Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 490554
Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i l’Ajuntament d’Inca per a l’ús de les instal·lacions esportives i la cessió d’un Instructor per a la 43 promoció, grups 6 i 7, del curs bàsic de capacitació per accedir a la categoria de policia del cos de policia local per a l’any 2022 que dugui a terme l’EBAP

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Parts

Mª Carmen Iglesias Manjón, directora gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública (d'ara endavant, EBAP), amb CIF núm. S0711001H, conforme al que es disposa en els articles 10.1, 10.2.c) i 12.5k) dels Estatuts de l'EBAP (aprovats pel Decret 31/2012, de 13 d'abril), atribueix la representació d'aquest organisme i la Direcció Gerència, i d'acord amb el que estableix l'article 188 i 189 del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, aprovat pel Decret 40/2019, de 24 de maig.

Virgilio Moreno Sarrió, batle de l'Ajuntament d'Inca, en representació d'aquest Ajuntament, en virtut de la competència que li atribueixen les lletres b), g) i s) de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i del que preveu l'article 21 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, d'atribucions del batle en matèria de convenis.

Antecedents

1. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears reserva a la Comunitat Autònoma la competència exclusiva en la coordinació i altres facultats en relació amb les policies locals en els termes establerts en una llei orgànica. La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, regula, entre d'altres qüestions, diversos aspectes fonamentals relatius als principis bàsics d'actuació, a l'organització i a les funcions de les policies locals, que constitueixen el marc d'actuació de la Comunitat Autònoma en aquesta matèria.

2. La Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, configura la formació i el perfeccionament dels membres dels cossos de policia local i la seva integració en un projecte comú de seguretat pública com un objectiu bàsic en l'establiment dels criteris de coordinació de les policies locals.

3. La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i altra legislació concordant, estableixen l'àmbit de les competències pròpies i delegades dels municipis, i els atribueix, entre d'altres, competències en matèria de policia local, seguretat en llocs públics, ordenació del trànsit de vehicles a les vies urbanes i d'altres competències determinades en la legislació estatal i autonòmica en matèries corresponents a l'àmbit de policia.

4. L'article 178.1 del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears recull que l'Escola Balear d'Administració Pública, o en el seu cas, l'Escola de Seguretat Pública de les Illes Balears, ha d'impartir els cursos de capacitació corresponents a cada categoria de la policia local.

5. De conformitat amb l'article 34.3 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, els procediments selectius es completen amb la superació d'un període de pràctiques, que està integrat per la superació tant del curs de capacitació corresponent a la categoria a la qual s'accedeix, com de la fase de pràctiques al municipi relacionades amb les funcions pròpies de la categoria corresponent.

6. D'acord amb l'article 178 del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, aprovat pel Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals, el curs de capacitació ha de dotar de la qualificació professional necessària per a exercir l'activitat professional segons les funcions que s'han de desenvolupar. Per aquest motiu, dins el curs de capacitació constitueix una figura d'importància clau el personal d'instrucció policial, que són els experts professionals, tutors i referents en relació amb els valors, actituds i directrius de comportament que els funcionaris en pràctiques han d'assolir com a futurs servidors públics. En aquest sentit, el personal d'instrucció ha de ser un referent n els valors que es pretenen inculcar als funcionaris en pràctiques, que són: proximitat, compromís, integritat, respecte, voluntat de servei, pertinença, honradesa, lleialtat, satisfacció personal i dedicació; i ha de ser un exemple que han de seguir els aspirants. D'aquí es deriva la necessitat que els instructors siguin membres del cos de policia local.

7. L'article 178.6 del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears estableix que es poden subscriure convenis de col·laboració entre l'Escola Balear d'Administració Pública, o si escau, l'Escola de Seguretat Pública de les Illes Balears i els ajuntaments en funció dels recursos dels quals disposi l'Escola Balear d'Administració Pública, o, si escau, l'Escola de Seguretat Pública de les Illes Balears i a la demanda formativa concreta existent. Aquests convenis tenen per objecte que els ajuntaments col·laborin amb instal·lacions, recursos materials i humans en el desenvolupament d'aspectes relatius a l'execució, la gestió i la coordinació en aquests cursos, d'acord amb les condicions que s'hi determinin.

8. Per Resolució de la Direcció Gerència de l'Escola Balear d'Administració Pública de 19 d'octubre de 2021, es convoca un procediment extraordinari per constituir una borsa d'ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policia, s'aproven les bases i es designen els membres del Tribunal Qualificador de les proves selectives d'accés al curs de capacitació (BOIB núm. 147, de 23 d'octubre de 2021), on es preveu la impartició del curs de capacitació de la categoria de policia, que han de superar els aspirants del procediment extraordinari per formar part de la borsa.

9.D'acord amb els articles 47 i 48 de la Llei 40/2015, d' 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, les administracions públiques, els organismes públics i les entitats de dret públic que en depenen o hi estan vinculades o les universitats públiques, en l'àmbit de les seves competències, podran subscriure convenis amb subjectes de dret públic i privat per aconseguir un objectiu comú.

10. En aplicació dels principis de cooperació i lleialtat institucional, la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dins el marc legal configurat, estableix que l'Administració de la Comunitat Autònoma ha d'utilitzar els instruments i les tècniques de col·laboració, coordinació i cooperació prevists en les lleis en les relacions amb la resta d'administracions públiques, entre els quals hi ha el conveni de col·laboració. Així mateix, els Estatuts de l'Escola Balear d'Administracions Públiques reconeixen a l'EBAP la potestat de subscriure convenis amb altres administracions per assolir els seus objectius, especialment en matèria de policia local o serveis de prevenció i extinció d'incendis. Així mateix, la Llei reguladora de les bases de règim local estableix que la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l'Administració local i les administracions de l'Estat i de les comunitats autònomes, tindrà lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o els convenis administratius que subscriguin.

11. Per tot això, el cap del Departament de Formació i Selecció de l'EBAP, en data 25 de juliol de 2022, va emetre una memòria sobre la necessitat de subscriure un Conveni de col·laboració entre l'Escola Balear d'Administració Pública i l'Ajuntament d'Inca per a l'ús de les instal·lacions esportives i la cessió d'un Instructor per a la 43 promoció (grups 6 i 7) del curs bàsic de capacitació que dugui a terme l'EBAP.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest Conveni de col·laboració, d'acord a la següent:

Clàusules

Primera

Aquest conveni té per objecte establir un marc de col·laboració entre l'EBAP i l'Ajuntament d'Inca consistent en la col·laboració conjunta per impartir un curs de la 43 promoció (grups 6 i 7) del Curs bàsic de capacitació per accedir a la categoria de policia del cos de policia local que durà a terme l'EBAP.

Segona

1. L'EBAP es compromet a donar cobertura, en el marc de la 43 promoció (grups 6 i 7) del Curs bàsic de capacitació per accedir a la categoria de policia del cos de policia local, als aspirants seleccionats per realitzar el curs bàsic i que han superat les proves selectives del procediment extraordinari per constituir una borsa d'ocupació temporal específica, per a la categoria de policia, de la convocatòria publicada al BOIB nº 147, de 23 d'octubre de 2021.

2. L'Ajuntament d'Inca es compromet a dur a terme les accions següents:

a) D'acord amb l'article 96 bis de la Llei 3/2007, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, designar, en atribució temporal de funcions, per a la 43 promoció (grups 6 i 7) del Curs bàsic, un funcionari de carrera del cos de policia local d'aquest Ajuntament, a jornada completa i en horari de matí, per dur a terme temporalment les funcions d'instrucció policial del Curs bàsic de capacitació que es fixen en la Resolució de la consellera Presidència, Funció Pública i Igualtat de 21 d'abril de 2022 per la qual s'aprova el contingut, el desenvolupament, la metodologia, la durada, l'avaluació i el règim intern del curs bàsic de capacitació per a l'accés a la categoria de policia (BOIB núm. 54, de 23 d'abril).

Aquest personal s'ha de seleccionar d'entre els funcionaris de carrera del cos de policia local de l'Ajuntament d' Inca que compleixin els requeriments de capacitat, idoneïtat i experiència que fixi l'EBAP, seguint els procediments interns establerts i respectant els principis de publicitat, mèrit i capacitat. Aquest personal ha d'exercir les funcions principalment a les instal·lacions d'Inca (Centre BIT) i l'atribució durarà el temps indispensable per preparar, dur a terme i concloure l' edició del curs bàsic que són objecte d'aquest conveni. A aquest efecte, el temps necessari per preparar i tancar el curs és de dues setmanes.

Amb la finalitat de preparar i organitzar les edicions, les designacions en atribució temporal de funcions del personal de la Policia Local d'Inca (instructor) hauran d'estar formalitzades perquè aquest personal pugui exercir les funcions corresponents una setmana abans de l'inici de l'edició corresponent.

b) De la mateixa manera, l' Ajuntament d'Inca es compromet a posar a disposició de l'EBAP l'ús de les següents instal·lacions esportives per a la realització de les activitats relacionades amb la impartició de l'esmentat curs:

-Pavelló Municipal d'Esports d' Inca

-Poliesportiu Mateu Cañellas, c/ Estronci, 60, 07300, Inca

-Piscines Municipals d' Inca - Catalina Corró Lorente

c) La responsabilitat civil que es pugui derivar d'un mal ús de les instal·lacions municipals per part dels alumnes del curs és a càrrec de l'EBAP.

Tercera Règim econòmic

Són a càrrec de l'EBAP el cost de les indemnitzacions del personal que realitzi funcions de coordinador o professorat del curs bàsic de capacitació de policia local, derivat de l'execució de qualsevol edició mentre estigui en vigor aquest conveni. L'EBAP ha d'assumir el cost de les indemnitzacions d'aquest personal, d'acord amb els supòsits que preveu el Decret 62/2011, de 20 de maig, pel qual es regulen les modalitats de col·laboració en les activitats formatives i en els processos selectius i de provisió organitzats per l'Escola Balear d'Administració Pública, i s'aprova el barem de les indemnitzacions que se'n deriven.

Són a càrrec de l'Ajuntament d'Inca el cost de les retribucions salarials i fiscals del personal designat mitjançant atribució temporal de funcions, com a Instructor en els cursos de capacitació de policia local organitzats per l'EBAP.

Quarta Comissió de seguiment

1. Amb la finalitat d'assegurar que aquest conveni s'aplica correctament, es crea la Comissió de Seguiment d'aquest conveni, la qual està integrada pels membres següents:

a) En representació de l'Ajuntament:

el/la regidor de la Policia Local

el/la responsable de recursos humans

el cap de la Policia Local d'Inca

b) En representació de l'EBAP:

— La cap de servei de Formació de Seguretat i Emergències

— El cap d'Estudis Prefectura IV

— En cas de vacant, suplència o malaltia, el cap del Departament de Provisió i Selecció, substituirà a la cap de servei de Formació de Seguretat i Emergències o al cap d'Estudis Prefectura IV.

2. Aquesta Comissió és l'encarregada de resoldre els dubtes que sorgeixin en la interpretació de les clàusules del conveni; de solucionar les possibles discrepàncies que sobrevinguin en l'execució, d'acord amb l'article 49.f) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; de revisar l'evolució del conveni, i, si escau, d'elaborar propostes per millorar-lo.

3. D'acord amb el que preveu la lletra e) de l'article 78.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la CAIB, la gestió d'aquest conveni no requereix la necessitat d'establir una organització personificada.

Cinquena Modificació del conveni

Qualsevol de les parts pot proposar la revisió de les clàusules del conveni per fer-hi les modificacions pertinents, sempre que es considerin necessàries per assolir-ne l'objecte.

La modificació de les clàusules d'aquest conveni requereix l'acord mutu d'ambdues parts.

Sisena Incompliment de les obligacions i compromisos assumits per cadascuna de les parts

L'incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per cadascuna de les parts suposa la resolució del conveni, tal com preveu l'article 51.2.c) de la Llei 40/2015.

En tot cas, les conseqüències aplicables en aquest supòsit i, si s'escau, els criteris per determinar la possible indemnització per l'incompliment, els haurà de fixar la Comissió de Seguiment, de manera consensuada per ambdues parts, d'acord amb el que estableix l'article 49.e) de la Llei esmentada.

Setena Vigència

Aquest conveni té una vigència exclusivament per a la durada de la 43 promoció, curs 6 i 7, del curs bàsic de capacitació objecte de conveni, més dues setmanes (una abans de l'inici i una després del fi del curs), és a dir, de dia 31 d'octubre a 30 de maig de 2023, tot de conformitat amb l'article 49, h) 1ª de la Llei 40/2015; sense perjudici de la possibilitat de pròrroga prevista en l'apartat 2º del mateix article.

Vuitena Extinció

El conveni s'extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o per incórrer en causa de resolució.

Són causes de resolució d'aquest conveni:

-El transcurs del termini de vigència del conveni.

-L'acord de les parts signants.

-L'incompliment, d'alguna de les parts, de les obligacions i els compromisos assumits.

En aquest cas, la part afectada pot notificar a la part incomplidora un requeriment perquè compleixi en un termini determinat les obligacions o els compromisos que es consideren incomplerts. Aquest requeriment s'ha de comunicar al responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni.

Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l'incompliment persisteix, la part que el va adreçar ha de notificar a l'altra part signatària la concurrència de la causa de resolució i s'entendrà resolt el conveni.

-Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.

-La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni, que no sigui motiu de suspensió temporal de l'execució del conveni de conformitat amb el que disposa la clàusula vuitena anterior.

Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en les lleis.

Novena Resolució de conflictes

Amb la signatura d'aquest conveni, les parts es comprometen, mitjançant la Comissió de Seguiment que preveu la clàusula quarta, a resoldre d'acord mutu les incidències que puguin sorgir en el compliment de l'objecte, d'acord amb el que disposa l'article 49 lletra f) de la Llei 40/2015.

Desena Naturalesa del conveni

Aquest conveni té naturalesa administrativa i, en virtut de l'article 6.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, resta exclòs del seu àmbit d'aplicació.

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, l'execució, la modificació, la resolució i els efectes del conveni s'han de resoldre, de mutu acord, en el si de la Comissió de Seguiment. En cas contrari, les qüestions litigioses són de coneixement i competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, de conformitat amb el que preveu la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Onzena Tractament de dades de caràcter personal

Les parts es comprometen i obliguen a tractar de manera confidencial les dades d'informació de caràcter personal que es tractin en virtut d'aquest conveni de col·laboració i a complir adequadament i en tot moment les disposicions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i del Reglament (UE) del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i en qualsevol altra norma vigent o que en un futur pugui promulgar-se sobre la matèria.

Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.

Palma, a la data de la darrera signatura electrònica (10 d'agost de 2022)

         Per l'Escola Balear d'Administració Pública                                                             Per l'Ajuntament d'Inca 

Maria del Carmen Iglesias Manjón                                                                             Virgilio Moreno Sarrio