Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 129294
Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts per a l’organització d’esdeveniments esportius d’alt nivell per a federacions esportives, delegacions territorials de les federacions esportives espanyoles i clubs esportius de les Illes Balears, any 2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. L'article 10.1 j de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, estableix que correspon a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en l'exercici de les seves competències, fomentar l'esport d'alt nivell.

2. La Conselleria d'Afers Socials i Esports, mitjançant la Direcció General d'Esports, exerceix les competències en matèria d'esport i lleure, atorgades per l'article 30.12 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, i d'acord amb el que disposa al Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21 de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33 de 9 de març).

3. Informe del Director General d'Esports de 18 de gener de 2022 justificatiu de la necessitat d'elaborar una convocatòria de subvencions per el suport als projectes d'especial rellevància que incideixin en la promoció de l'esport a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

4. Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de data 25 de gener de 2022 per la qual s'inicia el procediment d'elaboració d'una convocatòria d'ajuts per donar suport als projectes d'especial rellevància que incideixin en la promoció de l'esport a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Fonaments de dret

1. L'article 15 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

2. L'article 5.1 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23, de 16 de febrer de 2021).

3. El Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per Acord de Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB 175 de 23.12.2021), preveu la següent línia de subvencions:

IV.1.28

Direcció general: Direcció General d'Esports

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per a l'organització d'esdeveniments esportius a l'àmbit geogràfic de les Illes Balears

Objectius i efectes: promocionar l'esport en la comunitat autònoma de les Illes Balears mitjançant l'organització d'esdeveniments esportius de caràcter nacional o internacional Convocatòria: anual

Cost: 390.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat.

Per tot això, a proposta de la Direcció General d'Esports; de conformitat amb el que disposen l'article 15 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i l'article 5.1 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports; atesos els informes favorables del Servei Jurídic de la Conselleria d'Afers Socials i Esports i de la Intervenció General; de conformitat amb el que disposa la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en ús de les facultats que m'atribueix la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, dict la següent.

 

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la convocatòria d'ajuts per donar suport als projectes d'especial rellevància organitzats per federacions esportives, delegacions territorials de les federacions esportives espanyoles o clubs esportius, que incideixin en la promoció de l'esport a la comunitat autònoma de les Illes Balears, mitjançant l'organització d'esdeveniments esportius, que figura en l'annex 1 d'aquesta Resolució, per un import de 150.000,00 €, amb càrrec a la partida pressupostària 17601 461A01 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 de octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 4 de març de 2022

La consellera d'Afers Socials i Esports Fina Santiago Rodríguez

 

ANNEX 1 CONVOCATÒRIA

1. Objecte

1.1 L'objecte de la convocatòria és donar suport als projectes d'especial rellevància que incideixin en la promoció de l'esport d'alt nivell, mitjançant l'organització d'esdeveniments esportius a les Illes Balears. En aquest context entenem esport d'alt nivell com la pràctica esportiva que suposa un model per al foment de l'esport base, i té una funció representativa de les Illes Balears a proves oficials de caràcter nacional i internacional. En aquest sentit, podem trobar alguns esports que poden complir amb aquest objecte inclús a categories de competició de segon o tercer nivell (atenent a les divisions o categories establertes per les federacions nacionals i internacionals), o també a categories d'edat inferiors a l'absoluta.

1.2 Els esdeveniments, per poder ser subvencionats, han de complir les condicions següents:

a. S'han de realitzar en l'àmbit geogràfic de les Illes Balears.

b. Han de tenir lloc entre l'1 de novembre de 2021 i el 31 d'octubre de 2022, ambdós inclosos.

1.3 S'exclouen de les subvencions els esdeveniments corresponents a partits locals de lligues regulars o dels play-off corresponents, i també les competicions de tipus amistós.

Respecte de les lligues regulars s'exceptua el cas en que s'organitzen competicions a on es concentra la participació simultània de varis equips i/o vàries jornades en un mateix esdeveniment (per exemple play-off final o copa del Rei).

2. Import màxim i crèdit pressupostari

2.1 La Conselleria d'Afers Socials i Esports destina a aquesta convocatòria un màxim de 150.000,00 € amb càrrec a la partida pressupostària 17601 461A01 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

2.2 En el cas que es vulgui augmentar la dotació de la convocatòria, s'ha de fer mitjançant una resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports.

3. Entitats beneficiàries

3.1 Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions:

 • Els clubs esportius regulats pel títol V, capítol I, de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, i pel Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius, modificat pel Decret 214/1999, d'1 d'octubre, inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.

 • Les federacions esportives de les Illes Balears legalment constituïdes i inscrites en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears i les delegacions territorials de les federacions esportives espanyoles anotades al Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.

3.2 Queden exclosos d'aquesta convocatòria les entitats que rebin algun tipus d'ajut o patrocini d'empreses de cases d'apostes o de sales de joc, independentment de si aquest ajut s'utilitza o no per a cobrir les despeses de l'esdeveniment que sigui objecte de subvenció.

3.3 Els beneficiaris han d'acreditar complir aquests requisits específics a la data de finalització del terminis de sol·licitud.

4. Règim de compatibilitat amb altres ajuts

4.1 Com a regla general, els ajuts que es concedeixin són compatibles amb altres ajuts o subvencions, independentment de la seva naturalesa i de l'entitat que els concedeixi, sempre que, aïlladament o conjuntament, no superin el cost total de l'activitat objecte de subvenció.

4.2 Les subvencions rebudes són compatibles amb d'altres destinades a la mateixa finalitat i atorgades per altres administracions públiques o ens públics i privats d'àmbit territorial, nacional, estatal, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre que no ultrapassin el 100 % del cost en quantia equivalent a l'excés obtingut sobre el cost de l'activitat subvencionada. En tot cas, si les entitats beneficiàries obtenen un ajut addicional, la Conselleria d'Afers Socials i Esports revocarà la subvenció atorgada per a la mateixa finalitat en quantia equivalent a l'excés obtingut sobre el cost de l'activitat subvencionada.

4.3 Com a excepció a la regla general, s'ha de tenir en compte que no s'acceptaran les despeses imputades per justificar l'ajut obtingut a la convocatòria de federacions per a cobrir despeses ordinàries.

5. Despeses imputables

5.1 Se subvencionen les despeses següents derivades de l'organització i realització de l'esdeveniment i pagades efectivament en el període compres entre l'1 de novembre de 2021 i el 31 d'octubre de 2022:

a. Despeses federatives d'inscripció i llicències requerides per a la realització de l'esdeveniment.

b. Despeses per altres permisos i taxes requerits per a la realització de l'esdeveniment.

c. Despeses per a l'elaboració de papereria, cartells, roba esportiva, pancartes, bosses o altres complements per al participant, sempre que incloguin en el seu disseny la marca “EsportsIB” i/o la marca que correspongui a la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

d. Despeses pel lloguer de les instal·lacions o espais necessaris per a la realització de l'esdeveniment.

e. Despeses per a l'adquisició de material fungible necessari per a la realització de l'esdeveniment.

f. Despeses per al lloguer d'immobilitzat material necessari per a la realització de l'esdeveniment.

g. Despeses per desplaçament en avió o vaixell, d'allotjament i d'alimentació (als establiments a on s'allotgen) per als esportistes i jutges participants que no resideixin a l'illa a on es celebra l'esdeveniment. Quant a alimentació, se n'exclouen els dinars o sopars de feina, banquets, gales i actes de recepció o cloenda.

h. Despeses en serveis mèdics, fisioterapeutes i assegurances necessaris per a la realització de l'esdeveniment.

i. Despeses de vigilància de les instal·lacions esportives a o en realitza la competició, o dels allotjaments a on pernocten els esportistes o jutges.

j. Medalles i trofeus dels esdeveniment o campionats per a esportistes de categories superiors a 16 anys. Fins a 3 trofeus i/o fins a 10 medalla per campionat i categoria. Per la justificació d'aquesta despesa s'haurà de presentar l'acta de la competició.

5.2 No tindran consideració de subvencionable el següent material fungible:

 • Caça, pesca i tir (dianes fungibles, munició, fletxes, fones, pilotes).

 • Ciclisme i triatló (ancoratges, neoprens, ulleres, guants).

 • Escacs (joc d'escacs).

 • Esports aeris (ulleres, granota (indumentària)).

 • Esports aquàtics (gorres, ulleres, aletes, elements de suport a la flotabilitat...) .

 • Esports de combat (cinturons, guants, protectors).

 • Esports de motor (recanvis, monos, combustible).

 • Esports de pilota (pilotes en general, plomes bàdminton, pals beisbol, pals i boles de billar, boles bitlles, bitlles)

 • Esports de raqueta (raquetes, pilotes, cordes).

 • Esports nàutics (rems, pales, armilles salvavides).

 • Esports amb animals (botes, gàbies).

 • Esports a l'aire lliure (peus de gat, botes, motxilles, tendes, cordes).

 • Gimnàstica (pilotes, cintes, calleres, magnesi)

5.3 En tots els casos se n'exclouen les denominades autofactures (utilització de mitjans i recursos propis del beneficiari) de la mateixa entitat perceptora de l'ajut.

5.4 En cap cas tindran la consideració de despesa subvencionable, les factures emeses per les entitats esportives afiliades a la federació esportiva de les Illes Balears beneficiari de la subvenció.

6. Sol·licitud i documentació

6.1 El beneficiari de l'ajut és l'encarregat de fer els tràmits necessaris per presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació exigida, en el termini establert.

6.2 Les sol·licituds, segons el model de sol·licitud normalitzat, han d'anar adreçades a la Direcció General d'Esports de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

6.3 L'imprès normalitzat de sol·licitud i els diferents annexos necessaris per sol·licitar la subvenció es poden aconseguir per Internet en la pàgina web de la Direcció General d'Esports (http://esports.caib.es) o a les dependències de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

6.4 Les sol·licituds s'han de presentar en el termini que fixa l'apartat setè d'aquesta Resolució. Les persones interessades han de presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC), i han d'adjuntar la sol·licitud específica del procediment que estarà disponible a la Seu Electrònica d'aquesta Administració, signada electrònicament.

En cas de presentar-la de manera presencial, l'Administració, conforme a allò que estableix l'article 68.4 de la Llei 39/2015, ha d'advertir a la persona interessada que aquesta presentació no és vàlida a efectes que, si escau, pugui aportar la sol·licitud de forma electrònica.

6.5 Les federacions esportives i les delegacions territorials de les federacions espanyoles podran demanar l'ajut fins a un màxim de dos esdeveniments esportius, mentre que els clubs esportius un màxim d'un esdeveniment. Les federacions esportives i les delegacions territorials de les federacions espanyoles hauran d'indicar la prelació dels esdeveniments, a efectes d'aplicar els corresponents factors correctors.

6.6 Documentació que s'ha d'aportar:

a) Imprès de sol·licitud emplenat i signat adequadament, en el qual constin les dades del beneficiari.

b) En el cas de clubs esportius, fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal de l'entitat i fotocòpia del DNI/NIE de la persona signant de la sol·licitud, juntament amb la documentació que acrediti la representació en què actua.

c) Declaració responsable de l'entitat sol·licitant que acrediti que no es troba inclosa en cap dels supòsits de prohibició o d'incompatibilitat per ser beneficiària de la subvenció, de conformitat amb la normativa aplicable.

d) Declaració responsable de tots els ajuts i subvencions sol·licitats o concedits per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionada amb la sol·licitud.

e) Declaració responsable de l'entitat sol·licitant que acrediti que està subjecte o no a l'obligatorietat de declarar l'impost sobre valor afegit.

f) Donat cas que no siguin perceptors de la Comunitat Autònoma, una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, tal com preveu el Decret 6/2013, de 17 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius o un document bancari que acrediti la titularitat del compte. L'imprès normalitzat esmentat es podrà obtenir a la seu o a la pàgina web de la Direcció General d'Esports.

g) Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. L'òrgan instructor ha d'aportar d'ofici aquest certificat.

h) Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i amb la Seguretat Social.

i) Declaració responsable de no haver estat sancionades o condemnades en els últims tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma.

j) Declaració responsable relativa a les següents obligacions:

i. Dur a terme l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció en la forma i el termini que s'estableixen en la convocatòria, com també, si escau, en la resolució de concessió corresponent o en les modificacions que, si escau, s'aprovin.

ii. Destinar l'import de la subvenció al finançament de l'actuació per a la qual s'ha sol·licitat, en la forma i el termini que s'indiquin en la convocatòria i, si escau, en la resolució corresponent o les seves modificacions.

iii. Comunicar a l'òrgan que concedeix la subvenció la modificació de qualsevol circumstància que afecti algun dels requisits exigits per concedir la subvenció.

iv. Declaració responsable de complir les obligacions que estableixen l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions i l'article 17 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en matèria d'esports.

v. Declaració responsable de no tenir vigent cap sanció ferma greu o molt greu en matèria esportiva, cap sanció ferma per dopatge, ni cap sanció penal ferma per delictes relacionats amb el dopatge.

vi. Adoptar, si és procedent, en els termes que s'estableixin en les convocatòries corresponents, les mesures de difusió consistents a fer constar en els informes anuals que es redactin, com també en els treballs, les activitats, les publicacions, els documents o els actes públics relacionats amb la finalitat de la subvenció, el finançament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, si escau, el cofinançament amb fons de la Unió Europea i més concretament la imatge corporativa de la Direcció General d'Esports de la conselleria competent en matèria d'esports i, si pertoca, la imatge de la Unió Europea. Una còpia de les publicacions s'ha de trametre a la Direcció General esmentada.

k) Projecte explicatiu de l'esdeveniment esportiu. Que de contenir com a mínim els següents apartats:

i. Informe descriptiu amb la denominació de l'esdeveniment, els objectius, informació sobre edicions anteriors, calendari i horari, recursos humans, recursos materials, infraestructures i llista d'actuacions realitzades.

ii. Llista de participants, distribuint les dades per comunitat d'origen en cas de campionats nacionals, o per país en cas de campionats internacionals i les classificacions finals de la competició.

iii. Mitjans emprats per a la difusió de l'esdeveniment, amb el màxim de concreció possible (per exemple indicant la pàgina web de l'esdeveniment, la presència a xarxes socials, l'elaboració de cartells, tríptics, cunyes de ràdio, anuncis, premsa, elaboració de mitjans audiovisuals, etc.).

iv. El pressupost d'ingressos i despeses prevists derivats de l'organització de l'esdeveniment esportiu.

6.7 En relació amb el punt h) de l'apartat anterior, el sol·licitant de la subvenció pot autoritzar la Conselleria d'Afers Socials i Esports a obtenir de manera directa l'acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social. En aquest cas, no cal l'aportació de la documentació que es pugui obtenir mitjançant aquest consentiment.

En el model normalitzat de sol·licitud de subvenció que es posa a disposició dels interessats es preveu l'autorització a l'òrgan gestor dels ajuts perquè dugui a terme les actuacions necessàries per a la comprovació de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social.

En cas que el sol·licitant denegui de manera expressa aquesta autorització, ha de presentar, juntament amb la sol·licitud, una declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social, o bé els corresponents certificats acreditatius d'aquestes circumstàncies.

L'òrgan instructor comprovarà d'ofici la constitució i la inscripció en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears dels clubs esportius i de les federacions esportives de les Illes Balears, com també l'acreditació de la representació amb què actua la persona signant de la sol·licitud.

En cas que la Direcció General d'Esports, per causes alienes a la seva voluntat, no pugui aconseguir els documents esmentats, requerirà a la persona o entitat sol·licitant que els aporti en el termini de deu dies hàbils i sempre amb anterioritat a la proposta de resolució.

6.8 La Direcció General d'Esports, en qualsevol moment, pot sol·licitar als interessats la documentació i la informació complementària que consideri necessària per resoldre l'expedient.

6.9 Si la sol·licitud i/o la documentació aportada no compleix els requisits exigits, s'haurà de requerir a la persona interessada que, en el termini de deu dies hàbils, esmeni la mancança o adjunti els documents preceptius, amb l'advertiment que, en cas que no ho faci, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud i s'arxivarà l'expedient sense cap més tràmit, amb la corresponent resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes prevists en l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

 

​​​​​​​6.10 L'incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds establerts en aquesta convocatòria comporta no haver d'admetre la sol·licitud.

6.11 La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi aquestes declaracions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a l‘entitat interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

Amb la signatura de les declaracions responsables, la persona signant dona el seu consentiment per a la realització de les verificacions oportunes, des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds de subvenció i fins al compliment per part de l'entitat beneficiària de la respectiva obligació de justificació de manera completa i correcta, i manifesta, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts i que disposa de la documentació que ho acredita.

7. Termini per presentar les sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds es de vint (20) dies hàbils comptadors d'es l'endemà de la publicació d'aquest convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

8. Competència i resolució

8.1 La Direcció General d'Esports és l'òrgan competent per instruir el procediment; és l'òrgan competent per tramitar els expedients i ha de fer d'ofici totes les actuacions que consideri necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la Comissió Avaluadora. Aquesta ha d'emetre un informe que serveixi de base per elaborar la proposta de resolució. En l'informe, la Comissió Avaluadora ha d'establir la relació ordenada per puntuació de les possibles entitats beneficiàries.

8.2 L'òrgan instructor pot demanar al sol·licitant la modificació o la millora voluntàries dels termes de la sol·licitud. En aquest cas se n'ha d'estendre una acta succinta, que s'ha d'incorporar al procediment.

8.3 En tot cas, l'òrgan instructor pot proposar la millora de la sol·licitud i, en particular, la modificació del pressupost presentat per la persona sol·licitant o les condicions i la forma de realització de l'activitat proposada per ell, sempre que això no perjudiqui terceres persones. En aquests casos, s'ha de demanar la conformitat de la persona sol·licitant, la qual s'ha d'entendre atorgada si la proposta formulada per l'òrgan instructor explicita clarament les modificacions corresponents i la persona sol·licitant no hi manifesta oposició, per escrit, en un termini de quinze dies. En qualsevol altre cas, la sol·licitud s'ha de mantenir en els termes expressats per la persona sol·licitant en el seu escrit inicial, sens perjudici de les correccions que, si escau, es desprenguin de l'escrit d'oposició que presenti.

8.4 Sens perjudici del que preveu l'apartat anterior, la persona sol·licitant també pot modificar per si mateixa la sol·licitud en els casos i sota les condicions que estableix l'article 16.3 del Text refós de la Llei de subvencions.

8.5 Si el procediment de concessió es paralitza per causa imputable al sol·licitant de la subvenció, per la falta d'acompliment d'algun tràmit preceptiu en el termini atorgat a l'efecte, se'l podrà declarar decaigut en el seu dret al tràmit corresponent, i la Direcció General d'Esports proposarà a la consellera d'Afers Social i Esports la resolució del procediment; no obstant, sempre que no afecti a tercers, s'admetrà l'actuació de l'interessat i produirà els seus efectes legals, si es produís abans o dins dia en què es notifiqui la resolució en què es tengui per transcorregut el termini.

8.6 El director general d'Esports ha d'emetre les propostes de resolució de concessió o denegació dels ajuts, les quals han de contenir la relació dels beneficiaris proposats per la Comissió Avaluadora per atorgar la subvenció, així com les sol·licituds excloses amb el motiu de l'exclusió.

La proposta de resolució del Director General d'Esports contindrà tots els aspectes prevists a l'article 16.4 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions i a l'article 13.6 de l'Ordre de la consellera d'Afers Social i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23, de 16 de febrer de 2021).

8.7 D'acord amb l'article 45.1.b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, els actes a què es refereix el punt 8.6 anterior s'han de notificar a les persones interessades mitjançant la publicació, durant el període en què aquesta convocatòria sigui vigent, a la pàgina web de la Direcció General d'Esports la difusió en el tauler d'anuncis de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, perquè, en el termini de deu dies hàbils, hi puguin al·legar el que considerin oportú i/o comunicar a l'òrgan instructor l'acceptació o renúncia de la proposta.

8.8 Una vegada notificades les propostes de resolució, les entitats beneficiàries han de comunicar a l'òrgan instructor l'acceptació o renúncia de la proposta en el termini de 5 dies hàbils. En tot cas, es considera que la persona beneficiària desisteix de la proposta si no manifesta l'acceptació en el termini atorgat.

8.9 La resolució expressa de la consellera d'Afers Socials i Esports finalitza el procediment de concessió de la subvenció. Aquesta resolució contindrà els aspectes previst a l'article 14.1 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23, de 16 de febrer de 2021).

Les resolucions dictades en aquest procediment, que exhaureixin la via administrativa, han de ser objecte de publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 45.1 b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre; han de ser motivades i han de fixar, en el cas de la concessió, la quantia individual de la subvenció concedida.

8.10 El termini màxim per resoldre el procediment i notificar les resolucions és de 6 mesos des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds.

9. Comissió Avaluadora i Comissió Tècnica

9.1 De conformitat amb l'article 12 de l'Ordre de la consellera d'Afers Social i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23, de 16 de febrer de 2021), es constitueix la Comissió Avaluadora, composta per:

 • President: el cap del Servei de Planificació i Formació de la Direcció General d'Esports.

 • Secretària: la cap de secció VI de la Direcció General d'Esports.

 • Vocals:

— El cap del Servei de Planificació i Formació de la Direcció General d'Esports.

— Els caps de secció II i VI i una tècnica superior de la Direcció General d'Esports.

— Una funcionaria tècnica superior de la Direcció General d'Esports nomenada pel director General d'Esports.

9.2 Les funcions de la Comissió Avaluadora són:

 • Examinar les sol·licituds presentades.

 • Emetre l'informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució que ha de formular la Direcció General d'Esports.

Les decisions d'aquesta Comissió s'han de prendre per majoria simple i en cas d'empat el president té el dret de vot de qualitat.

9.3 Comissió tècnica

9.3.1 Per criteris esportius i tècnics i de conformitat amb l'article 12.3 de l'Ordre del de la consellera d'Afers Social i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23, de 16 de febrer de 2021), es constitueix la Comissió Tècnica, composta per tres tècnics de la Fundació per a l'Esport Balear, per designació del director general d'Esports a proposta de la Gerència de l'esmentada Fundació.

9.3.2 Les funcions de la Comissió Tècnica són:

— Avaluar les sol·licituds presentades, d'acord amb els criteris d'avaluació establerts en el punt 10.

— Determinar si el material esportiu fungible i els desplaçaments presentats al pressupost dels projectes compleixen les condicions per a ser subvencionat.

— Emetre l'informe tècnic que ha de servir de base a la Comissió Avaluadora perquè aquesta emeti l'informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució que ha de formular la Direcció General d'Esports.

10. Criteris i barems per avaluar les sol·licituds

10.1 El procediment per concedir aquestes subvencions s'ha de fer en règim de concurrència competitiva, amb la finalitat de comparar en un únic procediment les sol·licituds presentades i d'establir una prelació entre aquestes sol·licituds d'acord amb els criteris de valoració que fixen els apartats següents.

10.2 Els requisits que han de complir els esdeveniments són els que s'indiquen a continuació:

a. L'esdeveniment s'ha de celebrar entre l'1 de novembre de 2021 i el 31 d'octubre de 2022, ambdós inclosos.

b. L'esdeveniment esportiu s'ha de correspondre amb algun dels següent àmbits de competició i campionats:

 

Àmbits de competició

Campionats específics de cada àmbit

Mundial tipus 1

· Campionat del Món o Copa del Món (fase final o prova única).

Mundial tipus 2

· Prova del campionat del Món, si en té vàries.

· Copa del Món, si hi ha vàries a l'any.

· Sèrie de les Sèries Mundials.

Europeu tipus 1

· Campionat d'Europa, copa d'Europa (fase final o prova única).

Europeu tipus 2

· Prova del campionat d'Europa, si en té vàries.

· Copa d'Europa, si hi ha vàries a l'any.

Internacional tipus 1

· Campionat internacional amb classificació pels JJOO o pel mundial.

· Campionat internacional amb puntuació pel rànquing mundial.

Internacional tipus 2

· Campionat internacional amb classificació pel campionat d'Europa.

· Campionat internacional amb puntuació pel rànquing europeu.

· Jocs o campionats iberoamericans.

Internacional tipus 3

· Campionat del Món universitari.

· Campionat internacional d'alt nivell, superior al nivell d'un campionat nacional.

Nacional tipus 1

· Campionat o Copa d'Espanya (fase final o prova única).

Nacional tipus 2

· Copa d'Espanya, si hi ha vàries a l'any.

· Trofeus Nacionals de màxim nivell.

· Campionat d'Espanya Universitari.

Balear

· Campionats autonòmics d'esports autòctons.

Taula 1: àmbits de competició i campionats

c. En cas d'esdeveniments internacionals, ha d'haver una participació mínima de 4 països. S'exceptuen d'aquesta norma els esdeveniments de modalitats olímpiques dels àmbits mundial tipus 1, europeu tipus 1 i internacional de tipus 1 i tipus 2.

d. L'esdeveniment esportiu haurà d'incloure la participació d'esportistes d'alguna de les següents categories d'edat:

Categoria

Descripció

Exemples de denominació

Categoria d'edat 1

Es correspon amb la categoria d'edat de màxim nivell de l'esport.

S'inclouen també categories sub-23 d'esports amb modalitats olímpiques.

Absoluta

Elit

Sub-23

Categoria d'edat 2

Generalment esportistes de 18-19 anys, encara que varia segons l'esport

Junior

Sub-18 a sub-21

Categoria d'edat 3

Generalment esportistes de 16-17 anys, amb variacions segons l'esport

Juvenil, Cadet

Sub-16 a sub-17

Categoria d'edat 4

Categories inferiors a la tercera categoria d'edat. Generalment menys de 16 anys.

Cadet, Infantil, Aleví

Categoria d'edat M

Es correspon amb les competicions d'esportistes màster o veterans.

Màster

Veterà

Taula 2: categories d'edat

e. En el cas de competicions d'àmbit nacional, aquestes han d'aparèixer al calendari oficial d'una federació nacional reconeguda pel Consell Superior d'Esports; i si són d'àmbit internacional al calendari oficial d'una federació internacional reconeguda pel Comitè Olímpic Internacional. En determinats esports olímpics que tenen competicions de màxim nivell tutelades per entitats privades organitzadores de lligues o rànquings professionals, i que estiguin associades a les federacions internacionals dels esports corresponents, la comissió tècnica determinarà si l'esdeveniment es susceptible de subvenció encara que aquestes competicions no apareguin al calendari oficial de la federació internacional (per exemple competicions de l'ATP de tennis).

f. Si es tracta d'un esdeveniment per a esports adaptats, aquest ha d'aparèixer al calendari oficial de la Federació d'Esports Adaptats de les Illes Balears; o d'una federació nacional d'esport adaptat reconeguda pel Comitè Paralímpic Espanyol; o bé d'una federació internacional reconeguda pel Comitè Paralímpic Internacional.

g. En el cas d'esports autòctons de federacions de les Illes Balears que no disposin de representació equivalent a nivell nacional i/o internacional, els campionats podran aparèixer al calendari oficial de la federació de les Illes Balears corresponent.

h. En el cas de competicions que només incloguin proves de modalitats no olímpiques i/o no paralímpiques, es tindrà en compte el nombre de països participants als campionats del Món, d'Europa i proves internacionals. També es considerarà el nombre de països a competicions internacionals de tipus 2 i 3 amb proves de modalitats olímpiques/paralímpiques.

Per avaluar un esdeveniment se li atorgarà un valor inicial de 100 punts, i posteriorment, s'aniran aplicant els correctors corresponents en funció de:

 • L'àmbit de la competició (AMB).

 • La modalitat esportiva, en funció de si es olímpica/paralímpica o no ho és (MOD).

 • La categoria d'edat de la competició (EDAT).

 • El nivell o categoria esportiva de la competició (NIV). Només aplicable a les competicions d'àmbits Europeu tipus 1 o Nacional tipus 1.

 • El nombre de jornades de durada de l'esdeveniment (JOR).

 • El corrector per ordre de sol·licitud, en cas de que es facin vàries (SOL).

10.3. Els correctors a aplicar es corresponen amb els valors especificats a les taules següents:

a. Coeficients correctors en funció de l'àmbit de la competició:

Àmbit de la competició

Coeficient (AMB)

Mundial tipus 1

1,00

Mundial tipus 2

0,80

Europeu tipus 1

0,90

Europeu tipus 2

0,70

Internacional tipus 1

0,80

Internacional tipus 2

0,70

Internacional tipus 3

0,60

Nacional tipus 1

0,70

Nacional tipus 2

0,60

Balear

0,50

Taula 3: coeficients segons l'àmbit de la competició

b. Coeficients correctors en funció de la modalitat esportiva, atenent a si l'esdeveniment inclou alguna prova reconeguda com a prova olímpica o paralímpica per als Jocs Olímpics de 2024, 2026 (hivern) o 2028:

Modalitat

Coeficient (MOD)

Olímpica o paralímpica

1,00

No olímpica o no paralímpica

0,60

Taula 4: coeficients per modalitat

c. Coeficients correctors en funció de la categoria d'edat de la competició. En cas de que la competició inclogui la participació d'esportistes de vàries categories d'edat, es tindrà en compte per a l'avaluació la que correspongui a la categoria d'edat situada a la fila de més amunt, considerant la taula següent:

Categoria d'edat

Coeficient (EDAT)

Categoria d'edat 1

1,00

Categoria d'edat 2

0,70

Categoria d'edat 3

0,50

Categoria d'edat 4

0,30

Categoria d'edat M

0,30

 

Taula 5: coeficients per categoria d'edat

d. Coeficient corrector segons el nivell o categoria esportiva de la competició (s'ha de diferenciar de la categoria d'edat). S'aplicarà només en competicions d'àmbit europeu de tipus 1 o nacional de tipus 1, en cas de que la competició no correspongui al màxim nivell representatiu d'aquell esport en l'àmbit corresponent. Per exemple una copa del rei o de la reina de bàsquet correspon al màxim nivell dins l'àmbit nacional, mentre que una copa del príncep o de la princesa de bàsquet seria de segon nivell, i una copa LEB plata correspondria al tercer nivell.

Nivell de la competició

Coeficient (EDAT)

Nivell 1

1,00

Nivell 2

0,70

Nivell 3

0,50

Taula 6: coeficients per nivell de la competició

e. Coeficient corrector per nombre de jornades de competició de l'esdeveniment (no es comptabilitzaran els dies de descans entre jornades).

Nombre de jornades de competició

Coeficient (JOR)

1 o 2 jornades

1,00

3 o 4 jornades

1,20

5 o 6 jornades

1,40

Més de 6 jornades

1,60

Taula 7: coeficients per nombre de jornades

f. Coeficient corrector per ordre de sol·licitud. Si la mateixa entitat sol·licita subvenció per més d'un esdeveniment (només federacions), s'aplicarà el següents coeficients correctors al segon esdeveniment:

Ordre de sol·licitud

Coeficient (SOL)

2on esdeveniment

0,50

Taula 8: coeficients per ordre de sol·licitud

g. Coeficient corrector per a la promoció de l'esport femení. Si l'esdeveniment inclou participació d'esportistes de sexe femení, s'aplicarà el següent corrector:

Participació femenina

Coeficient (SEXE)

Esdeveniment mixt, amb més participació femenina que masculina

1,10

Esdeveniment de participació exclusivament femenina

1,20

Taula 9: coeficients per promoció de l'esport femení

10.4. Els imports dels ajuts es calcularan multiplicant les puntuacions obtingudes per cada entitat sol·licitant pel valor del punt, d'acord amb les fórmules següents:

a. Import de l'ajut:

IMPORT AJUT

=

PUNTUACIÓ FINAL DE L'AVALUACIÓ

×

VALOR PUNT

b. La puntuació final de l'avaluació és calcula multiplicant els 100 punts inicials per tots els coeficients que s'hagin d'aplicar, tal com es recull en la taula següent:

 

Puntuació final de l'avaluació

100 PUNTS

Puntuació inicial (abans d'aplicar coeficients)

×

AMB

Taula 3

Coeficient per àmbit de la competició

×

MOD

Taula 4

Coeficient per modalitat esportiva

×

EDAT

Taula 5

Coeficient per categoria d'edat

×

NIV

Taula 6

Coeficient per nivell de la competició

×

JOR

Taula 7

Coeficient per nombre de jornades de competició

×

SOL

Taula 8

Coeficient per ordre de sol·licitud

×

SEXE

Taula 9

Coeficient per promoció de l'esport femení

=

PUNTUACIÓ FINAL

c. Per al càlcul de les subvencions s'aplicarà un sistema de repartiment per puntuació. Per a això, es divideix l'import disponible a la convocatòria entre la suma total de punts obtinguts per tots els sol·licitants, que ens donarà el valor del punt. L'ajuda resultant serà l'obtinguda de multiplicar el valor del punt pel nombre de punts de cada sol·licitud, sempre que aquesta quantitat no superi el cost del projecte, ni de l'import sol·licitat, ni tampoc del màxim de 17.000 € establert per sol·licitud. També s'estableix un import mínim de 1.000 € per accedir a l'ajut. Si, com a conseqüència d'aquesta distribució queda un romanent, s'ha de repartir amb el mateix sistema entre la resta d'entitats beneficiàries.

d. En cas de que la suma dels imports sol·licitats de tots els esdeveniments sigui inferior o igual a 150.000 €, l'import atorgat de l'ajut a cada sol·licitant serà igual a l'import del projecte de la activitat acceptat per la comissió avaluadora.

11. Justificació d'activitats

11.1 El pagament de la subvenció únicament es pot fer efectiu una vegada justificat l'import del projecte aprovat.

11.2 Es consideren despeses subvencionables aquelles que s'efectuïn en el període compres entre l'1 de novembre de 2021 i el 31 d'octubre de 2022 i hagin estat efectivament pagades en el mateix període.

11.3 Les subvencions que concedeix la Conselleria d'Afers Socials i Esports s'han de justificar mitjançant la presentació del compte justificatiu, d'acord amb l'article 39 del Decret legislatiu 2/2005 i l'article 20 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports.

Els beneficiaris han de presentar la documentació que acrediti la realització de la despesa mitjançant un compte justificatiu, signat per la persona o l'entitat beneficiària o bé qui la representi, que ha de tenir el contingut següent:

a) Un informe d'actuació justificatiu del compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats dutes a terme i dels resultats obtinguts.

b) Un informe econòmic justificatiu del cost de les activitats dutes a terme, que ha de contenir:

1r Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament. En el cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un pressupost, s'han d'indicar les desviacions esdevingudes.

2n La indicació, si escau, dels criteris de repartiment dels costs generals o indirectes incorporats en la relació classificada de les despeses que s'ha esmentat abans.

3r Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència d'aquests.

4t Els tres pressuposts que, si escau, i en aplicació de l'article 40.3 del Text refós de la Llei de subvencions, ha d'haver sol·licitat la persona o l'entitat beneficiària.

c) Còpies digitalitzades de les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats que justifiquin les despeses incorporades a la relació a què fa referència la lletra b anterior i la documentació acreditativa del pagament.

En aquest sentit s'entenen justificades totes les despeses que, conforme a dret, s'hagin meritat i pagat efectivament en el període compres entre 1 de novembre de 2021 i el 31 d'octubre de 2022.

En la justificació s'ha d'indicar clarament a quina activitat de les previstes al pla d'actuació presentat corresponen els justificants aportats, així com a quins conceptes del pressupost previst es refereixen, omplint la casella corresponent del compte justificatiu.

Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a d'altres subvencions, caldrà indicar la quantia exacta o percentatge imputat a cadascuna.

La justificació que presenti l'entitat beneficiària també ha d'incloure els documents següents:

a. Memòria que justifiqui la realització del projecte esportiu presentat, incloent com a mínim el nom de l'esdeveniment, dates i lloc de realització, horari de les activitats, nombre de participants finals, fotografies realitzades durant l'esdeveniment i mostres de papereria relacionades amb aquest (cartells, tríptics, entrades, etc.).

b. Classificació final de la competició.

c. Reglament de la competició.

d. Liquidació definitiva del pressupost amb l'estat comparatiu entre el pressupost presentat amb la sol·licitud i el finalment realitzat.

11.4 Factures i rebuts

Els rebuts i les factures presentats com a comprovants per justificar la subvenció han de reunir tots els requisits fiscals que estableix la normativa vigent aplicable (mercantil, fiscal, laboral, etc..). Totes les despeses s'acreditaran amb factures i rebuts de pagament. No seran elegibles factures proforma, tiquets de caixa, factures simplificades, albarans, etc.

11.4.1 D'acord amb el què estableix el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació parcialment modificat pel la Llei 28/2014, de 27 de novembre (BOE-A-2014-12329), les factures han de contenir com a mínim:

- Número i sèrie, si s'escau.

- Nom i cognoms o denominació social.

- NIF i domicili de l'expedidor i del destinatari, tant en el cas de persones físiques com a persones jurídiques.

- Descripció detallada de l'operació, amb els serveis concrets, preus unitaris, etc... i contraprestació total.

- Base imposable.

- Tipus tributari i quota repercutible.

- Lloc i data d'emissió.

- Dades del registre mercantil de l'expedidor.

L'art. 24 del Codi de Comerç assenyala que els empresaris individuals, societats i entitats subjectes a inscripció obligatòria faran constar en tota la seva documentació, correspondència, notes de comanda i factures, el domicili i les dades identificadores de la seva inscripció en el Registre Mercantil. Les societats mercantils i altres entitats faran constar, a més, la seva forma jurídica i, si escau, la situació de liquidació en què es trobin.

A les factures la descripció de l'operació haurà d'aportar informació suficient sobre el concepte i el període objecte de la facturació per tal que es pugui verificar la relació de la despesa amb l'actuació subvencionada. No són suficients referències genèriques o no quantificades, com “material esportiu”, “promoció”, “serveis professionals”, etc.

Si el concepte de la factura no és prou explicatiu, caldrà adjuntar els albarans de lliurament corresponents o altra documentació justificativa. En tot cas s'haurà de poder verificar el preu unitari de l'operació.

Són elegibles les denominades “factures electròniques” (no confondre amb qualsevol document tramès per mitjans electrònics i telemàtics) entre el perceptor de la subvenció i els seus subministradors o prestadors de serveis. Les especificacions les podeu trobar a http://www.facturae.es/.

Les factures i els documents amb esmenes o modificats manualment no tenen consideració com a elegibles als efectes de justificar la subvenció.

11.5 Acreditació de pagaments

11.5.1 Sobre les formes d'acreditar els pagaments, la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau (BOE Núm. 261. 30/10/2012), modificada per la Llei 11/2021, de 9 de juliol (BOE 164 de 10/07/2021), va introduir les següents limitacions pel que fa als pagaments efectius:

a. No es poden pagar en efectiu les operacions, en què alguna de les parts intervinents actuï en qualitat d'empresari o professional, amb un import igual o superior a 1.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera.

b. No obstant això, aquest import és de 10.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d'empresari o professional.

c. Als efectes del càlcul d'aquestes quanties, s'han de sumar els imports de totes les operacions o pagaments en què s'hagi pogut fraccionar el lliurament de béns o la prestació de serveis.

S'entén per efectiu els mitjans de pagament definits a l'article 34.2 de la Llei 10/2010, de 28 d'abril:

a. El paper moneda i la moneda metàl·lica, nacionals o estrangers.

b. Els xecs bancaris al portador denominats en qualsevol moneda.

c. Qualsevol altre mitjà físic, inclosos els electrònics, concebut per ser utilitzat com a mitjà de pagament al portador.

Els documents acreditatius del pagament han d'indicar, a més de tot allò que s'estableix en el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació:

- la identificació del beneficiari i de l'ordenant del pagament (l'ordenant ha de ser el beneficiari de la subvenció: NIF i denominació social),

- concepte en què s'ordena el pagament i remissió al número o números de factura a què correspon. Si el document de pagament no fa referència a les factures, haurà d'anar acompanyat de la documentació complementària que permeti verificar la correspondència entre despesa i pagament.

En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu, pagaré, lletres de canvi o similars, l'entitat ha d'aportar còpia del document i còpia de l'extracte bancari que acredita el càrrec.

Si el pagament ha estat practicat amb targeta de crèdit, cal lliurar el rebut del pagament i una còpia de l'extracte bancari de la targeta on figuri l'apunt del càrrec.

Es considerarà efectivament pagada la despesa, a l'efecte de la seva qualificació com a subvencionable, amb la cessió del dret de cobrament de la subvenció a favor dels creditors per raó de la despesa realitzada o amb el lliurament als mateixos d'un efecte mercantil, garantit per una entitat financera o companyia d'assegurances, segons l'article 83.1 del Reglament de la Llei 38/2003. La còpia de l'esmentat efecte ha d'estar validada per l'entitat financera o companyia d'assegurances que intervingui.

11.5.2 Amb totes les factures imputades al compte justificatiu caldrà adjuntar el seu comprovant de pagament que pot ser:

a. Rebut bancari: és el que emet l'entitat bancària al fer el pagament del rebut presentat pel proveïdor.

b. Full de transferència amb el nom del beneficiari, número de la factura amb coincidència de l'import transferit i l'import de la factura, segellat i datat per l'entitat bancària.

c. Extracte bancari del compte de l'entitat on figuri l'assentament amb l'import coincident amb l'import i el nom de l'empresa a la qual se li ha realitzat el pagament.

Si el document de pagament no fa referència a les factures, haurà d'anar acompanyat de la documentació complementaria que permeti verificar la correspondència entre despesa i pagament, en els casos b i c.

En el cas de pagaments agrupats, és a dir un sol pagament o transferència, per liquidar diferents factures caldrà que el rebut bancari o l'ordre de transferència identifiqui el nom del destinatari i el número de cada factura.

11.5.3 Si es tracta de pagaments al comptat, i per tant, inferiors a 1.000 euros, sempre recordant que als efectes del càlcul d'aquesta quantia, s'han de sumar els imports de totes les operacions o pagaments en què s'hagi pogut fraccionar el lliurament de béns o la prestació de serveis, els rebuts de cobrament han de contenir com a mínim:

a. Denominació social de l'empresa perceptora de pagament

b. Data d'emissió del rebut

c. Número de la factura a la qual fa referència el pagament

d. Import total de la factura

e. Signatura original amb nom, cognoms i D.N.I. de la persona que tingui poders notarials de l'empresa.

11.6 En cas que l'entitat beneficiària no justifiqui l'import total del projecte d'actuació que hagi servit de base per a la concessió de l'ajut, pertoca la revocació parcial de l'ajut, del qual s'ha de reduir l'import proporcionalment a la quantia no justificada.

11.7 No s'entendrà totalment justificada l'aplicació dels fons percebuts fins que no s'hagi acreditat, com a mínim, l'import del projecte d'actuació que hagi servit de base per concedir l'ajut.

11.8 Si els projectes per als quals se sol·licitin els ajuts objecte d'aquesta convocatòria obtenen ajuts o subvencions d'altres entitats públiques o privades, el total dels ajuts en cap cas no pot superar el pressupost del projecte.

11.9 Si la documentació aportada per la justificació de la subvenció no compleix els requisits exigits, s'ha de requerir l'entitat interessada que, en el termini de quinze dies hàbils, esmeni la mancança o adjunti els documents preceptius, amb l'advertiment que, en cas que no ho faci, es considerarà que desisteix de la seva presentació de la justificació de la subvenció i s'arxivarà l'expedient sense cap més tràmit, amb la corresponent resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes prevists en l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

11.10 Tot i això, les resolucions de concessió poden establir condicions concretes per justificar les subvencions.

11.11 El model de compte justificatiu és a disposició de les persones interessades en la pàgina web de la Direcció General d'Esports o a les dependències de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

12. Termini de justificar

Les entitats han de presentar la documentació justificativa descrita en aquesta base en el termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de finalització de l'execució de les actuacions objecte de subvenció o, en el supòsit que les actuacions a subvencionar ja s'haguessin executat en el moment d'atorgar-se la subvenció, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de la resolució de concessió de la subvenció sol·licitada.

13 . Pagament

13.1 El pagament de la subvenció únicament es pot fer efectiu una vegada justificada l'activitat que se subvenciona.

13.2 Les liquidacions parcials es regeixen per les mateixes normes per a la liquidació de la subvenció, llevat del termini màxim per dictar-les i notificar-les que serà de sis mesos.

13.3 La liquidació de la subvenció s'ha de dictar i notificar en el termini de nou mesos a comptar des de la presentació de la justificació per la persona interessada o, si s'escau, des de l'endemà del termini màxim per presentar-la, sens perjudici que, prèviament, s'hagi de requerir a la persona interessada perquè la presenti en un termini addicional de quinze dies improrrogables.

13.4 Per al còmput del termini de nou mesos a què es refereix el paràgraf anterior no s'han de tenir en compte els períodes d'interrupció justificada de les actuacions ni les dilacions que es puguin produir per causes no imputables a l'administració concedent, sempre que es documentin de manera adequada fent constar les dades d'inici i acabament de cada període, per dies naturals, i el motiu de la interrupció o la dilació.

13.5 La liquidació de la subvenció s'ha de dictar en el marc de les actuacions de comprovació , i que constitueix un pressupost de l'obligació de pagament total o parcial que, si s'escau, correspongui a favor de la persona interessada i a càrrec de l'administració concedent, com també, si s'escau, de l'inici per l'òrgan competent i a instància de l'òrgan gestor del procediment de revocació o de reintegrament total o parcial de la subvenció concedida i no justificada totalment o parcialment..

13.6 En tot cas, la liquidació de la subvenció per l'òrgan gestor no impedeix ni afecta la realització d'altres actuacions ulteriors de control intern o extern previstes en aquesta llei i en la resta de la legislació aplicable per part dels òrgans competents en cada cas, amb l'abast i les conseqüències jurídiques corresponents.

13.7 El transcurs del termini màxim per dictar i notificar la liquidació no impedirà que l'òrgan gestor la dicti i la notifiqui, llevat, si escau, que abans de dictar-la s'hagin iniciat altres actuacions de control pels òrgans a què es refereix l'apartat anterior o s'hagi iniciat un procediment de revocació o de reintegrament de la subvenció.

13.8 En tot cas, no seran exigibles els interessos moratoris que, si s'escau, es meritin entre l'endemà del transcurs d'aquest termini màxim i l'inici d'un procediment de reintegrament.

13.9 Sens perjudici de la resta de supòsits a què fa referència l'article 39.2 de la Llei general de subvencions, quan la persona interessada presenti la justificació de la subvenció en el termini corresponent, el còmput del termini de prescripció del dret de l'administració concedent a liquidar l'eventual reintegrament que, si s'escau, pertoqui s'inicia l'endemà de la notificació de la liquidació de la subvenció o del transcurs del termini màxim per dictar-la i notificar-la.

14. Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions de les entitats beneficiàries dels ajuts:

a. Les federacions esportives de les Illes Balears han d'haver complert les obligacions previstes a l'article 31.2.c del Decret 33/2014, d'1 d'agost, pel qual es regula el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, referides a la presentació de la rendició de comptes del darrer exercici (2021).

b. Comunicar, mitjançant un escrit adreçat a la Consellera d'Afers Socials i Esports, l'acceptació o renúncia de la proposta de resolució de la subvenció. En tot cas, es considera que la persona beneficiària desisteix de la proposta de resolució si no manifesta l'acceptació en el termini atorgat.

c. Dur a terme l'activitat que fonamenta la concessió de l'ajut en el termini establert i complir els requisits i les condicions que determinen la concessió de l'ajut.

d. Justificar la realització de l'activitat objecte de l'ajut i també complir els requisits i les condicions que determinen la concessió de l'ajut.

e. Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control que corresponguin de les administracions autonòmica, estatal i comunitària, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans de control extern, i també facilitar tota la informació que aquests els requereixin amb relació als ajuts concedits.

f. Comunicar a la Direcció General d'Esports la sol·licitud o l'obtenció de subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional o internacional. Aquesta comunicació s'ha de fer dins el termini de tres dies hàbils des de la sol·licitud o l'obtenció de la subvenció concurrent i, en tot cas, abans de la justificació de la subvenció concedida.

g. Estar al corrent de les obligacions tributàries o de qualsevol naturalesa, amb l'Estat, amb la Seguretat Social i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

h. Conservar els justificants de les despeses corresponents a l'activitat subvencionada durant 5 anys i posar-los a disposició de la Conselleria quan aquesta els sol·liciti.

i. Si escau, fer la publicitat prevista a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

j. Les entitat beneficiàries d'aquestes subvencions hauran de complir l'obligació de fer la publicitat de la subvenció obtinguda al seu portal de transparència en el termini màxim de 30 dies des de la notificació de la concessió de la subvenció.

k. Les entitats que reben subvencions o ajuts per més de 100.000€ anuals o més de 5.000 € anuals i que almenys el 40% dels ingressos procedeixi de subvencions o ajuts públics estan obligades a fer publicitat prevista a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

l. Destinar l'import de la subvenció al finançament de l'actuació per a la qual s'hagi sol·licitat, en la forma i el termini que s'indica en aquesta convocatòria i, si escau, en la resolució corresponent o en les modificacions que s'aprovin.

m. Comunicar a l'òrgan que concedeix la subvenció la modificació de qualsevol circumstància que afecti algun dels requisits exigits per concedir la subvenció.

n. Adoptar les mesures de difusió consistents a fer constar en els informes anuals que es redactin, com també en els treballs, les activitats, les publicacions, els documents o els actes públics relacionats amb la finalitat de la subvenció, el finançament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i més concretament la imatge corporativa de la Direcció General d'Esports de la conselleria competent en matèria d'esports. Una còpia de les publicacions s'ha de trametre a la Direcció General d'Esports.

o. Deixar constància de la percepció i l'aplicació de la subvenció en els llibres de comptabilitat o en els llibres de registre que, si escau, hagi de dur el beneficiari d'acord amb la legislació mercantil o fiscal que li sigui aplicable i, si escau, en les bases reguladores.

p. Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l'article 44 Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

15. Revocació

S'ha de revocar la concessió de la subvenció quan, posteriorment a la concessió vàlida i ajustada a dret, l'entitat beneficiària incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió.

16. Reintegrament

16.1 Com a conseqüència de la revocació s'ha de reintegrar totalment o parcialment l'import de l'ajut obtingut i, si escau, l'exigència de l'interès de demora, en els casos següents:

a. L'incompliment de la finalitat per a la qual es va concedir l'ajut.

b. L'obtenció de l'ajut sense que es compleixin les condicions requerides per a això, o l'alteració de les condicions tingudes en compte per concedir-lo, sempre que sigui per causes imputables a l'entitat beneficiària.

c. L'incompliment greu de l'obligació de justificar la finalitat dels fons percebuts en la forma i els terminis establerts.

d. La concurrència de subvencions incompatibles per a la mateixa activitat.

e. La negativa a sotmetre's a les actuacions de comprovació i control previstes legalment o l'obstrucció injustificada d'aquestes actuacions.

f. Altres supòsits establerts en les bases reguladores.

16.2 Per al reintegrament, s'ha d'aplicar el procediment que determina a aquest efecte l'article 44 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

16.3 Les quantitats reintegrables tenen la consideració d'ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

 

​​​​​​​17. Règim d'infraccions i sancions

L'incompliment dels requisits que determina aquesta Resolució dona lloc a aplicar el règim d'infraccions i sancions establertes legalment.

18. Protecció de dades

En el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris han de complir amb la normativa corresponent, tot adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.