Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Núm. 131057
Delegació específica d'atribucions a regidors. Exp 2550-19

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

RESOLUCIÓ DE BATLIA

1. ANTECEDENTS

1.1. El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. La nova corporació municipal es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.

1.2. En virtut del principi d'autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la gestió dels assumptes municipals, es considera necessària la delegació d'atribucions a la junta de govern local.

2. FONAMENTS DE DRET

De conformitat amb els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i altra legislació concordant, és facultat d'aquesta Batlia la delegació de l'exercici de les atribucions pròpies en la junta de govern local i, sens perjudici de les delegacions especials que es puguin efectuar. Tot això, llevat de les matèries indelegables previstes als articles 21.3 esmentat i 9 de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

3. RESOLUCIÓ

Per tot això, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, RESOLC:

PRIMER. Efectuar a favor dels següents regidors una delegació específica d'atribucions, d'acord amb allò que estableix l'article 43.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, per gestionar els assumptes relacionats amb les matèries següents:

Carmen Corraliza Gallardo: SEGURETAT CIUTADANA, MEDI AMBIENT, FIRES I FESTES I MERCATS.

Mònica Viejo Becerra:  TURISME, VIES I OBRES, MOBILITAT.

Lorena Molinillo Medina: HISENDA, CONTRACTACIÓ, TIC, SANITAT, JOVENTUT.

Agustí Nebot Massanet: EDUCACIÓ, PATRIMONI I FUNDACIÓ CASTELL DE CAPDEPERA.

Pere Terrasa Hernández: CULTURA, GESTIÓ DE FONS EUROPEUS, TEIXIT EMPRESARIAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

Margarita Rico Sans: ESPORTS.

Javier García Sánchez: BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN.

Magdalena Albertí Gili: URBANISME,  ACTIVITATS, ARXIU I CMC.

L'abast de les funcions d'aquesta delegació comporta facultats de direcció i gestió. Resten excloses les facultats de resolució.

SEGON. Notificar aquesta Resolució als interessats. L'eficàcia d'aquesta Resolució, quant a les delegacions específiques, resta condicionada a l'acceptació per l'òrgan delegat. Si, en el termini de tres dies hàbils comptats des de la notificació de l'acord, l'òrgan delegat no fa cap manifestació expressa davant de l'òrgan delegant, la delegació s'entén acceptada.

TERCER. Donar compte d'aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que s'efectuï

QUART. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l'endemà de la data de la Resolució, d'acord amb el que estableix l'article 44.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.  

 

Capdepera, 3 de desembre de 2021

El batle

Rafel Fernández Mallol