULADA DEL VALLE LUCAS

25

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 030/2022

LAVANDERIA MENORQUINA, SL

25

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 049/2022

MARIA DE LA O BAGUR FLORIT

25

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 051/2022

PASCUAL SUREDA, CB

25

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 054/2022

LAGO MENOR, SL

25

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 059/2022

SUPERPLAYAS, SA

25

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 068/2022

COCINART, SL

25

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 082/2022

GRUPO GABALDON SALAS, SL

25

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 092/2022

MARGARITA VILLALONGA VINENT

25

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 151/2022

MARIA TRINIDAD NACHER BATLE

25

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 198/2022

SOCIETAT D'ARMADORS I MARISCADORS DEL PORT DE MAÓ, SL

25

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 228/2022

PETROLEOS MALLORQUINES, SL

25

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 217/2022

DIETETICA I SALUT FONOLL MARÍ, SL

25

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 521/2022

DIDASKO INSTALACIONES, SL

25

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 270/2022

ENCARNACIÓN MARTÍNEZ CAMPOY

25

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 450/2022

FOTO ROCHA, CB

25

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 335/2022

MENORCA COMERÇ, SL

25

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 321/2022

GLORIA GOMILA PELEGRI

25

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 383/2022

PORT SANFONT, SL

25

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 453/2022

MARGARITA MERCADAL MARQUES

25

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 463/2022

TRIAY I CRESPI, SL

25

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 434/2022

CASH MENORCA, SL

25

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 479/2022

CRISTINA CUENCA MATEU

25

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 474/2022

PERRUQUERIA IDEES, CB

25

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 499/2022

INFORMÀTICA SA MURALLA, SL

25

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 470/2022

DEFCON INCA INFORMÀTICA, SL

25

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 530/2022

SA BASSETA, SAT

25

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 566/2022

JOAQUIN MARTINES GUARNIERI

25

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 628/2022

IBIZASUB, SL

25

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 730/2022

MIGUEL CAMPINS MULET

25

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 688/2022

RAQUEL PUENTE DEIROS

25

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 694/2022

OLIVO JULVE, SL

25

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 674/2022

FRUTIBISA, SL

25

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 069/2022

MORRO HERNANDEZ BORJA, SL

24

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 073/2022

DIEXCOBAL, SL

24

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 094/2022

VINS I COSES, SL

24

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 234/2022

M. RIERA, SAU

24

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 255/2022

DESCANSARTE MALLORCA, SL

24

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 353/2022

GESTIONES DECORATIVAS DEL MAR, SL

24

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 320/2022

NATURAL FEELING, SC

24

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 366/2022

MARIA RAMON MARI

24

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 469/2022

LA FABRICA DE SANGRIAS, SL

24

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 544/2022

MARIA PILAR DE LOS DOLORES BARRAU MARTIN

24

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 534/2022

TOMMASO NOTARO

24

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 550/2022

CASA JULIA, SA

24

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 403/2022

XAVIER MAS MESTRE

24

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 696/2022

CORREDURIA PORTO CRISTO 2018, SL

24

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 656/2022

PEIXOS EMILIO, SL

24

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 058/2022

CARAVELLE IBERICA, SL

23

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 028/2022

SILVIA ZORRILLA PEREZ

23

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 178/2022

MIRABEMI 4 ALCUDIA, SL

23

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 149/2022

PACO I DAVID, SL

23

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 132/2022

GERONIMA PONS SINTES

23

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 222/2022

TANIA HIDALGO CANOVAS

23

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 213/2022

JOSE FULLANA BASSA

23

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 235/2022

KAJI SHERPA

23

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 207/2022

FLOOK OPTICAL, SLL

23

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 283/2022

SIRINGO Y BETTOLI ASOCIADOS, SL

23

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 314/2022

JENNIFER GONZALEZ ESTILISTAS

23

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 452/2022

ILLA SANA, SC

23

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 393/2022

VANEVA COMPLEMENTOS, SL PERAL

23

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 441/2022

BERNAT BRUNET ESTARELLAS

23

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 649/2022

MARIA RIUTORT MORILLAS

23

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 595/2022

ELISABETTA SUSSLI

23

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 007/2022

ANDREA VERONICA BARREYRO DELUCHI

22

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 048/2022

PEDRO ALZINA BAGUR

22

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 045/2022

PROMO PRODUCT, SL

22

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 077/2022

MALLORCA CREATIVE DESIGN, SL

22

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 108/2022

LLULL'S, CB

22

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 106/2022

CONSTRUCCIONES SON VILAR, SC

22

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 110/2022

MIBO COSITS, SL

22

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 115/2022

MIGUEL KAPON GARCIA

22

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 105/2022

MIQUEL ANGEL NAVARRO NAVARRO

22

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 138/2022

COLORES DE BES, SL

22

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 160/2022

CB MARGA I REGINA

22

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 162/2022

SUPERMERCADO PORTO CRISTO, SLU

22

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 166/2022

SUPERMERCADO LA SOLEDAD, SL

22

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 237/2022

BARBA-ROSSA GIFTS SALU

22

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 338/2022

ASHORE MARINE SHOP, SL

22

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 354/2022

ELCI BOUTIQUE, SL

22

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 316/2022

GUSMARO PROJECTS, SL

22

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 543/2022

MARIA NIEVES TUR ESCANDELL

22

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 389/2022

ALMATUR 2020,SL

22

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 522/2022

LABEL INF, SL

22

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 462/2022

MIGUEL GABRIEL NAVARRO THUCHARTE

22

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 527/2022

EVA PEREZ VALSERA

22

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 565/2022

MARITOOLS, SL

22

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 697/2022

SOMOSCAYA, SL

22

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 703/2022

JOSE IGNACIO LARA CANTALEJOS

22

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 009/2022

ANDRES OBRADOR FERRER

21

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 035/2022

SIROCO-AUTO RECAMBIOS, SL

21

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 163/2022

MORRO & SONS SHOPS INVEST, SL

21

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 098/2022

DAMIR BUJAS DANILOVIC

21

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 072/2022

MIRIAM GLADYS STIEPOVICH

21

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 102/2022

VENTS DE MIGJORN, SL

21

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 172/2022

SUSANA RAMISA CARRERAS

21

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 195/2022

DOING MENORCA, SL

21

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 253/2022

CUIDA TU CABELLO, SL

21

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 268/2022

M. MELANI VIDAL PETERSEN

21

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 356/2022

CRISTINA RIBAS COSTA

21

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 387/2022

ANTONIO BAUZÀ CERDÀ

21

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 451/2022

SHUNEU 21, SL

21

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 445/2022

VICENTE PERAL RECUERO

21

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 466/2022

CARNS I EMBOTITS CAN ROM, SL

21

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 495/2022

TECNO MENORCA MURALLA, SL

21

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 575/2022

FORMENTERA VERDE, SL

21

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 718/2022

JEAN PHILIPPE BONVIN

21

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 513/2022

EVA MARIA LAVADO ABAD

21

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 564/2022

PRODUCCIONS BLAU, SL

21

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 637/2022

SABINA RINCON RINCON

21

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 612/2022

DANAUSIL, SL

21

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 608/2022

CELINA BONANSEA VILLALONGA

21

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 603/2022

CARLOS SEBASTIAN GUIDOBONO ZABALA

21

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 586/2022

STR IBIZA, CB

21

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 744/2022

CUROLLETES, SL

21

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 706/2022

SUSANA JULVE NIELL

21

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 708/2022

BERNARDO LOPEZ CINTRANO

21

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 023/2022

FAGERNES, SL

20

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 031/2022

BERNAT PETRUS, SL

20

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 055/2022

CA SA POLLACA, CB

20

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 096/2022

CAMARAS FRIGORIFICAS, SA

20

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 078/2022

LORENA CABANELLAS MUÑOZ

20

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 090/2022

BOLLERIA Y PANADERIA MARUJA, SLU

20

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 112/2022

DESTILERIAS IBIZA, SL

20

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 121/2022

JAIME BARCELO COVAS

20

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 135/2022

MANUELA ACEDO CORRALIZA

20

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 174/2022

ES REBOST DE SON AMONDA, SL

20

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 146/2022

TALLERES METALÚRGICOS COSTA, SL

20

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 246/2022

JAIME BONET TUR

20

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 643/2022

TRAINING SCHEMES, SL

20

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 644/2022

ELINA MARY IGLESIAS NAVARRO

20

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 074/2022

MERCEDES COBO AGUILERA

19

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 130/2022

ROX & IRE IBIZA, SL

19

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 169/2022

LABIOSROJOS, SL

19

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 137/2022

BOAT CREW, SLU

19

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 276/2022

OPTALA, SL

19

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 529/2022

INFINITEL, SL

19

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 494/2022

2GOCYCLING, SL

19

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 598/2022

LIZETH ARRUBLA MURILLO

19

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 629/2022

RELOJERIA SAN JOSE, CB

19

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 158/2022

SUPERMERCAT BON PREU, SL

18

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 062/2022

YULIANA ANDREA HERNANDEZ OBRANDO

18

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 125/2022

NO TE METAS CON LA FAMILIA, CB

18

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 131/2022

MERCAT AGUILO SLU

18

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 175/2022

ANELMA, ESPJ

18

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 243/2022

PLANETA RENT A CAR, SL

18

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 271/2022

ANALIA EDIT LOPEZ MARTINEZ

18

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 315/2022

CAROLINA SILVANA CIARRETA PASSINI

18

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 433/2022

DOINA MIHAELA STAN

18

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 536/2022

PESCADOS LLOMPART, SL

18

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 537/2022

COMERCIAL DE TARTAS DE AUTOR, SL

18

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 751/2022

MARTA Y CLARA ESPJ

18

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 680/2022

CREACIONES CAMAL, SL

18

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 682/2022

MANUELA DOMINGUEZ MAIMO

18

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 693/2022

CORDA I POAL CULTURAL, S. COOP.

18

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 003/2022

BARTOLOMEU LLUIS CANOVAS MURILLO

17

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 183/2022

ARBOL DE TE, ESPEJ

17

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 199/2022

FLORAU ES BORN, SL

17

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 275/2022

TONI FUSTER MARIMON

17

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 361/2022

MERCABARRI SUPERMERCATS, SL

17

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 360/2022

AMER RAMIS, SL

17

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 496/2022

TANIA SANCHEZ BLASCO

17

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 548/2022

OLLERIA I CERÀMIQUES SA ROCA LLISA, CB

17

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 506/2022

STUDIO RETHINK IBIZA, S.MICROCOOP.

17

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 679/2022

YAZMINA MARTINEZ TORRES

17

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 631/2022

IBEREALINV, SL

17

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 664/2022

PINK WISH ESPJ

17

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 596/2022

SISTEMA INTEGRAL DE FIJACIONES, SL

17

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 056/2022

STOP&GO BIKES, SL

16

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 083/2022

GRISELDA SOLEDAD CARRERA

16

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 104/2022

PLAN BEACH, CCB

16

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 176/2022

SUPERMERCADO CALAMILLOR, SL

16

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 328/2022

SANDRA COROMOTO ZAMBRANO ROPERA

16

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 364/2022

TOMI'S SUPERMARKETS, SL

16

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 431/2022

ULLI & BEL DECORACION, SL

16

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 448/2022

DISMAVI 2000, SL

16

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 418/2022

SPORT SHOP MANACOR, SL

16

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 622/2022

ANDREEA MARIA BUTNARIU

16

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 601/2022

LA CESTA DEL PAN, CB

16

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 634/2022

DON VAN SCHIE

16

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 669/2022

LI & YU MODA, SL

16

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 714/2022

SOLUCIONES GLOBALES DAIJO, SL

16

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 093/2022

SERVICIO RAFAEL EL ESPECIALISTA DEL NEUMATICO, SL

15

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 257/2022

TUR RUBIO, SL

15

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 191/2022

EURO RAMON Y CAJAL, SLU

14

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 420/2022

SETUP IBIZA, SL

14

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 136/2022

DYRECO PALMA, SL

13

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 140/2022

SUPERMERCADOS PLAYA DE PALMA, SL

13

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 287/2022

SUPERMERCADO CANYAMEL, SL

13

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 291/2022

EURO SACABANA, SL

13

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 545/2022

MARCOS GITTIS

13

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 725/2022

JOSE GARCIA MORENO

12

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 702/2022

ARON ALIGI PONCHIELLI

12

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 740/2022

VERD NEIX, SL

12

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 673/2022

IBIZAPAR ALIMENTACION, SL

12

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 100/2022

QAISAR MAHMOOD

11

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 750/2022

FAROLO, SL

11

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 122/2022

GIUSEPPE CARLO DE ZORZI NACO

11

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 510/2022

SUMINISTROS NAUTICOS IBIZA, SL

11

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 616/2022

TANTRA IBIZA, SL

11

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 671/2022

MARIELA FERNANDA ARBONA

11

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 732/2022

MARROQUINERIA MUNISMA, SL

11

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 704/2022

SUSANA ROSAL JIMENEZ

11

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 672/2022

MOLT NET MENORCA, SLU

11

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 713/2022

BRUNO TROLESE MORALES

11

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 018/2022

OFIMENORCA, SL

10

Denegar per insuficiència de crèdit

CDETALL 318/2022

PIÑA GRAU, SA

10

Denegar per insuficiència de crèdit