Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 134407
Departament d'Interior- Regulació específica de la Plaça Gomila per a l'ocupació de la via pública per extensió activitat

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El batle per Decret núm. 202203270 de 25 de febrer, ha resolt:

“La plaça Gomila, eix singular durant dècades respecte a la marxa nocturna a Palma, ha esdevingut amb el pas del temps en un  espai que ha reflectit la degradació de la zona del Terreno, tant a nivell urbanístic com social.

La recuperació urbanística promoguda per l'iniciativa privada requereix una participació activa de l'Ajuntament de Palma dotant a  la plaça Gomila la possibilitat de permetre l'ocupació de la via pública amb terrasses per part dels negocis actualment amb llicència d'activitat per a bar, cafè, cafeteria o restaurant que compleixen les prescripcions establertes en aquesta regulació específica i amb l'article 17 de l' Ordenança municipal d'ocupació de la via pública aprovada pel Ple de l'Ajuntament el 26.07.2018 i publicada al BOIB núm. 109 del 04.09.2018 (OMOVP d'ara endavant).

Malgrat que actualment a la plaça Gomila només hi ha autoritzada una llicència d'ocupació de via pública amb terrasses, és obligació d'aquest equip de govern aplicar les eines jurídiques adients per evitar una futura ocupació desmesurada i no homogènia de l'espai públic mitjançant la determinació dels criteris per a delimitar els espais concrets en el que es puguin ubicar les instal·lacions temporals de terrasses i que han de regir l'atorgament de les llicències a la  plaça, per reforçar la recuperació social d'aquest espai assegurant la correcta convivència veïnal.

En aquesta normativa es determina la superfície total de la plaça (387,80 m2) i la zona ocupable, gràficament i percentualment (15,05 %, 58,40 m2 ), de forma que quan es  tingui esgotada l'ocupació no es podran instal·lar més terrasses, i si hi hagués increment de negocis de restauració, l'espai ocupable permès s'haurà de distribuir entre tots els que compleixin les especificacions establertes a la regulació específica i de manera equitativa (repartir l'espai ocupable a parts iguals entre els establiments sol·licitants).

Aquesta regulació es suporta en la Disposició Addicional primera de l'OMOVP que atorga a l'òrgan municipal competent la potestat d'ordenació de places i altres mitjançant la figura de plans zonals i/o regulacions específiques.

Es objecte del present Decret regular els criteris generals per fixar les condicions específiques d'aquesta ocupació, considerant adient l'adopció del present

DECRET

1. Regular la superfície d'ocupació màxima, el percentatge d'afectació total, l'espai ocupable i les condiciones d'atorgament de les llicències per a les ocupacions amb taules i cadires per extensió d'activitat de la plaça Gomila, de conformitat i  en aplicació de la Disposició addicional primera de l' Ordenança municipal d'ocupació de la via pública aprovada pel Ple de l'Ajuntament el 26.07.2018 i publicada al BOIB núm. 109 del 04.09.2018 (OMOVP d'ara endavant).

2. Autoritzar i donar cobertura a la possibilitat d'autorització de l'ocupació de la plaça Gomila, mitjançant llicència prèvia a sol·licitud dels interessats, de conformitat amb les condicions específiques següents:

 1.  Ocupació màxima: 58,40 m2 ; Percentatge d'ocupació: 15,05% i Espai ocupable: Segons plànol adjunt.
 2.  Es tracta d'una regulació específica per un espai singular per la qual cosa no es pot extrapolar a altres indrets.
 3.  Regula de manera específica les ocupacions de les terrasses dels establiments amb llicència d'activitat de bar, cafè, cafeteria o restaurant ubicats a la plaça Gomila.
 4.  Les llicències d'ocupació només es podran atorgar als establiments amb projecció de façana frontal a la plaça Gomila i sempre en l'espai assenyalat al plànol adjunt. No s'atorgarà llicència d'ocupació a establiments que per ocupar l'espai assenyalat hagin de creuar l'eix dels carrers.
 5.  L'espai ocupable es distribuirà anualment en base als establiments sol·licitants, de manera equitativa (repartir l'espai ocupable a parts iguals entre els establiments sol·licitants)  i segons la proximitat dels establiments respecte a l'espai ocupable.
 6.  La petició per a l'ocupació s'haurà de demanar cada any amb una antelació mínima d'1 mes,  quan es tracti de renovacions  (presentació de la petició fins a l' 1 de desembre),  o 2 mesos quan es tracti de nous peticionaris (presentació de la petició fins a l'1 de novembre).
   
  Respecte a l'any d'entrada en vigor,  l'espai es distribuirà per a la resta d'any segons les peticions realitzades amb anterioritat a la seva publicació al BOIB, si hi hagués, o en cas contrari per ordre cronològic d'entrada al registre electrònic a partir de la publicació al BOIB.
 7.  Horari autoritzable: Horari general establert a l'OMOVP.
 8.  Elements autoritzables: Taules, cadires, estufes, para-sols i mampares (sols a dos laterals o costats de l'ocupació) que s'hauran de retirar cada dia al tancament de l'establiment i de conformitat amb les prescripcions tècniques establertes a l'OMOVP.
 9.  En tot moment prevaldrà el dret de l'Ajuntament per realitzar activitats singulars (concerts, mercadets, exposicions, fires, activitats ciutadanes, etc.) i en cas de necessitats urbanístiques o imprevistes, comprometent-se els autoritzats a retirar tots els elements de l'ocupació en ser requerits, sense dret a indemnització o compensació.
 10.  L'entrada en vigor d'aquesta resolució serà al dia següent de la seva publicació al BOIB.
 11.  Publicar al BOIB per a general coneixement.”

Cosa que es publica per donar compliment a dit Decret.

 

Palma,  a la data de la signatura electrònica (11 de març de 2022)

La cap de departament MªTeresa Benito Roser P.d. Decret de Batlia núm. 3000 de 26.02.2014, publicat al BOIB núm. 30 de 04.03.2014 Per atribució temporal de funcions Decret de Batlia núm. 3702 de 7 de març de 2022

Documents adjunts