Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Núm. 488675
Aprovació de l’Oferta d’Ocupació Pública de l’Ajuntament d’Alcúdia per a l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 30 d'agost de 2022 s'ha dictat Resolució de Batlia núm. 2022/1435, per la qual s'aprova l'Oferta Pública d'Ocupació de l'Ajuntament d'Alcúdia, corresponent a l'any 2022, el literal de la qual es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Alcúdia, en data de la signatura electrònica (30 d'agost de 2022)

El batle Domingo Bonnín Daniel

 

Resolució de Batlia

Atès que per Acord del Ple de data 11 de gener de 2022 es va aprovar, juntament amb el pressupost municipal, la plantilla orgànica de l'Ajuntament d'Alcúdia per a l'any 2022.

Atès que en data 24 de febrer de 2022 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l'aprovació definitiva (BOIB núm. 29, 24/02/2022) del pressupost municipal.

Vist que en la plantilla de personal figuren diverses places vacants i dotades pressupostàriament, la cobertura de les quals es considera necessària per al bon funcionament dels serveis municipals.

Vist l'informe del tècnic de Personal i Secretaria, de 8 de juliol de 2022, en la qual s'especifica el resultat del càlcul de la taxa de reposició i les places vacants que poden ser objecte d'inclusió en l'Oferta Pública d'Ocupació de l'exercici 2022.

Vist que l'aprovació de la Oferta Pública d'Ocupació ha estat objecte de negociació en el si de la Mesa de negociació conjunta amb la representació dels treballadors públics, en dates 28 de juny de 2022, 18 d'agost de 2022 i 30 d'agost de 2022, circumstància que consta en les corresponents actes.

Examinada la documentació de l'expedient administratiu, vist l'informe de Secretaria sobre el procediment aplicable, i de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local

RESOLC

Primer.  Aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública de l'Ajuntament d'Alcúdia per a l'any 2022, que conté les següents places:

PERSONAL FUNCIONARI

- Escala d'Administració General:

GRUP

SUBGRUP

SUBESCALA

NÚM. VACANTS

DENOMINACIÓ

TORN

ACCÉS

A

A1

Tècnica

2

Tècnic Administració General (TAG)

Lliure

Accés general

- Escala d'Administració Especial

GRUP

SUBGRUP

SUBESCALA

NÚM. VACANTS

DENOMINACIÓ

TORN

ACCÉS

A

A2

Tècnica

1

Arquitecte/a tècnic/a

Lliure

Accés general

C

C1

Serveis Especials

3

Oficial de policia local

Promoció interna

Accés general

 

PERSONAL LABORAL

CATEGORIA LABORAL

NÚM. VACANTS

DENOMINACIÓ

TORN

ACCÉS

Grup professional 5

3

Netejador/a

Lliure

Accés general

Grup professional 4

1

Auxiliar de serveis (escoles)

Lliure

Reserva persones amb discapacitat

Segon. Publicar l'Oferta d'Ocupació Pública en el tauler d'anuncis de la Corporació , així com a la seu electrònica d'aquest Ajuntament (sac.alcudia.net) i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Tercer. Convocar les places ofertes en execució de la present Oferta d'Ocupació Pública dins del termini improrrogable de tres anys, comptadors des de la publicació.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el batle en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del contenciós administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la notificació d'aquest acord, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Alcúdia, en data de la signatura electrònica

                                                                                               N'he pres raó

El batle                                                                                  La secretària accidental

Domingo Bonnin Daniel                                                       Maria Suau Juan