Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 135598
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 21 de febrer de 2022, modificat pel Decret de Presidència núm. 2022/44, d’11 de març de 2022, relatiu a l’aprovació dels projectes d’instal·lació de punts de recàrrega per a vehicle elèctric i acord d’aprovació de sol·licitud de subvenció ITS a la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius (exp. 03133-2022-000003)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de dia 5 d'octubre de 2020 va aprovar la redacció, la direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut dels diferents projectes per a la instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques en aparcaments públics dels municipis de Ferreries, es Migjorn Gran, es Mercadal, Alaior, Sant Lluís i es Castell.

En data 12 de juliol de 2021 el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca va aprovar aquests projectes.

En data 9 de novembre del 2021 el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca va aprovar la contractació i encàrrec dels contractes d'obres per a la instal·lació de les pèrgoles, concretament als aparcaments de:

  • les escoles de Ferreries
  • el cementeri de Ferreries
  • el centre de salut des Migjorn Gran
  • les escoles de Fornells
  • la parada d'autobusos-escoles d'Alaior
  • l'escola Sa Garriga de Sant Lluís
  • el camp de futbol de Sant Lluís
  • les escoles des Castell

La Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius va aprovar el 17 de novembre de 2020 convocatòria pública de subvencions per establir nous punts de recàrrega semiràpida per a vehicles elèctrics, en el marc de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible (ITS), adreçada a entitats públiques.

En l'actualitat es vol instal·lar punts de recàrrega de vehicle elèctric que s'alimentin de les pèrgoles fotovoltaiques instal·lades, aprofitant la vigent convocatòria de subvencions que la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius ha obert amb aquesta fi.

Amb aquest objectiu s'han redactat els oportuns projectes descriptius d'instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

A l'expedient de cadascun dels esmentats projectes consten els informes de supervisió favorables emesos individualment per a cadascun d'ells per l'enginyer industrial del Consorci de Residus i Energia de Menorca.

Els informes de supervisió assenyalats consideren que és preceptiva la supervisió dels projectes, perquè es tracta d'obres amb afectació a l'estabilitat i la seguretat i, a més, es consideren obres de primer establiment, d'acord amb els articles 232 LCSP i 149.1 de la Llei 20/2006, municipal i de règim local (LMRL).

Com a actuacions preparatòries del contracte d'obres, l'article 231 de l'LCSP indica que l'adjudicació requereix prèviament l'elaboració, supervisió, aprovació i replanteig previ del corresponent projecte que definirà amb precisió l'objecte del contracte. L'aprovació del projecte correspondrà a l'òrgan de contractació excepte que aquesta competència sigui atribuïda específicament a un altre òrgan per una norma jurídica.

Per altra banda, l'article 149.2 de l'LMRL preveu que la competència per aprovar el projecte correspon a l'òrgan que sigui competent per contractar, en cas que la Llei prevegi el contrari, i sense perjudici de les autoritzacions d'altres administracions públiques quan així ho estableixin expressament les lleis reguladores dels diferents sectors de l'acció pública.

D'acord amb el que disposa la normativa d'aplicació esmentada anteriorment, el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca és competent per a l'aprovació de projectes tècnics d'obres, sempre que el seu valor estimat no excedeixi del 10 % dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, els sis milions d'euros.

Atès que l'òrgan que ha d'aprovar un projecte ha de ser el mateix al qual li correspon l'aprovació de la seva contractació, i en aquest cas, com que es tracta d'un procés de contractació mitjançant licitació, aquesta és competència del Consell Executiu i no del Consell Rector.

I atès el Decret de Presidència número 424 de 10 de juliol de 2019, de determinació de les atribucions del Consell Executiu;

Atesa la proposta del conseller executiu del Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera,

El Consell Executiu, per unanimitat i en votació ordinària, adopta els acords següents:

Primer. Aprovar inicialment els projectes d'instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics als municipis de Ferreries, es Migjorn Gran, es Mercadal, Alaior, Sant Lluís i es Castell, amb les denominacions següents:

1. PROJECTE: «PROYECTO PARA LA INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS – 3 CARGADORES 22 kW» a l'aparcament del cementeri de Ferreries, elaborat per Guillem Bosch Llufriu i visat electrònicament amb núm. B558716 del COEIC en data 17/05/2021 amb un pressupost de 26.130,10 € (IVA inclòs).

2. PROJECTE: «PROYECTO PARA LA INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS - 2 CARGADORES 44kW» a l'aparcament de les escoles de Ferreries, elaborat per Guillem Bosch Llufriu i visat electrònicament amb núm. B558718 del COEIC en data 17/05/2021 amb un pressupost de 18.928,92 € (IVA inclòs).

3. PROJECTE: «PROYECTO PARA LA INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS - 2 CARGADORES 44kW» a l'aparcament del centre de salut des Migjorn Gran, elaborat per Guillem Bosch Llufriu i visat electrònicament amb núm. B558717 del COEIC en data 17/05/2021 amb un pressupost de 18.341,16 € (IVA inclòs).

4. PROJECTE: «PROYECTO PARA LA INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS - 3 CARGADORES 22 kW» a l'aparcament de la carretera de Sant Tomàs, as Migjorn Gran, elaborat per Guillem Bosch Llufriu i visat electrònicament amb núm. B558702 del COEIC en data 17/05/2021 amb un pressupost de 26.130,10 € (IVA inclòs).

5. PROJECTE: «PROYECTO PARA LA INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS - 6 CARGADORES 22kW» a l'aparcament de l'escola de Fornells, as Mercadal, elaborat per Guillem Bosch Llufriu i visat electrònicament amb núm. B558719 del COEIC en data 17/05/2021 amb un pressupost de 50.297,43 € (IVA inclòs).

6. PROJECTE: «INSTAL·LACIÓ DE PUNTS DE RECÀRREGA PER A VEHICLE ELÈCTRIC» a l'aparcament de la parada d'autobús d'Alaior, elaborat per Josep Casals Pons i visat electrònicament amb núm. 004742 del CETIM en data 09/06/2021 amb un pressupost de 26.812,10 € (IVA inclòs).

7. PROJECTE: «INSTAL·LACIÓ DE PUNTS DE RECÀRREGA PER A VEHICLE ELÈCTRIC» a l'aparcament del camp de futbol de Sant Lluís, elaborat per Josep Casals Pons i visat electrònicament amb núm. 004773 del CETIM en data 09/06/2021 amb un pressupost de 51.746,71 € (IVA inclòs).

8. PROJECTE: «INSTAL·LACIÓ DE PUNTS DE RECÀRREGA PER A VEHICLE ELÈCTRIC» a l'aparcament de l'escola Sa Garriga de Sant Lluís, elaborat per Josep Casals Pons i visat electrònicament amb núm. 004772 del CETIM en data 09/06/2021 amb un pressupost de 51.676,67 € (IVA inclòs).

9. PROJECTE: «INSTAL·LACIÓ DE PUNTS DE RECÀRREGA PER A VEHICLE ELÈCTRIC» a l'aparcament de l'escola des Castell, elaborat per Josep Casals Pons i visat electrònicament amb núm. 004771 del CETIM en data 09/06/2021 amb un pressupost de 99.753,85 € (IVA inclòs).

Segon. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l'anunci d'exposició pública dels projectes esmentats per un període de 15 dies hàbils. Així mateix anunciar aquesta publicació a la web i al tauler d'anuncis de CIM, amb el benentès que si no hi ha al·legacions als projectes, es consideraran aprovats definitivament.

Tercer. Presentar a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius del Govern de les Illes Balears la sol·licitud per optar als ajuts en el marc de la convocatòria pública de subvencions per establir nous punts de recàrrega semiràpida per a vehicles elèctrics, en el marc de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible (ITS), adreçada a entitats públiques.

Quart. Assumir les obligacions per als beneficiaris de les subvencions especificades en el punt 12è de l'esmentada resolució.

 

Cinquè. Assegurar l'existència de crèdit a la partida 6220003 del programa 17200 Agència Menorca Reserva de Biosfera del pressupost 2022 del Consell Insular de Menorca, per a realitzar inversions en energies renovables.

 

Maó, 14 de març de 2022

Per delegació de la presidenta, El secretari del Consell Executiu Octavi Pons Castejón (Decret 427/2019, d'11 de juliol) (BOIB núm. 97 de 16-7-2019)