Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

Núm. 131978
Resolució de la consellera de Salut i Consum per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions i d’aportacions econòmiques als centres públics titularitat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per dur a terme activitats en matèria de salut pública per a l’exercici 2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

​​​​​​​La Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, general de salut pública, defineixen la salut pública com el conjunt d'activitats organitzades per les administracions públiques, amb la participació de la societat, per prevenir la malaltia, així com per protegir, promoure i recuperar la salut de les persones, tant en l'àmbit individual com en el col·lectiu, mitjançant accions sanitàries, sectorials i transversals.

Així mateix, aquestes normes legals, juntament amb la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, estableixen l'obligació de les administracions públiques d'orientar les seves actuacions a la promoció de la salut i a promoure l'interès individual, familiar i social per la salut mitjançant l'educació sanitària adequada de la població.

L'article 4 de la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, disposa que una de les funcions essencials de la salut pública és fomentar la participació social i reforçar el coneixement i control dels ciutadans sobre la seva salut.

L'article 17 de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, general de salut pública, estableix que les administracions públiques han de donar suport a les entitats i organitzacions que duen a terme activitats de salut pública i col·laborar-hi, especialment, en relació amb els grups més desfavorits o discriminats en qüestions de salut pública, i han de promoure la incorporació de la salut pública com a element integrant de la responsabilitat social corporativa.

D'altra banda, la Llei 4/2005, de 29 d'abril, sobre drogodependències i altres addiccions de les Illes Balears, preveu que les actuacions que duguin a terme en aquesta matèria les administracions públiques de les Illes Balears, en col·laboració amb les entitats privades i institucions, han d'estar emmarcades dins un àmbit general de promoció i educació per a la salut. Així mateix, disposa que les administracions públiques han de promoure la participació de les associacions ciutadanes en les actuacions d'investigació, de prevenció, d'atenció i d'incorporació social de les persones dependents a través de subvencions, concerts, convenis o qualsevol altra modalitat.

La Conselleria de Salut i Consum gestiona les activitats relacionades amb la promoció, l'extracció, el tractament, l'emmagatzematge i la distribució de la sang i dels seus derivats a través de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. La promoció, la potenciació i el desenvolupament de l'hemodonació voluntària es pot dur a terme en col·laboració amb les diferents associacions que disposin dels mitjans necessaris per fer aquesta funció.

L'article 12 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, estableix que no es pot iniciar el procediment de concessió de subvencions si el conseller competent no ha establert abans per ordre, en ús de la potestat reglamentària, les bases corresponents, tret dels supòsits que la mateixa Llei estableix.

En virtut d'aquest article s'aprovà l'Ordre de la consellera de Salut de 5 de maig de 2017 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions i premis per a la realització d'activitats relacionades amb la salut i el consum, l'article 5.1 de la qual disposa que les convocatòries que es dictin a l'empara d'aquesta Ordre s'han d'aprovar per resolució de la consellera de Salut i s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

D'acord amb aquestes disposicions normatives s'aprova aquesta convocatòria, l'objectiu de la qual és fomentar les activitats i els programes següents en matèria de salut pública: promoció de la salut i educació per a la salut en l'àmbit comunitari i educatiu; promoció de la donació de sang i captació de donants; millora de la qualitat de vida de persones amb problemes de salut; prevenció d'addiccions en els municipis i ajustar les activitats a la problemàtica de cada municipi; actuacions de reducció de danys derivats del consum de drogues i altres addiccions en espais de lleure recreatiu, i prevenció i control de la infecció pel VIH i altres infeccions de transmissió sexual en la població.

En virtut del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Conselleria de Salut i Consum, a través de la Direcció General de Salut Pública i Participació, exerceix competències, entre d'altres, en matèria de promoció de la salut; promoció per a la reducció de les desigualtats en salut per raó de gènere, territori, classe social i cultura per afavorir els col·lectius més desprotegits; participació de la ciutadania, de professionals i d'associacions de pacients; prevenció de les malalties; lluita contra el tabaquisme, prevenció de les drogodependències i altres addiccions.

Totes aquestes activitats estan previstes en el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023 aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 i les quanties pressupostades estan previstes en els pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2022.

Per tot això, d'acord amb els articles 8.1 i 15 del Text refós de la Llei de subvencions i l'article 5 de l'Ordre de la consellera de Salut de 5 de maig de 2017, a proposta de la directora general de Salut Pública i Participació, d'acord amb els informes previs del Servei Jurídic de la Conselleria de Salut i Consum, i amb la fiscalització prèvia de la Intervenció de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en ús de les facultats que em confereixen la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria de subvencions i d'aportacions econòmiques als centres públics titularitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per dur a terme activitats relacionades amb la salut pública per a l'exercici 2022, d'acord amb les bases generals que estableix l'Ordre de la consellera de Salut de 5 de maig de 2017 (BOIB núm. 56, de 10-05-2017) i les específiques que consten en l'annex 1 (Bases de la convocatòria) i l'annex 2 (Programes i objectius de la Direcció General de Salut Pública i Participació i de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears) d'aquesta Resolució.

2. Aprovar el pressupost d'aquesta convocatòria, que té un import màxim de 203.000 €, amb càrrec a les partides pressupostàries dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que s'indiquen a continuació:

 • Un import màxim de 150.000 €, amb càrrec a la partida pressupostària 18201 413B01 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

 • Un import màxim de 22.455,25 €, amb càrrec a la partida pressupostària 18201 413E01 48000 00 FF 22038 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

 • Un import màxim de 30.544,75 €, amb càrrec a la partida pressupostària 18201 413E01 48000 00 FF 22037 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

3. Designar la directora general de Salut Pública i Participació òrgan instructor del procediment de concessió de subvencions en matèria de salut pública derivat d'aquesta convocatòria.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Salut i Consum en el termini d'un mes, o un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució. No obstant això, no es pot interposar el recurs contenciós administratiu fins que no s'hagi resolt expressament o s'hagi desestimat el recurs de reposició interposat.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (7 de març de 2022)

La consellera de Salut i Consum Patricia Gómez Picard

 

ANNEX 1

Bases de la convocatòria

Primera ​​​​​​​Objecte i àmbit temporal

L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a finançar les despeses generades pel desenvolupament dels programes, projectes i activitats que es duguin a terme entre l'1 de gener de 2022 i el 30 de setembre de 2022 classificats en les línies següents:

(1) Línia 1: ajudes per dur a terme programes i projectes de promoció de la salut en l'àmbit comunitari i col·lectius en risc d'exclusió social.

Objectius i efectes: millorar la capacitat de la població d'intervenir positivament sobre la seva salut contribuint a transformar les persones en subjectes actius del canvi social i a reduir les desigualtats socials.

(2) Línia 2: ajudes per dur a terme programes i projectes de promoció i educació per a la salut en els centres educatius que participen en el Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut (CEPS) de les Illes Balears.

Objectius i efectes: impulsar la promoció i l'educació en la salut de la infància i de la joventut a partir de programes i projectes de salut en els centres educatius promotors de salut de les Illes Balears (CEPS) amb la participació de tota la comunitat educativa i millorar la capacitat d'aquesta d'intervenir positivament sobre la salut contribuint a la transformació de les persones en subjectes actius del canvi social.

(3) Línia 3: ajudes per a la promoció de la donació de sang i la captació de donants mitjançant cita prèvia en tots els municipis de les Illes Balears. Aquesta ajuda ha d'estar destinada a associacions municipals o autonòmiques de qualsevol tipus que vulguin involucrar-se en la promoció de la donació de sang planificada.

Atesa la necessitat constant de 200 donacions de sang diàries a les Illes Balears, s'entén que el programa d'ajudes ha de continuar i s'ha de fer extensiu al màxim d'associacions i voluntaris.

Objectius i efectes: augmentar el nombre de donants de sang per poder arribar a l'autosuficiència en matèria d'hemodonació, amb garanties transfusionals i amb la màxima eficiència dels recursos, tant materials com de personal.

(4) Línia 4: prevenció de la infecció del VIH i altres infeccions de transmissió sexual en la població general i en col·lectius específics d'afectats.

Objectius i efectes: fomentar projectes dirigits a prevenir el VIH i altres infeccions de transmissió sexual, amb atenció especial a col·lectius LGBTI; a disminuir el nombre de noves infeccions pel VIH i altres infeccions de transmissió sexual, així com a millorar la qualitat de vida de les persones afectades i les seves famílies, i a disminuir-ne l'estigma i la discriminació.

(5) Línia 5: ajudes per a associacions de pacients.

Objectius i efectes: desenvolupament d'activitats destinades a millorar la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut.

(7) Línia 7: ajuts per a projectes d'intervenció en l'àmbit penitenciari destinats a persones penades amb perfil d'addiccions i les seves famílies.

Objectius i efectes: fomentar actuacions que repercuteixin en les persones penades i els seus familiars, que afavoreixin la seva integració en la societat i, en especial, en l'àmbit laboral i familiar. Aquestes actuacions han de ser compatibles amb el règim penitenciari de les Illes Balears.

(8) Línia 8: ajuts per a projectes de prevenció i reducció de danys de consum de drogues associades a relacions sexuals.

Objectius i efectes: fomentar projectes dirigits a identificar i intervenir en persones que realitzen un consum de substàncies associades a relacions sexuals de risc.

(9) Línia 9: ajudes per a la realització de programes i projectes que promoguin la seguretat dels aliments en els entorns familiar, comunitari o d'associacions d'empreses alimentàries.

Objectius i efectes: millorar el coneixement en matèria de seguretat alimentària, ja siguin dirigits a petites empreses alimentàries amb situació de vulnerabilitat socioeconòmica, o dirigits a famílies també en risc d'exclusió social, de manera que es disminueixi l'exposició a agents patògens de transmissió alimentària a la seva comunitat.

​​​​​​​Segona Pressupost i imputació temporal

1. L'import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de 203.000 €, d'acord amb la imputació temporal i el desglossament següent:

 •  150.000 €, amb càrrec a la partida pressupostària 18201 413B01 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

 •  22.455,25 €, amb càrrec a la partida pressupostària 18201 413E01 48000 00 FF 22038 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

 •  30.544,75 €, amb càrrec a la partida pressupostària 18201 413E01 48000 00 FF 22037 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

2. Aquestes quantitats es distribueixen per línies d'acord amb la imputació temporal i el desglossament següent:

LÍNIA

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

QUANTITAT TOTAL ASSIGNADA PER LÍNIA

QUANTITAT IMPUTABLE AL PRESSUPOST DE L'ANY 2022

1

Promoció de la salut en l'àmbit comunitari i col·lectius en risc d'exclusió social

18201 413B01 48000 00

29.000,00 €

29.000,00 €

2

Promoció de la salut en els centres educatius

18201 413B01 48000 00

25.000,00 €

25.000,00 €

3

Promoció de la donació de sang i la captació de donants en tots els municipis de les Balears

18201 413B01 48000 00

15.000,00 €

15.000,00 €

4

Prevenció i control de la infecció pel VIH i altres infeccions de transmissió sexual

18201 413B01 48000 00

45.500,00 €

45.500,00 €

5

Ajuts per a associacions de pacients

18201 413B01 48000 00

29.500,00 €

29.500,00 €

7

Ajuts per a projectes d'intervenció en l'àmbit penitenciari destinats a persones penades amb perfil d'addiccions i les seves famílies

18201 413E01 48000 00 FF 22037

30.544,75 €

30.544,75 €

18201 413E01 48000 00 FF 22038

7.455,25 €

7.455,25 €

8

Ajuts per a projectes de prevenció i reducció de danys de consum de drogues associades a relacions sexuals

18201 413E01 48000 00 FF 22038

15.000,00 €

15.000,00 €

9

Ajuts per a la realització de programes i projectes per promoure la seguretat dels aliments en els entorns familiar, comunitari o d'associacions d'empreses alimentàries

18201 413B01 48000

6.000,00 €

6.000,00 €

Total

203.000,00 €

203.000,00 €

Tercera Persones beneficiàries

1. Poden ser beneficiàries de les subvencions en matèria de salut pública les persones següents:

a) Per als projectes de les línies 1, 3, 4, 7 i 8 qualsevol persona jurídica, de caràcter privat, sense ànim de lucre, amb domicili social a les Illes Balears, que, a més de dur a terme al territori de les Illes Balears els programes i les activitats prevists en les línies esmentades, compleixi els requisits que es preveuen en l'Ordre de bases i els específics d'aquesta convocatòria.

b) Per als projectes de promoció de la salut i educació per a la salut en l'àmbit educatiu inclosos en la línia 2, només poden ser beneficiaris els centres educatius de les Illes Balears, de titularitat pública o privada, que participen en el Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut de les Illes Balears (CEPS).

c) Per als projectes de la línia 5, les associacions de pacients, és a dir, les persones jurídiques, de caràcter privat, sense ànim de lucre, amb domicili social a les Illes Balears, la finalitat de les quals és l'atenció i el suport a persones amb problemes de salut i a les seves famílies, per millorar així la qualitat de vida d'aquestes persones.

d) Per als projectes de la línia 9, les associacions de grups poblacionals, empresarials o veïnals, entenent-se per tals les persones jurídiques, de caràcter privat, sense ànim de lucre, amb domicili social a les Illes Balears, que a més de realitzar en el territori de les Illes Balears els programes i projectes prevists en aquesta línia, compleixin amb els requisits que preveu l'Ordre de bases i els específics de la present convocatòria.

2. Quan la persona beneficiària sigui una persona jurídica, els seus membres responen solidàriament de l'obligació de reintegrament corresponent a la persona beneficiària en relació amb les activitats subvencionades que s'hagi compromès a fer.

3. Les persones beneficiàries de les subvencions que s'atorguin a l'empara d'aquesta convocatòria han de complir els requisits addicionals següents:

a) Si es tracta de persones jurídiques, haver estat legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent, i en el cas dels centres docents, estar inscrits en el Registre de Centres Docents no Universitaris, creat pel Decret 59/2003, de 13 de juny.

b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. No obstant això, els centres docents públics de titularitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears queden exempts d'acreditar que estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

c) Acreditar davant de l'autoritat administrativa que no incorren en cap de les prohibicions per ser beneficiàries que preveu l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i que no hi concorre cap de les circumstàncies descrites en l'article 27 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona, o bé efectuar una declaració amb aquesta finalitat.

d) Quan els beneficiaris siguin els centres educatius, han de justificar, a més dels requisits que estableixen les lletres del punt anterior, que participen en el Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut de les Illes Balears (CEPS).

Quarta Despeses subvencionables

1. Tenen la condició de despeses subvencionables les que racionalment són necessàries per dur a terme les accions en què pot consistir l'activitat subvencionada, d'acord amb el que preveu l'article 40 del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears, que hagin estat incloses en el pressupost del projecte i la Comissió Avaluadora hagi aprovat.

2. Són despeses subvencionables:

 • Les despeses corrents corresponents a activitats que responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada i es duguin a terme en el període subvencionable que fixen les convocatòries.
 • En el cas que s'incloguin despeses d'infraestructures i manteniment (lloguer de local i de vehicles, llum, telèfon, gas, aigua, neteja, etcètera), no poden superar el 30 % del pressupost total del projecte.
 • No es financen les despeses de capital, com ara el mobiliari, ordinadors, televisors, vídeos, càmeres fotogràfiques, màquines de calcular, etcètera.
 • La despesa de personal subvencionable és exclusivament la del personal involucrat en l'execució directa de l'activitat.
 • Només són subvencionades les despeses de desplaçament imprescindibles per al desenvolupament de les activitats del projecte. Les despeses de quilometratge són subvencionables com a màxim al preu de 0,19 euros per quilòmetre recorregut (corresponent a l'apartat 9.A.2 del Reial decret 439/2007, de 30 de març de 2007) mitjançant les liquidacions abonades en les quals s'acrediti com a mínim el nom de la persona que l'ha cobrada, el motiu del desplaçament, la data, el recorregut, els quilòmetres del o al centre treball i l'import.

3. No són subvencionables les despeses que preveu l'apartat 7 de l'article 40 del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears ni les despeses de formació del personal, tret del cas dels CEPS, en què sí que són subvencionables les despeses de formació que rebi el personal docent i que estigui directament relacionada amb les activitats objecte de la subvenció.

Tampoc no són subvencionables les despeses d'amortització.

4. En cap cas no es consideren subvencionables els imposts indirectes (per exemple, l'IVA) quan siguin susceptibles de recuperació i compensació, ni els imposts personals sobre la renda (annex 10).

5. Es considera despesa efectuada la pagada efectivament abans d'acabar el termini de justificació de la subvenció.

Cinquena Criteris de valoració

1. Les activitats i els programes en matèria de salut pública que contenguin les sol·licituds s'avaluen tenint en compte els criteris generals següents:

a) La contribució als objectius marcats per la Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut i Consum i als objectius de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, així com la concordança amb els plans, els processos i els programes de salut que duen a terme a la nostra comunitat autònoma la Direcció General de Salut Pública i Participació i la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, els quals es relacionen en l'annex 2 d'aquesta convocatòria, un màxim de 6 punts, distribuïts de la manera següent:

 •  

  ​​​​​​​Coherència amb els objectius i prioritats de la Direcció General de Salut Pública i Participació o de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears: un màxim de 2 punts.

 • Projecte innovador (grau d'innovació): un màxim de 2 punts.

 • Complementarietat amb altres programes o projectes de la Direcció General de Salut Pública i Participació o de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears: un màxim de 2 punts.

b) Els efectes i la influència de les accions projectades al territori de les Illes Balears tenint en compte, així mateix, el nombre de persones beneficiàries i de la distribució geogràfica de les activitats que s'han de dur a terme, un màxim de 5 punts, desglossats de la manera següent:

b.1) Per als projectes que preveuen les línies 1, 3, 4, 5, 7, 8 i 9 de la base primera d'aquesta convocatòria:

 • Nombre de persones beneficiàries, un màxim de 2 punts (línies 3, 4, 5, 7, 8 i 9), distribuïts de la manera següent:

o Menys o igual a 100 persones: 1 punt.

o Més de 100 persones beneficiàries: 2 punts.

En el cas dels projectes prevists a la línia 1:

o Menys o igual a 20 persones: 1 punt.

o Més de 20 persones beneficiàries: 2 punts.

 • Distribució geogràfica: un màxim de 3 punts (línies 3, 4, 5, 7, 8 i 9), segons el nombre de municipis i illes on es desenvolupen les activitats:

o En un municipi: 1 punt.

o Dos o més municipis: 2 punts.

o En més d'una illa: 3 punts.

En el cas dels projectes prevists a la línia 1, un màxim d'1 punt:

o En un municipi: 1 punt.

o Més de un municipi: 0,5 punts.

b.2) Per als projectes o programes dels centres educatius promotors de la salut (línia 2), el criteri de valoració de l'apartat b es puntua tenint en compte l'abast de l'alumnat al qual s'adreça el projecte:

 • Menys del 24 %: 1 punt.

 • Del 25 % al 49 %: 2 punts.

 • Del 50 % al 64 %: 3 punts.

 • Del 65 % al 89 %: 4 punts.

 • Major o igual al 90 %: 5 punts.

Els percentatges a partir de + 0,5 s'arrodoneixen al nombre enter següent.

b.3) Per als projectes o programes de promoció de la salut en l'àmbit comunitari i en col·lectius en risc d'exclusió social (línia 1), el criteri de valoració de l'apartat b) s'ha de puntuar tenint en compte, a més, el foment de la participació comunitària en el disseny, la implementació i l'avaluació del projecte i la complementarietat i integració d'entitats, serveis o recursos que hi participen, fins a un màxim de 2 punts, distribuïts de la manera següent:

 • Participació de la comunitat a la qual va dirigit el projecte i d'almenys 2 entitats, serveis o recursos en el disseny, la implementació i l'avaluació del projecte: 0,5 punts.

 • Participació de la comunitat a la qual va dirigit el projecte i d'almenys 3 entitats, serveis o recursos en el disseny, la implementació i l'avaluació del projecte: 1 punt.

 • Participació de la comunitat a la qual va dirigit el projecte i de més de 3 entitats, serveis o recursos en el disseny, implementació i avaluació del projecte: 2 punts.

c) La qualitat tècnica del projecte: la puntuació màxima que es pot obtenir en aquest apartat és de 32 punts, i es valora tenint en compte els aspectes següents:

 • La justificació del projecte, coherent amb els objectius, amb un màxim de 4 punts.

 • La definició i la caracterització adequades de la població diana, amb un màxim de 4 punts.

 • Els objectius correctament definits i mesurables, amb un màxim de 5 punts.

 • La definició i l'adequació de les activitats, el cronograma i la metodologia que preveu el projecte a la consecució dels objectius establerts, així com a la població diana, amb un màxim de 10 punts.

 • La idoneïtat dels recursos humans i materials amb les actuacions que s'han de dur a terme, amb un màxim de 4 punts.

 • El disseny de l'avaluació del procés i dels resultats, així com els indicadors seleccionats, amb un màxim de 5 punts.

d) La contribució a la reducció de les desigualtats en salut en els col·lectius més vulnerables o exclosos socialment: 6 punts. Aquest criteri no és aplicable a les activitats de promoció de donació de sang.

e) La contribució a la consecució efectiva de la igualtat de gènere per part de les entitats sol·licitants: 1 punt.

2. Quan les activitats objecte de la convocatòria siguin els projectes o programes de promoció i d'educació per a la salut en centres educatius que participen en el Programa de Centres Educatius Promotors de Salut (CEPS), s'han de tenir en compte, a més dels criteris anteriors, els següents:

a) Segons si han obtingut l'acreditació com a centre educatiu promotor de la salut de les Illes Balears que atorguen la Conselleria de Salut i Consum i la Conselleria d'Educació i Formació Professional, o si fa més d'un any que hi participen sense estar acreditats, s'ha de puntuar de la manera següent, amb un màxim de 2 punts:

 • Els que estiguin acreditats com a centre educatiu promotor de la salut de les Illes Balears: 2 punts.

 • Els que participen en el Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut de les Illes Balears durant més d'un any sense estar acreditats: 1 punt.

b) Implicació del professorat del centre educatiu en el projecte de promoció o educació per a la salut, un màxim de 3 punts:

 • Entre el 25 % - 49 %: 1 punt.

 • Entre el 50 % - 74 %: 2 punts.

 • Entre el 75 % - 100 %: 3 punts.

c) Participació de l'alumnat en el disseny o la realització de les activitats del projecte, un màxim de 3 punts, que es distribueixen de la manera següent:

 • Representació en la Comissió de Salut: 1 punt.

 • Participació en el disseny i realització de les activitats: 2 punts.

d) Participació de les famílies de l'alumnat en el disseny o la realització de les activitats del projecte, un màxim de 3 punts, que es distribueixen de la manera següent:

 • Representació en la Comissió de Salut: 1 punt.

 • Participació en el disseny i realització de les activitats: 2 punts.

e) Realització del projecte de promoció o educació per a la salut amb recursos sociosanitaris o altres tipus de recursos aliens a la comunitat educativa, un màxim de 3 punts, distribuïts de la manera següent:

 • Col·laboració amb centres sanitaris: 1 punt.

 • Col·laboració amb altres recursos municipals: 1 punt.

 • Col·laboració amb altres recursos no municipals: 1 punt.

3. Tots els criteris de valoració i la puntuació s'han de plasmar en un informe tècnic emès pel personal tècnic competent de la Direcció General de Salut Pública i Participació.

Sisena Determinació de l'import de la subvenció

1. Els projectes es puntuen de 0 a 50 punts d'acord amb els criteris que s'estableixen en la base cinquena, tret dels projectes relatius a:

 • La promoció de la donació de sang i captació directa de donants, que es puntuen de 0 a 44 punts.
 • La promoció de la salut i l'educació per a la salut en els CEPS, la puntuació dels quals és de 0 a 64 punts.

2. La puntuació mínima que ha d'obtenir un projecte per poder accedir a la subvenció és del 40 % de la puntuació màxima prevista per a cada línia en l'apartat anterior.

3. Si la suma dels imports sol·licitats per totes les entitats beneficiàries en cada línia, els projectes de les quals hagin obtingut la puntuació mínima que preveu l'apartat anterior, no supera l'import màxim que preveu l'apartat 2 de la base segona d'aquesta convocatòria per a cada una de les línies, s'ha d'atorgar a aquestes entitats el 100 % de l'import sol·licitat.

4. En cas que la suma dels imports sol·licitats per totes les entitats beneficiàries, els projectes de les quals hagin obtingut la puntuació mínima que preveu l'apartat 2 anterior, superi l'import màxim previst per a cada una de les línies que estableix l'apartat 2 de la base segona d'aquesta convocatòria, la quantia s'ha de distribuir entre els projectes segons la quantia sol·licitada i de manera proporcional a la puntuació obtinguda fins que s'exhaureixi el crèdit, d'acord amb la fórmula següent:

                                                        Import subvenció sol·licitada x Puntuació obtinguda

Import subvenció concedida  =  ----------------------------------------------------------------------

                                                        Puntuació màxima (segons la línia: 50, 44 o 64 punts)

A més, per als projectes o programes dels CEPS (línia 2) l'import dels ajuts concedits, distribuït d'acord amb el que disposa el paràgraf anterior, no pot superar l'import de 3.000 euros per als programes de la línia 2.

5. Si una vegada atorgats els ajuts a les entitats beneficiàries queda romanent en una línia, aquesta quantitat es pot passar a una altra línia, a proposta de l'òrgan instructor i amb la resolució prèvia de la consellera de Salut i Consum.

6. Si hi ha un empat en la valoració dels sol·licitants i el crèdit romanent és insuficient per cobrir la subvenció que els correspondria a tots, la distribució d'aquest romanent s'ha de fer a prorrata de l'import sol·licitat en concepte de subvenció.

7. L'import de cada subvenció concedida pot finançar totalment o parcialment l'activitat a què es destina, sense que en cap cas l'import superi, de manera aïllada o en concurrència amb altres subvencions o ajuts, el cost de l'activitat objecte de la subvenció.

8. El pressupost total del projecte ha d'estar integrat pel conjunt de partides subvencionables i pels recursos propis de l'entitat o per altres recursos. L'òrgan instructor pot aplicar d'ofici factors de correcció consistents a reduir o excloure determinades despeses directes o indirectes relatives al cost total del projecte, amb una motivació prèvia que ha de constar en l'acta de la Comissió Avaluadora, en la proposta de resolució i en la resolució.

9. Per assegurar l'eficàcia dels fons atorgats, la Comissió Avaluadora pot proposar que la subvenció es limiti a alguna part separable del projecte, de manera que aquesta part sigui la que es valori i la que s'hagi de justificar després, sempre que això no desvirtuï la finalitat de la subvenció.

10. En cas que no es produeixi cap modificació, el projecte aprovat és el que es presenta com a pressupost total del projecte. En cas que es produeixin els fets esmentats en els apartats 8 i 9, el projecte aprovat és el que determina la resolució de concessió.

Setena Termini i presentació de les sol·licituds

1. El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sempre que aquesta publicació sigui posterior a la de la convocatòria.

2. Les persones interessades poden presentar un màxim de dues sol·licituds de subvenció, en línies diferents, per finançar les despeses generades per la realització dels programes i activitats prevists per a les línies 1, 3, 4, 5, 7, 8 i 9 d'aquesta convocatòria.

Els centres educatius promotors de salut de les Illes Balears només poden presentar una sol·licitud de subvenció per a les activitats previstes en la línia 2, i no poden sol·licitar una subvenció per a la resta de línies objecte d'aquesta convocatòria.

3. Les persones interessades que compleixin els requisits que preveuen aquesta convocatòria, l'Ordre de bases i els que estableixi la normativa que hi sigui aplicable han de presentar les sol·licituds de subvenció i la documentació adjunta, segons el model de sol·licitud (annex 3) que hi ha a disposició de les persones interessades en la seu electrònica i en el Portal Salut de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

Seu electrònica CAIB: www.caib.es/seucaib

Portal Salut: www.portalsalut.caib.es

4. Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament, de conformitat amb el que es disposa en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5. Respecte dels centres docents públics, la sol·licitud l'ha de presentar la persona que exerceix la direcció del centre, amb l'acord previ, si escau, del consell escolar i amb la presentació del document acreditatiu de la condició de director o directora.

6. La documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud, sens perjudici que durant la tramitació del procediment de concessió l'òrgan instructor en pugui requerir qualsevol altra quan ho consideri oportú, és la següent:

a) Documentació que ha de presentar la persona jurídica:

 • Fotocòpia del document d'identitat de la persona que sol·licita la subvenció en nom de la persona jurídica o en nom del centre educatiu, o autorització perquè la Conselleria de Salut i Consum pugui comprovar-ne d'ofici la identitat. En cas que sigui una persona estrangera ha de presentar la fotocòpia de la targeta d'identitat o els documents que acreditin la permanència regular al territori espanyol.

 • Fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal.

 • Fotocòpia del document constitutiu de l'entitat i dels estatuts socials inscrits degudament en el registre corresponent.

 • Fotocòpia del document acreditatiu de la representació amb què actua la persona que firma la sol·licitud, que ha de ser vigent en el moment de presentar la sol·licitud.

b) Declaració responsable (annex 4) de la persona que sol·licita la subvenció sobre els punts següents:

 • Complir les obligacions que estableixen l'article 7 de l'Ordre de bases i la base dotzena d'aquesta convocatòria.

 • Els ajuts i les subvencions que els hagin concedit o que hagin sol·licitat a qualsevol institució, pública o privada, relacionada amb la sol·licitud presentada.

 • La veracitat de les dades respecte de la titularitat del compte bancari que hagi facilitat.

 • No incórrer en cap causa d'incompatibilitat per percebre la subvenció, de conformitat amb la legislació vigent en aquesta matèria.

 • No incórrer en cap de les prohibicions que estableixen l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears, ni en cap de les circumstàncies que preveu l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

c) Memòria explicativa de l'activitat o projecte per dur a terme (annex 5), amb indicació del pressupost, el detall d'ingressos i les despeses previstes, els antecedents i els recursos humans i materials necessaris per executar-lo. Aquesta memòria no s'ha de presentar en cas dels centres docents, que l'han de substituir pel document que preveu la lletra e).

d) Resum del pressupost total de l'entitat de l'exercici actual i de l'anterior a l'any en què es cursa la petició (annex 7). Els centres docents queden exempts de presentar aquest resum.

e) En cas dels centres docents, una memòria sobre el projecte com a centre educatiu promotor de la salut de les Illes Balears que indiqui expressament les activitats per a les quals se sol·licita la subvenció (annex 6).

7. Els models dels documents que preveuen les lletres b), c), d) i e) de l'apartat anterior estan a disposició de les persones interessades en la seu electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

Seu electrònica CAIB: www.caib.es/seucaib

Portal Salut: www.portalsalut.caib.es

8. L'òrgan instructor, directament o a través de la Unitat de Gestió Econòmica de la Conselleria de Salut i Consum, ha de comprovar d'ofici que la persona o l'entitat està al corrent del compliment de les obligacions amb la hisenda de la Comunitat Autònoma, en els termes de l'article 38 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquesta circumstància ha de quedar acreditada en l'expedient.

9. La presentació de la sol·licitud d'atorgament de subvenció implica que s'autoritza l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a obtenir de manera directa l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que la persona interessada manifesti expressament la negativa. En aquest cas, ha d'aportar la documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l'Administració estatal, abans que es dicti la proposta de resolució de concessió.

Vuitena Instrucció del procediment

1. La directora general de Salut Pública i Participació és l'òrgan competent per instruir i tramitar el procediment de concessió de subvencions en matèria de salut pública i pot dur a terme totes les actuacions que consideri necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de dictar la resolució i, concretament, les que determina l'article 16 del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears.

2. Si la sol·licitud no compleix els requisits establerts en la convocatòria o hi manca la documentació exigida, s'ha de requerir la persona interessada, de conformitat amb l'article 14.2 de l'Ordre de bases, perquè en un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o aporti la documentació preceptiva, amb l'advertiment que, si no ho fa, se la tindrà per desistida de la sol·licitud, amb la resolució prèvia corresponent.

3. En tot cas, l'òrgan instructor pot proposar la millora de la sol·licitud i, en particular, la modificació del pressupost presentat per la persona o entitat sol·licitant o les condicions i la forma de realització de l'activitat que hagi proposat, sempre que això no perjudiqui terceres persones.

En aquests casos, s'ha de demanar la conformitat de la persona o entitat sol·licitant, conformitat que s'entén atorgada si la proposta formulada per l'òrgan instructor explicita clarament les modificacions corresponents i la persona o l'entitat sol·licitant no hi manifesta oposició, per escrit, en un termini de quinze dies. En qualsevol altre cas, la sol·licitud s'ha de mantenir en els termes expressats per la persona o l'entitat sol·licitant en l'escrit inicial, sense perjudici de les correccions que, si escau, es desprenguin de l'escrit d'oposició que presenti.

4. En el cas que l'import de la subvenció que resulti de l'informe previ que ha de servir de base a la proposta de resolució sigui inferior a l'import sol·licitat, l'òrgan instructor pot donar audiència prèvia a la persona o entitat sol·licitant a fi d'informar-la'n mitjançant una proposta de resolució provisional. El termini d'audiència és de deu dies hàbils.

5. En aquesta fase d'audiència prèvia, la persona o entitat responsable del projecte ha de comunicar a l'òrgan instructor si manté el pressupost inicial amb altres finançaments, que s'han d'especificar, o bé si modifica la sol·licitud i presenta una proposta de reformulació pressupostària i tècnica del projecte inicial que s'ajusti a la quantitat proposada. En aquest cas és aplicable el que disposa l'article 16.3 del Decret legislatiu 2/2005 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

6. La modificació ha de respectar l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració que s'estableixin respecte de les sol·licituds.

7. Totes les sol·licituds, incloses les de reformulació, s'han de sotmetre a la Comissió Avaluadora, la qual ha d'emetre l'informe corresponent que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució per part de l'òrgan instructor.

Novena Comissió Avaluadora

1. La Comissió Avaluadora de les sol·licituds de subvencions en matèria de salut pública està integrada per una presidenta, un secretari o secretària i cinc vocals:

a) La directora general de Salut Pública i Participació o la persona en qui delegui, que hi actua com a presidenta.

b) Un tècnic o una tècnica de la Direcció General de Salut Pública i Participació, a proposta de la titular, que hi actua com a secretari o secretària.

c) Hi actuen com a vocals:

La cap del Departament de la Unitat de Gestió Econòmica de la Conselleria de Salut i Consum, o la persona en qui delegui.

El cap del Departament Jurídic de la Conselleria de Salut i Consum, o la persona en qui delegui.

Un tècnic o una tècnica de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, a proposta de la directora general de Salut Pública i Participació.

Un mínim de tres tècnics de la Direcció General de Salut Pública i Participació a proposta de la titular.

2. La Comissió Avaluadora ha d'examinar totes les sol·licituds i la documentació adjunta, així com les reformulades, i ha d'elaborar un informe que ha d'elevar a l'òrgan instructor, tenint en compte els informes elaborats pel personal tècnic de l'òrgan instructor sobre els criteris de valoració dels projectes presentats.

Desena Proposta de resolució

1. En la proposta de resolució, que ha de formular l'òrgan instructor amb l'informe previ de la Comissió Avaluadora, s'ha d'expressar la persona beneficiària a qui es proposa d'atorgar la subvenció i la quantitat. La proposta de resolució no crea cap dret a favor de la persona beneficiària proposada davant l'Administració, mentre no es dicti la resolució de concessió i es notifiqui.

2. La proposta de resolució s'ha de notificar a la persona beneficiària i se li ha de concedir un termini de dotze dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la notificació, perquè comuniqui a l'òrgan instructor si accepta la proposta o hi renuncia. En tot cas, es considera que la persona beneficiària accepta la proposta de resolució si no manifesta el contrari dins el termini atorgat.

Onzena Resolució

1. La consellera de Salut i Consum és l'òrgan competent per dictar la resolució de concessió o denegació de la subvenció, d'inadmissió de la sol·licitud, de desistiment de la sol·licitud i de les resolucions de modificació de la concessió i de revocació i de reintegrament, si escau.

2. La resolució ha de ser motivada i ha de contenir les dades següents:

a) La identificació de la persona o l'entitat beneficiària.

b) La descripció de l'activitat que s'ha de subvencionar.

c) El pressupost total de l'activitat subvencionada.

d) L'import de la subvenció concedida.

e) La inclusió o l'exclusió, si correspon, de l'IVA suportat.

f) Les obligacions de la persona o de l'entitat beneficiària.

g) La forma de pagament.

h) La forma de justificació de l'aplicació dels fons percebuts.

i) El nombre d'exercicis a què s'aplica la subvenció i, si escau, la quantitat màxima que s'ha d'aplicar en cada exercici amb els límits que preveuen la Llei de finances i les lleis generals de pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears respecte de les despeses plurianuals. En tot cas, i pel que fa a les anualitats posteriors a l'exercici corrent, s'entén que l'eficàcia de la resolució de concessió queda sotmesa a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressuposts generals de cada exercici.

3. El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de sis mesos, comptadors des de l'endemà de l'acabament del termini de presentació de les sol·licituds. El venciment del termini màxim sense que es dicti i notifiqui la resolució expressa faculta la persona interessada per entendre desestimada la sol·licitud.

4. Aquest termini pot ser objecte d'ampliació, d'acord amb el que estableix l'article 23 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5. La resolució s'ha de notificar individualment a les persones beneficiàries.

Dotzena Obligacions de les persones beneficiàries

Són obligacions de les persones beneficiàries d'una subvenció les següents:

a) Comunicar a l'òrgan instructor que s'accepta la proposta de resolució en el termini màxim de dotze dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la notificació. Si en aquest termini no es produeix la comunicació, s'entén que la persona sol·licitant accepta la proposta en els termes en què s'ha redactat.

b) Dur a terme l'activitat, el projecte o la inversió o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

c) Destinar l'import de la subvenció a finançar l'actuació per a la qual s'ha sol·licitat. Les activitats s'han de dur a terme en el període per al qual han estat subvencionades.

d) Justificar la realització de tota l'activitat, així com el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció.

e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que duguin a terme els òrgans competents, a més de facilitar-los tota la informació que li requereixin.

f) Comunicar a la consellera de Salut i Consum la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions i ajuts per a la mateixa finalitat. Aquesta comunicació s'ha de dur a terme en el termini de tres dies hàbils des de la sol·licitud o l'obtenció de la subvenció concurrent i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació que s'hagi donat als fons percebuts.

g) Acreditar, abans que es dicti la proposta de resolució de concessió, que s'està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en els termes que estableix aquesta convocatòria. Aquesta obligació no és aplicable als centres docents de titularitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

h) Deixar constància de la percepció i aplicació de la subvenció en els llibres de comptabilitat o llibres de registre que, si escau, ha de dur la persona beneficiària d'acord amb la legislació mercantil o fiscal aplicable.

i) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, incloent-hi els documents electrònics, mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i control.

j) Reflectir la col·laboració de la Conselleria de Salut i Consum, en un lloc destacat, en tots els elements de comunicació de l'activitat subvencionada.

k) Reintegrar els fons percebuts en els casos que preveu l'article 44 del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

l) Notificar a l'òrgan instructor qualsevol modificació de la documentació presentada juntament amb la sol·licitud que es produeixi durant el període subvencionat fins que no es presenti la justificació final del projecte.

Tretzena Pagament de la subvenció

1. El primer pagament de la subvenció és del 80 % de l'import concedit i s'ha d'efectuar de manera anticipada, en concepte de bestreta, una vegada dictada la resolució de concessió, i s'eximeix l'entitat beneficiària de presentar cap tipus de garantia de la quantitat que se li anticipa, de conformitat amb la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'acord amb l'autorització prèvia del Consell de Govern de 21 de febrer de 2022.

2. El segon pagament de la subvenció és del 20 % restant de l'import concedit en l'exercici 2022, una vegada que s'hagi justificat tot el projecte amb la documentació exigida en aquesta convocatòria.

3. El règim de pagament de les aportacions als centres docents públics titularitat de la Conselleria d'Educació i Formació professional s'ha de fer amb la tramitació prèvia de la modificació de crèdit corresponent a favor de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

Catorzena Justificació de la subvenció

1. Les persones beneficiàries han de justificar a la consellera de Salut i Consum l'aplicació de la quantitat percebuda i el compliment de la resta de condicions imposades a la finalitat que hagi servit de fonament a la concessió de la subvenció.

2. No s'entén del tot justificada l'aplicació dels fons percebuts fins que no s'hagi acreditat, com a mínim, l'import del projecte d'actuació que va servir de base a la concessió de la subvenció. D'acord amb això, quan les activitats hagin estat finançades, a més de per la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s'ha d'acreditar en la justificació l'import, la procedència i l'aplicació d'aquests fons.

3. Els compromisos que s'hagin plasmat en el projecte presentat amb la sol·licitud es poden flexibilitzar en el sentit que es permetin compensacions entre els conceptes pressupostats, sempre que això no suposi la inclusió d'una partida nova no prevista inicialment en el pressupost, ni s'alteri l'objecte o la finalitat de la subvenció.

4. El termini per a la justificació és d'un mes comptador des de l'acabament del projecte i, en tot cas, abans del 30 d'octubre de 2022.

5. Transcorregut el termini establert de justificació sense que s'hagi presentat, la consellera de Salut i Consum requerirà la persona beneficiària perquè en el termini improrrogable de quinze dies la presenti a l'efecte de justificar la subvenció. La manca de presentació de la justificació en el termini establert en la convocatòria implica l'exigència del reintegrament i altres responsabilitats que estableix el Text refós de la Llei de subvencions.

6. La presentació de la justificació en el termini addicional establert en aquest apartat no eximeix la persona beneficiària de les sancions que corresponguin, d'acord amb el Text refós de la Llei de subvencions.

7. La realització de l'activitat objecte de subvenció s'ha de documentar mitjançant un compte justificatiu (també s'ha d'enviar en format digital), firmat per la persona beneficiària o la persona que la representa, segons el model que consta en l'annex 8 que hi ha a disposició de les persones beneficiàries a la seu electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Seu electrònica CAIB: www.caib.es/seucaib

Portal Salut: www.portalsalut.caib.es

Aquest compte justificatiu ha de tenir el contingut següent:

a) Un informe econòmic justificatiu del cost de les activitats duites a terme, que contengui:

i. Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament.

ii. La indicació, si correspon, dels criteris de repartiment dels costs generals i indirectes incorporats en la relació classificada de les despeses esmentades abans.

iii. Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i de la procedència.

b) Una carpeta ordenada i amb un índex que contengui els originals i les fotocòpies de totes les factures, de les nòmines i d'altres documents de valor probatori equivalent que acreditin la realització de les activitats subvencionades durant el període comprès entre l'1 de gener de 2022 i el 30 de setembre de 2022, així com de tots els certificats bancaris i altres justificants de pagament que acreditin la data i l'import del pagament de les despeses derivades de l'execució de l'activitat o el projecte subvencionat. Les factures han d'indicar les dades següents:

 • Raó social i NIF del proveïdor.

 • Raó social i NIF de l'entitat.

 • Expressió detallada del servei prestat o del material subministrat.

 • Data d'emissió.

 • Data efectiva del pagament.

L'acreditació de les despeses també es pot efectuar mitjançant factures electròniques, sempre que compleixin els requisits exigits per acceptar-les en l'àmbit tributari.

c) Una memòria tècnica en la qual es declarin les activitats realitzades i els resultats obtinguts.

8. En el supòsit que la persona beneficiària justifiqui parcialment la subvenció mitjançant aquests documents, el termini de presentació dels justificants es pot ampliar amb la sol·licitud prèvia per part de la persona beneficiària i per un termini convenientment justificat, a fi de donar temps perquè aquests justificants puguin ser revisats per l'administració que emet el certificat.

9. En el supòsit en què no es justifiqui totalment la realització de l'activitat subvencionada, però s'hagi complert parcialment la finalitat per a la qual es va concedir, es revisarà la quantia i es minorarà proporcionalment en la part no justificada.

10. Per als centres docents de titularitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, se substitueix el compte justificatiu per un certificat del director del centre que detalli les despeses i els ingressos imputables a l'aportació econòmica. A aquest efecte, el certificat ha de contenir, com a mínim, una descripció completa de l'activitat realitzada, la relació detallada identificativa dels documents justificatius i la data de pagament (annex 9).

Quinzena Modificació de la resolució de concessió

1. La persona o entitat beneficiària pot sol·licitar, posteriorment a la resolució de concessió i abans d'acabar el termini màxim d'execució, la modificació del contingut de la resolució per la concurrència de circumstàncies noves i imprevisibles que justifiquin l'alteració de les condicions d'execució de l'activitat subvencionada.

2. En aquests casos, la consellera de Salut i Consum pot autoritzar-ne l'alteració, sempre que no impliqui un increment de la quantia de la subvenció concedida inicialment ni cap perjudici a terceres persones ni afecti el compliment de la finalitat essencial de la subvenció, mitjançant la modificació de la resolució de concessió que correspongui en cada cas, tenint en compte, si escau, els criteris de valoració que preveu la base cinquena d'aquesta convocatòria.

Setzena Subcontractació de les activitats

La subcontractació és possible fins a un màxim del 50 % de l'import de l'activitat subvencionada, d'acord amb el que preveu l'article 38 del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears, en relació amb l'article 21 de l'Ordre de la consellera de Salut de 5 de maig de 2017.

Dissetena Revocació i reintegrament

Quant a la revocació i al reintegrament total o parcial de la subvenció, cal ajustar-se al que disposen els articles 24 i 25 de l'Ordre de bases i la resta de normativa aplicable.

Divuitena Règim d'infraccions i sancions

El règim d'infraccions i de sancions per incompliment de les condicions i de les obligacions establertes en aquesta convocatòria és el que estableix el títol V del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears.

 

ANNEX 2

Programes i objectius de la Direcció General de Salut Pública i Participació i de la Fundació de Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

En relació amb el criteri de valoració que preveu l'apartat 1 de la base cinquena de l'annex 1 de la convocatòria, les activitats i els programes en matèria de salut pública continguts en la sol·licitud s'han d'avaluar tenint en compte els objectius fixats per la Direcció General de Salut Pública i Participació i per la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, i que tenen una relació directa amb l'objecte de cadascuna de les línies de la convocatòria:

1. DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA I PARTICIPACIÓ

A. Programes de salut pública

OBJECTIU 1: impulsar, reorganitzar i coordinar les actuacions de promoció de la salut a les Illes Balears.

(Línia 1): enfortir l'acció comunitària en salut. Promoure activitats per a la comunitat o per a poblacions desfavorides.

(Línia 2): crear entorns afavoridors de la salut: empreses saludables, centres educatius promotors de la salut, centres de salut i hospitals saludables, restaurants promotors de la dieta mediterrània, UIB saludable.

(Línia 9): millorar l'accés al coneixement en seguretat alimentària. Dirigit a petites empreses alimentàries amb situació de vulnerabilitat socioeconòmica o a famílies en risc d'exclusió social.

OBJECTIU 2 (línia 4): prevenir l'aparició de casos nous d'infecció pel VIH/sida i altres infeccions de transmissió sexual (ITS).

OBJECTIU 3 (línia 5): millorar i ampliar els programes de prevenció de malalties.

B. Programa del Pla Autonòmic de Drogues

OBJECTIU 1 (línia 7 + línia 8): prevenir les addiccions en els diferents àmbits, anivellar i garantir una oferta unificada i de qualitat a la xarxa d'atenció a les addiccions.

2. FUNDACIÓ BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS

OBJECTIU 1 (línia 3): captació de nous donants de sang mitjançant el nou sistema de cita prèvia, per poder arribar a l'autosuficiència en matèria d'hemodonació, amb garanties transfusionals i amb la màxima eficiència dels recursos, tant materials com de personal.​​​​​​​