Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 488112
Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de dia 28 de juliol de 2022 per la qual es convoca la concertació social pel procediment d'urgència, del servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d’edats migrants no acompanyades (NNAMNA) per a l’atenció i acompanyament

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data 23 de maig 2022 la cap del Servei d'Infància i Família , amb el vist-i-plau de la directora insular d'infància i família varen emetre informe justificatiu relatiu a la necessitat de convocar pel procediment d'urgència la concertació de 8 places del servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edat migrants no acompanyades (NNAMNA) d'atenció i acompanyament. Aquesta justificació s'ajusta al previst a la disposició final primera de la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears i al Decret 48/2017, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials.

2. En data 24 de maig de 2022 la directora gerent de la Unitat de Coordinació d'Acolliment Residencial del Servei d'Infància i Família de l'IMAS , amb el vist i plau de de la directora insular d'Infància i Família, va emetre informe sobre els criteris de preferència aplicables a l'esmentada concertació i va subscriure els plecs tècnics que han de regir l'acció concertada.

3. Atès que la despesa prevista per aquest expedient es de 525.658,40€ (IVA exempt) i te caràcter pluriennal, el Servei de Comptabilitat i Pressuposts va emetre Informe d'autorització a la despesa en data de 17 de juny de 2022.

4. En data de 5 de juny de 2022, la Presidència de l'IMAS va emetre Resolució d'aprovació de la previsió i fixació de preus dels serveis a concertar durant l'any 2022 per la Direcció Insular d'Infància i Família de l'IMAS, serveis entre els quals es troba el servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edats migrants no acompanyades (NNAMNA) d'atenció i acompanyament.

5. En data 3 d'agost de 2022, la Direcció Insular d'Infància i Família sol·licita al Servei Juridicoadministratiu que realitzi la tramitació corresponent de l'expedient per la concertació pel procediment d'urgència de 8 places del servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edat migrants no acompanyades (NNAMNA) d'atenció i acompanyament.

6. El Servei Juridicoadministratiu i la Intervenció delegada de l'IMAS han emès sengles informes favorables.

Fonaments de dret

Pel que fa a la competència,

1. La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (BOIB núm. 32 ext., d'1 de març de 2007; correcció d'errades BOIB núm. 29, de 28 de febrer de 2008), en concret l'article 70.4 relatiu a la competència pròpia dels consells insulars en matèria de serveis socials i assistència social.

2. La Llei 14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social, estableix a l'article 14 la potestat reglamentària normativa atribuïda als consells insulars en matèria de serveis socials, dins el marc de la regulació bàsica establerta pel Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 135, de 10 de novembre de 2001 i BOE núm. 284, de 27 de novembre de 2001).

3. La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears (BOIB núm. 89 de 18 de juny de 2009 i BOE núm. 163 de 7 de juliol de 2009) preveu a l'article 27 i a la disposició final quarta, que cada Consell Insular, en el marc de les seves competències, ha de definir les prestacions pròpies de serveis socials, complementant la cartera bàsica de serveis socials que aprova el Govern de les Illes Balears, la qual va ser aprovada mitjançant el Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s'estableixen principis generals per a les carteres insulars i locals.

4. Els Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019) aprovats per acord del Ple del Consell de Mallorca de data 11 d'abril de 2019, en especial l'establert a l'article 2 d'acord amb el qual l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, com a organisme autònom creat pel Consell de Mallorca, adscrit al Departament de Drets Socials del Consell de Mallorca, és l'organisme que exerceix les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i protecció de menors.

5. Decret de la Presidència del Consell de Mallorca, de dia 8 de juliol de 2019,modificat per el Decret de la Presidència de dia 28 de desembre de 2021, pel qual es creen els departaments que n'han d'estructurar el govern (BOIB núm. 92, de 9 de juliol de 2019, BOIB 180 de 30 de desembre de 2021), entre els quals es troba el Departament de Drets Socials.

6. Decret de la Presidència del Consell de Mallorca, de dia 12 de juliol de 209, modificat pel decret de dia 18 de juliol de 2019 , pel decret de dia 30 de novembre de 2020, pel decret de dia 26 de gener de 2021 i pel Decret de 28 de desembre de 2021 pel qual es creen les direccions insulars i les secretaries tècniques en que s'han d'estructurar els departaments (BOIB núm. 167, de 12 de desembre de 2019; BOIB núm. 29, de 7 de març de 2020; BOIB núm. 95, de 28 de maig de 2020; BOIB núm. 131, de 25 de juliol de 2020; BOIB núm. 196, de 17 de novembre de 2020, BOIB núm. 208, de 15 de desembre de 2020, BOIB núm. 12, de 28 de gener de 2021, BOIB núm. 67, de 22 de maig de 2021 i BOIB núm.180 de 30 de desembre de 2021).

7. Decret de la presidenta del Consell Insular de Mallorca, de dia 9 de desembre de 2019, pel qual es determina l'organització del Consell Insular de Mallorca modificat pel decret de dia 6 de març de 2020, pel decret de dia 22 de maig de 2020, pel decret de dia 9 de juliol de 2020, pel decret de dia 10 de novembre de 2020, pel decret de 3 de desembre de 2020, pel decret de dia 26 de gener de 2021, pel decret de dia 13 de maig de 2021, pel decret de 5 d'octubre de 2021, pel decret de data 28 de desembre de 2021i pel decret de dia 22 de febrer de 2022 (BOIB núm. 96, de dia 13 de juliol de 2019, BOIB núm. 100, de 20 de juliol de 2019, BOIB núm. 208, de 15 de desembre de 2020 , BOIB núm. 12, de 28 de gener de 2021, BOIB núm. 106, de 10 de agosto de 2021, BOIB, núm. 155, de 9 de novembre de 2021 y BOIB, núm. 180, de 30 de desembre de 2021 BOIB, núm. 29, de 24 de febrer de 2022 ).

8. Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomenen els membres del Consell Executiu de dia 12 de novembre de 2021 (BOIB núm. 158 de 16 de novembre de 2021) per el que es nomenada la Sra. Sofia Alonso Bigler consellera executiva de Drets Socials.

9. L'òrgan competent per aprovar aquesta resolució és la Presidència de l'IMAS, d'acord amb l'article 7.2.28 dels Estatuts de l'IMAS (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019). No obstant això, i d'acord amb l'article 8.2.1 les Vicepresidències de l'IMAS supliran a la Presidència i assumiran les seves atribucions en cas de vacant, absència, malaltia, impossibilitat física o una altre causa legal.

Pel que fa al fons,

10. La Cartera Insular de Serveis Socials i dels Serveis a Menors i Família de Mallorca aprovada definitivament en Ple del Consell de Mallorca de 13 de juliol de 2017 (BOIB núm. 97, de 18 de juliol de 2017 i correcció d'errades materials publicada BOIB núm. 161, de 30 de desembre de 2017) i prorrogada la seva vigència fins al 31 de desembre de 2022 per Acord del Ple en sessió ordinària de dia 8 de juliol de 2021 (BOIB núm. 95, de 17 de juliol de 2021).

11. El títol IV de la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i dels drets de la infància i adolescència de les Illes Balears es regula el conjunt de mesures i actuacions de prevenció, detecció, intervenció i reparació de situacions de risc, de desemparament i de conductes inadaptades o problemes de conducta en què l'infant o l'adolescent o, si n'és el cas, el concebut es pot trobar, tendents a garantir-ne el ple desenvolupament i autonomia personal, així com la integració familiar i social, i promoure'n la inserció en un context social i familiar normalitzat, amb la prevalença, en tot cas, de l'interès superior de la persona menor d'edat (BOIB núm. 26, de 18 de febrer de 2019).

12. La Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor (BOE núm 15, de 17 de gener de 1996),reformada per la Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol i Llei 26/2015, de 28 de juliol, de reforma del sistema de protecció de la infància i la adolescència.

13. La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, estableix, en els considerants tercer, quart, cinquè i sisè, que a l'hora d'aplicar aquesta norma s'han de tenir especialment en compte els drets de les persones amb discapacitat, i que els Estats membres gaudeixen de llibertat per organitzar la prestació dels serveis socials al marge de la contractació pública.

Per altra banda, en el seu considerant 114 estableix que els Estats membres i els poder públics segueixen tenint llibertat per prestar per si mateixos aquest serveis i organitzar els serveis socials de manera que no sigui necessari celebrar contractes públics, per exemple, mitjançant el finançament d'aquests serveis o la concessió de llicències o autoritzacions a tots els operadors econòmics que compleixin les condicions prèviament fixades pel poder adjudicador, sense límits ni quotes, sempre que aquest sistema garanteixin una publicitat suficient i s'ajusti als principis de transparència i no discriminació.

14. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en el seu article 11.6 estableix que: «Queda exclosa de la present Llei la prestació de serveis socials per entitats privades, sempre que aquesta es realitzi sense necessitat de celebrar contractes públics, a través, entre altres mitjans, del simple finançament d'aquests serveis o la concessió de llicències o autoritzacions a totes les entitats que compleixin les condicions prèviament fixades pel poder adjudicador, sense límits ni quotes, i que aquest sistema garanteixi una publicitat suficient i s'ajusti als principis de transparència i no discriminació».

15. La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, preveu al seu article 3, entre d'altres, objectius que han de guiar l'actuació de les administracions públiques, els següents:

  • Millorar la qualitat de vida i promoure la normalització, la participació i la integració social, política, econòmica, laboral, cultural i educativa i de salut de totes les persones.
  • Prevenir i atendre les situacions de vulnerabilitat de les persones i dels grups en situació d'exclusió social.

Per altra banda, l'article 6.e) recull que les persones amb prioritat d'atenció des del serveis socials, entre d'altres, són les que es troben en situació de vulnerabilitat, risc o desemparament per a la gent gran, infants i adolescents.

L'article 37.k) de la mateixa Llei 4/2009 estableix que correspon als Consells Insulars “concertar la gestió de serveis socials, en el seu àmbit territorial, amb entitats públiques o privades,...”. A l'article 89.1 es disposa que “les administracions públiques de les Illes Balears, en l'àmbit de les seves competències, poden organitzar la prestació dels serveis del Catàleg de Prestacions i Serveis Socials de les Illes Balears a través de les fórmules següents: gestió directa, règim de concert previst en aquesta Llei, gestió indirecta en el marc de la normativa de contractació de les administracions públiques i convenis amb entitats sense ànim de lucre”.

16. La Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 146 de 22 de novembre de 2018), regula al Capítol I el «Règim de col·laboració privada en la gestió de serveis socials per a les persones mitjançant l'acció concertada» (en endavant Llei 12/2018).

Segons l'article 2.1 de la Llei 12/2018, les administracions competents de les Illes Balears, per complementar el sistema públic i garantir una adequada equitat i qualitat de les prestacions incloses en la cartera de serveis o del servei d'orientació professional, poden encarregar la prestació d'aquests serveis de la seva competència, mitjançant el sistema d'acció concertada, a entitats sense ànim de lucre del tercer sector social, tal com es defineixen en els articles 3 i 4 de la Llei 3/2018, de 29 de maig, del Tercer Sector d'Acció Social, o, si escau, a entitats privades, preferentment del tercer sector social, quan existeixin anàlogues condicions d'eficàcia, qualitat i costs, d'acord amb els requisits que estableix aquesta llei i amb respecte als principis de publicitat, transparència i no-discriminació. A més, d'acord amb l'establert a l'article 2.2 de la Llei 12/2018, s'entén per règim d'acció concertada la prestació per tercers de serveis socials inclosos en la cartera de serveis socials i del servei d'orientació professional recollit en la cartera comuna del Sistema Nacional d'Ocupació, el finançament, l'accés i el control administratiu dels quals són públics.

Conforme estableix l'article 4 de la llei esmentada, la planificació i preus respecte d'aquest concert han estat objecte de Resolució de la presidència de l'IMAS de data 5 de juny de 2022 i es correspon amb la convocatòria objecte d'informe.

17. El Decret 48/2017, de 27 d'octubre, (BOIB número 132 de 28 d'octubre de 2017) pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials (en endavant Decret 48/2017), la vigència del qual s'ha vist parcialment afectada per la Llei 12/2018 i, en conseqüència, resta en vigor en tot allò que no contradigui ni s'oposi al que disposa aquesta llei.

La convocatòria segueix l'establert en l'esmentat Decret tan pel que fa als principis com al procediment.

18. La Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social (BOIB núm. 67, de 31 de maig de 2018), regula als seus articles 3 i 4 les entitats que tenen la consideració d'entitats del tercer sector d'acció social.

19. Reglament pel qual s'estableix el règim jurídic dels serveis d'acolliment residencial per a persones menors d'edat a Mallorca de l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (IMAS) aprovat per el Ple del Consell de Mallorca en la sessió celebrada el 13 de maig de 2021 (BOIB núm. 81, de 19 de juny de 2021).

20. Resolució de la Presidència de l'IMAS de dia 5 de juny de 2022 d'aprovació de la previsió i fixació de preus dels serveis a concertar durant l'any 2022 per la Direcció Insular d'Infància i Família de l'IMAS (BOIB núm. 89 de 9 de juliol de 2022).

Pel que fa al procediment,

21. La Llei 12/2018 estableix a l'article 5 els «Requisits exigibles a les entitats gestores dels serveis concertats i a l'article 6 els «Procediments de concertació i criteris de preferència a favor d'entitats del tercer sector social».

Els requisits establerts a l'article 5 són recollits a la convocatòria i ampliats en els plecs tècnics.

Pel que fa als criteris de selecció de les entitats establert a l'article 6, consta a l'expedient un informe sobre els criteris de selecció entre els quals, no hi consten els referits en els apartats a), b) i c) de l'apartat tercer de l'article, atès que segons es justifica al referit informe i a la memòria que consten a l'expedient, aquests criteris no són d'aplicació a aquesta convocatòria per la matèria i característiques del Servei.

D'altra banda, es preveuen tan l'avaluació, el seguiment i la formalització d'un acord de l'acció concertada en els termes establerts als articles 7 a 10 de la Llei 12/2018.

22. El Decret 48/2017 al Títol III, preveu els «Procediments de concertació» en tot el que no contradigui la Llei 12/2018 abans esmentada.

23. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

24. L'article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i atès l'acord d'aprovació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics i presa de raó en ingressos del Consell Insular de 

Mallorca i de les entitats del seu sector públic subjectes a funció interventora de data 12 de desembre de 2019, l'expedient ha de ser sotmès a la Intervenció delegada de l'IMAS per a l'emissió del preceptiu informe de fiscalització prèvia ( BOE núm. 59 de 9 de març de 2004).

En virtut de la competència atribuïda legalment,

RESOLC

Primer. DECLARAR que d'acord amb els antecedents d'aquesta resolució, queda acreditada la concurrència de les circumstàncies que fan necessari recórrer a l'acció concertada per a la gestió de la prestació del Servei d'Acolliment Residencial Especial per a Persones Menors d'Edats Migrants No Acompanyades (NNAMNA) per a l'atenció i l'acompanyament.

Segon. DECLARAR la urgència de la concertació del Servei d'Acolliment Residencial Especial per a Persones Menors d'Edats Migrants No Acompanyades (NNAMNA) per a l'atenció i l'acompanyament, als efectes de l'establert a la disposició final primera de la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 146 de 22 de novembre de 2018).

Tercer. CONVOCAR pel procediment d'urgència la concertació de 8 places del Servei d'Acolliment Residencial Especial per a Persones Menors d'Edats Migrants No Acompanyades (NNAMNA) per a l'atenció i l'acompanyament per una anualitat, d'acord amb els termes següents:

«Convocatòria de la concertació social, pel procediment d'urgència, de vuit places del servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edat migrants no acompanyades (NNAMNA) d'atenció i acompanyament

1. Objecte i àmbit d'aplicació

1.1. S'estableix la regulació del procediment de convocatòria de la concertació social, pel procediment d'urgència, per al servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edat migrades no acompanyades (NNAMNA) per a l'atenció i acompanyament. La qual es dicta a l'empara de la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 146 de 22 de novembre de 2018) (en endavant Llei 12/2018) i del Decret 48/2017, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials (BOIB Núm. 132, de 28 d'octubre de 2017) (en endavant Decret 48/2017).

2. Àmbit territorial

L'àmbit territorial d'aquesta concertació és l'illa de Mallorca.

3. Places a concertar

La previsió del nombre total màxim de places a concertar, en el marc d'aquesta convocatòria, relativa al servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edat migrades no acompanyades (NNAMNA) per a l'atenció i acompanyament, és de 8 places.

4. Vigència

La vigència d'aquesta concertació social és d'un any, a comptar des de la data de la seva formalització o data que s'estableixi en l'acord d'acció concertada, i hi ha la possibilitat d'ampliar i renovar, sempre i quan, les entitats, en aquest període, hagin obtingut l'acreditació del servei corresponent o subsisteixin les necessitats que n'hagin motivat la seva formalització, d'acord amb l'establert a la Disposició Final primera de la Llei 12/2018.

 

5. Pressupost i preu màxim del servei

5.1 Pressupost

L'import màxim estimat per assignar a la concertació social és de 525.658,40 € (IVA exempt).

5.2. Preu

a) Cost diari per plaça ocupada: 180,02 €/dia (IVA exempt).

b) Cost diari per plaça no ocupada o en reserva: 164,36 €/dia (IVA exempt)

6. Requisits de les entitats

Les entitats que vulguin optar a aquesta concertació social han de complir els requisits següents :

a) Inscripció en el Cens d'organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears, d'acord amb l'establert a la Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social (BOIB núm. 67, 31 de maig de 2018).

b) Tenir el servei objecte d'aquesta convocatòria legalment constituït i autoritzat per l'IMAS , segons l'establert a la disposició transitòria primera del Decret 48/2007, així com tenir el servei inscrit en el Registre Unificat de Serveis Socials.

c) Complir els requisits mínims que s'estableixen en el títol VII de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de Serveis Socials de les Illes Balears (BOIB núm. 89, de 18 de juny de 2009).

d) Haver sol·licitat l'acreditació del servei a concertar.

e) Acreditar una experiència mínima d'un any en la prestació del servei i perfil de les persones usuàries objecte d'aquesta concertació social. L'experiència ha de ser acreditada d'acord amb el punt 7.2 d'aquesta convocatòria.

f) Acreditar solvència financera i tècnica per prestar el servei objecte de la concertació social d'acord amb el punt 7.2 d'aquesta convocatòria.

g) Estar al corrent en el compliment de les obligacions econòmiques amb el Consell de Mallorca i amb l'IMAS, i de les altres obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que són imposades per la normativa vigent.

h) Que respecte el servei a concertar, l'entitat no hagi estat objecte de resolució d'expedient sancionador en matèria de serveis socials, causes que consten als articles 128 i 129 de la Llei 4/2009 de serveis socials de les Illes Balears, durant els darrers 24 mesos anteriors a la concertació social, a excepció que, amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud, l'entitat hagi satisfet el pagament íntegre de la totalitat de l'import de la sanció i hagi acreditat davant l'òrgan sancionador que s'han corregit les causes que motivaren la sanció. En qualsevol cas, aquesta acreditació s'ha de requerir preceptivament amb la verificació i l'informe corresponent de l'òrgan administratiu competent.

i) L'entitat no ha d'estar afectada per cap prohibició de contractar amb l'Administració, d'acord amb l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, ni per cap dels supòsits prevists a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, o a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

j) En els darrers quatre anys, l'entitat no ha d'estar sancionada mitjançant resolució ferma per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria de relacions laborals, ocupació, empreses usuàries d'empreses de treball temporal, seguretat social, emigració, moviments migratoris i treball d'estrangers.

k) Atès que l'objecte de la concertació social consisteix en serveis que, d'acord amb la normativa vigent, s'ha de prestar en un espai físic determinat, s'ha d'acreditar la titularitat del centre o la disponibilitat per qualsevol títol jurídic vàlid per un període no inferior al de la vigència d'aquesta concertació social.

l) Acreditar el compliment de la normativa que, amb caràcter general o específic, els sigui aplicable, tant per la naturalesa jurídica de l'entitat com pel tipus de servei objecte de concertació social.

7. Presentació de sol·licituds

7.1. Lloc i termini de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de 7 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

L'entitat que compleix els requisits d'aquesta convocatòria, o estigui en condicions de complir-los en el moment de la formalització de la concertació social poden presentar la sol·licitud conforme amb els models normalitzats que figuren a la seu electrònica del Consell de Mallorca o que l'IMAS disposa a les oficines que s'indiquen o a la web www.imasmallorca.net i que s'aproven amb aquesta convocatòria.

Les sol·licituds s'han de presentar al registre electrònic de l'IMAS, el qual es troba disponible a l'enllaç  https://imas.sedipualba.es/segex/trami te.aspx?idtramite=12092 així com des de la icona que es troba a la seu electrònica del Consell de Mallorca https://seu.conselldemallorca.net/la-seu.

Per a qualsevol informació o assessorament referent a aquesta convocatòria, l'entitat pot contactar amb el Serve i de Menors i Família de l'IMAS (C/ General Riera, 67 – 07010) o a la següent direcció electrònica: serveide menors@imas.conselldemallorca.net .

7.2. Documentació a presentar

L'entitat o entitats interessades han de presentar la documentació següent:

1. La instància de sol·licitud (MOD-1), que ha de signar la persona representant legal de l'entitat indicant expressament el nombre de places que sol·liciten concertar amb l'IMAS en el marc d'aquesta convocatòria. Aquesta sol·licitud s'ha d'acompanyar dels documents que es detallen a continuació. En aquest sentit, tots els models normalitzats que s'indiquen estan disponibles a la seu electrònica del Consell de Mallorca:

a. Una fotocòpia del document nacional d'identitat, per acreditar la identitat de la persona que legalment representi a l'entitat.

b. Documentació que acrediti la representació de la persona signant i la vigència del seu càrrec.

c. Certificat de la inscripció al cens públic d'organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears, amb menys de 6 mesos de vigència.

d. Còpia de la inscripció al Registre Unificat de Serveis Socials, amb menys de 6 mesos de vigència

e. Còpia de la resolució d'autorització vigent del servei per concertar.

f. Còpia de la sol·licitud d'acreditació del servei a concertar

2. Declaració de solvència tècnica i experiència en la prestació del servei (MOD-2) i documentació acreditativa.

3. Declaració responsable de solvència financera (MOD-3).

4. Declaració responsable (MOD-4).

5. Autorització per consultar les dades d'estar al corrent en les obligacions tributàries i de la Seguretat Social (MOD-5).

6. Atès que l'objecte de la concertació social consisteix en serveis que, d'acord amb la normativa vigent, s'han de prestar en un espai físic determinat: Acreditació de la titularitat de l'espai o de disponibilitat pel qualsevol títol jurídic vàlid per un període no inferior a la vigència de la concertació social.

7. Justificant de l'existència d'una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització per riscos (professionals, d'atenció a les persones o d'altres), per un import igual o superior a l'exigit al punt 7 dels plecs d'aquesta concertació pel número de places sol·licitades.

En relació a la documentació referenciada a les lletres a), b), c), d) ,e) i f) de conformitat a l'establert a l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, no és imperatiu legal la presentació de documentació que l'entitat prèviament hagi aportat, si bé l'entitat interessada ho ha d'indicar i ha d'emplenar a l'efecte la informació continguda al MOD-1, sempre que estigui en vigor i no hagi sofert modificacions.

En el cas que la solvència tècnica s'acrediti mitjançant Resolució de serveis prèviament contractats o concertats amb l'IMAS no és preceptiu presentar la documentació acreditativa. Si bé, en tot cas, s'ha de presentar el MOD-2.

La presentació de la sol·licitud implica que l'entitat autoritza a l'equip tècnic de l'IMAS per a què puguin demanar a altres administracions qualsevol documentació, les dades i els informes que considerin necessaris per tramitar l'expedient, i que l'entitat s'obliga a complir amb el plec de prescripcions tècniques d'aquesta convocatòria.

7.3. Esmena de deficiències

En el supòsit que la sol·licitud no compleixi els requisits legals exigits i els que es deriven d'aquesta convocatòria de concertació social, l'Administració ha de requerir a l'entitat sol·licitant, d'acord amb l'establert a l'article 68 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, per a què, en un termini no superior a cinc dies hàbils, de conformitat amb l'article 33.1 d'aquesta Llei, esmeni les deficiències o aporti els documents demandats, amb la indicació que, si no ho fa, es tindrà per desistida de la seva petició, prèvia resolució expressa en els termes que estableix l'article 21 de la llei esmentada.

7.4 Documentació a presentar juntament amb la sol·licitud de participació per a la valoració dels criteris de preferència

L'entitat o entitats interessades interessades al fet que se'ls realitzi la valoració conforme als criteris de preferència establerts a l'apartat 8.4 d'aquesta convocatòria, han d'adjuntar la documentació indicada al quadre corresponent d'aquest apartat 8.4, a més, de la documentació que se sol·licita a l'apartat 7.2.

La no presentació d'aquesta documentació no serà objecte de requeriment d'esmena, si bé, pot ser objecte de sol·licitud d'aclariment si l'òrgan instructor o la Comissió Avaluadora ho considera idoni.

8. Instrucció del procediment

8.1. Procediment de la concertació social

La convocatòria, la concessió i el seguiment de la concertació social es regeix pels principis de l'acció concertada prevists a l'article 3 de la Llei 12/2018 i, en especial, els principis de transparència i publicitat.

8.2. Òrgan competent per a la instrucció

L'òrgan competent per instruir el procediment és la directora insular d'Infància i Família de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, qui tindrà la prerrogativa d'interpretar-lo i resoldre els dubtes que poden sorgir durant la instrucció.

8.3. De la Comissió Avaluadora

La Comissió Avaluadora ha d'actuar de conformitat amb l'article 15 del Decret 48/2017, relatiu al «Comitè tècnic d'assessorament». La Comissió Avaluadora té la consideració de figura anàloga respecte al Comitè Tècnic d'Assessorament esmentat.

i. Composició

La Comissió Avaluadora ha d'estar integrat pels membres següents:

- President: El vicepresident primer de l'IMAS o persona que la substitueixi.

- Vocals:

  • El cap del Servei d'Infància i Família, o persona que la substitueixi;
  • La cap del Servei de Gestió Econòmica , o persona que el substitueixi i;
  • La gerent de l'IMAS o persona que la substitueixi.

- Secretària (amb veu i sense vot): La cap del Servei Juridicoadministratiu de l'IMAS, o persona que la substitueixi.

ii. Funcions

La comissió avaluadora té les funcions següents:

  •  Dur a terme la tramitació corresponent del procediment i resoldre les incidències que puguin sorgir.
  •  Emetre l'informe que ha de servir a l'òrgan instructor per elaborar la proposta de resolució.
  •  Definir les equivalències entre la nomenclatura dels serveis de la cartera insular de serveis i la denominació que consta al Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears.

iii. Règim de funcionament

La Comissió Avaluadora s'ha de convocar exclusivament a petició de l'òrgan instructor, el qual prèviament a aquesta convocatòria ha d'haver valorat les sol·licituds presentades. Aquesta comissió ha d'analitzar i interpretar les incidències detectades i ha d'emetre un informe, el qual ha de servir de base a l'òrgan instructor per elaborar la proposta de resolució.

La Comissió Avaluadora queda vàlidament constituïda amb l'assistència, com a mínim, dels membres següents: el president o persona suplent, la secretària o persona suplent i dos vocals.

L'òrgan instructor ha de remetre la documentació a la Comissió Avaluadora, la qual ha d'analitzar i interpretar les possibles incidències detectades, ha de valorar conforme els criteris de preferència continguts a l'apartat següent i ha d'emetre un informe en què ha de constar l'ordre de prelació en funció de la puntuació obtinguda, el qual que ha de servir de base a l'òrgan instructor per elaborar la proposta de resolució.

8.4. Criteris de preferència

Els criteris de preferència per resoldre aquesta concertació social, fins esgotar el crèdit pressupostari disponible per atendre les sol·licituds presentades, són els següents:

 

Criteris

Punts

Màxim per criteri

Per la presentació d'un pla de formació pels professionals a partir de 20 hores per curs en Igualtat, Prevenció de la violència contra les dones, Prevenció del maltracta infantil i adolescent, Explotació sexual a la infància i l'adolescència i de persones menors migrants no acompanyades

*

10 punts

* S'ha de tenir en compte la formació a partir de les 20 hores d'una temàtica detallada a la casella superior. Per cada curs per a més de 5 professionals s'ha d'atorgar un punt. S'ha de presentar la formació que s'ha de desenvolupar durant la vigència de la concertació social i nombre de persones que han de rebre la formació i compromís per dur-ho a terme.

Pel compromís de presentar una obligació de realitzar una investigació o d'estudi del servei pel qual es presenta

2'5 punts per proposta

5 punts

La investigació o l'estudi s'ha d'executar mentre es desenvolupa la concertació social i cal presentar la seva planificació. S'ha d'incorporar amb la programació anual i és preceptiu lliurar-ho al Servei d'Infància i Família a la finalització de la vigència de la concertació social.

Pel compromís de presentar una obligació de realitzar programes o projectes innovadors

2'5 punts per proposta

5 punts

S'ha de presentar el programa o projecte innovador i programar la seva execució en el moment de presentar la programació anual i és preceptiu lliurar-ho al Servei d'Infància i Família a la finalització de la vigència de la concertació social.

Una vegada aplicats aquests criteris, la comissió avaluadora instarà a l'òrgan instructor per a que proposi l'adjudicació del servei.

9. Resolució i notificació

9.1. Òrgan competent per a la resolució 

L'òrgan competent per aprovar la resolució d'adjudicació relativa a la concertació social d'aquest servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edat migrades no acompanyades (NNAMNA) és la Presidència de l'IMAS, d'acord amb l'article 7.2.28 dels Estatuts de l'IMAS (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019).

9.2. Termini

El termini màxim per dictar i notificar la resolució d'aquesta concertació social és de tres mesos, a comptar de l'endemà que finalitza el termini de presentació de sol·licituds. S'han de considerar desestimades les sol·licituds no resoltes en el termini indicat anteriorment. Qualsevol alteració de les condicions exigides per concedir la concertació social, pot implicar la modificació de la resolució.

9.3. De la notificació

La resolució de la concertació social objecte d'aquesta convocatòria, s'ha de notificar individualment a l'entitat o entitats interessades, d'acord amb el previst a l'article 42 de la Llei 39/2015, han de ser expresses, motivades i han de fixar la quantia individual de la concertació social especial.

A més, aquesta resolució s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, al Tauler d'Anuncis de l'IMAS (https://imas.sedipualba.es/tablondeanuncios/) i a l'apartat de Transparència del web de l'IMAS.

9.4. Modificació resolució

Qualsevol alteració de les condicions exigides per concedir la concertació social especial pot comportar la modificació de la resolució

9.5. Dels recursos

Contra les resolucions que adopta la Presidència es pot interposar recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb l'efecte establert a l'article 112 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, de procediment comú de les administracions públiques.

10. Formalització de la concertació social

La concertació social especial que s'estableix a l'empara d'aquesta convocatòria s'ha de formalitzar mitjançant un document administratiu anomenat «acord d'acció concertada», el model del qual s'ha d'aprovar per resolució de la Presidència de l'IMAS. En aquest acord d'acció concertada s'ha de fer constar els continguts mínims prevists a l'article 8 de la Llei 12/2018, així com, d'acord l'establert a l'article 7 del Decret 48/2017, els drets i les obligacions recíprocs, les característiques concretes del servei, altres circumstàncies que deriven de la Llei 4/2009 i dels decrets de desplegament, i del plec de condicions tècniques d'aquest concertació.

11. Cessió

D'acord amb el previst a l'article 7.4 de la Llei 12/2018 queda prohibida la cessió, total o parcial, del servei objecte de l'acord d'acció concertada. No obstant això, quan l'entitat concertada sigui declarada en concurs de creditors, l'administració pública competent pot autoritzar la cessió amb l'adopció de les mesures convenients per garantir la continuïtat i la qualitat del servei.

12. Condicions tècniques d'execució

Les condicions tècniques d'execució s'han d'ajustar al Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d'àmbit suprainsular, i els reglaments de desplegament vigents en el seu àmbit territorial d'actuació, així com també s'han d'ajustar a la Llei 12/2018 i al Decret 48/2017.

Per altra banda, l'execució de la concertació social especial objecte d'aquesta convocatòria s'ha de regir pel contingut establert als plecs de prescripcions tècniques aplicables en aquesta concertació social i que s'han d'aprovar conjuntament amb aquesta convocatòria. Concretament, el plecs, de conformitat amb el previst a l'article 8 del Decret 48/2017 detalla: l'objecte, la definició del servei, el perfil de les persones usuàries, la prestació del servei, el projecte educatiu, els recursos materials, les assegurances, el règim econòmic, la cobertura del servei, el nombre de places i finançament de la concertació social, la justificació, coordinació i seguiment, les obligacions de l'entitat concertada, la protecció de dades de caràcter personal, la modificació, els incompliments i penalitats, així com el termini de la concertació social.

Al respecte, l'article 9.3 del Decret 48/2017 estableix les obligacions de les entitats i determina que mitjançant de la concertació social, l'entitat titular del servei s'obliga a complir els plecs tècnics, així com les normes establertes en el títol VII de la Llei 4/2009 i, en els corresponents decrets de desplegament i d'aplicació d'aquesta Llei.

13. Seguiment i criteris d'accés de les persones usuàries

La direcció insular d'Infància i Família ha de fer el seguiment tècnic del servei objecte de la convocatòria d'aquesta concertació social especial, de conformitat amb l'article 10 de la Llei 12/2018, amb l'article 27 del Decret 48/2017 i amb els plecs prescripcions tècniques. L'entitat concertada ha de facilitar les actuacions de seguiment i comprovació que dugui a terme la direcció insular d'Infància i Família.

L'IMAS, mitjançant el Servei d'Infància i Família, ha de gestionar directament l'accés a aquests serveis d'acolliment residencial.

14. Penalitats

L'incompliment de les condicions previstes per a la prestació del servei s'ha de penalitzar, d'acord amb el Plec de prescripcions tècniques d'aquesta concertació social.

15. Causes d'extinció

L'acord o acords d'acció concertada s'han d'extingir, d'acord amb el previst a l'article 9 de la Llei 12/2018, pel compliment i venciment del termini, sempre que no s'hagin renovat, o per resolució.

Són causes de resolució de l'acord d'acció concertada les següents:

a) Acord mutu de les parts, que s'ha de manifestar amb l'antelació de dos mesos.

b) Renúncia de l'entitat concertada, la qual ha de comunicar-lo amb una antelació mínima de dos mesos per garantir la continuïtat del servei.

c) Incompliment de les normes de caràcter obligatori a què s'han de sotmetre el servei objecte

d'aquesta concertació social i de les obligacions en matèria de seguretat i instal·lacions.

d) Incompliment dels objectius qualitatius i quantitatius establerts, sempre que l'incompliment sigui imputable a l'entitat concertada, així com de les estipulacions essencials de l'acord i dels plecs de prescripcions tècniques aplicables.

e) Prestació defectuosa de les obligacions acordades.

f) Negació a atendre les persones menors d'edat usuàries que ha derivat l'IMAS.

g) Infracció amb caràcter greu de la legislació fiscal, laboral, de la Seguretat Social, d'integració social de persones amb diversitat funcional i de prevenció de riscs laborals.

h) Pèrdua sobrevinguda dels requisits de participació a aquesta convocatòria o de les condicions tècniques, econòmiques i financeres que hagin habilitat l'acord d'acció concertada, així com, la revocació o la caducitat de l'autorització d'obertura i funcionament i/o de l'acreditació del servei.

i) Mort de la persona física titular del servei o l'extinció de la persona jurídica a la qual correspon la titularitat, excepte el que preveu l'article 29 del Decret 48/2017.

j) Declaració de concurs de creditors de l'entitat titular del servei, a excepció del previst a l'article 7.4 de la Llei 12/2018.

k) Modificació de les condicions tècniques o de les condicions econòmiques per part de l'Administració, sempre que l'entitat d'iniciativa privada no hi hagi donat la conformitat.

l) No disponibilitat sobrevinguda del títol jurídic que acredita la titularitat del servei durant la vigència de l'acord d'acció concertada.

m) Les causes de revocació previstes en els plecs de prescripcions tècniques objecte del servei.

16. Modificació i/o ampliació de l'acord d'acció concertada

El procediment d'ampliació del nombre de places concertades del servei objecte d'aquesta convocatòria, així com de modificació de la concertació social esmentada, s'ha de dur a terme de conformitat amb la Llei 12/2018 i el Decret 48/2017.

17. Jurisdicció competent

La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per resoldre les qüestions litigioses relatives a la formalització d'aquesta concertació social especial i, endemés, de les sorgides entre les parts sobre la interpretació, la modificació, el compliment, l'efecte i l'extinció de la concertació social.

 

Palma a, 29 d'agost de 2022

La presidenta de l'IMAS Sofía Alonso Bigler

Documents adjunts