Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 136949
Acord del Consell de Govern de 14 de març de 2022 pel qual es declara inversió d’interès autonòmic les obres d’ampliació del Centre d’Educació Infantil i Primària (CEIP) Sant Miquel, de Sant Llorenç des Cardassar i es considera sistema general d’equipament públic docent en sòl urbà la parcel·la cadastral 7722106ED2872S0001DK, de propietat municipal, ubicada al terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Un dels objectius del Govern de les Illes Balears, de conformitat amb l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, és garantir el dret a l'educació de qualitat i accedir-hi en condicions d'igualtat.

Així mateix, d'acord amb l'Estatut, les institucions pròpies de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per complir les finalitats que els són pròpies i en el marc de les competències que els atribueix aquest Estatut, han de promoure, com a principis rectors de la política econòmica i social, el desenvolupament sostenible encaminat a la plena ocupació, la cohesió social i el progrés científic i tècnic, de manera que s'asseguri a tota la ciutadania l'accés als serveis públics i el dret a la salut, l'educació, l'habitatge, la protecció social, el lleure i la cultura.

A fi de complir aquests objectius, es considera necessari i urgent adequar la xarxa pública d'equipaments, de manera que permeti afrontar les demandes en matèria sanitària, educativa i social de la població, motivada no només per l'important increment que ha experimentat la població resident a les Illes Balears, sinó també per la situació de paralització que la crisi econòmica ha causat. Així doncs, a fi de pal·liar aquestes deficiències en el lapse de temps més breu possible, el dia 20 de gener de 2018, es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l'ampliació de la xarxa d'equipaments públics d'usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Pel que fa a l'atenció de les demandes en l'àmbit de l'educació i a l'adequació de la xarxa pública d'equipaments, mitjançant el Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d'ensenyament no universitari, es va fer efectiu el traspàs de les competències en matèria d'ensenyament no universitari i la Comunitat Autònoma va assumir, entre d'altres, la competència en matèria de «l'elaboració, supervisió, aprovació, contractació i execució de projectes de noves construccions, reforma, ampliació o millora de les existents, així com, la dotació i l'equipament referent als centres públics. Convocatòria i resolució de concursos i projectes d'edificis i material [...]».

Correspon a la Conselleria d'Educació i Formació Professional, a través de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, entre d'altres competències, la coordinació de les infraestructures i dels serveis educatius, d'acord amb l'article 2.6.a) del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El Decret llei 1/2018, de 19 de gener, estableix la regulació relativa als efectes de la declaració d'inversions d'interès autonòmic de les Illes Balears amb la finalitat d'atendre la demanda creixent de serveis i prestacions en els àmbits recollits en el Decret llei.

La infraestructura actual del CEIP Sant Miquel, de Sant Llorenç des Cardassar, presenta una manca d'espais i no pot donar resposta a les necessitats d'escolarització del nucli de Sant Llorenç des Cardassar la qual cosa ha obligat a instal·lar tres aules modulars al pati de l'escola. Per aquesta raó i atesa la necessitat d'escolarització que hi ha al municipi de Sant Llorenç des Cardassar d'acord amb els estudis de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, i ateses les mancances en les infraestructures educatives per poder donar una resposta òptima a les necessitats d'escolarització del municipi, esdevé del tot necessari ampliar de forma urgent l'actual Centre d'Educació Infantil i Primària Sant Miquel per garantir la prestació d'aquests ensenyaments de manera idònia.

Per això, en data 30 de novembre de 2018 el Consell de Govern, a proposta del conseller d'Educació i Universitat adoptà entre d'altres, l'Acord següent:

“Declarar l'ampliació del CEIP Sant Miquel, del terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar inversió d'interès autonòmic, i considerar sistema general d'equipament públic docent la parcel·la cadastral 7722106ED2872S0001DK, de propietat municipal, ubicada al terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar d'acord amb els articles 7 i 8 del Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l'ampliació de la xarxa d'equipaments públics d'usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.”

L'article 8 del Decret llei 1/2018, en el seu apartat 6, estableix que l'Administració o ens instrumental públic promotor disposa, des de la declaració d'un equipament públic d'ús educatiu, sanitari o social com una inversió d'interès autonòmic de les Illes Balears, d'un termini màxim de dos anys per a la presentació del projecte, i altres dos anys a continuació per iniciar-ne l'execució. L'incompliment de qualsevol d'aquests terminis determinarà la caducitat de la declaració.

Les dificultats tècniques del projecte, així com la situació sanitària provocada per la Covid-19 i les circumstàncies derivades de l'aprovació i publicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'Estat d'Alarma per a la gestió de la situació de crisis Sanitària ocasionada per la Covid-19, han provocat que el projecte executiu no s'hagi finalitzat dins del termini establert, havent-se exhaurit el termini de dos anys establert a l'apartat 6 de l'article 8 del Decret llei 1/2018, el que ha determinat la caducitat de la declaració.

En aquests moments la Conselleria d'Educació i Formació Professional, per mitjà de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) està redactant el projecte d'execució de l'ampliació del CEIP Sant Miquel.

Per això es fa necessari acordar de bell nou la declaració d'interès autonòmic de l'ampliació, en els mateixos termes recollits en l'anterior acord de Consell de Govern de data 4 de maig de 2018.

En el projecte d'ampliació elaborat per l'IBISEC es planteja ampliar l'edifici de primària amb una nova construcció de planta baixa i pis per convertir el centre en un centre d'una línia amb la creació de sis aules de primària, menjador i cuina i un gimnàs.

L'Ajuntament en sessió del Ple de data 24 de gener de 2019 adoptà entre d'altres l'acord de posada a disposició a la Conselleria d'Educació i Universitat del solar per a l'ampliació del CEIP Sant Miquel, amb referència cadastral 7722106ED2872S0001DK. Aquesta parcel·la, d'acord amb la memòria justificativa de la Direcció General de Planificació Ordenació i Centres de 27 de novembre de 2018, es considera que és l'opció idònia per dur a terme l'ampliació del CEIP pels motius següents:

a) Té la superfície suficient per construir-hi els equipaments necessaris per convertir el CEIP Sant Miquel en un centre d'una línia.

b) La parcel·la ja és de titularitat municipal

c) Es pot agregar a la parcel·la que actualment ocupa l'edifici d'educació primària, ja que hi confronta; per tant, l'ampliació seria molt més senzilla.

D'acord amb l'article 7 del Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l'ampliació de la xarxa d'equipaments públics d'usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en relació amb l'article 5 de la Llei 4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears, correspon al Consell de Govern la declaració d'un equipament públic d'ús educatiu, sanitari o social com a inversió d'interès autonòmic, a proposta de qualsevol dels consellers en l'àmbit de les seves competències.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller d'Educació i Formació Professional, en la sessió de 14 de març de 2022, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Declarar l'ampliació del CEIP Sant Miquel, de Sant Llorenç des Cardassar inversió d'interès autonòmic, i considerar sistema general d'equipament públic docent la parcel·la cadastral 7722106ED2872S0001DK, de propietat municipal, ubicada al terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar d'acord amb els articles 7 i 8 del Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l'ampliació de la xarxa d'equipaments públics d'usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Segon. Notificar aquest Acord a l'Ajuntament de Sant LLorenç des Cardassar

Tercer. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 14 de març de 2022

La secretària del Consell de Govern

(Per suplència d'acord amb l'article 5.2 del  Decret 8/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears)

Rosario Sánchez Grau