Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 488121
Resolució de 24 d’agost de 2022 de la presidència de l’IMAS d'aprovació de la convocatòria extraordinària d'ajudes econòmiques individuals per a persones amb discapacitats de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials del 2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data 12 de juliol de 2022, va tenir entrada al Servei Juridicoadministratiu un informe proposta de la cap de servei de la Direcció Insular de Persones amb Discapacitat i Innovació Social, amb el vistiplau del director insular de Persones amb Discapacitat i Innovació Social, en el qual es proposa la necessitat de tramitar la convocatòria extraordinària d'ajudes econòmiques individuals per a persones amb discapacitats de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials pels anys 2019 a 2021.

2. S'ha elaborat l'esborrany de la convocatòria, sobre la qual es demana al Servei Juridicoadministratiu iniciar la tramitació del procediment per tal d'aprovar-la.

3. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses que genera aquesta convocatòria, que és d'un import de 500.000,00€ euros distribuïts de la següent manera:

- Ajudes tècniques adquirides 200.000,00 euros dividits de la següent manera:

50.000 € de la partida 40.23128.78000 de l'any 2021

Documents comptables (RC definitives i A provisionals número de referència

220220044305 i 920220016556)

150.000 € de la partida 40.23128.78000 de l'any 2022

Documents comptables (RC definitives i A provisionals número de referència

220220044316 i 920220016557)

- Tractaments Sociosanitaris 300.000,00 euros a càrrec de la partida 40.23142.48901 de l'any 2022

Documents comptables (RC definitives i A provisionals número de referència 220220044304 i 920220016555)

4. Pel que fa al procediment proposat per a la concessió d'aquestes subvencions, assenyalar que és el de concurrència no competitiva, de manera que seran subvencionades totes les sol·licituds que compleixin els requisits que s'hi estableixen, i, per tant, no és necessària la comparació entre les sol·licituds.

Un cop s'hagi aprovat la convocatòria, s'haurà de publicar el corresponent anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per tal que totes les entitats que estiguin interessades puguin presentar-s'hi.

5. L'import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de 500.000,00 euros distribuïts de la següent manera:

 • Ajudes tècniques adquirides 200.000,00 euros dividits de la següent manera:

50.000 € de la partida 40.23128.78000 de l'any 2021

150.000 € de la partida 40.23128.78000 consignats de l'any 2022

 • Tractaments Sociosanitaris 300.000,00 euros a càrrec de la partida 40.23142.48901 de l'any 2022

6. El 4 d'agost de 2022 s'ha emès informe jurídic favorable per part del Servei Juridicoadministratiu.

7. El 22 d'agost de 2022 la Intervenció Delegada ha emès l'informe favorable a l'aprovació i publicació d'aquesta convocatòria.

Fonaments de dret

1. Vists els Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, en endavant IMAS, aprovats pel Ple del Consell de Mallorca l'11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019), en especial l'establert al seu article 2, d'acord amb el qual aquest organisme té com a objecte fonamental l'exercici, en forma directa i descentralitzada, de les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i protecció de menors.

2. D'acord amb l'article 70.4 de l'Estatut d'Autonomia, són competències pròpies dels consells els serveis socials i l'assistència social i la política de protecció i atenció a persones dependents.

3. Vista la Llei 12/1993, de 20 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i assistència social, les atribuïdes per la Llei 14/2001, de 23 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials.

4. Atesa la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, que estableix com a principis rectors del sistema de serveis socials balear la descentralització i la desconcentració.

5. L'IMAS, en el marc de les seves competències i de l'activitat de foment pròpia de les administracions públiques, vol finançar aquelles ajudes tècniques o tractaments que permeten aconseguir la recuperació física, psíquica i sensorial de les persones amb alguna discapacitat, així com suplir o complementar les seves limitacions i mancances funcionals, facilitant el desenvolupament de la vida diària, augmentant-ne la qualitat de vida i el benestar social.

6. D'acord amb l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb caràcter previ a l'atorgament de les subvencions, s'han d'aprovar les normes que estableixin les bases reguladores de concessió en els termes que preveu la Llei.

7. Vista l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca, aprovada pel Ple en sessió de dia 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21 de 18 de febrer de 2017), així com les seves modificacions aprovades per l'acord del Ple del Consell de Mallorca de 14 de juny de 2018 (BOIB núm 96 de 4 d'agost de 2018), en especial referència a l'establert al seu article 1 que determina que té per objecte regular el règim jurídic general de les subvencions atorgades pel Consell Insular de Mallorca, els organismes autònoms que en depenen i les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents que atorguin subvencions dins l'exercici de potestats administratives. Així com, vist que aquesta Ordenança dóna compliment al previst al Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, adequant, d'acord amb la Disposició addicional segona d'aquest Decret legislatiu, l'activitat de concessió de subvencions del Consell a l'establert a la mateixa Llei.

8. D'acord amb l'article 3 dels Estatuts de l'IMAS, aquest organisme té personalitat jurídica pròpia i la capacitat d'obrar necessària per complir els seus fins.

9. Tal com es disposa a l'article 7.2 apartat 7) dels Estatuts de l'IMAS, correspon a la Presidència aprovar les bases específiques i resoldre els procediments d'ajudes, prestacions i/o subvencions relatives a les competències atribuïdes a l'IMAS. No obstant, les bases d'aquesta convocatòria preveuen que mitjançant la resolució de la presidència de l'IMAS que aprovi les bases, el president delegarà en la Gerència de l'IMAS la competència per resoldre aquesta convocatòria, el que es permès en tant aquesta competència no es troba entre les no delegables, tal com es disposa al punt 7.2.31 dels Estatuts de l'IMAS.

Per tot això,

RESOLC

Primer. APROVAR la convocatòria extraordinària d'ajudes econòmiques individuals per a persones amb discapacitats de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials pels anys 2019 a 2021, d'acord amb el text següent i els seus annexos:

«1. OBJECTE

L'objecte d'aquesta convocatòria d'ajudes econòmiques individuals i les bases reguladores específiques és l'atenció dels problemes específics de persones declarades amb discapacitat física, psíquica i/o sensorial per tal de millorar la seva qualitat de vida i, en general, la promoció del seu benestar social.

2. FINALITAT

La finalitat d'aquesta convocatòria és el finançament d'aquelles ajudes tècniques o tractaments que permeten aconseguir la recuperació física, psíquica i sensorial de les persones amb alguna discapacitat, així com suplir o complementar les seves limitacions i mancances funcionals, facilitant el desenvolupament de la vida diària, augmentant-ne la qualitat de vida i el benestar social.

3. NATURALESA DE LA SUBVENCIÓ

Aquestes subvencions són de caràcter voluntari, eventuals, anul·lables, revocables i reintegrables en tot moment per les causes previstes en la llei o en aquestes bases. A més, no generen cap dret a obtenir altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

La concessió de les subvencions d'aquesta convocatòria es regeix pels principis de publicitat, concurrència no competitiva, objectivitat, igualtat i no discriminació, i s'han de resoldre segons aquests criteris.

Així mateix, són compatibles amb altres ajuts o subvencions que pugui rebre el beneficiari per la mateixa activitat subvencionada, sempre que el còmput total dels ajuts o subvencions rebudes no superi el cost total de l'objecte subvencionat.

4. MODALITAT D'AJUDES.

Hi ha dos tipus d'ajudes dintre d'aquesta convocatòria: ajudes tècniques i tractaments sociosanitaris.

4.1 AJUDES TÈCNIQUES: són les pròtesis, òrtesis i aquells instruments, utensilis, dispositius i/o equips de diferents graus de complexitat per a les persones amb discapacitat, amb la finalitat de suplir o complementar la seva limitació i mancances funcionals, facilitant el desenvolupament de la seva vida diària, augmentant-ne la qualitat de vida i el benestar social. Aquestes ajudes tècniques es divideixen en:

a) Ajudes per a la mobilitat.

Les que actuen com a intermediàries entre la persona i l'entorn, faciliten la relació i permeten una millor mobilitat i autonomia.

També fan referència als instruments que tenen com a finalitat suplir o complementar les limitacions i/o mancances de mobilitat funcional:

- Obtenció del permís de conduir per a persones amb discapacitat física que necessitin adaptació del vehicle.

- Adquisició de vehicle adaptat o adaptació de vehicle.

- Llit hospitalari/articulat, matalàs antiescares, cadira de dutxa, grua, etc.

b) Pròtesis i òrtesis.

S'entenen per pròtesis aquells productes sanitaris que requereixen una adaptació personalitzada i adreçades a substituir un òrgan o part de la persona. Les òrtesis són aquells productes sanitaris d'ús extern i no implantables adreçats a modificar les condicions estructurals o funcionals del sistema neuromuscular, sensorial o de l'esquelet.

c) Estris bàsics i necessaris:

Les sol·licituds d'estris bàsics que siguin indispensables per a la millora de la qualitat de vida, així com per a fomentar l'autonomia personal, es podran valorar excepcionalment sempre considerant les mancances funcionals dels sol·licitants.

4.2 TRACTAMENTS SOCIOSANITARIS: són aquells que permeten aconseguir la recuperació física, psíquica i sensorial de les persones amb alguna discapacitat o el manteniment de les seves capacitats conservades al llarg del temps, augmentant la qualitat de vida i el benestar de les persones. Els tractaments professionals sociosanitaris es divideixen en:

a) Són aquells tractaments re-habilitadors, dirigits a aconseguir la recuperació física, psíquica i sensorial de les persones amb alguna discapacitat. Inclouen intervencions professionals de: psicomotricitat, logopèdia, tractament psicopedagògic, tractament psicoterapèutic i altres tractaments similars que corresponguin a la mateixa finalitat.

b) Despeses de transport per a tractaments rehabilitadors: en el casos que el beneficiari no gaudeixi de mitjans públics de transport o no en pugui fer ús a causa de la seva discapacitat, i s'acrediti el caràcter urgent del tractament. Queden excloses les persones que reben tractaments de la Xarxa Pública de Salut (IBSALUT) i les persones que reben tractaments dins un servei de centre de dia o servei ocupacional d'assistència diària.

Per a la justificació del compliment de l'objecte de la prestació per a transport, les persones han de presentar adjunt a les factures un certificat o informe d'assistència al centre d'atenció i de les sessions rebudes.

Amb caràcter general, les persones sol·licitants d'ajudes tècniques no poden haver rebut subvencions pel mateix concepte en les dues convocatòries anteriors, excepció feta dels tractaments bucodentals que es poden sol·licitar dues convocatòries seguides, ni sol·licitar ajudes incloses al catàleg general del material orto-protèsic vigent per al 2021 del Sistema Nacional de Salut, exceptuant: cadira de rodes, caminador, cadira de rodes fixe per a inodor/wc, audiòfons, material coclear, plantilles, sabates ortopèdiques, faixa especial, faixes lumbars, coixins antiescares.

 

5. QUANTIA DE LES AJUDES

Les ajudes es poden concedir per la quantitat màxima establerta en aquesta convocatòria per cada concepte o inversió o per una part d'aquestes; en tot cas, la quantitat màxima individual que es concedirà es la següent:

Obtenció del permís de conduir per a persones amb discapacitat física que necessitin adaptació del vehicle.

750,00 €

Ulleres

310,00 €

Lentilles

310,00 €

Tractaments bucodentals associats a la discapacitat

850,00 €

Pròtesis dentals

850,00 €

Elevador WC

155,00 €

Pròtesis de cabell

625,00 €

Despertador d'alerta

120,00 €

Fèrula de descàrrega dental/oclusal

180,00 €

Audiòfon dret

1.750,00 €

Audiòfon esquerra

1.750,00 €

Material audiòfon (cables, bateries, etc)

200,00 €

Adquisició de vehicle adaptat o adaptació d'automòbil

2.500,00 €

Adquisició d'altres vehicles adaptats a la discapacitat

(escúter, tricicles, bicicletes)

1.545,00 €

Sabates ortopèdiques

65,00 €

Plantilles

65,00 €

Faixes lumbars

65,00 €

Faixa especial

540,00 €

Material d'implant coclear o osteointegrat

1.500,00 €

Reparacions d'audiòfons o d'implants *

800,00 €

Coixins antiescares

130,00 €

Grua

1.440,00 €

Arnès per a grua

225,00 €

Llit hospitalari / adaptat

1.750,00 €

Carro elevador

825,00 €

Somier llit hospitalari

360,00 €

Matalàs antiescares

360,00 €

Trapezi incorporador

205,00 €

Baranes de llit

130,00 €

Tauleta auxiliar per a llit hospitalari

105,00 €

Cadira de dutxa / WC

310,00 €

Seient giratori de banyera

255,00 €

Barres de paret

155,00 €

Post banyera

105,00 €

Carro de rentat hidràulic

1.924,00 €

Seient hamaca de banyera amb cinturons de seguretat

800,00 €

Descalcificador

1.027,00 €

Elevador o plataforma salvaescales amb o sense cadira/oruga salvaescales

2.000,00 €

Caminador postural infantil

1.830,00 €

Butaca anatòmica

620,00 €

Dispositius i/o programes de suport per a la vida diària i/o la comunicació alternativa

500,00 €

Cadira rodes

2.000,00 €

Cadira rodes de paràlisi cerebral infantil

1.030,00 €

Adaptació de cadires de rodes

1.030,00 €

Cadira de rodes fixa per a inodor i WC

220,00 €

Varilla auditiva

1.000,00 €

Caminador

84,00 €

Seient Tumble

600,00 €

Cadira d'aula adaptada

650,00 €

Òrtesi dafo

700,00 €

Bipedestador

1.500,00 €

Grua hidràulica per a piscina

2.000,00 €

Cadira amfíbia per aigua

1.500,00 €

Selecció i ensinistrament i formació d'un ca d'assistència a persones amb discapacitat

2.000,00 €

Dispositius d'ampliació i millora de la qualitat del so (per a persones amb discapacitat sensorial)

200,00€

Tractaments professionals socio-sanitaris

2.500,00 €/any

Despeses de transport per a rebre tractaments sociosanitaris

300,00 €/any

*Les reparacions d'audiòfons o implants es subvencionaran quan el cost sigui superior a 300€ sempre i quan l'aparell no estigui en període de garantia.

Per a les altres ajudes no previstes en el barem anterior els tècnics de l'àrea estudiaran la idoneïtat de la sol·licitud en cada cas.

Les despeses subvencionables es refereixen exclusivament a aquelles:

a.Que s'hagi realitzat la despesa dels conceptes per als quals s'hagin concedit els ajuts.

b.Que siguin adequades als objectius i prioritats previstos en aquesta convocatòria i bases reguladores específiques.

c.Per a les quals existeixi constància documental, de manera que puguin ser verificables.

d.Que es realitzin durant el període contemplat a la convocatòria.

e.Que siguin conformes amb la normativa nacional, autonòmica i local aplicables.

No poden ser objecte de subvencions en aquesta convocatòria totes aquelles obres que es poden dur a terme en el domicili per eliminar barreres arquitectòniques i donar accessibilitat (adaptació del bany, rampa d'accés, col·locació de passamans i baranes, ampliació de portes per permetre el pas de cadires de rodes, etc.)

6. PROCEDIMENT DE LA CONCESSIÓ

Les subvencions concedides conformement a aquesta convocatòria, ho seran mitjançant el procediment de concurrència no competitiva, de manera que seran subvencionades totes les sol·licituds que compleixin els requisits que s'hi estableixen, i, per tant, no és necessària la comparació entre les sol·licituds.

La concessió de les subvencions es farà fins al límit del crèdit pressupostari establert en aquesta convocatòria.

Una vegada revisades totes les sol·licituds la quantia atorgada podrà ser del 100% de la despesa sempre que aquesta no superi la quantia màxima atorgada per al concepte a la present convocatòria i existeixi disponibilitat pressupostària i en cas d'advertir-se insuficiència de recursos pressupostaris per atendre totes les demandes subvencionables, es pot aplicar un coeficient reductor i es reduiran proporcionalment les quanties concedides a totes les sol·licituds que compleixin els requisits indicats a aquesta convocatòria, fins adaptar-se a la disponibilitat pressupostària.

7. PRESSUPOST DE LA CONVOCATÒRIA

L'import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de 500.000,00 euros distribuïts de la següent manera:

 • Per AJUDES TÈCNIQUES 200.000,00 euros dividits de la següent manera:

50.0000 de la partida 40.23128.78000 de l'any 2021

150.000 de la partida 40.23128.78000 de l'any 2022.

 • TRACTAMENTS SOCIOSANITARIS: 300.000,00 euros a càrrec de la partida 40.23142.48901 de l'any 2022.

8. ÀMBIT TERRITORIAL DE LA CONVOCATÒRIA

Podran ser beneficiàries de les ajudes regulades en aquesta convocatòria les persones amb discapacitat residents a Mallorca. S'haurà d'acreditar l'empadronament de la persona sol·licitant o autoritzar a l'annex 1 la consulta d'ofici per part de l'IMAS.

9. PERÍODES DE LES DESPESES SUBVENCIONABLES

En aquesta convocatòria s'inclouen dos períodes subvencionables:

LÍNIA 1: Sol·licitud per aquelles despeses realitzades entre el dia 01/01/2021 fins el 31/12/2021.

LÍNIA 2: Sol·licitud per les despeses realitzades durant el període comprés entre el dia 01/01/2019 fins al 31/12/2020. S'entén per realitzat quan la factura/ticket hagi estat emesa entre les dates assenyalades. No obstant això cal assenyalar:

 • Aquestes despeses NO seran en cap cas subvencionades si ja s'ha rebut un altre subvenció per aquesta despesa.
 • Les persones beneficiàries de la convocatòria pública extraordinària d'ajudes econòmiques individuals per a persones amb discapacitat de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials pels anys 2019 i 2020 (BOIB núm 186, de 29 d'octubre de 2020) a qui ja se'ls va concedir l'ajuda NO poden presentar cap sol·licitud per cap altre concepte d'aquesta línia. No obstant, aquestes persones si poden presentar sol·licituds per a tractaments per al període de l'1 d'octubre al 31 de desembre (període que no va ser contemplat en la convocatòria 2019-2020).

10. BENEFICIARIS

Podran ser beneficiàries de les ajudes regulades en aquesta convocatòria les persones amb discapacitat que reuneixen els següents requisits generals:

 1. Tenir menys de 65 anys en la data de presentació de la sol·licitud.
 2. Tenir un grau reconegut de discapacitat igual o superior al 33% dictaminat i vigent en el moment d'haver realitzat la compra o el tractament o ser beneficiari d'una pensió de la Seguretat Social d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, o pensionista de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, d'acord amb l'article 4 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.
 3. Que estiguin empadronades a l'illa de Mallorca.
 4. No trobar-se sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiària de subvencions establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions i article 8 de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca.
 5. Trobar-se al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, de les obligacions tributàries amb l'AEAT i amb el Consell de Mallorca i els seus organismes autònoms dependents.

Al tractar-se de subvencions de quantia inferiors a 3.000 €, aquests certificats es poden substituir per una declaració responsable que acredita que es troba al corrent amb les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, la qual substitueix la presentació dels corresponents certificats acreditatius d'aquesta condició, segons l'establert a l'art. 10.4 de l'Ordenança General de Subvencions (Annex 1)

6. Que la renda de la persona sol·licitant, de la qual es tindrà en compte, a més dels rendiments del treball, els rendiments de capital mobiliari i immobiliari, i sempre que siguin rendes no exemptes de l'IRPF, i no superin el següent ingrés, calculat en base a l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), que tendrà les quanties següents durant la vigència de la Llei 11/2020, de 31 de desembre , de Pressuposts Generals de l'Estat per a l'any 2021.

 • Un membre (2,5 IPREM) : 19.771,50 € anuals

 • En cas de menors:

Unitat familiar de dos membres (3,5 IPREM): 27.680,10 € anuals

Unitat familiar de tres membres (4,5 IPREM): 35.588,70 € anuals

Unitat familiar de quatre membres o més (5,5 IPREM): 43.497,30 € anuals

A efectes d'aquesta convocatòria es tindrà en compte la renda de la persona sol·licitant, i en cas de menors sol·licitants, es tindrà en compte la unitat econòmica de convivència formada pels responsables legals que convisquin amb ells.

En els casos d'acolliment permanent de menors, el menor tindrà la consideració de membre del nucli familiar quan consti resolució administrativa o judicial.

Línia 1: Per les ajudes relatives a les despeses realitzades entre el dia 01/01/2021 fins el 31/12/2021, es calcularà en base a la informació de la renda de la campanya 2020, que resultarà de sumar la casella 435 (base imponible general) + casella 460 (base imponible de l'estalvi) i al total se li restarà la casella 595 (quota resultant de l'autoliquidació)

Línia 2: Per les ajudes relatives a despeses realitzades durant el període comprés entre el dia 01/01/2019 fins al 31/12/2020. La renda de la persona sol·licitant o de la unitat econòmica de convivència, en cas de menors, s'acreditarà mitjançant la declaració sobre la renda de les persones físiques (model 100- casella 0505 “base liquidable general”) del sol·licitant o de cada un dels membres que conformen la unitat de convivència si n'és el cas, en la declaració de renda de les persones físiques exercici 2019.

En els casos que, la persona sol·licitant o en el cas de menors algun dels membres no hagués presentat Declaració de Renda i no es trobi en situació d'obligatorietat de presentar-la, s'acreditarà mitjançant un certificat de l'Agència Tributaria on hi constarà que està exempta així com les rendes que en tingui constància l'AEAT.

En els casos en que el sol·licitant fa la declaració de la renda de forma conjunta se tindrà en compte el 50% de la quantia per calcular el nivell de renda.

L'ajuda sol·licitada ha de ser concordant amb la discapacitat de la persona sol·licitant, això significa que l'ajuda que sol·liciti ha d'estar relacionada amb la seva particular discapacitat.

En aquells casos en els que no quedi acreditada estrictament la concordança entre la discapacitat i el concepte sol·licitat, es valorarà d'ofici la idoneïtat de la sol·licitud. En qualsevol cas i degut a la situació d'emergència sanitària, no serà necessari presentar un informe mèdic actualitzat per demostrar la concordança, podent-se adjuntar informes probatoris on s'especifiqui la relació entre l'ajuda sol·licitada i la discapacitat.

11. DE LES SOL·LICITUDS

11.1. Presentació i contingut de les sol·licituds de subvenció.

a) El termini de presentació de les sol·licituds serà de quaranta dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). Es poden presentar fins a dues sol·licituds per persona, una per a cada línia.

Les instàncies s'han de dirigir a la Presidència de l'IMAS i es poden presentar per els següents mitjans:

1) Mitjançant el Registre General de l'IMAS a Palma i a les seves delegacions d'Inca i de Manacor, a les oficines de Registre del Consell de Mallorca, o a qualsevol dels llocs que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les delegacions d'Inca i de Manacor són les següents:

-Carrer General Luque, 223. 1r pavelló esquerra, 1r pis C.P. 07300 Inca.

-Carrer del Bon jesús 2, C.P. 07500 Manacor.

2) Mitjançant enviament per correu: la documentació corresponent s'ha de presentar a l'oficina de correus en un sobre obert per tal que l'exemplar destinat a l'IMAS es dati i segelli per part del personal de correus abans que se certifiqui, d'acord amb el que disposa l'article 31 del Reial Decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals (BOE núm. 313, de 31 de desembre). En el cas que l'oficina de correus corresponent no dati i segelli la sol·licitud, s'entendrà com a data vàlida de presentació la d'entrada al registre de l'IMAS.

En cas que la sol·licitud es presenti a les oficines de correus i s'enviï per correu certificat, s'haurà de trametre el full de la sol·licitud escanejat amb el segell de correus en què consti la tramesa dins termini, durant les 24 h següents a l'acabament d'aquest, a la següent adreça electrònica rsociolaborals@imas.conselldemallorca.net.

3) Mitjançant el registre electrònic de l'IMAS el qual es troba disponible en el següent enllaç https://imas.sedipualba.es/segex/tramite.aspx?idtramite=12092 així com des de la icona que està a la seu electrònica del Consell de Mallorca https://seu.conselldemallorca.net/la-seu.

b) Si la sol·licitud no compleix els requisits establerts en la convocatòria, l'òrgan gestor ha de requerir la persona interessada perquè l'esmeni en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la sol·licitud, amb la resolució prèvia que ha de ser dictada en els termes que preveu l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

c) Presentar la sol·licitud de subvenció, suposa que la persona sol·licitant autoritza al Consell de Mallorca i els seus organismes dependents per obtenir l'acreditació de les circumstàncies d'estar al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social, amb el Consell de Mallorca i els seus organismes dependents a través de certificats telemàtics i, en aquest cas, no cal aportar cap certificat.

Si la persona sol·licitant denega expressament aquesta autorització, els haurà d'aportar juntament amb la sol·licitud.

Al tractar-se de subvencions de quantia inferiors a 3.000 €, aquests certificats es poden substituir per una declaració responsable que acredita que es troba al corrent amb les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, la qual substitueix la presentació dels corresponents certificats acreditatius d'aquesta condició, segons l'establert a l'art. 10.4 de l'Ordenança general de subvencions.

CONTINGUT:

Les persones interessades que compleixin els requisits generals i els específics d'aquesta convocatòria, o estiguin en condicions de complir-los en el termini de presentació de la sol·licitud, poden presentar la sol·licitud d'acord amb els model normalitzat relacionat en els annexos d'aquesta convocatòria que seran facilitats per l'IMAS a les oficines que s'indiquen o a la web de la seu electrònica de l'IMAS.

Per tal de facilitar informació per a la tramitació de les ajudes que figuren en aquesta convocatòria, es pot contactar amb la Secció de Recursos Sociolaborals de l'IMAS a Palma: Carrer del General Riera 67, C.P. 07010 Palma.

En qualsevol cas, les sol·licituds han de contenir totes les dades necessàries per identificar a la persona sol·licitant i/o el seu representant legal, així com el futur beneficiari, i han d'anar acompanyades de la resta de la documentació que s'indiquen a aquesta resolució.

11.2. Documentació a adjuntar amb la sol·licitud

1) ANNEX 1A: SOL·LICITUD D'AJUDA ECONÒMICA INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT. CONVOCATÒRIA 2021

ANNEX 1B: SOL·LICITUD D'AJUDA ECONÒMICA INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT. CONVOCATÒRIA 2019-2020

2). Fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant i/o del seu representant, si escau. Si la sol·licitud la signa el representant d'una persona incapacitada, fotocòpia del document que acrediti la representació legal.

En tot cas, si la persona sol·licitant és un menor, ha de presentar-se el DNI o el NIE així com còpia del llibre de família.

3). Fotocòpia del certificat oficial de la discapacitat o fotocòpia de la resolució del reconeixement del grau de discapacitat o fotocòpia del dictamen tècnic facultatiu específic, emès per la Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial del Govern de les Illes Balears o per l'òrgan competent de l'administració pública competent en el moment de la seva emissió.

Les persones que acreditin la seva discapacitat mitjançant document a on consti que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els pensionistes de classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, cal que presentin fotocòpia del document a on consti la resolució emesa per la Seguretat social i informe tècnic professional dels serveis públics en que s'especifiqui la relació entre l'ajuda sol·licitada i la discapacitat.

4). Certificat d'empadronament del sol·licitant o autoritzar a l'annex 1 la consulta d'ofici per part de l'IMAS.

5). Justificació de la despesa:

a) Factura o factures oficials originals que justifiquin el cost de l'activitat realitzada, a nom de la persona beneficiària de l'ajuda o de la persona tutora legal sempre que la persona beneficiària estigui incapacitada i sempre que l'esmentada persona que ostenta la tutela aparegui també com a sol·licitant de l'ajuda. En els casos de menors o persones incapacitades si la factura s'emet a nom del representant legal també hi haurà de constar la identificació de la persona beneficiària.

Les factures han d'expressar clarament:

 • Nom complet i CIF o NIF de qui emet la factura
 • DNI o NIE de la persona beneficiària o de la persona tutora legal (sempre que la persona beneficiària estigui incapacitada) i que la persona tutora legal aparegui com a sol·licitant de l'ajuda i titular de la domiciliació bancària
 • Número de la factura
 • Data
 • Concepte
 • Retenció IRPF i IVA (si s'escau).

b) Documentació acreditativa del pagament de la despesa feta segons la forma que hagi utilitzat la persona beneficiària ha de ser la que s'estableix a l'article 48 de l'Ordenança general de subvencions ( BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), d'acord amb la modificació de les lletres a) b) d) i f) d'aquest article, que han estat modificats per l'acord del Ple del Consell de Mallorca de 14 de juny de 2018 (BOIB núm 56, de 4 d'agost de 2018), i és el següent:

a) Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en compte bancari:

- Còpia del justificant de l'ordre de transferència bancària o del document bancari acreditatiu del pagament en el qual figurin el concepte de la transferència o l'ingrés, la data del document, l' import, la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el pagament de la factura, i les dades de l'ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb la persona beneficiària i amb l'emissora de la factura, respectivament, i

- Extracte del compte bancari de la persona beneficiària de l'ajuda en el qual figuri el càrrec d'aquesta transferència, quan no quedin acreditats els requisits assenyalats en el paràgraf anterior .

b) Pagament mitjançant xec nominatiu:

- Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu emès a nom del proveïdor que expedeix la factura o document equivalent, sempre que estigui vençut i

- Extracte del compte corrent del beneficiari de l'ajuda en el qual figuri el càrrec d'aquest xec o pagaré, o

- Certificat de l'entitat bancària en què consti el número de xec, l'import i la identificació de qui el cobra i la data de cobrament (no és necessari presentar l'extracte del compte corrent si el certificat de l'entitat bancària inclou també la identificació del número de compte en què s'ha carregat el xec i el titular del compte, que ha de coincidir amb la persona beneficiària de l'ajuda).

d) Pagament mitjançant targeta de crèdit:

- Tiquet de compra en què figuri el pagament amb targeta en cas que no s'indiqui en la factura i

- Extracte del compte en què figuri el càrrec del pagament amb targeta. L'extracte del compte pot substituir-se per un certificat o títol similar de l'entitat bancària, en què, com a mínim, consti el titular i el número del compte corrent en què es carrega el pagament de la targeta, la persona beneficiària, el concepte pel qual es fa la transferència i l'import i data de l'operació.

f) Pagament en efectiu:

Rebut, signat i segellat pel proveïdor, en el qual s'ha d'especificar la despesa a què correspon el pagament, la data i l'expressió «rebut en metàl·lic». Donat que es tracta d'una convocatòria de subvencions adreçada a persones físiques, s'admetran justificacions de pagaments en efectiu sempre que no superin l'import màxim establert legalment en la normativa reguladora d'aquesta modalitat de pagaments».

Cal dir també que en cas que la despesa hagi estat finançada (per la financera del proveïdor) es podrà atorgar l'ajuda sol·licitada d'aquelles mensualitats pagades fins el màxim de l'import subvencionable. En cas de que l'import de les factures sigui superior a 5.000€ s'ha d'haver fet efectiu, com a mínim, el 50% de la despesa.

En cas que la despesa hagi estat finançada directament per una entitat bancaria es podrà atorgar la totalitat de l'ajuda sol·licitada sempre que l'empresa adjunti un document que acrediti el pagament total de la factura.

6). Declaració de renda o certificat negatiu d'Hisenda relatiu a la no obligatorietat de fer la declaració de l'IRPF.

Per les ajudes relatives a despeses realitzades durant el període comprés entre el dia 01/01/2019 fins al 31/12/2020. declaració de renda de les persones físiques exercici 2019.

Per les ajudes relatives a les despeses realitzades entre el dia 01/01/2021 fins el 31/12/2021, declaració de renda de les persones físiques exercici 2020.

7). Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments expedida a nom de la persona beneficiaria de l'ajuda, o, si pertoca, a nom de la persona tutora legal que aparegui a la sol·licitud, sempre que la persona beneficiària sigui menor d'edat o incapacitada, i segellada per l'entitat bancària (annex 2)

8). L'annex 5 quan la persona beneficiària cedeix el dret de cobrament de la subvenció concedida. El document ha de venir signat per la persona sol·licitant i el tercer endossatari, indicant el CIF/NIF, núm. de factura, data, import i concepte i presentar l'annex 2 a nom de la persona a qui ha endossat, signat i segellat per l'entitat bancària.

9). En cas de sol·licitar l'ajut per a l'adquisició de vehicle adaptat o adaptació d'automòbil, ha de presentar còpia de la targeta d'inspecció tècnica del vehicle on consti l'adaptació.

10). En cas de sol·licitar la subvenció per a l'obtenció del permís de conduir per a vehicles adaptats, ha de presentar certificat de l'autoescola indicant que s'ha utilitzat un vehicle adaptat així com còpia de la targeta d'inspecció tècnica del vehicle utilitzat per a les pràctiques on consti l'adaptació del vehicle.

12. INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT

12.1 Procediment

El procediment de concessió de les subvencions regulades a la present convocatòria serà el de concurrència i la concessió dels ajuts es regirà pels principis de publicitat, transparència, concurrència no competitiva, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'òrgan que els atorga i eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics.

12.2 Òrgan instructor

L'òrgan competent per instruir el procediment és el Director Insular de Persones amb Discapacitat de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, que ha de dur a terme, d'ofici, les actuacions necessàries per instruir i tramitar el procediment en els termes que estableix l'article 24 de la Llei 38/20013 de 17 de novembre, General de Subvencions, i l'article 18 de l'Ordenança general de subvencions (en endavant l'Ordenança), així com també per comprovar la justificació i l'aplicació efectiva de l'ajut concedit d'acord amb el que disposa l'article 38 i 42 de l'Ordenança.

12.3. Notificació de la concessió i termini per resoldre

La notificació de la concessió de subvencions es practicarà mitjançant publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el previst a l'article 45.1 b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques.

El termini màxim per a resoldre el procediment i notificar-lo és de sis mesos des de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució, legitima les persones interessades per entendre desestimada, per silenci administratiu, la sol·licitud de concessió de la subvenció.

12.4 Examen de la documentació presentada

L'òrgan instructor ha d'examinar les sol·licituds i la documentació adjunta per tal de determinar si l'ajuda s'adequa al que estableix aquesta convocatòria.

En el supòsit que el procediment de concessió es paralitzi per qualsevol causa imputable al sol·licitant de l'ajut, l'òrgan instructor l'ha d'advertir que transcorregut el termini d'un mes se'n produirà la caducitat. Si finalitza aquest termini i l'entitat sol·licitant no ha dut a terme les activitats necessàries per reprendre'n la tramitació, l'òrgan instructor ha de proposar, a l'òrgan competent per resoldre, l'arxivament de les actuacions i, una vegada dictada la resolució corresponent, ha de notificar-ho a la persona interessada.

12.5 Resolució

L'òrgan competent per resoldre aquesta convocatòria és la Presidència de l'IMAS, d'acord amb els seus Estatuts, així com l'article 18.4 a) de l'Ordenança general de subvencions, si be conforme a la resolució per la que s'aproven aquestes bases, l'òrgan competent ha delegat aquestes competències en la Gerència de l'IMAS.

13. JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

Les subvencions es concedeixen en consideració als requisits establerts a la base 10, i a la justificació presentada establerta a la base 11 d'aquesta convocatòria.

 

14. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

Les persones beneficiàries han de complir les obligacions establertes en les disposicions normatives que els són d'aplicació i, en concret, a l'article 9 de l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca.

Són obligacions de les persones beneficiàries:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, dur a terme l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions.

b) Justificar, davant de l'òrgan que concedeix la subvenció el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determini la concessió o el gaudiment de la subvenció.

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, que ha d'efectuar l'òrgan que concedeix la subvenció i qualsevol altra comprovació i control financer que pugui ser realitzat pels organismes de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que el requereixin a l'exercici de les actuacions anteriors.

d) Informar l'organisme que concedeix la subvenció l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan aviat com es conegui i, en qualsevol cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

e) Acreditar abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió, que està al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'estat i amb el Consell Insular de Mallorca i dels organismes autònoms dependents, i de les obligacions amb la Seguretat Social.

f) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes que s'exigeix en la legislació mercantil i sectorial que s'apliqui a la persona beneficiària en cada cas, així com tots els Estats comptables i els registres específics exigits en la convocatòria de les subvencions, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

g) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

h) Adoptar les mesures de difusió establertes a l'article 15 de l'Ordenança General de Subvencions del Consell Insular de Mallorca.

i) Donar publicitat de les subvencions i ajuts rebuts en els termes i condicions establerts en la llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En el cas que se'n faci ús de la previsió continguda a l'article 5.4 de l'esmentada llei, la Base de Dades

Nacional de Subvencions, servirà com a medi electrònic per al compliment de les obligacions de la publicitat.

j) Reintegrar els fons rebuts en els casos previstos a l'article 56 de l'Ordenança General de Subvencions del Consell Insular de Mallorca.

15. PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

Per tal d'agilitzar el pagament de l'ajuda, una vegada s'hagi comprovat que el sol·licitant compleix els requisits per ser beneficiari de l'ajut i hagi presentat la documentació establerta en el punt 11 de la convocatòria, es dictarà la corresponent resolució de concessió de la subvenció, s'abonarà l'import de la subvenció concedida.

16. SEGUIMENT I CONTROL DE LA CONCESSIÓ

Les entitats beneficiàries queden sotmeses a les mesures de comprovació i fiscalització que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i RD 424/2017 de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local.

A més, han de facilitar tota la informació que els requereixi l'òrgan instructor. L'ocultació de qualsevol informació sobre els requisits dóna lloc a la denegació o a la revocació de l'ajut atorgat.

17. AMPLIACIÓ EL TERMINI DE JUSTIFICACIÓ DE L'AJUT

D'acord amb l'article 32 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, pel que fa als terminis de justificació de les accions, les persones beneficiàries de l'ajut poden demanar una ampliació d'aquests terminis, que no pot excedir de la meitat del termini inicialment concedit, mitjançant una sol·licitud que s'ha de presentar abans de la finalització d'aquests terminis.

18. REVOCACIÓ DELS AJUTS CONCEDITS

D'acord amb l'article 58 de l'Ordenança, sobre «Pèrdua del dret al cobrament de la subvenció», es produeix la pèrdua del dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció en cas de falta de justificació, de justificació incompleta o de concurrència d'alguna de les causes previstes en l'art. 56 d'aquesta Ordenança.

Quan la persona beneficiària presenti una justificació definitiva per un import inferior al concedit, el centre gestor pot cancel·lar d'ofici el romanent de la concessió, amb l'acceptació prèvia de la persona beneficiària.

Com a conseqüència de la revocació de l'ajut, queda sense efecte l'acte de concessió i s'han de reintegrar les quantitats percebudes indegudament.

19. REINTEGRAMENT I PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ

La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació implica l'obligació de tornar les quantitats percebudes.

Si, després d'haver cobrat la subvenció, una comprovació o un control financer per part dels serveis de l'Administració posa de manifest la falta de pagament, total o parcial, de les despeses 

justificades per part del beneficiari o la falta d'assistència no justificada s'ha d'exigir el reintegrament, respecte del qual s'aplicarà el principi de proporcionalitat.

A tal efecte, es considera reintegrable la subvenció en proporció amb les despeses impagades.

L'òrgan que concedeix la subvenció és competent per exigir de la persona beneficiària el reintegrament de subvencions mitjançant la resolució del procediment regulat a l'article 57 de l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca.

20. RECURSOS

Contra les resolucions que adopta la Presidència es pot interposar recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb els efectes de l'article 121 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

21. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les persones beneficiàries facilitaran les dades necessàries per a la justificació de la despesa en els termes previstos a la present convocatòria i bases reguladores específiques tot fent cessió de les mateixes a l'IMAS per al seguiment i control dels ajuts concedits. En qualsevol cas, les dades personals facilitades compliran amb el principi de qualitat de les dades i no seran excessives per al compliment de la finalitat de seguiment i control dels ajuts.

Les persones beneficiàries o els seus representants tindran a disposició de l'IMAS els documents originals necessaris per tal de poder fer-ne consulta en el cas que es consideri oportú ampliar la informació de la justificació de la despesa.

Les dades facilitades per les persones beneficiàries o els seus representants a l'IMAS seran tractades per l'IMAS amb la finalitat de la fiscalització i gestió de la subvenció i l'exercici dels drets previstos a la normativa de protecció de dades de caràcter personal es podran realitzar davant el Registre general de l'IMAS, carrer General Riera, 67, 07010 de Palma de Mallorca.

22. RÈGIM D'INFRACCIONS I SANCIONS

L'incompliment dels requisits que preveu aquesta convocatòria dóna lloc a l'aplicació del règim d'infraccions i sancions establert en el títol VI de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017)

23. NORMATIVA APLICABLE

En tot allò no previst a la present convocatòria es tindran en compte la Llei 38/2003 General de Subvencions, de 17 de novembre i l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017 modificada per BOIB núm. 96, de 4 d'agost de 2018).»

Segon. AUTORITZAR la despesa dimanant d'aquest expedient per l'import total de CINC-CENTS MIL EUROS (500.000,00€). Número Operació comptable: RC 220220050964.

Tercer. Delegar en la Gerència de l'IMAS la resolució d'aquesta convocatòria.

Quart. Ordenar la publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB i en la Base Nacional de Dades de Subvencions.

Cinquè. Comunicar aquesta resolució a la Direcció Insular de Persones amb Discapacitat, al servei de Gestió Econòmica i a la Intervenció Delegada.

 

Palma, 30 d'agost de 2022

La presidenta de l'IMAS Sofía Alonso Bigler

Documents adjunts