Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 136257
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova el Protocol d’Intervenció davant conflictes interpersonals de caràcter psicosocial en el treball (Procediment G-08 del Servei de Prevenció de Riscs Laborals)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. La Direcció General de Funció Pública té competències, entre d'altres àmbits, en planificació, direcció, coordinació i execució de la política general de personal; ordenació i gestió del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, excepte el personal docent i el personal estatutari al servei de la sanitat pública autonòmica; coordinació de la política de recursos humans del sector públic instrumental i del seu personal; direcció i supervisió de les nòmines corresponents al personal dels ens integrants del sector públic instrumental autonòmic i, en general, tutela d'aquests ens respecte de la legislació aplicable en matèria de personal; gestió, impuls i coordinació de les polítiques i els plans d'igualtat entre les dones i els homes empleats públics dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del sector públic instrumental autonòmic; formació del personal de les administracions públiques de les Illes Balears; inspecció de qualitat, organització i serveis; Registre General de Personal; prevenció de riscs laborals del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El Servei de Prevenció de Riscs Laborals és un òrgan amb rang de servei adscrit a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

La seva finalitat és promoure la millora de les condicions de treball i de garantir un nivell eficaç de protecció de la seguretat i de la salut dels empleats públics davant els riscs que es deriven del treball.

3. El Servei de Prevenció de Riscs Laborals proporcionarà, amb caràcter general, als òrgans executius competents en matèria de funció pública, l'assessorament i el suport necessari en funció dels riscs existents i particularment a allò que afecta a:

a. Identificació i avaluació de factors de riscs que puguin afectar la seguretat i salut dels treballadors. 

b. Disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d'actuació preventiva.

c. Vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscs derivats del treball. 

d. Estudi i anàlisi dels accidents de treball i malalties professionals que es produeixin en els diferents centres de treball de l'Administració de la comunitat autònoma. 

e. Informació i formació dels treballadors en matèria de prevenció. 

f. Promoció de la salut en el lloc de treball. 

g. Prestació de primers auxilis i plans d'emergència. 

h. Determinació de les prioritats en l'adopció de mesures preventives adequades i vigilància de l'eficàcia d'aquestes.

4. L'Acord de Consell de Govern de 30 d'octubre de 2000 (BOIB núm. 148 de 5-12-2000), acordà la creació d'una Comissió Paritària de Prevenció de Riscs Laborals com a òrgan específic de participació de les organitzacions sindicals representatives en l'àmbit d'aplicació de la normativa de prevenció de riscs laborals al personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. La Comissió Paritària en Prevenció de Riscs Laborals és el fur on es prenen les decisions respecte a les qüestions relacionades amb la prevenció de riscs laborals.

6. La Comissió Paritària en Prevenció de Riscs Laborals, en la sessió ordinària de dia 14 de desembre de 2021, va aprovar el Procediment G-08 del Servei de Prevenció de Riscs Laborals, Protocol d'Intervenció davant conflictes interpersonals de caràcter psicosocial en el treball.

Fonaments de dret

1. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB ext. Núm. 21 de 15 de febrer de 2021).

2. El Decret 44/2001, de 23 de març, pel qual s'aprova la creació del servei de prevenció de riscs laborals per al personal al servei de l'Administració de les Illes Balears (BOIB núm. 40 de 3 d'abril de 2001).

3. Acord el Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel qual s'aprova l'acord de constitució d'una Comissió Paritària de Prevenció de Riscs Laborals (BOIB núm. 148 de 5 de desembre de 2000).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar el Protocol d'intervenció davant conflictes interpersonals de caràcter psicosocial en el treball.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

 

Palma 17 de febrer de 2022

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

Documents adjunts