Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

Núm. 134813
Resolució de correcció d’errors materials detectats a la resolució de la convocatòria de subvencions d’economia circular a l’illa de Mallorca de la vicepresidenta segona i consellera executiva del Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient. BDNS: 611100

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La vicepresidenta segona i consellera executiva del Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient ha resolt el següent:

“1. Rectificar els errors materials detectats a la resolució de la vicepresidenta segona i consellera executiva del Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient, d'aprovació de la convocatòria de subvencions per a projectes d'economia circular a l'illa de Mallorca, en els termes següents:

A la Base 6. Beneficiaris.

 On diu:

<<... No obstant l'anterior, no poden ser beneficiaris:

  1. Les que hagin rebut, sumant la totalitat de les ajudes atorgades en Espanya, en concepte de mínimis, en els tres darrers exercicis fiscals (2018, 2019 i 2020)...>>

Ha de dir:

                <<...No obstant l'anterior, no poden ser beneficiaris:

  1. Les que hagin rebut, sumant la totalitat de les ajudes atorgades en Espanya, en concepte de mínimis, en els tres darrers exercicis fiscals (2019,2020 i 2021)...>>

A la base 16.Inadmissió i desistiment de la sol·licitud

On diu:

<<...Comporta el desestiment de la sol·licitud:

  • La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 8 o la manca d'esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ....>>

Ha de dir:

  • La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 10 i 11 o la manca d'esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ....>>

A la Base 21. Obligacions dels beneficiaris

On diu:

<<...h. Adoptar les mesures de difusió establertes al punt 23...>>

Ha de dir:

<<...h. Adoptar les mesures de difusió establertes al punt 22...>>

 

2. Publicar aquesta resolució de rectificació errors materials en el BOIB, a la  Seu electrònica i donar trasllat a la Base de Dades Nacional de Subvencions.”

 

Palma, 10 de març de 2022

La vicepresidenta segona i consellera executiva del Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient Aurora Ribot Lacosta