Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Núm. 132361
Atorgament del grau de primera de Policia Local als funcionaris del Cos de Policia Local de l’Ajuntament de Santa Margalida que han superat l’avaluació de l’acompliment, corresponent a la carrera professional horitzontal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 

Expedient: 2059/2021

Document: edicte

En data 7 de març de 2022 s'ha dictat Resolució de batlia núm. 2022-0282, mitjançant la qual s'atorga el grau de primera de Policia Local als funcionaris que han superat el procediment d'avaluació de l'acompliment, corresponent a la carrera professional horitzontal.

  

Santa Margalida, 7 de març de 2022

El batle

Joan Monjo Estelrich

 

DECRET DE BATLIA

«Antecedents

1.- Atès el Decret de batlia 1985/2021, pel qual es va aprovar la convocatòria i les bases del procés d'avaluació del compliment per concurs de mèrits, destinats a membres del Cos de Policia Local, el qual va ser publicat al BOIB núm. 1 de 1 de gener de 2022.

2.-  Atès el Decret de batlia núm. 2022-0173, pel qual es va aprovar la relació provisional de candidats admesos i exclosos.

3.- Atès el Decret de batlia núm. 2022-0215, pel qual es resolen les al·legacions a la relació provisional i s'aprova la relació definitiva de candidats admesos i exclosos.

4.- Atès l'acta emesa en data 22 de febrer de 2022 del Comitè Avaluador per la qual es va aprovar la valoració del procés d'avaluació de l'acompliment, de conformitat amb els barem de les bases.

5.- Atès que no es varen presentar al·legacions a les valoracions publicades i vista la proposta de l'atorgament del grau de primera elevada a aquesta batlia per part del Comitè Avaluador.

6.- Atès la previsió de dues places de policia de primera a la Plantilla de Personal de l'exercici 2022.

D'acord amb l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local i d'acord amb les competències que per llei se'm confereixen,

RESOLC

Primer.- Atorgar el grau de policia de primera d'acord amb l'article 20.2 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, als aspirants següents:

Nom i llinatges

DNI

 Miquel Perelló Muntaner

***5670**

Gabriel Seguí Company

***3607**

Segon.- Publicar la present Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament i en el Portal de Transparència.

Tercer.- Notificar la present Resolució als delegats de personal i comunicar-la a la Intervenció.»

  

Santa Margalida, a data de signatura electrònica (7 de marzo de 2022)

El batle

Joan Monjo Estelrich

 

D'acord amb la funció de fe pública prevista a l'art. 3.2h) del RD 128/2018, faig anotar dins l'expedient 2059/2021, la present Resolució

 

​​​​​​​La secretària

Maria Magdalena Vicens Pons