Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 136675
Resolució de correcció d’errades de l’edicte 1663 publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears num. 34 de 8 de març de 2022, de la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 4 de març de 2022 per la qual es convoca un curs de formació específica per a l’habilitació com a assessors i avaluadors de les unitats de competència de diverses qualificacions professionals per al procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral o vies no formals de formació

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 34, de 8 de març de 2022 s'ha advertit una errada en la versió castellana, que s'indica a continuació.

Per això, i de conformitat amb l'article 56.3 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i amb l'article 19 del Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears, s'ha d'esmenar l'error.

Resolc

 1. Modificar la següent errada en la versió castellana:

En el punt octau, punt 3 de la Resolució:

Alla on diu:

El curs es durà a terme del 2 de maig al 29 de maig, amb una durada total de trenta hores de formació telemàtica mitjançant la plataforma educativa Classroom. El curs inclou tres sessions virtuals.

Ha de dir:

El curs es durà a terme del 2 de maig al 29 de maig, amb una durada total de trenta hores de formació telemàtica mitjançant la plataforma educativa Classroom. El curs inclou tres sessions virtuals.

2.  Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació, Universitat i Recerca en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que s'estableix en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 11 de març de 2022

El director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors Antonio Baos Relucio