Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 14 de març de 2022 pel qual s’aprova la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 1885 - Pàgines 9290-9312

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 14 de març de 2022 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 pel qual s’estableixen els col·lectius de personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de retribucions per raó de la realització d’hores extraordinàries

    Número d'edicte 1886 - Pàgines 9313-9315

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 14 de març de 2022 pel qual s’atorga la distinció Cornelius Atticus 2021, en categoria femenina, a la senyora Maria Castañer Castañer i, en categoria masculina, al senyor Felipe Bellini Ballesteros

    Número d'edicte 1887 - Pàgina 9316

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 14 de març de 2022 pel qual es declara inversió d’interès autonòmic les obres d’ampliació del Centre d’Educació Infantil i Primària (CEIP) Sant Miquel, de Sant Llorenç des Cardassar i es considera sistema general d’equipament públic docent en sòl urbà la parcel·la cadastral 7722106ED2872S0001DK, de propietat municipal, ubicada al terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar

    Número d'edicte 1888 - Pàgines 9317-9318

  • CONSELL DE GOVERN

   • Correcció d’errates de la versió catalana de l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 pel qual s’aprova el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023 (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 175 de 23 de desembre de 2021)

    Número d'edicte 1867 - Pàgines 9319-9321

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova el Protocol d’Intervenció davant conflictes interpersonals de caràcter psicosocial en el treball (Procediment G-08 del Servei de Prevenció de Riscs Laborals)

    Número d'edicte 1878 - Pàgines 9322-9344

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts per a l’organització d’esdeveniments esportius d’alt nivell per a federacions esportives, delegacions territorials de les federacions esportives espanyoles i clubs esportius de les Illes Balears, any 2022

    Número d'edicte 1817 - Pàgines 9345-9360

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 8 de març de 2022 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regula el règim d’organització i funcionament del Centre de Formació, Innovació i Desenvolupament de la Formació Professional de les Illes Balears (CFINFP-IB)

    Número d'edicte 1848 - Pàgina 9361

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de correcció d’errades de l’edicte 1663 publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears num. 34 de 8 de març de 2022, de la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 4 de març de 2022 per la qual es convoca un curs de formació específica per a l’habilitació com a assessors i avaluadors de les unitats de competència de diverses qualificacions professionals per al procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral o vies no formals de formació

    Número d'edicte 1880 - Pàgina 9362

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Resolució de la consellera de Salut i Consum per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions i d’aportacions econòmiques als centres públics titularitat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per dur a terme activitats en matèria de salut pública per a l’exercici 2022

    Número d'edicte 1849 - Pàgines 9363-9376

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es modifica la Resolució del president del FOGAIBA de 7 de març de 2018, per la qual es convoquen les ajudes, per als anys 2019-2023, per a la reestructuració i la reconversió de vinyes i es dona publicitat a l’import de la compensació per a l’exercici FEAGA 2022

    Número d'edicte 1835 - Pàgines 9377-9379

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

   • Resolució de correcció d’errors materials detectats a la resolució de la convocatòria de subvencions d’economia circular a l’illa de Mallorca de la vicepresidenta segona i consellera executiva del Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient. BDNS: 611100

    Número d'edicte 1866 - Pàgines 9380-9381

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 21 de febrer de 2022, modificat pel Decret de Presidència núm. 2022/44, d’11 de març de 2022, relatiu a l’aprovació dels projectes d’instal·lació de punts de recàrrega per a vehicle elèctric i acord d’aprovació de sol·licitud de subvenció ITS a la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius (exp. 03133-2022-000003)

    Número d'edicte 1871 - Pàgines 9382-9384

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Bases reguladores i convocatòria d'ajudes per a Associacions i Altres Entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes de control i esterilització de colònies de felins en el terme municipal de Calvià

    Número d'edicte 1844 - Pàgines 9385-9391

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Delegació específica d'atribucions a regidors. Exp 2550-19

    Número d'edicte 1843 - Pàgina 9392

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Resolució d'Alcaldia núm. 2022/PRE/0000192 de 10/03/2022 per la qual s’aprova el padró fiscal de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana corresponent a l’exercici 2022 i notificació col·lectiva

    Número d'edicte 1858 - Pàgina 9393

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament d'Interior- Regulació específica de la Plaça Gomila per a l'ocupació de la via pública per extensió activitat

    Número d'edicte 1860 - Pàgines 9394-9396

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Delegació de les funcions de Batlia per absència del batle

    Número d'edicte 1853 - Pàgina 9397

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Atorgament del grau de primera de Policia Local als funcionaris del Cos de Policia Local de l’Ajuntament de Santa Margalida que han superat l’avaluació de l’acompliment, corresponent a la carrera professional horitzontal

    Número d'edicte 1854 - Pàgines 9398-9399

  • MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA

   • Oferta ocupació pública 2022

    Número d'edicte 1847 - Pàgina 9400