Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Núm. 488544
Delegació a l'EBAP per dur a terme el procés unificat selectiu de Policia Local

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant resolució d'alcaldia núm. 867-2022, de 31 d'agost de 2022, s'ha aprovat el següent que es fa públic als efectes pertinents

“DECRET D'ALCALDIA

Vista la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 10 d'agost de 2022 de convocatòria perquè els ajuntaments deleguin en l'EBAP les competències per dur a terme el procés unificat de selecció per cobrir les vacants de la categoria de policia dels cossos de la policia local i les places de policies en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local (BOIB núm. 106, d'11 d'agost de 2022).

Vista l'oferta pública d'ocupació de l'any 2019 (BOIB núm. 145, de 24 d'octubre de 2019) que inclou una plaça de policia local, funcionari de carrera.

Vista l'oferta pública d'estabilització de l'any 2022 (BOIB núm. 65, de 19 de maig de 2022) que inclou una plaça de policia local, funcionari de carrera.

 Vista l'oferta pública d'ocupació de l'any 2022 (BOIB núm. 110, de 20 d'agost de 2022) que inclou dues places de policia local, funcionari de carrera

Atès l'informe jurídic emès per la TAG del departament de Personal, en data de 29 d'agost de 2022.

En virtut de les atribucions legals vigents

HE RESOLT

Primer.- Delegar a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant l'Escola Balear d'Administració Pública, les següents atribucions, de conformitat amb l'Annex de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 10 d'agost de 2022:

a) Aprovar les bases i la gestió del procés selectiu, de 4 places de policia local de l'Ajuntament de Pollença. La delegació inclou les competències per adoptar les resolucions necessàries per dur a terme la convocatòria i aprovar-ne les bases i el procés selectiu, sense que suposi l'alteració de la titularitat de la competència atribuïda a cada ajuntament.

b) Dur a terme tots els actes materials i jurídics que integren el procediment d'oposició segons les bases de la convocatòria i les normes sobre policies locals i funció pública aplicables.

Aquests actes són, com a mínim, els següents:

- Recepcionar i gestionar les sol·licituds de participació i la documentació acreditativa del compliment dels requisits exigits en la convocatòria, així com el cobrament de les taxes que es preveuen en la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- Elaborar les resolucions de les llistes, tant les provisionals com les definitives, de les persones admeses i excloses en els procediments.

- Gestionar l'operatiu necessari per al desenvolupament material dels exercicis.

- Notificar i publicar els actes administratius i les resolucions relacionats amb el procés selectiu.

- Determinar la composició del tribunal qualificador, nomenar-ne els membres i resoldre les possibles recusacions.

- Proposar l'adjudicació de destinacions dels aspirants que superin l'oposició perquè l'ajuntament corresponent els nomeni personal funcionari en pràctiques.

La resta d'actuacions que siguin necessàries per al funcionament normal del procés selectiu, incloses les resolucions de reclamacions i els recursos potestatius de reposició que, si s'escau, es presentin i que derivin de la fase d'oposició del procés selectiu, amb la col·laboració jurídica de l'Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears.

La delegació no inclou les reclamacions i els recursos potestatius de reposició que es presentin amb relació a la fase de pràctiques que s'haurà de desenvolupar a cada ajuntament.

De conformitat amb les Ofertes d'Ocupació Pública dels anys 2019 (BOIB núm. 145), 2022 (BOIB núm. 110 ) i d'estabilització de l'any 2022 (BOIB núm. 65) les places afectades pel procés unificat a l'Ajuntament de Pollença són:

Escala: Administració Especial, Subescala: Serveis Especial Classe Policia

Número de places: 4 places de policia local,

Grup C-1

Funcionaris de carrera

Segon.- Publicar aquesta resolució al BOIB als efectes pertinents.

Tercer.- Donar trasllat de la present resolució a la conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a través de l'EBAP, als efectes pertinents.

Quart.- Donar trasllat de la present resolució a la Junta de Personal Funcionari als efectes corresponents

 

Pollença, en la data de signatura electrónica (1 de setembre de 2022)

El batle Andrés Nevado Rodriguez