Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA

Núm. 131625
Oferta ocupació pública 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per Resolució de Presidència d'aquesta Mancomunitat de data 10 de març de 2022, es va aprovar l'Oferta d'ocupació pública corresponent a les places que a continuació es ressenyen per a l'any 2022.

Personal laboral fix

Núm. Vacants

Denominació

Sistema d'accés

2

Auxiliar administratiu/va

Concurs-Oposició

En compliment de l'article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, l'article 70 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

 

Petra, 10 de març de 2022

La presidenta Joana Maria Pascual Sansó