Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Núm. 490113
Acord del Ple de l'Ajuntament de Capdepera de data 4 d'agost de 2022 d'aprovació de la modificació de les unitats de la policia local i la creació dels llocs de feina i les fitxes corresponents

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per acord del Ple de data 4/08/2022, de l'Ajuntament de Capdepera, s'aprova el següent acord:

Antecedents

Primer. La mesa sindical va acordar i aprovar la modificació de la relació dels llocs de feina de les unitats de la policia local de l'Ajuntament de Capdepera.

Segon. El subinspector de la policia local de Capdepera, va informar de la necessitat de la modificació de les unitats de la policia local i la creació dels llocs de feina i les fitxes.

Tercer. La secretària de la corporació va informar del procediment a seguir per aprovar una modificació de la relació dels llocs de feina de treball.

Quart. La tècnica del Departament de Recursos Humans va informar favorablement de la modificació de la relació dels llocs de feina de la Policia Local de l'Ajuntament de Capdepera.

Fonaments de Dret

— Els articles 31 a 39, i 69 a 77 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

— Els articles 22.2.i), 90.2, 92 i 92.bis de la Llei de 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local.

— Els articles 126.4, 127 i 129.3.a) del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.

— L'article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública.

— Els articles 61 a 64 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

— El Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels funcionaris d'Administració Local.

Per la qual cosa, l'òrgan competent per a l'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries Ajuntament de Capdepera fixes i periòdiques dels funcionaris i el número i règim del personal eventual , és el Ple de l'Ajuntament de Capdepera, d'acord amb el que disposa l'article 22 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local.

Per tot l'exposat, el Ple de l'Ajuntament és competent per adoptar el present ACORD;

Aprovar la modificació de les unitats de la policia local i la creació dels llocs de feina i les fitxes corresponents, amb les modificacions derivades de la negociació col·lectiva i dels informes adjuntats a l'expedient, així com les fitxes.

 • Annex I (fitxa lloc de feina Inspector de la unitat de prefectura)
 • Annex II (fitxa lloc de feina Subinspector de la unitat de prefectura)
 • Annex III (fitxa lloc de feina Subinspector de la unitat nocturna)
 • Annex IV (fitxa lloc de feina Oficial de la unitat nocturna)
 • Annex V (fitxa lloc de feina policia local de la unitat nocturna)
 • Annex VI (fitxa lloc de feina Oficial de la unitat d'intervenció)
 • Annex VII (fitxa lloc de feina policia local de la unitat d'intervenció)
 • Annex VIII (fitxa lloc de feina Oficial de la unitat de trànsit)
 • Annex IX (fitxa lloc de feina policia local de la unitat de trànsit)
 • Annex X (fitxa lloc de feina Oficial de la unitat d'atestats)
 • Annex XI (fitxa lloc de feina policia local de la unitat d'atestats)
 • Annex XII (fitxa lloc de feina policia de barri)
 • Annex XIII (fitxa lloc de feina Oficial de la unitat de Medi Ambient)
 • Annex XIV (fitxa lloc de feina policia local de la unitat de Medi Ambient)
 • Annex XV (fitxa lloc de feina policia local tutor)
 • Annex XVI (fitxa lloc de feina policia local de la unitat administrativa)

Contra l'acord plenari, que posa fi a la via administrativa, els interessats podran interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu davant el Ple de l'Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la recepció de la notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

L'article 123,2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, adverteix que, si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produir la seva desestimació per silenci.

Tot això sense perjudici de què pugui interposar l'interessat qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.

 

Capdepera, 1 de setembre de 2022

El batle Rafel Fernández Mallol

Documents adjunts