Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 131905
Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 8 de març de 2022 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regula el règim d’organització i funcionament del Centre de Formació, Innovació i Desenvolupament de la Formació Professional de les Illes Balears (CFINFP-IB)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data 12 de novembre de 2021, es va signar la memòria justificativa en què s'analitza la necessitat d'iniciar un procediment per a l'elaboració d'un projecte de decret pel qual es reguli el règim d'organització i funcionament del Centre de Formació, Innovació i Desenvolupament de la Formació Professional de les Illes Balears.

2. Per resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de dia 15 de novembre de 2021, es va ordenar l'inici del procediment i de la tramitació del projecte de decret indicat.

Fonaments de dret

1. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. L'article 58.1.e) de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Sotmetre el Projecte de decret pel qual es regula el règim d'organització i funcionament del Centre de Formació, Innovació i Desenvolupament de la Formació Professional de les Illes Balears (CFINFP-IB) a informació pública i posar-lo a disposició de les persones interessades a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, ubicada al carrer del Ter, número 16, 2a planta; a la pàgina web de la Direcció General esmentada (http://dgfpieas.caib.es), i al Portal de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) del Govern de les Illes Balears.

2. Fixar el termini per a la informació pública en deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Establir que les al·legacions s'han de presentar a la seu de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, situada al carrer del Ter, 16, 2a planta, de Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i s'han d'adreçar a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.

4. Habilitar la possibilitat de presentar al·legacions per mitjans telemàtics, des de l'apartat «Participació en l'elaboració de normativa» del Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears (http://participaciociutadana.caib.es), dins el termini que s'estableix en el punt 2, d'acord amb l'article 34.2.f) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Sempre que les al·legacions presentades des de la pàgina web contenguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s'han d'incloure en l'expedient d'elaboració normativa, tot i que no constin en el registre d'entrada electrònic de l'Administració de la Comunitat Autònoma. A aquest efecte, el funcionari de l'òrgan competent de la tramitació del procediment normatiu que les rebi electrònicament ha d'emetre una diligència de les al·legacions presentades.

5. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució

Palma, 8 de març de 2022

El director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors Antonio Baos Relucio