Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 135339
Correcció d’errates de la versió catalana de l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 pel qual s’aprova el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023 (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 175 de 23 de desembre de 2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 175 de 23 de desembre de 2021, ha publicat l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 pel qual s'aprova el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023

Durant la preparació de les publicacions dels acords i decrets adoptats pel Consell de Govern de dia 20 de desembre de 2021 que es trameten al Butlletí Oficial de les Illes Balears, es va cometre una errata en l'apartat IV.1.20 de la pàgina 51635 i a l'apartat IV.3.2 de la pàgina 51640.

Atès tot l'anterior i, d'acord amb l'article 19.2 i 19.4 del Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

Corregir l'errata advertida en la versió catalana de l' l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 pel qual s'aprova el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023 de la manera següent:

- Pàgina 51635 del Butlletí Oficial de les Illes Balears. Apartat IV.1.20 del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023:

Allà on diu:

IV.1.20

Direcció general: Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat

Font de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per finançar projectes destinats a executar:

Convocatòria: anual

Cost: 240.000€

Indicadors:

Nombre d'entitats LGTBI que es presenten a la convocatòria segons anys d'experiència en la defensa dels drets de les persones LGTBIQ+.

Nombre de projectes presentats segons tipologia d'acció subvencionable.

Àmbits d'estudi escollits per als projectes d'investigació relacionats amb l'LGTBI-fòbia en relació amb els àmbits sensibles que preveu la Llei 8/2016.

Resultats obtinguts en els projectes directament relacionats amb algun dels objectius del II Pla Estratègic de polítiques públiques LGTBI i en matèria de diversitat sexual, familiar i de gènere del Govern de les Illes Balears 2021-2024.

Grau d'incidència dels projectes en la prevenció i/o eliminació de l'LGTBI-fòbia.

Percentatge de subvenció atorgat segons l'import total sol·licitat.

Nombre i tipologia de projectes subvencionats segons àmbit territorial d'incidència (autonòmic, insular, local).

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

Ha de dir:

IV.1.20

Direcció general: Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat

Font de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per finançar projectes destinats a executar:

 

a) Estratègies, instruments i materials que facilitin la incorporació de mesures de responsabilitat social de les empreses en polítiques LGTBI.

b) Activitats formatives en diversitat sexual i de gènere adreçades a professionals de qualsevol dels àmbits sensibles que estableix la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia

c) Accions de recerca i estudis relacionats amb les causes, les característiques i les dificultats d'identificació dels problemes i les conseqüències de l'LGTBI-fòbia com una manifestació més de les violències masclistes

Objectius i efectes:

  • Oferir a les empreses de les Illes Balears instruments perquè puguin desenvolupar accions de responsabilitat social en polítiques LGTBI a l'efecte d'evitar situacions de rebuig i de discriminació de les persones per raó de la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere
  • Millorar la capacitació professional en matèria de diversitat sexual i de gènere del personal que actua en àmbits sensibles a l'efecte de proporcionar-li eines per millorar el bon tracte en la intervenció que s'ofereix des dels serveis d'atenció de les Illes Balears a les persones i famílies LGTBIQ+
  • Promoure el coneixement de les causes, les característiques i les dificultats d'identificació dels problemes i de les conseqüències de l'LGTBI-fòbia, a l'efecte de disposar de dades sobre aquesta matèria que ajudin a elaborar polítiques públiques antidiscriminatòries en clau LGTBI arreu del territori de les Illes Balears

Convocatòria: anual

Cost: 240.000€

Indicadors:

Nombre d'entitats LGTBI que es presenten a la convocatòria segons anys d'experiència en la defensa dels drets de les persones LGTBIQ+.

Nombre de projectes presentats segons tipologia d'acció subvencionable.

Àmbits d'estudi escollits per als projectes d'investigació relacionats amb l'LGTBI-fòbia en relació amb els àmbits sensibles que preveu la Llei 8/2016.

Resultats obtinguts en els projectes directament relacionats amb algun dels objectius del II Pla Estratègic de polítiques públiques LGTBI i en matèria de diversitat sexual, familiar i de gènere del Govern de les Illes Balears 2021-2024.

Grau d'incidència dels projectes en la prevenció i/o eliminació de l'LGTBI-fòbia.

Percentatge de subvenció atorgat segons l'import total sol·licitat.

Nombre i tipologia de projectes subvencionats segons àmbit territorial d'incidència (autonòmic, insular, local).

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

- Pàgina 51640 del Butlletí Oficial de les Illes Balears. Apartat IV.3.2 del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023:

Allà on diu:

IV.3.2

Direcció general: Direcció general de Cooperació

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: subvencions per executar projectes de cooperants

Objectius i efectes: organitzar viatges i estades de cooperants (tant de les Illes Balears com dels països socis) amb la finalitat de contribuir a millorar les intervencions de cooperació al desenvolupament. Es preveu diferents modalitats:

a. Estratègies, instruments i materials que facilitin la incorporació de mesures de responsabilitat social de les empreses en polítiques LGTBI.

b. Activitats formatives en diversitat sexual i de gènere adreçades a professionals de qualsevol dels àmbits sensibles que estableix la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia

c. Accions de recerca i estudis relacionats amb les causes, les característiques i les dificultats d'identificació dels problemes i les conseqüències de l'LGTBI-fòbia com una manifestació més de les violències masclistes

1. Oferir a les empreses de les Illes Balears instruments perquè puguin desenvolupar accions de responsabilitat social en polítiques LGTBI a l'efecte d'evitar situacions de rebuig i de discriminació de les persones per raó de la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere

2. Millorar la capacitació professional en matèria de diversitat sexual i de gènere del personal que actua en àmbits sensibles a l'efecte de proporcionar-li eines per millorar el bon tracte en la intervenció que s'ofereix des dels serveis d'atenció de les Illes Balears a les persones i famílies LGTBIQ+

3. Promoure el coneixement de les causes, les característiques i les dificultats d'identificació dels problemes i de les conseqüències de l'LGTBI-fòbia, a l'efecte de disposar de dades sobre aquesta matèria que ajudin a elaborar polítiques públiques antidiscriminatòries en clau LGTBI arreu del territori de les Illes Balears

1. Professionals de països en desenvolupament a les Illes Balears.

2. Professionals de les Balears que participen en projectes de cooperació o d'acció humanitària a països en desenvolupament

3. Participació de joves d'entre 18 i 30 anys de les Illes Balears com a voluntaris en projectes de cooperació

Convocatòria: anual (2022 i 2023)

Cost: 125.000,00€

Indicadors: nombre de projectes sol·licitats i subvencionats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

Ha de dir:

IV.3.2

Direcció general: Direcció general de Cooperació

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: subvencions per executar projectes de cooperants

Objectius i efectes: organitzar viatges i estades de cooperants (tant de les Illes Balears com dels països socis) amb la finalitat de contribuir a millorar les intervencions de cooperació al desenvolupament. Es preveu diferents modalitats:

  • Professionals de països en desenvolupament a les Illes Balears.

  • Professionals de les Balears que participen en projectes de cooperació o d'acció humanitària a països en desenvolupament

  • Participació de joves d'entre 18 i 30 anys de les Illes Balears com a voluntaris en projectes de cooperació

Convocatòria: anual (2022 i 2023)

Cost: 125.000,00€

Indicadors: nombre de projectes sol·licitats i subvencionats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat.”

 

Palma, 11 de març de 2022

El secretari general Benito Prósper Gutiérrez