Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 130713
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es modifica la Resolució del president del FOGAIBA de 7 de març de 2018, per la qual es convoquen les ajudes, per als anys 2019-2023, per a la reestructuració i la reconversió de vinyes i es dona publicitat a l’import de la compensació per a l’exercici FEAGA 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El 10 de març del 2018 es va publicar al BOIB núm. 31 la Resolució del president del FOGAIBA de 7 de març de 2018, per la qual es convoquen les ajudes, per als anys 2019-2023, per a la reestructuració i la reconversió de vinyes, que es va modificar mitjançant les resolucions del president del FOGAIBA de 14 de desembre de 2018 (BOIB núm. 158, de 18 de desembre de 2018) i de 27 de febrer de 2019 (BOIB núm. 26, de 28 de febrer de 2019) i mitjançant les resolucions de la presidenta del FOGAIBA de 20 de novembre de 2019 (BOIB núm. 159, de 23 de novembre de 2019); de 26 de març de 2020 (BOIB núm. 47, de 31 de març de 2020); de 22 juny de 2020 (BOIB núm. 114, de 25 de juny de 2020), de 30 de novembre de 2020 (BOIB núm. 203, de 3 de desembre de 2020), i de 12 de maig de 2021 (BOIB núm. 63, de 15 de maig de 2021).

Aquesta resolució preveu un total de cinc convocatòries i actualment es regula pel Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol.

El 9 de febrer de 2022 es va publicar al BOE el RD 112/2022, de 8 de febrer, pel qual es modifica el RD 1363/2018, de 2 de novembre, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol; per aquest motiu, correspon adaptar la convocatòria que s'ha publicat a les bases reguladores aprovades.

El 21 de juny del 2021 es va enviar a la Comissió una modificació del Programa Nacional de Apoyo al Sector Vitivinícola de España (PASVE), que afecta la convocatòria del 2022; per aquest motiu, es fa necessari modificar la Resolució del president del FOGAIBA de 7 de març de 2018, per la qual es convoquen les ajudes, per als anys 2019-2023

D'altra banda, d'acord amb el que estableix el punt 2 de l'apartat cinquè de la Resolució del president del FOGAIBA de 7 de març de 2018, per la qual es convoquen les ajudes per als anys 2019-2023 per a la reestructuració i la reconversió de vinyes, s'ha de donar publicitat a l'import corresponent a la compensació que es preveu per a la campanya 2020-2021.

Per tot això, en virtut del que estableix l'article 6.1.g del Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, i a proposta del director gerent del FOGAIBA, dicto la següent

RESOLUCIÓ

Primer

En relació amb la convocatòria de l'any 2022 aprovada per la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 7 de març de 2018, per la qual es convoquen les ajudes, per als anys 2019-2023, per a la reestructuració i la reconversió de vinyes, publicada al BOIB núm. 31, de 10 de març de 2018, es modifica el següent:

a. El punt 2 de l'apartat quart queda redactat de la manera següent:

“2. Únicament seran subvencionables les accions objecte d'ajuda efectuades des de la data de la visita de control inicial duta a terme pels tècnics de FOGAIBA fins al 31 de juliol de 2023, excepte causes de força major o circumstàncies excepcionals en l'accepció de l'article 2.2 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, però en aquest darrer cas s'han d'haver executat i sol·licitar el pagament abans del 31 de juliol de 2025. 

Excepcionalment, en el cas d'accions d'arrabassada, es pot sol·licitar la visita d'inspecció abans de presentar la sol·licitud d'ajuda”.

b. El punt 5 de l'apartat quart queda redactat de la manera següent:

“5. Quan l'import de la despesa subvencionable superi la quantia de 15.000,00 euros, en cas de subministrament de béns d'equipament o de prestació de serveis per part d'empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de proveïdors diferents, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, excepte quan, a causa de les característiques especials de les despeses subvencionables, no hi hagi al mercat un nombre suficient d'entitats que el subministrin o el prestin.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar amb la justificació o, si escau, amb la sol·licitud de la subvenció, s'ha de dur a terme d'acord amb els criteris d'eficiència i d'economia, amb la justificació expressa en una memòria de l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.”

c. El punt 3 de l'apartat cinquè queda redactat de la manera següent:

“3. La participació en els costos de la reestructuració i de la reconversió de la vinya només es pot efectuar per a les accions que indica l'annex III i no poden ser accions finançades de manera aïllada, a excepció del sobreempelt o del canvi de vas a espatllera o a un altre sistema de conducció. Tampoc no són subvencionables les accions en les quals s'utilitzi material de segona mà.

La subvenció per a la participació en els costos de la reestructuració i de la reconversió de la vinya és el resultat d'aplicar el percentatge del 50% als imports màxims establerts per a cadascuna de les accions que recull l'annex III A. Excepcionalment, i d'acord amb la disposició addicional vuitena del Reial decret 1363/2018, per a les sol·licituds d'ajuda corresponents a les convocatòries 2021 i 2022, sempre que s'aprovin abans del 16 d'octubre del 2021 i del 16 d'octubre del 2022, respectivament, el percentatge anterior pot arribar fins al 60%, depenent del pressupost financer i del nombre d'expedients.

La suma que s'ha de percebre no pot ser en cap cas superior a l'import que resulti de l'aplicació del percentatge esmentat sobre la despesa efectivament efectuada i acreditada mitjançant factura i justificant de pagament.

No es finançaran els costos d'arrabassada en les superfícies en què es faci ús d'autoritzacions de plantació concedides en virtut dels articles 66 i 68 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, no generats per l'arrabassada efectuada en l'aplicació de l'operació de reestructuració i amb anterioritat a la sol·licitud d'aquesta operació.”

d. El punt 2 de l'apartat sisè queda redactat de la manera següent:

“2. Les sol·licituds contindran les operacions corresponents que s'han de realitzar, així com el detall de les accions de cada una d'aquestes operacions. Només poden contenir operacions anuals, sense que en cap cas es puguin estendre més enllà del 31 de juliol de 2023”.

e. El punt 4 de l'apartat novè queda redactat de la manera següent:

“4. El termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa acaba el 31 de desembre del 2022 i aquesta resolució s'ha de notificar individualment a les persones interessades. Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud”.

f. El punt 2 de l'apartat onzè queda redactat de la manera següent:

“2. La sol·licitud de modificació ha d'estar degudament justificada, no ha de comprometre l'objectiu global de l'operació, no ha de modificar a l'alça el pressupost aprovat ni tampoc ha de suposar canvis en l'admissibilitat o en la ponderació rebuda en el procediment de selecció si això suposa que la ponderació final queda per sota de la puntuació de tall entre les sol·licituds aprovades i no aprovades. La sol·licitud s'ha de presentar abans de presentar la sol·licitud de pagament d'ajuda, mitjançant el model de l'annex VI que figura a la pàgina web del FOGAIBA.”

g. El punt 4 de l'apartat onzè queda redactat de la manera següent:

“4. No obstant això, es pot permetre que s'efectuïn, sense autorització prèvia, sempre i quan no comprometin l'objectiu general de l'operació, no modifiquin al alça el pressupost aprovat, no suposin canvis en la admissibilitat ni modifiquin la ponderació rebuda en el procediment de selecció si això suposa que la ponderació final queda per sota de la puntuació de tall entre les sol·licituds aprovades i les no aprovades, les petites modificacions següents:

- Les transferències de pressupost entre accions inferiors al 20% del pressupost definit per a cada acció.

- Els canvis en les varietats aprovades inicialment.”

h. El punt 6 de l'apartat onzè queda redactat de la manera següent: 

“6. En els exercicis 2020, 2021 i 2022 serà admissible, en casos degudament justificats relacionats amb la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i referents a les operacions en curs, la presentació de modificacions que no afectin ni l'elegibilitat d'alguna part de l'operació ni els objectius d'aquesta, i no suposin un increment del pressupost aprovat inicialment. Els beneficiaris han de comunicar aquesta modificació al FOGAIBA abans de presentar la sol·licitud de pagament final de l'operació, i, en tot cas, abans dels controls sobre el terreny previs al pagament final. En aquest cas, no caldrà l'autorització prèvia a la seva execució, tot i que sí que s'han d'avaluar.

Així mateix, i per als exercicis 2020, 2021 i 2022, els beneficiaris poden presentar modificacions que alterin els objectius estratègics o generals amb què es va aprovar l'operació, sempre que es prevegin les accions individuals ja iniciades. Aquestes modificacions requereixen l'autorització del FOGAIBA amb caràcter previ a la seva execució mitjançant resolució favorable expressa.

Quan els beneficiaris, per causes de força major, no puguin executar totes les accions que formin part de l'operació inicialment aprovada o modificada, poden sol·licitar el pagament de les accions completament finalitzades, sempre que hagin comunicat al FOGAIBA aquesta modificació de la seva operació. En qualsevol cas, amb caràcter previ al pagament, s'han d'efectuar els controls administratius i sobre el terreny que verifiquin l'execució d'aquestes accions.”

i. El punt 1 de l'apartat dotzè queda redactat de la manera següent:

“1. El termini per a justificar l'execució de les actuacions objecte d'ajuda acaba el 31 de juliol del 2023.

L'actuació subvencionada s'ha de dur a terme i s'ha de pagar, per part del beneficiari, d'acord amb les dates màximes que preveu la sol·licitud aprovada i sempre dins el període que preveu el punt 2 de l'apartat quart d'aquesta Resolució”.

j. El punt 5 de l'apartat dotzè queda redactat de la manera següent:

“5. Per als exercicis FEAGA 2022, no són aplicables les reduccions de l'ajut a què fa referència l'article 39.4 del Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, en casos degudament justificats relacionats amb la pandèmia de COVID-19.”

k. El punt 7 de l'apartat dotzè queda redactat de la manera següent:

“7. En cas que la persona sol·licitant presenti la sol·licitud de pagament, final o de bestreta, d'operacions després de l'exercici financer aprovat, l'ajuda que li correspongui es reduirà almenys un 20%, excepte en casos de força major o circumstàncies excepcionals, segons recull el segon punt de l'article 2.2 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. No obstant això, no es podrà endarrerir l'exercici que s'indiqui a la sol·licitud d'ajuda quan aquest sigui el segon exercici financer posterior a l'any en què es va sol·licitar l'ajuda, excepte per causes de força major o circumstàncies excepcionals. Quan el retard sigui per causes de força major o circumstàncies excepcionals, no s'aplicarà la reducció de l'ajuda que preveu aquest apartat.”

Segon

En compliment del que disposa el punt 2 de l'apartat cinquè de la Resolució del president del FOGAIBA de 7 de març de 2018, publicada al BOIB núm. 31, de 10 de març de 2018, per la qual es convoquen les ajudes, per als anys 2019-2023, per a la reestructuració i la reconversió de vinyes, es dona publicitat a l'import corresponent al valor mitjà de les campanyes 2018-2019, 2019-2020 i 2020-2021: 4.582,80 €/ha

En conseqüència, l'import de la compensació que es preveu per a l'exercici FEAGA 2022 queda establert en 1.145,70 €/ha per campanya.

Tercer

Aquesta resolució s'ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 10 de març de 2022

La presidenta del FOGAIBA María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño